Lesmedium

autor: aa
Ešte jeden dotaz by som mala, ak by mi niekto vedel poradiť.

V zákone z roku 1991 č. 330, ako aj v zákone 187/1993 sa píše,

Ak nemožno určiť výšku podielov pôvodnych vlastníkov, považujú sa podiely za rovnaké.

Nikde som však nenašla/možno ma nasmerujete/ aby tieto podiely rozdeľovalo Obecné zastupiteľstvo a to určilo, komu podiel patrí a kto má naň nárok, keď existovali zoznamy z roku 1958, kedy tieto lesné pozemky boli odovzdané štátu.

Potrebujem to súrne na súd..Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 3.1 2016 15:19
autor: neznámy
Pre aa:
Sledujem Vaše vstupy do diskusií v tomto fóre, máte dobrý prehľad o problematike urbárov. Tiež sa tým už roky zaoberám.
Myslím si, že zastupiteľstvo obce a ani žiadne iné orgány nemali ani v minulosti (myslím tým obdobie do r. 1950) právo určiť komu patrí podiel v urbáre a v akej výške. V prípade sporov aj v minulosti mohli tieto veci riešiť len súdy.
Podkladom pre zistenie, kto je vlastníkom podielov v urbáre musia vždy byť len pôvodné zoznamy vlastníkov. Ak sa v žiadnom archíve nezachovali, bude mať aj súd pri riešení sporu o členstvo v spoločenstve problém ako objektívne rozhodnúť o tom, kto je členom spoločenstva. Zoznamy z r. 1958 majú tiež určitú dôkaznú hodnotu, treba si ale uvedomiť, že vedenie evidencia urbárov nebolo jednotné a každý prípad sa musí skúmať samostatne. Zaujímalo by ma viac podrobností o Vašom spore a tiež aj viac k Vašej predchádzajúcej téme z 2.1. Ak súhlasíte, kontaktujte ma na adrese : urb.cons@pobox.sk.
3.1 2016 16:32
autor: neznámy
Určite Vás budem kontaktovať.
Vo výmere z 12.marca 1948 je napísané, že Tento lesný majetok , kúpený na základe prídelu je v smysle prídelových podmienok uvedených v zápisnici, spísanej dňa 13.10.1948 ........názov obce do držby a úžitku v nerozdeliteľnom stave, v spoločnom užívaní lesným spoločenstvom.a bude spravovaný v zmysle §II zák, článku XIX/1898, podľa §43 zákonného článku vyššie uvedeného, musia vlastníci zvoliť riadneho predsedu, ďalej je tu spomenuté, že podľa §26,44 a 45 upravuje sa spolumajiteľstvo predmetného lesa, aby predložilo zoznam k hlasovaniu oprávnených vlastníkov s udaním ich podielov a počtom hlasov a ., stanovy spoločnosti.
Prvý výmer vydalo POVERENÍCTVO pôdohospodárstva a pozemkovej reformy a druhý DOČASNÁ Okresná správna komisia v ......... ........., na základe nariadenia č. 104/1945 Sb.n.SNR z 13.10/48

Zoznamy sa zachovali.Našla som ich tam, kde ma tu na tejto stránke nasmerovali.Ešte som požiadala Okr. súd o jedno č.d..

3.1 2016 18:22
autor: neznámy
skúsim to napísať takto.
U nás bol obnovený urbár. pôvodný menoslov sa nezachoval, nezachoval sa ani z roku 1936. Zachoval sa zoznam vlastníkov z roku 1958 ( z času , keď sa rušili urbariáty ) Tie to zoznamy nie sú smerodajné, nakoľko sa tam písali nie všetci vlastníci. U nás sa do LV sa zápisali všetci, ktorý získali majetky po roku 1860 t.j. v čase komasácie. V archíve sú pokomasačné zoznamy ( knihy ). Preto ani unás nemá každý presne rovnyký podiel. Odporučam Vám zájsť na kataster a získať zoznam všetkých vlastníkov zapísaných do PKV. nerozhoduje ak niekto neskôr predal soj majetok alebo podiel. Vždy sa jedná o novoobjavený majetok. Ak urbár neskôr kúpil nejaký les od zemepána, v zmluve je napísané či sa majetok kúpil rovnakým dielom alebo podľa výšky majetku v PKV.
To, že niekto chce aby sa majetok rozdelil rovnykým dielom sú len špekulanti, ktorí mali v urbári len malí podiel. Treba si dávať pozor aj na spôsob vydržania, poniektorý získajú pospisy od vlastníkov, pričom ani netušia koľko kedysi mali podiel v urbári
Aspoň toľko
7.1 2016 13:57
autor: neznámy
pre : Urb.cons. Nemôžete mi poslať telefónne číslo ?
alebo zavolajte na 0907052676?
14.1 2016 17:55