Lesmedium

Založenie spoločenstva podľa zákona č.187/1993

autor: aa
Naše spoločenstvo, ktoré sa skladalo z dvoch spoločných nehnuteľností- Urbár a Lesná spoločnosť, bolo založené 10.12.1993.podľa zákona č. 187/1993 Z.z, podľa §40.

v odseku 2 tohto zákona sa píše , že spoločensto je združenie osôb, ktoré sa združujú predovšetkým za účelom spoločného obhospodarovania pasienkov a lesných pozemkov v podielovom spoluvlastníctve,a nedeliteľnom, /nezrušiteľnom / užívaní/.a ktoré boli členmi pozemkových spoločenstiev, zrušené osobitným predpisom.

Ako mám tomuto rozumieť?

Ďalej je v tomto zákone stanovené, čo všetko musí spĺňat toto založené spoločenstvo.

Bol potrebný priložený zoznam vlastníkov. Schválenie stanov nadpolovičnou väčšinou.

Neviem si predstaviť, ako naša organizovaná skupina, ktorá sa podielala na založení spoločenstva, s priloženého zoznamu pár osôb -asi 35 vlastníkov celkového počtu minimálne 155, určila výšku hlasov.

Keď v prípade lesnej spoločnosti sa jednalo o 1/155 podielu a v prípade Urbáru to bolo od 1/12 až do 5,5 podielu na pôvodného vlastníka a od roku 2004 od 1895/1000 000 podielu vyšie.

.

Z priloženého zoznamu nie je jasná žiadna výška podielu pri jednotlivých prítomných vlastníkov.

Myslím , že mohli byť dve spoločnosti v jednej, ale nemal byť priložený zoznam vlastníkov k prezencii zhromaždenia aj s výškou podielu pri jednotlivých vlastníkoch?

Bolo toto schválenie založenia spoločenstva v súlade so zákonom?

Predchodcom tohto zákona bol zákon,330/1991 /, §37 ods 1./k u ktorému sa viaže práve §40 zákona 187/1993.

Nikde som nenašla, či aj vtedy sa rozlišovali spoločnosti s právnou, alebo bez právnej subjektivity. Asi nie?

Tieto nehnuteľnosti boli vydávané podľa reštitučného zákona?

sekcia: Archívne fórum, 2.1 2016 18:14
autor: neznámy
veľmi komplikovane
3.1 2016 16:31
autor: neznámy
Prečo komplikovane, pýtam sa na štyri otázky
.
3.1 2016 17:49