Lesmedium

Výsadba lesu

autor: Tibor
Dobrý deň. Mám 1 ha polnohospodarskej pôdy. Môžem na to vysadiť rychlorastuce dreviny,alebo potrebujem povolenie na to?
sekcia: Archívne fórum, 13.10 2015 7:12
autor: neznámy
Pokiaľ si dobre pamatám, tak je rozhodujúca bonita pody,,, RRD je možné vysádzať iba na podu s nižšou bonitou, teda bonitou 5 až 9
13.10 2015 7:49
autor: neznámy
Dakujem......bonitu kde viem zistit?
13.10 2015 10:29
autor: neznámy
Choď na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, na všetky otázky z tejto oblasti by ti mali vedieť odpovedať.
13.10 2015 15:38
autor: neznámy
Býv.urbariatu,SPF nevrátil pozemky z dôvodu ich zastavania chatami /zastavané pozemky / Pozemky prešli pod SPF, lenže niektorí vlastníci /teraz už po zamietnutí reštut.nároku bývalí / na týchto pozemkoch
majú postavené chaty .
SPF teraz im chce odpredať užívaný pozemok pod a pri chate za trhové ceny,pričom oni žiadali za nevrátené pozemky náhradné.
Vie niekto poradiť ,,či je možnosť tie náhradné vlastne dostať ako tie pod a pri chate?
15.10 2015 9:59
autor: neznámy
Zaujímavá situácia, ak pozemkový úrad rozhodol o nevydaní pozemkov pretože boli zastavané stavbami, môžu podľa môjho názoru požiadať reštituenti o náhradné pozemky a môžu nimi byť aj tie, ktoré sú zastavané chatkami v ich vlastníctve. Zo skúsenosti však viem, že pri riešení reštitučných nárokov členov bývalých urbárov podľa zákona o pôde sa vyskytli aj viaceré pochybenia zo strany pozemkových úradov. Ste si istý, že rozhodnutie pozemkového úradu je v súlade so zákonom ? Ak by ste chceli o Vašom probléme diskutovať podrobnejšie, napíšte mi mail na adresu: jamik@zoznam.sk.
15.10 2015 17:14
autor: neznámy
Prosím, v akom zákone nájdem tento právny vzťah, že mi niekto môže prikázať, čo si môžem vysadiť na svojom vlastnom pozemku.?.
19.10 2015 13:22
autor: neznámy
Je potrebne dodržať napr.:
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý umožňuje pestovanie iba pôvodných druhov v SR. Výnimky sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. - v prílohe č. 3a.

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...
- § 17 Ods. (1) Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
- § 18a Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde

ods. (1) Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej pôde rozumie porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 najviac na 20 rokov. Porast rýchlorastúcej dreviny možno založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do piatej až deviatej kvalitatívnej skupiny alebo na poľnohospodárskej pôde kontaminovanej rizikovými látkami, o ktorej orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodol podľa § 8 ods. 5, alebo na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do tretej alebo štvrtej skupiny kvality, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii. Porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.
ods. (2) Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je povinná podať žiadosť o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín...
19.10 2015 14:18
autor: neznámy
Pozri si stránku Podnemapy.sk Tám nájdeš mapu slovenska , kde je zobrazená plocha jednotlivých katastrov, kde je vhodnosť sadiť rýchlorastúcich drevín, čo je pozitíva pri vybavovaní...
27.10 2015 22:00