Lesmedium

autor: neznámy
Ak je na rozhodnutí z roku 1958 §1 zák. SNR č. 2/1958 napísané:Tento spoločný les bol doteraz spravovaný podľa predpisov II.dielu zákonného článku XIX1898 v znení §5, 9 a 10 zák.č. XXXIII/1913...

jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť?

sekcia: Archívne fórum, 29.12 2015 7:14
autor: neznámy
áno
29.12 2015 9:58
autor: neznámy
Ďakujem, lebo môj oponent tvrdí opak,že ak to nebolo napísané na PKV a do roku 2014 ani na LV, tak to spoločná nehnuteľnosť nie je.
29.12 2015 10:21
autor: neznámy
rozhodnutie (nenapisali ste kto ho vydal) z roku 1958 muselo z niečoho vychádzať, a pokiaľ to boli spominane zákonne članky tak niet o čom diskutovať
29.12 2015 13:15
autor: neznámy
postupoval kataster správne, ak na LV to nebolo uvedene a až teraz to niekto rieši ... ?
30.12 2015 1:12
autor: neznámy
spoločnu nehnuteľnosť zrazu vehementne niekto chce na ukor ostatných
30.12 2015 1:13
autor: neznámy
treba zistiť, prečo to rozhodnutie nebolo vpísané do PKV.

,, U nás boli dva rozhodnutia - jedno bolo vpísané do PKV, druhé rozhodnutie nebolo vpísané do PKV,,

30.12 2015 15:25
autor: neznámy
Prečo VEHEMENTNE na úkor ostatných?
Na úkor koho?

Tiež máme dve spoločné nehnutelnosti. Jedna mala v minulosti jednu PKV a zápis v časti B-spomínané články.

Druhú sme dostali na základe VÝmeru v roku 1948 po konfiškácii grófskeho majetku. Kúpili sme ju / splátkami/Teda naši predchodcovia.
V ROzhodnutí, ako aj na Výmere sú zápisy,, že je obhospodarovaná na základe vyššie uvedených článkov.
Rozhodnutie súdu -č.-d. z roku 1948 -konfiškácia majetku grófa E a nový vlastník Lesná spoločnosť-zoznam vlastníkov.
V roku 1992_1998 boli tieto lesné pozemky vrátené a bolo založené PS podľa zákona 181/95 Z.z.§10.

Na PKV nie je ani zápis, že majetok bol grófovi skonfiškovaný a nie je tam ani zápis o novom vlastníkovi.

Chce mi niekto povedať, že č.d. zo súdu , ROZHODNUTIE a VÝMER z roku 1948 nie je relevantný doklad.
Správne je to, čo je na PKV?
Ak niekto pochybí, tak ho stihne nejaký trest, alebo pokarhanie.
Ak poruší všeobecno právne predpisy kataster tak je to v poriadku?

Chce niekto povedať, že správne je to čo je na katastri? Malo by byť.
Potom prečo nám Obvodný pozemkový úrad v roku 1996,povolil registráciu podľa zákona 181/95 Z.z?
Registrovali sa aj NIE spoločné nehnuteľnosti podľa tohto zákona? .
30.12 2015 18:27
autor: neznámy
Súhlasim s ,,aa,,
Konfiškovany majetok nemusel byť zapísaný do PKV. Je to písané v rôznych súdnych rozhodnutiach o určenie vlastníctva.
30.12 2015 21:21
autor: neznámy
rušenie útvarov podľa zákona č. 2ú1958 SNR sa nezapisovali do PKV. Učinnosťou tohto zákona automaticky boli útvary pozrušované.
V niektorých PKV je len údaj podľa rozhodnutia odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. T. j. týmto rozhodnutím sa fyzicky odovzdali lesy do správy lesných závodov. ( V samostatnom tlačive rozhodnutia .... je napísané, že po zistení boli zákonom č. 2/1958 SNR útvary zrušené )
Z toho je zrejmé, že zrušenie útvarov sa zapisovalo do PKV.
Podobné to bolo aj v prípade odovzdávania mestských a obecných lesov. Zákonom 279/1949 s účinnosťou k 1.1.1950 obce a mestá automaticky prestali vlastniť majetok. Bez toho či bol zápis alebo nie v PKV majetky prešli do vlastníctva štátu. ( Automaticky zanikla právna forma obecných úradov a vznikli MNV)
Zaujímavosťou je prípad, ak urbariát odovzdal majetky do JRD podľa zákona 81/1949 a dokonca bol vykonaný zápis aj v PKV ! ale toto JRD k určitému dátumu nebolo založené, takže zápis vykonaný v PKV bol neplatný! ( rôzne súdne rozhodnutia )
Spomeniem ešte jeden prípad:
Mesto Levoča sa súdilo o majetky so štátom. Súd rozhodol. že majetky patria mestu Levoča. Išlo o to, že v PKV bo zápis, že vznikoo levočské starousadlé meštiactvo a majetky prešli naň. Štát bol toho názoru, že ak spomínaný subjekt už neexistuje, lesy majú prejsť na štát. Mesto tvrdilo, že ono bolo predchodcom spominaného subjektu. Súd rozhodol, že napriek tomu, že levočské starousadle meštiactvo síce je spomenuté v PKV, ale fyzicky ( existenčne ) neexistovalo, a z toho dôvodu vlastníkom ostáva aj napriek zápisu mesto Levoča.
V oboch prípadoch je zrejmé , že existenčné zápisy v PKV nemusia a neznamenajú právoplatné rozhodnutie, ktoré musí akceptovať kataster. Napriek tomu súdy rozhodujú o opaku. AJ metodické pokyny pri ROEP sú podnetom aj pre kataster, ale nie sú záväzné, čím vznikajú chyby.
Na istej českej internetovej stránke sú podrobné spracované všetky zákony a predpisy aj s výkladom jednotlivých predkladateľov až do éry rakúska uhorska. Pekne je spracovaný zákon č. 2/1950 SNR
30.12 2015 21:54
autor: neznámy
Zaujali ma posledné vety predchádzajúceho príspevku o stránke týkajúcej sa výkladu zákonov. Možete uviesť o akú stránku sa jedná ?
31.12 2015 9:43
autor: neznámy
Mňa by tiež zaujimali vysvetlené zákony. Hľadal som na českých stránkach a našiel som PSP.CZ sú tam zákony v o forme digitálnej knihovni od obdobia rakúska uhorska až po súčasnosť, Vyhľadal som si zákony SNR 2/1958 ( bolo to ťažke kedže sú písané len dátumy schôdzy poslancov - treba vedieť kedy bol zákon schváleny a patrať vopred. Našiel som rozpravu tohto zákona s celou rozpravou poslancov- navrhovateľov. A tento zákon je presne vysvetlený prečo sa rušia urbárske utvary. Myslím, že súdy odôvodňujú vysvetlenia zákona podľa vysvetlenia navrhovateľa..
Neviem čo mal na mysli pisateľ z 30.12.2015
5.1 2016 11:41
autor: neznámy
Prikláňam sa k predchádzajúcemu príspevku, hlavne predposlednej veci .

Prečítala som za posledné dva roky množstvo súdnych rozhodnutí, odvolaní a v neposlednej miere vo väčšine prípadov nálezy ústavného súdu, kde súdy konajú tak, že sa prikláňajú na stranu navrhovateľa.

Nás čaká tiež súdne pojednávanie, kde navrhovateľ tvrdí, že nejde o spoločnú nehnuteľnosť, to je iba jedna z vecí , sú aj ďalšie.
.
4 roky som zabezpečovala vyjadrenia, od rôznych št. orgánov, hľadala v archívoch,v zbierkach listín, prečítala mnoho súdnych rozhodnutí.
V našom prípade ide o veľmi zložitý prípad.
Na zmiernenie krívd, ktoré sa udiali v čase od r.195_1990, boli vydané zákony 229/1991°, 330/1991 ,185/1995 503/2003.
V spomínanom zákone 2/1958 sa píše , že sa odnímajú lesné pozemky vlastníkom . Je pomenovaný aj dôvod, ale sa zároveň poznamenáva, že vlastníctvo im zostane zachované.
Kto mal nárok na vrátenie v reštitúciách týchto lesných pozemkov?Nie pôvodní vlastníci, alebo ich právoplatní dediči?
V spomínaných zákonoch sa píše,, aké podmienky museli spĺňať tieto obnovené spoločenstvá, aby mohli byť opäť funkčné a etablovať sa do procesu obnovy obhospodarovania a založenia PS podľa platných zákonov.

Ak v našom prípade od samého začiatku bolo všetko postavené na podvodoch organizovanou skupinou, ktorá sa podujala tieto spoločenstvá obnoviť,,
založením, ,nezákonným predajom časti majetku a neskoršie vydržaním aj predaného majetku a stále sa stupňujúcimi neštandartnými postupmi, ktoré
dokazujú úmyselné poškodzovanie vlastníkov/ známe porevolučné slovíčko tunelovanie/
Mám morálne právo použiť tento dôkazový materiál, ktorý by všetko zvrátil?
Spoločná nehnuteľnosť sa podľa zákona nemení, ani keby sme neboli PS.
Tá by zostala stále spoločnou nehnuteľnosťou na základe historických faktov
Neprišli by sme však o podiely? Aký by bol ďalší vývoj od roku 1992?
PÁN JOZEF 1, JARO, prosím poraďte mi..Obidvaja máte skúsenosti so zákonmi,pre PS, ako aj rešitučnými zákonmi.
Čas je môj nepriateľ. .
6.1 2016 10:34
autor: neznámy
Odkaz pre aa:
Ak chcete presné vysvetlenie zákona
2/1958 SNR odporúčam pozrieť stránku :
PSP.CZ ďalej stlčte kolonku digitálna knihovňa ďalej stlačte kolonku rok 1958 ( je v rozmedzí viacerých rokov ) ale pozor kolonku SNR nie federálnoho zhromaždenia ďalej kolonku stenoprotokoly ďalej riadok 22. schôdu z 11.3.1958.
Tento zákon bol schválený 11.3.1958. Podrobne si prečitajte celú rozpravu pani Žitnikovej. Tá hovorí na čo sa vzťahuje tento zákon a čo ho predchádza a čo sa ním ruší. Súdy sa riadia touto rozpravou.

Je pravda, že týmto zákonom lesy zostali zachované pre pôvodných vlastníkoch, na štát prešlo iba obhospodarovanie. Ale na pasienky sa vzťahoval iný zákon. Súdy to odôvodňujú vo všetkých rozhodnutiach. Aj v našom prípade pozemkový úrad sa vyjadril , že reštitučný zákon sa na tieto pozemky nevzťahoval.
Možno vám pomôžem v skratke.
7.1 2016 14:52
autor: neznámy
Ďakujem. Som vlastníčkou dvoch spoločných nehnuteľností, kde vlastníme iba lesné pozemky v obidvoch prípadoch.
7.1 2016 17:03
autor: neznámy
Prečítala som si na internete schvaľovanie zákona 2/1958.
/Článok II XIX 1898/ bol zrušený.
Zaujal ma aj iný príspevok, ktorý pojednával o lesoch Erdődyovcov.
Môj starý otec sa v roku 1960 stal prvým predsedom družstva. Od neho mám mnoho starých dokladov máp, kníh a zákonov.Vlastníl mnohé staré maďarské zákony.Výhodu mal, že ovládal maďarčinu.
Mám zákon 2/1958 priložený k Rozhodnutiu o odovzdaní lesa.
.
Pasienky u nás boli v jednom prípade zachované,Poľ.Družstvo nám ich všetky bez problémov vydalo v druhom ich má s časti vo vlastníctve JRD.Hoci sa PS s nimi súdilo, súd prehrali.
Stále si myslím, že neoprávnene. Reštitučný zákon naozaj v tomto prípade zlyhal.
7.1 2016 20:54
autor: neznámy
Závidim vám tie mapy, zákony a iné písomnosti. Takých zodpovedných ľudí si treba vážiť , ktorí si archivujú písomnosti, ktoré užpre iných nemajú hodnotu.

Nedá mi sa Vás niečo opýtať, kedže spomínate, že otec bol prvým predsedom a možno aj bol pri zakladaní.
Neviete ako to bolo ak sa pri zakladaní JRD dávala pôda do družstva , existuje nejaký záznam kto, kedy to vložil. Ako to bolo s urbarskymi pozemkami( pasienky ) ako je to spísane. A ešte jedná vec ,. V obciach mala pôdu aj obec a cirkec ako to bolo s evidovaním týchto pozemkov na JRD.
Z obecnej kroniky mám jeden údaj , že obyvatelia dali do JRD 60 ha pôdy a urbár dal tiež. Ale nespomína sa žiadná výmera ani obecnýa cirkevný majetok. Kde mám pátrať. Veľmi by ste mi pomohli.
8.1 2016 9:39
autor: neznámy
Spomínala som starého otca, ale na toto Vám viem odpovedať, ale iba z časti.
U nás boli založené JRD v rokoch 1959 a druhé 1960.
Naše JRD ,v obidvoch katastroch, majú vo svojich archívoch prihlášky od jednotlivých vlastníkov vloženého majetku, rozpísaného na Ornú pôdu, trávnaté porasty a pasienky./ ako aj hnuteľný majetok, kone, kravy, stroje./Nikde nie je na prihláške podiel v urbári. To som si vyžiadala pred niekoľkými rokmi z JRD potom, čo nám niektoré pozemky vyhodilo z nájmu, jednalo sa o bývalé vinice, ale aj LP./
..
JRD by tak isto malo mať o tom doklad,muselo predsa vedieť, akú výmeru má v obhospodarovaní. pretože práve na základe tohto, aj nám PD vydalo všetkú ornú pôdu, TTP, ako aj pasienky podľa jednotlivých PKV..
Okrem toho, všetko nájdete v štátnom archíve. Bola som pred mesiacom v tom našom a sú tam dokumenty založené podľa všetkých rokov.
Najlepšie je, ak máte v rukách doklad s číslom.
Stačí však meno obce .mesta a čo chcete bádať.Vyložia Vám všetky zväzky.

.
8.1 2016 12:55
autor: neznámy
vďaka , super dohodnem si termín čo v najbližšej dobe, určite tam bude niečo archivované. Naše pôvodne JRD už neexistuje, pochybujem, že by sa niečo zachovalo
8.1 2016 18:40