Lesmedium

Urbár, nájom, alebo podiel zo zisku?

autor: Ján
Neviete poradiť prosím Vás? Som podielovým spoluvlastníkom v urbárskom pozemkovom spoločenstve. Asi pred 2. rokmi čítali na valnom zhromaždení novú zmluvu o pozemkovom spoločenstve podla nového zákona ktorá bola odsúhlasená.Pred Vianocami 2015 mi zaslali na podpis nájomnú zmluvu na podpis, že prenajímam môj podiel prepočítaný na výmeru v m2 ktorá mi prislúcha.

V zmluve je napísaná výška nájomného ktorá mi prislúcha za rok 2015.Pri zmluve som v obálke našiel aj upozornenie, že ak nepopíšem tak mi nič nevyplatia,ani podiel zo zisku ani nájom.Môžem tú nájomnú zmluvu podpísať nebudem trestný za nedodržanie zákona?

sekcia: Archívne fórum, 13.1 2016 8:54
autor: neznámy
Pokiaľ sa skutočne jedná o pozemkové spoločenstvo, tak ako jeho člen na svoj členský podiel neuzatvárate s pozemkovým spoločenstvo nájomnú zmluvu. Takáto nájomná zmluva by bola v rozpore so zákonom a teda neplatná. Ako člen pozemkového spoločenstva máte nárok na svoj podiel z čiastky zisku, o ktorej zhromaždenie spoločenstva rozhodlo, že bude členom spoločenstva rozdelená.
13.1 2016 9:58
autor: neznámy
Ďakujem za odpoveď. Na valnom zhromaždení tvrdili v roku 2014,,že je to v priadku ,že spoločenstvo nemusí nájom zdaniť a dá ho do nákladov a podielnici si urobia daňové priznania, len ak im príjem za nájom prekročí 500 Eur. Za rok 2015 valné zhromaždenie doteraz nebolo, len výbor určil výšku nájmu a rozposlal nájomné zmluvy.Sme Urbárske pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.
13.1 2016 11:05
autor: neznámy
Niečo mi tu nesedí.
13.1 2016 14:12
autor: neznámy
pozri:
http://www.lesmedium.sk/clanok-forum.php?id=167774
13.1 2016 16:02
autor: neznámy
Vďaka Jaro, prečítal som si a nie som o nič múdrejší.Náhodou nepísal si aj na finančnú správu ? Ja som sa bol pýtať na daňovom úrade a tam mi daňová úradníčka povedala, že asi je to v poriadku, lebo aj ona podpísala takú nájomnú zmluvu v Urbáre kde má podiel.
14.1 2016 9:26
autor: neznámy
Kto sú zmluvné strany na tej nájomnej zmluve, ktorú Vám dali podpísať ?
14.1 2016 10:13
autor: neznámy
Ja sa prikláňam k odpovedi Jozefa..Veď na čo by asi dala NR SR zákonom transformovať sa na pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou no asi pre to aby mal štát vyšší zisk na výbere daní.
14.1 2016 10:21
autor: neznámy
Neviem , či Vás vôbec chápem.
Ide tu o nájomnú zmluvu, alebo to, kto má platiť štátu daň.?
14.1 2016 10:37
autor: neznámy
Zmluvné strany sú nájomca Urbárske pozemkové spoločenstvo........ v zastúpení predseda ... prenajímateľ Ján......... V bode 1. stojí :Prenajimateĺľ vyhlasuje že je podielovým spoluvlastníkom...môj katastrálny podiel ....a prepočítaná výmera v m2 prepočítaná na daný podiel a uvedené LV. Prenajímateľ prenecháva, dáva do nájmu nájomcovi dátumy od do /obdobie 10 rokov. po uplynutí tohto obdobia prednostné právo novej nájomnej zmluvy.Účelom nájomnej zmluvy je zabezpečnie činnosti nájomom pre prenajímateľa súvisiacej s oblasťou lesného hospodárstva a ochrany lesa v zmysle platnej legislatívy
14.1 2016 11:08
autor: neznámy
Výška nájmu bude prehodnocovaná každoročne podľa hospodárskych výsledkov a cena nájmu bude upravovaná dodatkami k nájomnej zmluve.
14.1 2016 11:13
autor: neznámy
.Spoluvlastníkom čoho? To je dôležité. Pozrite si odpoveď pána Jozefa 1.
14.1 2016 12:59
autor: neznámy
ta vasa zmluva je blud.. a myslim, ze Jozef1 to povedal tiez, ale inymi slovami
14.1 2016 13:22
autor: neznámy
Prenajímateľ vyhlasuje,že je podielovým spoluvlastníkom v podiele xxx a to nehnuťelností bližšie identifikovaných v Katastrálnom úrade xxx, správa katastra xxx n LV xxx /uvedené čísla 4 LV patriacich Urbáru na ktorých sú všetci členovia urbáru rozpísaní a s im patriacim podielom./
14.1 2016 13:43
autor: neznámy
Na listoch vlastníctva sú bližšie identifikované lesné parcele a,lúky,
14.1 2016 13:52
autor: neznámy
Myslím si, že nájomná zmluva je právoplatná. Existuje totiž rozhodnutie krjského súdu v podobnej veci, podľa ktorého:
Platí, že prenajať spoločnú vec môže ten spoluvlastník, ktorému patrí väčšina (nadpolovičná väčšina). Môže tak urobiť k celej spoločnej veci.

Predmet nájmu (nájomného vzťahu) musí byť individualizovaný a konkretizovaný. Pri nájme pozemkov sa vychádza z údajov katastra nehnuteľností (§ 70 zák. č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). V súdenej veci je predmet nájmu charakterizovaný ako poľnohospodárske pozemky na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku, zapísané v katastri nehnuteľností na Správe katastra v H., kat. územie W., č. LV XXX; špecifikácia parciel tvorí prílohu Zmluvy.
Predmet nájmu je teda individualizovaný a konkretizovaný katastrálnym územím, číslom listu vlastníctva, podľa prílohy, ktorá tvorí špecifikáciu parciel sú pozemky individualizované a konkretizované parcelnými číslami, tiež je uvedená výmera a kultúra.
14.1 2016 15:21
autor: neznámy
Aká forma spoločného hospodárenia v lese s počtom asi ľ200 súkromných vlastníkov prevažne dôchodcov so spoločnou výmerou asi 60 ha by bola vhodná aby to bolo v súlade zo zákonmi?
14.1 2016 15:21
autor: neznámy
Ešte doplním, že z hľadiska daňového platí:

súčasťou základu dane len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku uhrádzané právnickej osobe aj fyzickej osobe.
14.1 2016 15:42
autor: neznámy
Tak je to v poriadku keď som pristúpil k zmluve o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na lLv uvedené v zmluve a môj podiel v nich a teraz podpíšem nájomnú zmluvu na Lv a môj podiel uvedený v zmluve,.Čiže nedostanem vyplatený podiel zo zisku ale nájom? alebo sme si ntozumeli ? ďakujem za Tvoju snahu poradiť,tiež vďaka Jozefovi 1 aj aa,
14.1 2016 15:55
autor: neznámy
zákon 97/2013
§8 ods.3-nájomná zmluva s fondom
§9ods ods9 prechod podielov je na spoločenstvo zakázaný .
§9ods13.vlastníci môžu nehnuteľnosť prenajať.

Toto čo píšete p. Jaro, to platí pri prenajímaní spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti/väčšinou sa to nedodržiava/zákon 504/2003?
/odkaz na obč. zákonník/

14.1 2016 17:10
autor: neznámy
Neviem ako je ošetrený napr. § 21 Predpisu č. 504/2003 Z. z. - Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov...

(2) Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, čas nájmu je najmenej 30 rokov, ak sa zmluvne nedohodne inak, najmenej však na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy;
(3) Nájomca lesného pozemku prenechaného na hospodárenie v lesoch je oprávnený využívať ho a brať z neho úžitky v súlade s osobitnými predpismi a s lesným hospodárskym plánom a inými opatreniami podľa týchto osobitných predpisov.
(4) V písomnej zmluve o nájme alebo v písomnom potvrdení nájomcu o obsahu zmluvy sa uvedie rozsah záväzkov nájomcu o prevzatí povinností z ukazovateľov a údajov lesného hospodárskeho plánu a k nim sa pripojí grafická identifikácia pozemkov na porastovej mape a súpis jednotiek priestorového rozdelenia lesa v potrebnom rozsahu.
5) Pri dohodnutí nájomného sa prihliada na vek lesných porastov a plnenie úloh ustanovených PSOL.

Z hľadiska daňového by nájomné po dobu platnosti PSOL malo byť rovnaké.
Ako to bude v prípade, keď rezerva na pestovnú činnosť bude vyčerpaná lebo bola zle odhadnutá...?
14.1 2016 17:48
autor: neznámy
Ešte raz veľká vďaka za odpoveď k danej téme aa a Jozefovi1. Zmluvu nepodpíšem.
14.1 2016 19:38
autor: neznámy
P. Ján, ešte počkajte,dôležité je, čo máte zapísané v stanovách PS.To si preverte, aké právomoci ste dali výboru.
15.1 2016 9:34
autor: neznámy
Urbárske pozemkové spoločenstvo XXX, má právnu subjektivitu od roku 2003 lebo je to zverejnené na nete. Stanovy nepoznám ,ale asi mi ich musia dať prfitné za nejaký poplatok.
15.1 2016 9:51
autor: neznámy
Pozerajú na mňa prečo chcem peniaze očistené od daní,že nie som asi v poriadku ale ja sa bojím že neznalosť zákona neospravedlňuje a budem mať problém spolu aj s ostatnými členmi.
15.1 2016 10:00
autor: neznámy
Stanovy Vám musia predložiť ak nie, požiadajte na základe zákona Poz. a lesný úrad o ich vydanie, .Zaplatíte malý poplatok za ich odfotenie.
Vydajú Vám aj zmluvu uzatvorenú podľa nového zákona, ak ju nemáte na internete zverejnenú a možno sú tam aj stanovy.


15.1 2016 10:39
autor: neznámy
Pre AA.Na zaklade akeho zakona možem požiadať Lesny urad o stanovy?
16.1 2016 23:13
autor: neznámy
Zákon o slobodnom prístupe k imformáciam.
16.1 2016 23:38
autor: neznámy
Mne vždy vydali každý doklad na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Hos. plán, ten mi vydať odmietli.
Ten mi však za poplatok vydali v NLC Zvolen.
17.1 2016 13:04