Lesmedium

Zánik lesnej stráže

autor: občan
Zaniká štatút člena lesnej stráže osobe, v prípade ktorej príslušný orgán štátnej správy (v danom čase) nekonal v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. a zákonom č. 326/2005 Z.z.? Neprebehlo žiadne náležité správne konanie za účasti dotknutých strán a dotknutá osoba nikdy nebola žiadnou osobou a ani orgánom vyrozumená (písomnou a ani inou formou) o zániku členstva lesnej stráže. Dodnes žiadny zákonný a právoplatný akt zániku členstva lesnej stráže neprebehol.
sekcia: Archívne fórum, 19.12 2015 10:59
autor: neznámy
Ustanovenie či odvolanie člena lesnej stráže orgán štátnej správy LH nevykonáva podľa správneho poriadku (viď § 52 ods. 12 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znp). Podľa môjho názoru pokiaľ je fyzická osoba odvolaná z člena lesnej stráže, orgán ŠSLH by ju mal o tom upovedomiť a vyzvať na vrátenie preukazu a odznaku člena lesnej stráže a ak to aj neurobí, neznamená to, že /akt zániku členstva/ nemohol prebehnúť pokiaľ boli splnené zákonné podmienky. Pretože FO za člena lesnej stráže musí niekto ustanoviť, t. j. obhospodarovateľ lesa a ten pokiaľ požiada o zrušenie členstva lesnej stráže, tak nevidím dôvod, aby bol samotný člen lesnej stráže nejako konfrontovaný zo strany orgánu ŠSLH.
19.12 2015 13:44
autor: neznámy
Čiže v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. pri odvolaní člena lesnej stráže neexistujú žiadne lehoty ani právna povinnosť orgánu štátnej správy sa dotknutej osobe (ktorá bola odvolaná z člena lesnej stráže) vôbec vyjadrovať, či ešte je alebo už nie je lesná stráž, nemusí byť ani upovedomená o dôvodoch odvolania a nemá ani možnosť sa k veci vyjadriť. Podľa zákona vyplýva len povinnosť bezodkladne odovzdať náležitosti člena lesnej stráže orgánu, ktorý ich vydal. Zaujímavé v právnom štáte a hlavne pri inštitúte akým je lesná stráž. Len potom, aký je právny a zákonný postup bezodkladného odovzadania náležitostí (bývalého) člena lesnej stráže orgánu, ktorý mu ich vydal? Na základe čoho, ak sa na tento akt nevzťahuje správny poriadok a zákon o lesoch je v tejto veci právne nedostatočný? Výzva na odovzdanie náležitosti, právny a vecný dôvod ukončenia členstva lesnej stráže, zápisnica o odovzadní a prebratí veci, dátum skončenia pôsobenia osoby ako lesná stráž a podobne. Musí mať aj bývalý člen lesnej stráže právne doložené a potvrdené, že mu k určitému dátumu zanikli práva a povinosti vyplývajúce zo štatútu lesnej stráže.
19.12 2015 15:41
autor: neznámy
Ešte raz...členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa...po splnení zákonných podmienok je takáto osoba vymenovaná...členstvo zaniká buď na podnet samotného člena lesnej stráže alebo z podnetu toho, na koho návrh bol ustanovený...pokladám za normálne, aby bol o tom člen lesnej stráže upovedomený, inak predsa nemá ako vedieť, že má povinnosť odovzdať odznak a preukaz lesnej stráže...a nevidím dôvod, aby tento úkon šiel cez správny poriadok...malo by byť v záujme orgánu ŠSLH, aby mal poriadok v registri členov lesnej stráže...pokiaľ máte pocit, že miestne príslušný orgán ŠSLH niečo zanedbal, tak podajte sťažnosť.
19.12 2015 16:30
autor: neznámy
Práve že sú vecné a praktické dôvody, aby celý inštitút lesnej stráže podliehal správnemu poriadku. Stačí zo zákona vypustiť to jedno ustanovenie a je to naporiadku. Táto téma bola inšpirovaná nie zákonnými praktikami (práve pre nerešpektovanie zákon č. 326/2005 Z.z.) a postupmi v štátnom podniku Lesy SR. Pre zaujímavosť, jednou z dotknutých osôb, ktorý si neplnil riadne povinnosti, bol generálny riaditeľ ŠL, ktorý bol neskôr aj generálnym riaditeľom lesníckej sekcie. Tu išlo i o zaukrývanie závažného porušenia pracovnej disciplíny zo strany jedného vedúceho pracovníka a nerešpektovanie zákona o lesoch. Pre zaujímavosť treba ešte dodať, že členmi lesnej stráže sú i osoby, ktoré samé nerešpektujú ustanovenia zákona o lesnej stráži. Pokiaľ mi je známe, všetci kompetentí v danom čase boli riadne informovaní o veci.
19.12 2015 16:48
autor: neznámy
Myslím si, že pokiaľ niekto vie o porušovaní pracovnej disciplíny, či iných zákonných predpisov, tak je úplne jedno či je alebo nie je členom lesnej stráže a má rovnaké právo a aj povinnosť to nahlásiť...takže ak máte dôkazy, tak konajte...ak ich nemáte, tak zbytočne sa tu budeme vybíjať či to alebo hento ohľadne lesnej stráže je dobre alebo zle napísané v zákone o lesoch.
19.12 2015 16:58
autor: neznámy
Keby ste to čítali poriadne a trochu porozmýšľali, prišli by ste na to, že všetci kompetentní v danom čase o tom vedeli a vedia. Takže sťažovať sa tu možno tak Pánu Bohu. Tu teraz ide o už niečo iné, na základe určitých skutočností. Okrem toho, čo sa týka právneho postihu, je to už premlčaná doba. Neznamená to však, že predmetné osoby to zbavuje sa vyjadriť, prečo v danom čase nerešpektovali zákony a neplnili si povinnosti.
19.12 2015 17:18