Lesmedium

nezapísana zmena vlastníctva v PKV na základe zákona

autor: uhlár
Zdravím,

Ako presne zistim, ktorý zákon sa mohol vzťahovať na majetok zapísaný v PKV. . Jedná sa o zákony:

279/1949 90/1950 2/1958 81/1949 169/1949

104/1945.

Nebolo podmienkou, aby niektorý z týchto zákonov bol spomenutý v PKV.

sekcia: Archívne fórum, 4.9 2015 23:36
autor: neznámy
Upresni otázku. Čo potrebuješ zistiť ?
5.9 2015 9:02
autor: neznámy
ide o to, že na spomínanej PKV je zapísaný urbársky majetok, ale pozemkový úrad a kataster a obec majú rozdielný názor.
Urbarníci tvrdia, že sa na to vzťahoval zákon 2/1958 ( nie je napísaný ), Obec tvrdí, že sa jedná o zákon 279/1949, a pozemkový že sa jedná o zákon 81/1949.
Ak obec tvrdí, ža sa jedná o obecný majetok ( podmienkou bolo, aby sa majetok vrátil pokiaľ majetok bol k 31.12.1949 obecným a previedol sa neskôr do národného majetku podľa zak. 279/1949, čo je podmienku aj v zákone 131/1991 ).
Ako môže obec preukázať, že sa tento zákon 279/1949 vzťahoval.
mohli sa tie zmeny zapísovať inde ako do PKV ?
5.9 2015 9:23
autor: neznámy
Uhlárovi:

Príliš veľa názorov, ale bez podrobnejšieho preskúmania zápisov v PKV sa nedá jednoznačne odpovedať. Mám s touto problematikou skúsenosti, ak máte záujem, napíšte podrobnosti e-mailom na janborsky@centrum.sk.
5.9 2015 10:59
autor: neznámy
Možno moja rada pomôže a zadarmo.
Podľa §2zákona č.2/1958 Zb.SNR išlo o majetok urbariátov a lesných spoločností
Všetko sa odovzdávalo na základe Rozhodnutia. na predpísanom tlačive Odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rady Okresného národného výboru nasleduje -mesto-napr.Nitra.
Tieto rozhodnutia sa vypisovali na príslušnom Miestnom národnom výbore, kde nehnuteľnosti boli registrované.
Bola zapísaná Krajská správa a tiež príslušný lesný závod .
K tomuto bola priložená aj zápsnica, čoho sa týkala, akých PKV, výmery a tiež bývalého vlastníka.
Táto zápisnica bola vyhotoveaná v niekoľkých exeplároch.
Dostali ju: Odbor poľ.a lesného hospodárstva ONV-príslušného
Za prac. skupinu štát.star. o lesy napr. Nitra.
Za zrušený útvar bývalých urbárnikov našej obce-jej predseda
MNV príslušnej obce
KSl napr.Nitra a príslušný lesný závod.
Mali by k nej byť aj zoznamy vlastníkov.

Tieto dokumenty by sa mali nachádzať v príslušnom štátnom oblastnom archíve.. /napr. Bytča, Bnská Bystrica.....atď, ktorý patrí do Vášho bydliska/
9.9 2015 13:51
autor: neznámy
pre aa:
Mohol nadväzovať zákon 2/1958 Zb. na predchadzajúci 279/1949?
21.9 2015 14:01
autor: neznámy
Chápem o čo Vám ide.Ale na Vašu otázku Vám odpovedať neviem a pochybujem , či sa niekto nájde.
V archíve možno nájdete odpoveď aj na zákon o finančnom hospodárení Vašej obce, aj o ďalšom č.81/1949
.
Moje osobné skúsenosti od roku 2009 sú také, že pracovníci katastra, dovolím si povedať v tom našom neovládajú platné zákony týkajúce sa Poz. spoločností. Nepíšem to prvýkrát.Ani my, na našej PKV nemáme zápis , že bol majetok vlastníkov urbariátu-Urbárskych gazdov a želiarov, tak som našla zápisy na všetkých PKV aj okolitých dedín., zabratý na základe nejakého zákona..
To čo som Vám písala, je zo zápisnice z roku 1958 , ktorú vlastním.
V nej nejde len o urbariát, ale aj o Lesnú spoločnosť ............, tie bodky predstavujú názov obce. Majetok nebol obecný, ale bol rozdelený na intravilán obce-na jednotlivých vlastníkov podľa pop. čís.. domov .Zoznamy vlastníkov však niekto zlikvidoval.Tak rozhodli v roku 1992 poslanci.
Pred časom , pri istej udalosti, aj u nás kataster tvrdil, že ide o obecný majetok,aj keď jeho vlastníkmi je takmer celá dedina./LV/
Dnes som dostala list zo št. archívu, že po zaslaní kolku, začnú správne kona
nie.Mňa zaujíma, kto a prečo zničil, alebo schoval pôvodné zoznamy vlastníkov.
,Pochybujem, že budú priložené k zápisnici.
21.9 2015 17:09
autor: neznámy
vďaka za info,
Ja tiež hľadám pôvodné hlasovacie zoznamy, no myslím, že sa zachovali aj na iných miestach, napr. na Okresnom úrade - lesne oddelenie, Župný úrad - lesné oddelenie Ministersrtvo SR, Okresný súd.
Zistil som to z web stranky kpskalameny.sk, nachadzajú sa tam aj archívne písomnosti......
21.9 2015 17:46
autor: neznámy
Mne tu na tejto stránke poradili, že sa mám obrátiť na štátne lesy v našom okrese.Prepojili ma na ich archív a pani archivárka ma odporučila podľa môjho zadania práve na št. archív.Ozvem sa Vám, ak obdržím od nich žiadané doklady
Na Okresný súd som zabudla.
21.9 2015 20:07
autor: neznámy
Mi máme jednu písomnosť z archívu kde okresný úrad v roku 1936 pri schválení nového menoslovu, žiadá lesný podvýbor a zaslanie pôvodného hlasovacieho zoznamu v maďarskom jazyku z archívu. Lenže v súčasnosti sa ani pôvodný a ani z roku 1936 menoslov údajne nenachádza. Neverím, žeby niekto si dal záležať , aby sa viaceré exempláre zničili. Keby sa nový menoslov robil po roku 1940, presne zákon vymedzoval, kde sa konkrétne menoslovy mali zasielať. ( viď stránku kalameny - historia ). Podľa mňa v archíve pracovníčky asi nemajú čas vyhľadávať menoslov niekde na okresnom úrade z nejakého roku, lebo naše pôvodné stanovy z roku 1905 sú v fonde urbariátu, ale druhé stanovy z inej PKV boli vložené v č.d. okresného súdu z roku 1905. Ak sme pýtali tie druhé stanovy podľa PKV, pracovníčka archívu nám povedala, že sa nezachovali nakoľko sa v urbárskom fonde nenachádzajú! Preto si myslím, že tie menoslovy sú zachované, ale niekde môžu byť založené.( nezodpovedný notáry, súdy. župné úrady.)
Ale mám ešte jednu otázku:
Ak spomínate rozhodnutie ONV z roku 1958 podľa zak 2/1958 SNR, máte toto rozhodnutie zapísané aj v Pôvodnej PKV ?
21.9 2015 21:54
autor: neznámy
ešte doplním, do roku 1939 bol krajinský úrad, ten tiež schvaľoval hlasovací menoslov, krajinský úrad mal sídlo v Bratislave , pričom tieto písomnosti sa nachádzajú nie v oblastnom archíve, ale v Slovenskom národnom archíve. pri vyžiadaní určitých písomnosti podľa čísiel a obežníkov, mi odpovedali, že sa u nich nenachádzajú, že sa môžu nachádzať v Národnom archíve v Prahe. Do dnes som z Prahy odpoveď nedostal. Takže menoslovy sa môžu nachádzať aj v archíve Krajinského úradu. Možno pôvodný menoslov sa môže nachádzať aj v Budapeštianskom archíve ( v stanovách je spomenutá Budapešť )
21.9 2015 22:04
autor: neznámy
Písala som Vám,že nie.Naše, čo hľadám, sú z roku 1948.Za komasácie naša dedina dostala rozdelený skonfiškovaný grófsky majetok.-nie ako obec, ale jednotliví majitelia domov.-, ale boli tam zákony na PKV v časti B, nadväzujúce na zákony ako pri Urbariáte.- spoločnej nehnuteľnosti
Pokladničný denník, zápisničná kniha zostali podľa Zápisnice u predsedu zrušeného urbáru.
22.9 2015 13:41