Lesmedium

bývalí urbaristi fungujú ako spolok

autor: Maťa
Dobré ráno bývalí urbaristi založili združenie podľa občianskeho zákonníka nie su registrovaní v obchodnom registri, funguju ako spolok, neviem nájsť informáciu,či musia viesť podvojné účtovníctvo,informovala som sa už všelikde možne ale nikto mi nevie odpovedať , chcú spracovanie účtovníctva odo mňa,bývalý účtovník viedol podvojné účtovníctvo, do nákladov im dával i nakup PHM -benzín ,nafta, no mne sa to nezdá, bolo by to jednoduché príliš nie nemať podanú daň z motorových vozidiel a dávať si PHM do nákladov, predsedníčka ktorá ma spolok na starosti mi povedala,že s daňový múradom nemajú nič spoločne, chápem to,že predávajú svoje drevo, nedosahujú príjmy z podnikateľskej činnosti, nie sú s právnou subjektivitou,fungujú ako združenie, ak má niekto skúsenosti budem rada ,pýtala som sa i na daňovom ani tam mi nevedeli povedať ďakujem za Vašu pomoc, pekný deň
sekcia: Archívne fórum, 30.9 2015 6:46
autor: neznámy
Obráťte sa na finančné riaditeľstvo v B. Bystrici. Oni jediní Vám dajú správnu odpoveď.
30.9 2015 8:31
autor: neznámy
Usmernenie je predsa už na stránke finančnej správy
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/ine-neziskove-organizacie
30.9 2015 8:48
autor: neznámy
Argument, že PHM sa nemá dávať do nákladov preto, lebo sa neplatí daň z motorových vozidiel miešanie jabĺk z hruškami. Daň z motorových vozidiel sú povinní platiť podnikatelia zapísaní v obchodnom registri. Ani pozemkové spoločenstvá nie sú zapísané v obchodnom registri a preto by nemuseli platiť daň. (To moje z opatrnosti platí.) Možno sa medzi časom zákon a VÚC (žúp) zmenil, tak sa tam treba pozrieť.
Ale napriek tomu, moja prvá veta platí.
Či musí viesť podvojné účtovníctvo? Ak už v minulosti bolo vedené, tak by som od neho neustupoval. Ak je dobre aplikovaná účtovná, tak je preukazné. To jednoduché účtovníctvo nemôže dosiahnuť. Preto sa mi ani nechce hrabať v zákone ako je to s tou povinnosťou.
30.9 2015 9:01
autor: neznámy
Ak ide o združenie bez právnej subjektivity, tak podniká každý vlastník.
30.9 2015 9:20
autor: neznámy
Zákon o dani z príjmov považuje za daňovníka občianske združenia.
Jednoduché účtovníctvo môžu viesť účtovné jednotky, ktorými sú:občianske združenia
poprosím o vysvetlenie
30.9 2015 9:20
autor: neznámy
Nemôžu podnikať.
30.9 2015 12:00
autor: neznámy
PHM si môže dáv ať do nákladov každý,len ak sa jedná iba o to aby ste vedeli,čo vás stojí chod združenia,tak do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.
30.9 2015 17:31
autor: neznámy
Vykašlite sa na DÚ .peniaze získané za predaj dreva,ponížte učtovne o výdavky,zbytok rozdelte a nech si DÚ rieši príjmi s jednotlivcami.
30.9 2015 17:35
autor: neznámy
Je nutne rozlíšiť ako je združenie založené či podľa Zákona č. 83/1990 Zb. - Zákon o združovaní občanov (toto združenie je právnická osoba) – daňovník je združenie
alebo podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka – daňovníci sú jednotliví účastníci združenia.

Spôsob výpočtu príjmov a výdavkov účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou, je uvedený v § 10 ods. 2 ZDP, podľa ktorého príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) na základe písomnej zmluvy o združení uzatvorenej podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak.

- Združenie nie je samostatnou účtovnou jednotkou a nie je ani daňovníkom, preto sa nerozdeľuje zisk alebo strata vyplývajúca z činnosti združenia , ale rozdeľujú sa príjmy a výdavky (resp. náklady a výnosy). Pri spoločnom podnikaní v združení obvykle účtuje jeden z účastníkov združenia v priebehu zdaňovacieho obdobia spoločné príjmy a výdavky. Po ročnom vyúčtovaní a rozdelení príjmov a výdavkov na ostatných daňovníkov (účastníkov združenia) si tento ustanovený účastník združenia ponechá vo svojom účtovníctve len príjmy a výdavky vo výške na neho pripadajúcej, pričom ostatné vylúči zo základu dane. Ostatní účastníci združenia, ak sú účtovnými jednotkami, upravia základ dane o prislúchajúci podiel týchto spoločných príjmov a daňových výdavkov v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 ZDP.

- Ak účastník združenia nie je účtovnou jednotkou , môže uplatniť preukázateľné výdavky na základe vedenej daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, prípadne môže uplatniť aj výdavky percentom z príjmov za podmienok uvedených v § 6 ods. 10 ZDP, pričom vtedy by do základu dane zahrnul iba výšku príjmov na neho pripadajúcich a k nim by uplatnil výdavky percentom, pričom musí byť dodržaný rovnaký spôsob uplatnenia výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
30.9 2015 17:45
autor: neznámy
Jarko, pekne napísané ale!
Ak sa nemýlim, Združenie založené podľa zákona č. 83 bolo povinné sa pretransformovať podľa zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, tak sa o ním netreba rozptyľovať.
Pokiaľ ide o združenie podľa Občianskeho zákonníka je nezanedbateľné konštatovanie, že sa rozdeľujú príjmy a výdavky. Respektíve náklady a výnosy, čo dal do zátvoriek. O príjmoch a výdavkoch sa účtuje v peňažnom denníku. O nákladoch a výnosoch v podvojnom účtovníctve.
To dopĺňam ja.
Čoho sa týka to ALE. Jaro napísal, ak účastník združenia nie je účtovnou jednotkou, môže uplatniť preukázateľné výdavky na základe vedenej daňovej evidencie .... No a k tomuto sa žiadalo dodať, že spotreba PHM je preukázateľný výdavok, ale napríklad odpisy na auto už nie. Ako sa má postupovať v prípade účtovania investície (tak nejako sa teraz volajú základné prostriedky)? Celú kúpu dať do výdavkov (nákladov) v bežnom roku?
1.10 2015 9:53
autor: neznámy
Ešte raz, obráťte sa na finančné riaditeľstvo , najlepšie písomne.
1.10 2015 12:31
autor: neznámy
Podľa finančnej správy:
Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo.
Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Hmotný majetok a nehmotný majetok individuálne určený a poskytnutý združeniu bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia odpisuje ten účastník združenia, ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie účastníkom združenia.
Ak predmetná nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve fyzických osôb, každá z nich odpisuje nehnuteľnosť zo vstupnej ceny podľa výšky spoluvlastníckeho podielu
1.10 2015 13:11
autor: neznámy
Viete, že istý Okresný Daňový úrad nemá ani poňatia ako má, alebo v minulosti ako mali účtovať Pozemkové spoločnosti bez právnej subjektivity a tiež združenia Fyzických osôb?
čudujem sa , že niekto chce dodržiavať zákony, ktoré neovládajú tí, ktorí by mali nad tým všetkým bdieť.
1.10 2015 13:50
autor: neznámy
Doposiaľ sa daňovníci ku kontrole podnikania v lesoch zrejme nedopracovali a to niekomu vyhovuje.
1.10 2015 14:26