Lesmedium

Združenia vlastníkov lesov.

autor: neznámy
Môžu ešte hospodáriť v lese aj združenia súkromných vlastníkov? Keď nezaložili spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa nového zákona?
sekcia: Archívne fórum, 17.1 2016 1:55
autor: neznámy
Môžu, podľa občianskeho zákonnika. U nás to tak je.
17.1 2016 11:02
autor: neznámy
Nebudú pokutovaní, keď takto hospodária? Aj v našom okolí je viac takýchto združení s počtom členov aj okolo 300.
17.1 2016 12:26
autor: neznámy
ak hospodaria popdľa občianskeho zakonnika nie je žiaden dovod na pokutu
17.1 2016 13:17
autor: neznámy
aj na spoločnej nehnutelnosti podľa zak 97/2013 ?
17.1 2016 13:53
autor: neznámy
U nás v minulosti fungovalo občianske združenie vlastníkov v lese a predseda poverený zastupovaním vlastníkov spolu s 2. členmi výboru okradli vlastníkov o nemalé peniaze zo zisku. Mal to v rukách aj prokurátor a nič sme nevysúdili, lebo by sa na súd museli dostaviť všetci poškodení a bolo to nereálne preto že to boo 250 vlastníkov lesa .
17.1 2016 14:50
autor: neznámy
U nás nikdy nebolo spoločenstvo ako také, ale hospodárime ako združenie podľa o. z. Nikdy sme nemali na LV spoločenstvo, ale započul som, že male spoločenstva s malými výmerami nie spočom podielov sa snažia pretransformovať na obyčjne združenia. Vraj to má viac výhod.
Lepšie informácie poskytne LZ alebo na pozemkovom úrade.
17.1 2016 15:41
autor: neznámy
Treba zvoliť spoľahlivý výbor, ale hlavne aby v stanových bolo koľko a kto môže vyberať peniaze.
17.1 2016 15:43
autor: neznámy
Združenie podľa OZ nemá právnu subjektivitu. To okrem iného znamená, že nemôže predávať drevo. Každý jeho člen má pri rozhodovaní rovnaký hlas a nie každý vlastník je povinný byť členom združenia. Združenie nemôže byť brané ani ako obhospodarovateľ lesa, nakoľko nie je spôsobilé mať práva či povinnosti podľa zákona o lesoch.
18.1 2016 8:33
autor: neznámy
dohoda o hospodareni so spoločnym majetkom a je to ok, rovnake hlasy a nemožnosť predaja dreva to odkiaľ berieš?
18.1 2016 21:09
autor: neznámy
Čo ak čo len jeden vlastní nepodpíše a bude robiť problém?
19.1 2016 10:21
autor: neznámy
Ak by mohol na tento problém odpovedať Jozef 1 Potešilo by ma to.
19.1 2016 10:24
autor: neznámy
Pri dnešnom stave katastra a obrovskom množstve neznámych a neidentifikovaných vlastníkov som presvedčený o tom, že združenia osôb podľa OZ § 829 a nasl. porušujú trestý zákon, daňové zákony atď.. V našej obci dlhodobo odmietajú uzavrieť dohodu s lesmi SR a zisk z pozemkov neznámych vlastníkov mizne v čiernej diere. SPF ani Lesy SR si s tým nevedia dať rady a výbor sa len smeje, lebo sú združením bez právnej subjektivity a nech sa niekto súdi so 600 vlasntíkmi. Prial som tým, ktorí tento postup schvaľujú, nech aj im niekto vyrúbe les, ktorý patril ich starým rodičom a ktorý sa nedarí dať na LV. Výbor má neobmedzenú moc a minimálnu kontrolu. Drevo odvážajú poľské autá bez príslušnej dokumentácie. Paradoxom je, že polícia, OÚ - pozemkový a lesný odbor, SPF, Lesy SR, oprávnení po neznámych vlastníkoch ... no proste nikto s tým nič nemôže robiť. Vrcholom je, že aj na zhromaždeniach prepočítavajú hlasy podľa akýchsi divných bodoch a pravidlene sú uznášaniaschopní a následne rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných. Stačí 20 ľudí a biznis beží. Hanba takýmto zlodejom ... je to realita dnešných dní ... združenie osôb podľa OZ funguje na Kysuciach oblasť Krásno - západ.
19.1 2016 12:58
autor: neznámy
Pri dnešnom stave katastra a obrovskom množstve neznámych a neidentifikovaných vlastníkov som presvedčený o tom, že združenia osôb podľa OZ § 829 a nasl. porušujú trestý zákon, daňové zákony atď.. V našej obci dlhodobo odmietajú uzavrieť dohodu s lesmi SR a zisk z pozemkov neznámych vlastníkov mizne v čiernej diere. SPF ani Lesy SR si s tým nevedia dať rady a výbor sa len smeje, lebo sú združením bez právnej subjektivity a nech sa niekto súdi so 600 vlasntíkmi. Prial som tým, ktorí tento postup schvaľujú, nech aj im niekto vyrúbe les, ktorý patril ich starým rodičom a ktorý sa nedarí dať na LV. Výbor má neobmedzenú moc a minimálnu kontrolu. Drevo odvážajú poľské autá bez príslušnej dokumentácie. Paradoxom je, že polícia, OÚ - pozemkový a lesný odbor, SPF, Lesy SR, oprávnení po neznámych vlastníkoch ... no proste nikto s tým nič nemôže robiť. Vrcholom je, že aj na zhromaždeniach prepočítavajú hlasy podľa akýchsi divných bodoch a pravidlene sú uznášaniaschopní a následne rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných. Stačí 20 ľudí a biznis beží. Hanba takýmto zlodejom ... je to realita dnešných dní ... združenie osôb podľa OZ funguje na Kysuciach oblasť Krásno - západ.
19.1 2016 13:17
autor: neznámy
Pri občianskom združení podľa § 829 a nasl. OZ ide o možnosť združovania viacerých osôb za účelom dosiahnutia nejakého spoločného cieľa, či vykonávania nejakej spoločnej činnosti. Najpodstatnejšie vo veci je hádam to, či táto činnosť má charakter podnikania alebo nie. Vo všeobecnosti je však obhospodarovanie lesov z daňového hľadiska hodnotené ako podnikanie. Občianske združenie nemá právnu subjektivitu. Teda samo nepodniká ale ide právne o podnikanie osôb v ňom zmluvne zoskupených. Rizikom spoločného obhospodarovanie lesov formou občianskeho združenia bez právnej subjektivity sú predovšetkým vzájomné nezhody členov, nakoľko legislatívna úprava občianskeho združenia bez právnej subjektivity je minimálna. Je preto nevyhnutné aby zmluva združenia obsahovala jasné a podrobné pravidlá činnosti združenia. Je potrebné si uvedomiť, že takéto občianske združenie nie je spôsobilé na práva a povinnosti ( § 829 ods. 2 OZ ). Teda vo vlastnom mene ani nemôže uzatvárať kúpno -predajné zmluvy. OZ obsahuje pre občianske združenia niekoľko ďalších právnych úprav. Rovnosť hlasov pri rozhodovaní väčšiny bez ohľadu na výšku podielu upravuje § 836 ods. 2 OZ.
20.1 2016 9:53
autor: neznámy
Treba zistiť či je toto združenie zaregistrované na ministerstve vnútra. Zistíš na nete.
20.1 2016 16:15
autor: neznámy
združenia osôb podľa občianského zákonníka, t. j. § 829 a nasl., nemajú povinosť sa registrovať ... nikde! v prípade obhospodarovania a užívania lesných pozemkov je to priestor vytvorený na podvody, krádeže a obohacovanie pár ľudí z výboru. No čo s tým, keď členovia sú prestárnutí dôchodcovia, ktorí sa uspokoja s omrvinkami a nejavia záujem o dianie v lese. Pod zámienkou podkôrneho hmyzu sa rúbu zdravé stromy, zdravé jedle sa vykazujú ako kôrovcové smreky, 1/3 vyťaženého sa označí ako vláknina, časť bez dokladov ... a prasiatka z výboru si krochkajú. Apropo ... v prípade združenia osôb podľa obč. zákonníka nemá výbor žiadne oprávnenia ... mala by tu existovať splnommocnená osoba ... no zabudniet!
21.1 2016 10:38
autor: neznámy
A nie je to náhodu tak ,že sa musí registrovať na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky?
23.1 2016 10:05
autor: neznámy
Združenia založené podľa OZ vznikajú za účelom dosiahnutia zisku,každý spoluvlastník normálne chce aby mal práva a povinnosti podľa vloženého majetku.Asi nechcete aby mal hlasovacie právo také isté ten čo vlastní napr.1m2 v lesnom pozemku ako ten čo tam má 1ha.Áno OZ píše že každý má rovnaké hlasovacie právo ale je tu aj ale-nijaký zákon nezakazuje aby si spoluvlastníci upravili podmienky hlasovania,priebeh VZ v zmluve o založení spoločenstva.
O tých podvodoch z drevom tú máte väčšina pravdu,nechcem uraziť dôchodcov niektorý ani do hory nevládzu ísť pešo čo ich tam auta vyvážajú ale sa do roboty driapu.
Samozrejme nie všetko staré je zlé len treby dosiahnutnejaký kompromis treba aby ste sa mladý trochu zorganizovali - jeden nezmôže nič,alebo ak máte výmeru teraz neviem aká je pri založení združenia potrebná založte si svoje spoločenstvo.
Možností je hodne záleží od skutočných podmienok a tie sú všade rôzne.
23.1 2016 14:52
autor: neznámy
Boli sme združenie ktoré hospodárilo na asi 60 ha vlastníkov bolo asi 260. podĺľa nového zákona sa založilo spoločenstvo a teraz sú spoločníci nespokojní,,že dostanú menej peňazí zo zisku,ked ho spoločenstvo musí najprv zdaniť 22%.
V spoločenstve je väčšina dôchodcov .
24.1 2016 1:12
autor: neznámy
Združenie nemá žiadne spoločné orgány, každý z účastníkov má právo podieľať sa na rozhodovaní a obstaraní spoločných záležitostí. Ak nie je v zmluve určené inak, rozhodujú účastníci o zaobstaraní spoločných vecí jednomyseľne. Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas, veľkosť podielu nerozhoduje. Ak by sa účastníci združenia nedohodli, je potrebné vyvodiť, že spor medzi nimi bude riešiť súd.

Účastníci združenia ako fyzické osoby ručia celým svojím majetkom bez ohľadu na to, či nadobudli nejaký majetok spoločnou činnosťou v združení. Ak združenie ukončí svoju činnosť, jednotliví účastníci ako fyzické osoby nesú aj naďalej zodpovednosť za všetky záväzky vyplývajúce zo spoločnej činnosti v združení.

Ustanovenia § 833, § 834, § 835 ods. 2, § 836, § 837, § 839, § 840, § 841 Občianskeho zákonníka majú kogentný charakter (sú nadradené) a ich porušenie má za následok neplatnosť zmluvy, resp. právneho úkonu.
28.1 2016 16:22
autor: neznámy
Ustanovenia OZ-spoločenstvo nie je spôsobilé na právne úkony tak prečo je v zákone že porušenie má za následok neplatnosť zmluvy ,resp.právneho úkonu.
Skôr si myslím že ustanovenia sa vzťahujú na zmluvu a stanovy nie na ďalšiu činnosť.
OZ to uvádza jasne neplatnosť zmluvy a právny úkon.Predsa spoločenstvo nie je spôsobilé na právne úkony ale jednotlivec ako FO v rámci združenia túto možnosť má či nie?
V opačnom prípade by nemohol ručiť celým svojím svojím majetkom.Preto určitý členovia majú IČO a normálne v rámci združenia podnikajú a zisk rozdeľujú medzi podielnikov.
Predsa OZ to definuje jasne - každý spoločník vykonáva činnosť na dosiahnutie zisku.
Ale tú sa dá hodne diskutovať - každý môžete povedať svoj názor.
Skôr by sme sa mali zamerať aby členovia spoločenstiev neboli povádzaný výborom a hospodárom.
28.1 2016 20:13