Lesmedium

listy vlastníctva

autor: neznámy
Naše spoločenstvo vzniknuté z bývalého urbáru a pasienkového spoločenstva má niekoľko listov vlastníctva. Na každom je iný počet vlastníkov. Je to spoločná nehnuteľnosť? Ktorý úrad o tom rozhoduje?
sekcia: Archívne fórum, 4.11 2015 8:30
autor: neznámy
Nie ste z okresu ZM?. Tam je to bežné. Je to práca pracovníkov katastra.
4.11 2015 14:35
autor: neznámy
Je to inde. Ide mi o to, ako notárovi vydokladovať, ktoré LV tvoria jednu spoločnú nehnuteľnosť. V katastri je každý LV označený ako spoločná nehnuteľnosť bez toho aby uvádzal, ktoré ďalšie LV do nej patria. Resp. je to potrebné chápať tak, že každý LV je teraz už samostatná spoločná nehnuteľnosť?
5.11 2015 8:21
autor: neznámy
Ak v katastrálnom území v minulosti existovalo viac spoločných nehnuteľností-napr. u nás boli dve samostatné, tak treba zistiť podľa pôvodnej PKV, ktoré LV teraz ktorej patria. Ak však bolo iba jeden urbársky spolok, tak všetky LV patria do jednej spoločnej nehnuteľnosti.
5.11 2015 9:07
autor: neznámy
Je to presne náš prípad. Urbár mal však 3 PKV. Jedná PKV je teda jedna spoločná nehnuteľnosť?. Poprosím ešte o to, kto to má zisťovať? Notár, vlastník alebo kataster?
5.11 2015 9:46
autor: neznámy
“Pojem spoločná nehnuteľnosť sa vzťahuje na celý majetkový substrát pozemkového spoločenstva, keďže každý spoluvlastník môže mať len jeden podiel spoločnej nehnuteľnosti, ktorý je vyjadrený zlomkom z celku.“(nález ÚS)

Pre zopakovanie.
Spoločná nehnuteľnosť je osobitným druhom nehnuteľnej veci, ktorý sa líši od bežnej nehnuteľnosti. Zákon č. 97/2013 Z. z. ustanovuje, že spoločná nehnuteľnosť môže pozostávať z viacerých pozemkov, to zn. z viacerých parciel, bez ohľadu na to, či pôjde o susedné parcely alebo o parcely navzájom
izolované. Tieto parcely však nie sú samostatnými vecami, ale sú súčasťou ednej zloženej veci, ktorá môže byť predmetom vlastníckeho len ako celok.
Dôsledkom toho je, že spoluvlastnícke podiely vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa počítajú rovnakým spôsobom a v totožných pomeroch a počtoch vo vzťahu ku všetkým pozemkom patriacim do spoločnej nehnuteľnosti,
a nie v rozdielnych pomeroch a počtoch na jednotlivých pozemkoch. Navyše, zákon ustanovuje, že táto zložená vec je až na zákonom ustanovené výnimky nedeliteľná, t. z., že jednotlivé parcely, skupiny parciel alebo časti parciel nemožno od spoločnej nehnuteľnosti predstavujúcej jednu vec oddeľovať a vytvárať z nich tak právne samostatné veci.

V praxi tzv. spoločný právny režim nefunguje, keďže nie všetky pozemky spoločnej nehnuteľnosti majú rovnakých vlastníkov. K tomuto dochádzalo predovšetkým po roku 1995 (181/1995 - deravý predpis, naviac diletantsky vykladaný), nesprávnym zápisom do katastra nehnuteľností, či dôsledkom pochybenia súdov alebo notárov ....

Spoločná nehnuteľnosť sa v katastri nehnuteľností eviduje „kódom spoločnej nehnuteľnosti“ V súčasnosti sa kód spoločnej nehnuteľnosti eviduje v katastri podľa § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a je jedným z údajov, ktoré sa evidujú o pozemku. Spoločná nehnuteľnosť je v katastri evidovaná buď ako súbor nehnuteľností na jednom LV alebo súbor nehnuteľností evidovaných na viacerých LV, pričom v každom LV musí byť zrejmá ich súvislosť a zviazanosť.

Ako funguje prax?
Tú majú v rukách jednotlivci na OU-OK a predovšetkým ich riadiaci odborníci.
5.11 2015 10:46
autor: neznámy
Pekne napísané. Aj som si to vytlačil. Ak som dobre pochopil, tak potom nestačí ak v katastri je na LV označenie spoločná nehnuteľnosť. Musí tam byť uvedené aj to ktoré LV spolu tvoria spoločnú nehnuteľnosť. Ktorý § túto povinnosť katastru ukladá? U nás to totiž kataster neuviedol na žiadnom LV.
5.11 2015 12:09
autor: neznámy
Medium-vyjadrili ste sa presne.Ten nález ÚS poznám
.
Št.notári,, ako aj advokáti, ktorí nakladali rôznymi spôsobmi s týmito Spoločnými nehnuteľnosťami pre tých tieto zákony neplatia a nikdy platiť nebudú..
Poznám mnohých, ktorí pracujú pre tento štát a pojem Spoločná nehnuteľnosť si vykladajú tak, ako to vyhovuje ich mecenášom.
Ako to bolo aj v podaní skupiny poslancov , na základe ktorých ÚS preveroval
spochybnený výkup od Urbárskej spoločnosti.
Neexistujú zákony, ktoré by tieto chyby napravili.
Ak je niečo pre túto , ale aj iné vlády problémom,zmenia rýchlo zákony tak, aby im to hralo do karát.
U nás kataster pomenil v rámci ROEP čísla pôvodnych pozemkov Spol. nehn. Z jednej parcely vytvoril aj tri, alebo štyri ďalšie pozemky ..
Mohol toto urobiť bez súhlasu vlastníkov?
, .
5.11 2015 17:43
autor: neznámy
ešte k neprihlásenému z 9:46.
Aj my sme mali 3 PKV , ale nejde o tri Spol. nehnuteľnosti.
Ide o jednu Spoločnú nehn., ktorá mala parcely na troch PKV.Podiel 1/xxx
Druhé Spoločenstvo malo Jednu PKV/teraz ich je už asi 10 práve z toho dôvodu, o ktorom písal p. Medium.Ale ide tiež o jednu Spoločnú nehnuteľnosť a už s rôznym spektrom vlastníkov.
V zbierke listín na katastrálnom úrade zistíte podstatu Vášho problému.
5.11 2015 17:53
autor: neznámy
prosil by som medium a aa ak môžete napíšte tu číslo nálezu US.ďakujem s pozdravom
13.12 2015 11:18
autor: neznámy
Aj mne by pomohlo to č.
14.12 2015 20:35
autor: neznámy
III. ÚS 154/2010
16.12 2015 8:50
autor: neznámy
Okrem tohto, sú tam ešte dva iné. Aký máte, alebo s čím problém?
17.12 2015 16:09
autor: neznámy
Dobrí deň.ďakujem Vám za číslo nálezu.Môj problém je v tom že,v roku 2012 som odkúpil od pôvodného vlastníka urbársky podiel teda 9 listov vlastníctva z celkových 13 ktoré boli označené ako spoločná nehnutelnosť.Na ostatných 4-.och bol ešte právny predchodca predajcu.Lenže asi po roku si tieto 4 listy vlastníctva prededila jedna z dedičiek.Nedá sa dohodnúť preto uvažujem o určovaciej žalobe aby som mal podiely aj de jure vysporiadané.Poznám urbárske spoločenstvá kde predsedovia sú iniciatívny a všetko napomáhajú vyriešiť.Len u nás je jedna bosorka predsedníčka /s prepáčením/a predeďuje aj tisícinky podielu.Vôbec ako predsedníčka nereaguje ani voči katastru ani štátnemu notárstvu nedáva podnetyViem nie je to lahké ale si to musím právne ošetriť.Ďakujem a s pozdravom
18.12 2015 19:27
autor: neznámy
Budem Vám držať palce, ale v tomto neuspejete.A ak by som tou dedičkou bola ja,tak by som napadla Vašu kúpu z roku 2012, za predpokladu, ak ste neboli právnym nástupcom týchto kúpených podielov.
.
18.12 2015 21:58
autor: neznámy
Tak ja som v práve pretože som na uvedených listoch vlastníctva spolumajiteľka v inom podiele a navyše od kúpy ubehli 3 roky a nikdo nevzniesol námietky ani mne ani na súde,navyše predávajúca medzičasom zomrela - bolo by to zbytočné taká žaloba by bola automaticky zamietnutá.Ďakujem a spozdravom
20.12 2015 8:09