Lesmedium

Koncepcia financovania lesného hospodárstva na Slovensku

autor: neznámy

Diskusné fórum poukazuje na potrebu riešenia mimoriadne obtiažnej situácie lesníctva a lesného hospodárstva na Slovensku , ktorá v zásade vyplýva z nedostatku finančných prostriedkov na riadne obhospodarovanie lesov , ale aj na technický rozvoj, lesnícky výskum, hospodársku úpravu lesov a ostatné potreby lesníctva. Nedostatok finančných zdrojov následne vyvoláva špekulácie v obchodnej politike, nespokojnosť vlastníkov a užívateľov neštátnych lesov, , ale aj potrebu znižovania lesného personálu a permanentnú reorganizáciu štátnych lesov a v konečnom dôsledku i neistotu v zabezpečení sociálnych istôt zamestnancov, ktoré sa v mnohých prípadoch neetickým spôsobom ventilujú v diskusnom fóre.

Myslím, že nebude na škodu veci, keď účastníci diskusného fóra vyjadria svoj názor na zásady a ciele štátnej a inej podpory lesníctva v lesnícky vyspelých štátoch európskeho spoločenstva a návrh koncepcie, ktorá by mala riešiť financovanie lesného hospodárstva na Slovensku tak, aby lesníctvo doslovne neživorilo a neprežívalo na úkor budúcich generácií.

Štátna podpora lesníctva predstavuje vo všetkých západoeurópskych štátoch v koncentrovanej podobe ciele štátnej lesníckej politiky, ktorej zámerom je vytvoriť dostatok finančných zdrojov a rovnaké ekonomické podmienky vlastníkom a užívateľom lesov na riadne a trvaloudržateľné obhospodarovanie všetkých lesov. Dotačnou politikou štáty fakticky riešia problém odstránenia resp. kompenzácie dôsledkov pôsobenia negatívnych vplyvov diferenciálnej renty existujúcej aj v lesnom hospodárstve. Tento zámer možno charakterizovať aj tak, že finančnou a inou podporou štát zabezpečuje realizáciu cieľov štátnej lesníckej politiky u vlastníkov lesov a podnikateľských subjektov v lesníctve v záujme racionálneho využívania produkčných funkcií lesov pri súčasnom zabezpečení verejnoprospešných funkcií všetkých lesov. V západoeurópskych štátoch využívajú k tomu účelu tradične vo veľkej miere finančné prostriedky štátneho rozpočtu, ale napr. v Nemecku i dotácie z rozpočtov spolkových krajín a finančné prostriedky štrukturálnych fondov EÚ. Treba pripomenúť, že štátnymi dotáciami sa podporuje obhospodarovanie lesov podľa stanovených priorít štátnej lesníckej politiky a zákona o lesoch vo väzbe na finančné možností rozpočtu daného štátu.

Východiskom pre riešenie týchto problémov na Slovensku by bolo vypracovanie Koncepcie financovania lesného hospodárstva, ktorá by z národohospodárskeho hľadiska na jednej strane zbilancovala tvorbu vlastných zdrojov a vychádzala by predovšetkým z celoštátnej Inventarizácie lesov v sektore štátnych a neštátnych lesoch a predpokladu vývoji cien v obchode s drevom a iných obchodných komodít minimálne na obdobie 5 rokov . Na druhej strane sa vyžaduje na celoštátnej úrovni kalkulácia nákladov na riadne obhospodarovanie štátnych a neštátnych lesov a investičné potreby na technický rozvoj. Metodika riešenia tejto úlohy by mala riešiť v podstate dva okruhy financovania potrieb lesného hospodárstva.

I. Okruh financovania prevádzkových potrieb

V prvom okruhu financovania potrieb by sa malo vychádzať z bilancie finančných zdrojov na riadne obhospodarovanie lesov. Tá by mala vychádzať z celoštátnej inventarizácie lesov a ročnej bilancie nákladov a výnosov obhospodarovania lesov od všetkých vlastníkov a užívateľov na Slovensku. Systém spracovania údajov by mal v prvom rade využiť sieť štatistických spravodajských jednotiek a štátnu správu lesného hospodárstva na kontrolu a sumarizáciu údajov. To si vyžaduje, aby na najnižšej úrovni spracovali, alebo prekontrolovali údaje o nákladoch a výnosoch odborní lesní hospodári, alebo majitelia a užívatelia lesov a údaje predložili na stanovených formulároch a v stanovených termínoch na lesné úrady za všetky podnikateľské subjekty obhospodarujúce lesy v danom regióne. Na lesných úradoch by sa vykonala kontrola správnosti údajov a ich sumarizácia. Po sumarizácii by sa údaje spracované v elektronickej forme a na predpísaných formulároch predložili ústrednému orgánu štátnej správy (sekcii lesníckej resp. príslušnému odboru ministerstva) na celoštátnu sumarizáciu a bilanciu prevádzkových nákladov a výnosov obhospodarovania lesov na kalendárny rok. Sekcia lesnícka MPRV SR by mala v stanovených termínoch spracovať celoštátnu bilanciu prevádzkových potreb lesného hospodárstva a deficit zdrojov zapracovať ako požiadavku na štátnu podporu do rezortného rozpočtu, ktorý sa predkladá na Ministerstvo financií SR na budúci rok.

II. Financovanie investičných potrieb a technického rozvoja

Druhý okruh bilancie by sa týkal oblasti investícií do lesov a technického rozvoja, kde by sa obdobne ako pri bilancii finančných prostriedkov na prevádzkové potreby obhospodarovania lesa zbilancovala na jednej strane tvorba vlastných zdrojov (z odpisov, zo zisku atď.) na prefinancovanie najnutnejších stavebných prác, dodávky strojov a zariadení na kalendárny rok a na strane druhej doplnenie nutných finančných zdrojov (zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EÚ) na investície u všetkých podnikateľských subjektov obhospodarujúcich lesy. Výsledkom by bola celoštátna bilancia tvorby investičných zdrojov, ktoré by sa podrobne špecifikovali a predložili orgánu štátnej správy na kontrolu a po sumarizácii na ministerstvo. Na úrovni ústredného orgánu štátnej správy LH by sa rozhodlo podľa možností a limitov stanovených EÚ a štátneho rozpočtu a iných zdrojov o financovaní investičných potrieb lesného hospodárstva na budúci rok. Po schválení štátneho rozpočtu by sa objem finančných prostriedkov pre lesné hospodárstvo prerozdelil po úprave za štátne a neštátne lesy na príslušné lesné úrady, ktoré by limity finančných prostriedkov rozdelili na všetky podnikateľské subjekty, obhospodarujúce lesy v danom regióne.

III. Európske štrukturálne fondy

Pri vypracovaní koncepcie financovania potrieb lesného hospodárstva a manuálu treba mať na zreteli skutočnosť, že finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov podliehajú osobitnému režimu ich prideľovania a metodika ich použitia musí zohľadňovať predpisy, termíny predloženia žiadostí, ktoré vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra.

IV. Odpočet použitia finančných prostriedkov

Na konci kalendárneho roka by každý podnikateľský subjekt, ktorý požiadal o finančnú podporu by musel predložiť obvodnému lesnému úradu „Správu o použití finančných prostriedkov“ na stanovený účel a nevyčerpané finančné prostriedky by sa odviedli do štátneho rozpočtu resp. na účet štátnej pokladnice. Kontrolu použitia finančných prostriedkov by vykonal obvodný lesný úrad a námatkove krajský lesný úrad. Z vykonaných kontrol by sa vyhotovili zápisnice pre následné finančné kontroly vykonané napr. finančnou správou resp. Ministerstvom financií SR.

IV. Vypracovanie manuálu pre poskytnutie finančných prostriedkov

Jedným z príloh Koncepcie financovania lesného hospodárstva by malo byť aj vypracovanie manuálu pre poskytovanie finančných prostriedkov na stanovené okruhy financovania prevádzkových nákladov a investícií lesného hospodárstva.

V. Ostatné náležitosti „Koncepcie“

Je dôležité, aby koncepcia financovania lesného hospodárstva riešila obdobne ako je tomu v Českej republike a západoeurópskych štátoch aj otázky odstraňovania následkov lesných kalamít, škôd spôsobených antropogénnou činnosťou, náklady na štátnu správu a činnosť lesníckych inštitúcií, ale aj na činnosť odborných lesných hospodárov, nákladov na spracovanie LHP a zabezpečenie ostatných verejnoprospešných činnosti lesného hospodárstva (meliorácie a hradenie bystrín, obnovu lesov poškodených imisiami atď), združovanie vlastníkov malých výmer a pod.. Dôležité pritom je, aby koncepcia definovala a kvantifikovala oj ostatné nástroje štátnej lesníckej politiky, ako sú dane, odvody, škody, penále atď. Mal by to byť v konečnom dôsledku dlhodobý nástroj uplatnenia štátnej lesníckej politiky, ktorý je zameraný na podporu zodpovednosti vlastníkov lesov za ich majetok a zároveň nástroj na presadzovanie záujmu štátu pri hospodárení v lesoch.

VI. Predloženie

Koncepciu by mal vypracovať Lesnícky výskumný ústav a po pripomienkovom konaní by mal predložiť rezortný minister na schválenie do vlády a do Národnej rady. Predpokladá sa, že schválenú koncepciu budú rešpektovať všetky legislatívne predpisy, podľa ktorých sa bude postupovať v štátnych a neštátnych lesoch s rešpektovaním ich špecifík. Dúfajme, že táto široko diskutovaná téma bude po zohľadnení pripomienok pretransformovaná do materiálu, ktorý bude vecne riešiť prevádzkové problémy lesníctva.

sekcia: Archívne fórum, 7.9 2015 14:37
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému