Lesmedium

Zastupovanie neznámich vlastníkov LSR

autor: Miro68
Ak lesy SR zastupujú neznámich vlastníkov v spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti(§2 odst.1 písm. d ), tak aké majú na zhromaždení práva rozhodovať, ako SPF alebo ako vlastník(fyzická,právnická osoba)?Lebo § 12 zákona 97/2013 tam ich nespomína ako správcu za neznámich vlastníkov.

Ani §34 ods. 3 zákona 330/199 - pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré patria do lesného fondu, ktorý sa odvoláva na §3 zákona 326/2005 o určenie lesného pozemku.

Ani §50 zákona 326/2005 o lesoch.Ten popisuje len správu lesného majetku vo vlastníctve štátu.

sekcia: Archívne fórum, 22.12 2015 14:29
autor: neznámy
Podľa § 50 zákona 326/2005 o lesoch.
(6) Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka 69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu. 70)
===
V zákone sú teda riešení aj neznámi vlastníci. Tak pri majetku štátu ako aj pri neznámych vlastníkoch správca (v našom prípade Lesy SR) vykonáva práva vlastníka. Čo je právom vlastníka? Zjednodušene 1. hospodárenie na pozemku, 2. vloženie pozemku do nejakej firmy a na základe toho nadobudnúť aj nejaké hlasovacie práva na chod firmy 3. dať niečo do prenájmu. Z toho však žiadne hlasovacie právo nevyplýva. Takú výnimku má iba Slov pozem fond a aj to len pri spoločnej nehnuteľnosti.
Zákon 326 umožňuje správcovi len hospodáriť alebo dať niečo do nájmu. Teda Lesy SR sa z titulu štátnych pozemkov nemôžu stať členom pozemkového spoločenstva. A keď aj pri spravovaní pozemkov neznámych vlastníkov sa majú správať ako pri spravovaní štátneho vlastníctva, tak nemôžu ani pozemky neznámych vlastníkov dať do spoločného obhospodarovania a mať hlasovacie právo.
===
Aspoň taký je môj názor.
27.12 2015 16:37
autor: neznámy
Súhlasim, že majetok štátu nemôže byť súčasťou spoločenstva pri hlasovaní(na liste vlastníctva musí byť napísané vlastník -Slovenská Republika).Musí byť spravená nájomná zmluva.

Ale paragraf 50 zákona 336/2005 popisuje ,len správu štátneho majetku,ktorý spravuje niekto iný ako štátna firma.
Neznámi vlastníci,to nie je majetok štátu.
SPF správu za neznámich vlastníkov na spoločnej nehnuteľnosti malo ošetrené aj minulosti v zákonoch.Keď sa zrušil starý zákon o pozem. spoločenstvách ,pridalo sa do zákona 97/2013 spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť, tak sa asi zabudlo na správcu za neznámich vlastníkov.
Stále neviem v akom postavení majú byť LSR v spol.obhosp.nehnut. za neznámich vlastníkov.
Tak ako SPF?
27.12 2015 19:35
autor: neznámy
Opravujem 326/2005 zákona o lesoch
27.12 2015 19:37
autor: neznámy
Prečo z tých neznámych vlastníkov neurobíte známych? Dáte na kataster všetky doklady,ktoré z nich urobia vlastníkov známych, aj keď sú mŕtvy. Ak nemajú dedičov, odkúpte ich podiely., poprípade ich vydržte. ,
27.12 2015 21:39
autor: neznámy
Miro68,
v aktuálnom znení § 50 ods. 6, zákona o lesoch, ktoré cituje Vlado je to jasne napísané. Lesy SR š.p. vo vzťahu k neznámym vlastníkom majú podobné postavenie ako SPF podľa zákona o pozemkových spoločenstvách.
Uvedomte si že podľa § 4 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách, ak sa zakladá spoločenstvo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, tak zmluvu musia uzavrieť vlastníci, ktorí majú viac ako polovicu spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou. Po založení spoločenstva sú im Lesy SR povinné vydať celú spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť do hospodárenia, teda všetky celé pozemky, ale naďalej im zostane právo zastupovať vlastníkov, ktorý nie sú známi.
Rozhodovať o hospodárení na spoločnej nehnuteľnosťou majú právo len členovia spoločenstva, čo vychádza z ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka ( o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov). Domnievam sa ale, že z ustanovenia § 50 ods. 6 zákona o lesoch vyplýva že Lesy SR ako zástupca neznámych vlastníkov majú právo žiadať podiel na zisku z hospodárenia spoločenstva pripadajúci na neznámych vlastníkov. Pojem neznámy vlastník je neurčitý, nie je v žiadnom zákone definovaný, preto je často sporné koho treba považovať za neznámeho vlastníka.
27.12 2015 22:56
autor: neznámy
Mirko,
V tom odseku 6 je formulácia: obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.
=======================
Rozumiem tomu tak, že aj vo veciach neznámych vlastníkov môže postupovať len tak ako so štátnym vlastníctvom. To znamená, že musí na ňom hospodáriť a len keď by to prakticky nešlo, tak môže dať pozemky do prenájmu.
Ale pozor, výmera štátnych pozemkov a podobne pozemkov neznámych vlastníkov nie je súčasťou spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. To sú len nehnuteľnosti, ktoré sa obrábajú z titulu prenajatia. Preto Lesy SR nemajú hlasovacie právo.
28.12 2015 10:06
autor: neznámy
Ak majetok štátu nemôže byť súčasťou spoločenstva a má sa uzatvoriť nájomná zmluva, tak obdobne podľa§50 ods.6 majú LSR postupovať v zastúpení neznámich vlastníkov?
Lebo LSR sa rôzne správajú k pozemkovým spoločenstvám na Slovensku.Niekde uzatvárajú nájomné zmluvy na oba prípady.Niekde chcú byť súčasťou spoločenstva za neznámich vlastníkov,mať hlasovacie práva,požadujú podiel na zisku a nájomnú zmluvu za majetok štátu.
Tak aké postavenie majú LSR v §12 zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách?
28.12 2015 12:16
autor: neznámy
Žiadne. Lebo nie sú vlastníkom spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
28.12 2015 13:17
autor: neznámy
LSR pred rokom zasielala listy pozemkovým spoločenstvám v jednom regióne.
Výťah z listu :
Na základe vyššie spomínaných skutočností Vám zároveň oznamujeme, že naša organizácia ako správca majetku zastupujúca neznámich vlastníkov vo Vašej spoločnosti si na základe §12 zákona a uplatňujeme všetky práva a povinnosti člena spoločenstva, preto si na základe § 20 zákona uplatňujeme podiel na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ktorý sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné a zároveň Vás žiadame na základe §21 ods.2 zákona o kópiu uznesenia zo zhromaždenia zo schôdze v roku 2015, kde bude uvedený spôsob rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty podľa §21 zákona. .....
Pán Vlado,súhlasím s Vami, ale chcem aby sa vyjadrili aj iní, lebo viem že túto stránku čítajú aj ľudia,čo sa ich týka (LSR,štátna správa atď..)
28.12 2015 14:00
autor: neznámy
Nezaoberala som sa nikdy touto problematikou.Ale ak Lesy zastupujú neznámych vlastníkov , nemajú také isté práva a povinnosti ako SPF?
Písala som pred nejakou hodinou list ministrovi vnútra, práve k problematike nezistených vlastníkov , z titulu ROEP.
Mne sa zdá, že cieľom zákona bola prvoradá priorita nezistených vlastníkov ale aj možnosť, dostať sa týmto zákonom k nadobudnutiu majetku pre mňa pochybnými spôsobmi..
Nezistený vlastník- prevažne majetok ktorý nebol po smrti príbuzného z nejakého titulu prejednaný. Nájom berie ten, kto je správcom tohto majetku.prevažne však SPF.
A nielen to,ten v našom regióne tento aj predáva,v rozpore s platnou legislatívou..
Ak si však dedičia tento majetok predenia, tak majú zo zákona spätný nárok tri roky na vyplatenie nájmu- v prípade poz. spoločenstiev podiel na zisku.
28.12 2015 17:25
autor: neznámy
neviem o čom sa páni bavia, ale základ je si poraidne prečítať zákony a potom Lesy Slovenskej republiky nemajú v spoločnej nehnuteľnosti čo robiť ak sa domáhajô tak v rozpore s platnou legisletívou SR. Treba začať od zákona o lesoch §50 ods 5 kde na konci je 68 a tá hovorí, že spoločnú nehnuteľnosť rieší zákon 180 čiže 97 a potom je všetko jasné
12.1 2016 20:57
autor: neznámy
IVAN.. nepochopil si o com je debata
13.1 2016 8:55
autor: neznámy
bolo to tu uz stokrat omielane... stale niekto nevie pochopit rozdiel medzi spoločnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami
13.1 2016 8:56
autor: neznámy
To, že to nevie pochopiť niekto tu, možno sa len zle vyjadrí, a zároveň je zle pochopený, ale že túto problematiku neovládajú pracovníci štátnej správy, ktorá spadá pod Ministerstvo vnútra, t. j,katastrálne úrady, tak v tom je naozaj veľký problém..
My tu neurobíme našimi zle pochopenými vyjadreniami, nikomu žiadnu škodu,iba ak sebe tým, že neovládame zákony ale ak kataster povoľuje vklady spoločnej nehnuteľnosti v rozpore s platnou legislatívou , to už je vážne a na zamyslenie.
13.1 2016 17:02
autor: neznámy
pre aa....
niektore Vase reakcie su zvlastne...ale kazdy sme nejaky.
Zelam Vam vela uspechov vo vašom snažení
13.1 2016 20:53
autor: neznámy
z tejto temy sa vymazali niektore odpovede - preco ?.. lebo nesuviseli s otazkou ?
21.1 2016 8:15