Lesmedium

Právna otázka.

autor: neznámy
Je možné po 5 rokoch a po ROEP vykonať na katastry opravu údajov vlastníka lesných pozemkov ?

Potrebujem to súrne .

sekcia: Archívne fórum, 24.1 2016 1:21
autor: neznámy
Po uplynutí trojročnej lehoty od zápisu ROEP do katastra nehnuteľností sa možno domáhať určenia vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré boli predmetom konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, iba na súde podľa § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku. Ten ustanovuje, že návrhom na začatie konania (tzv. určovacou žalobou) sa možno domáhať, aby súd rozhodol, o. i., aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak ide o naliehavý právny záujem.
Správa katastra nemá oprávnenie v katastrálnom konaní rozhodovať o súkromnoprávnych vzťahov týkajúcich sa vecných práv účastníkov. Správny orgán si v tomto konaní nemôže otázky oprávnenia nakladania s nehnuteľnosťou, vznik vlastníckeho práva vyriešiť ani ako predbežnú otázku a tak spochybniť vlastnícke právo vyplývajúce z údajov na aktuálnych listoch vlastníctva. Spor o týchto otázkach je len v právomoci súdu.
24.1 2016 8:19
autor: neznámy
Resp. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, nakoľko Civilný sporový poriadok je účinný od 1.7.2016.
24.1 2016 8:33
autor: neznámy
Doplním údaje:
Na LV je titul nadobudnutia a to podľa 4. verejných listín : č.d., PKV X, PKV Y a Zápisu po ROEP.
Zistilo sa , že v prvých 3 verejných listinách je iný vlastník ako je zapísaný na LV. Tu oprava chýb je možná. Pri Roep bol zapisaný iný vlastník.
Oprava chýb na katastrálnom operáte podľa § 59 .... je možná zmena vlastníka, len ak sa zisti , že udaje vo verejnej listine sú v rozpore s udajmi LV. Ale oprava chýb verejnej listiny po zapise Roep je možná len do 5 rokov okrem pisarských chýb.

Takže je tu rozpor : 3: 1 verejných listín. Ako sa dá vykonať oprava chýb.
24.1 2016 12:18