Lesmedium

archivácia písomnosti lesnej štátnej správy

autor: tibor
Kde sa archivujú ( ak sa vôbec archivovali ) písomnosti štátnej lesnej správy v obdobý rokov 1930-1960 ? ( starostlivosť lesa, LHP, poplatky za odbornú správu lesov jednotlivých rokov .... ).

Archivuje sa to v štatných archívoch alebo v lesných závodoch, čo sa zo zákona archivuje.

sekcia: Archívne fórum, 19.8 2015 16:34
autor: neznámy
Každý lesný závod, podnikové riaditestvo malo zriuadený a ja teraz má zriuadený archív. Tu sa archivujú veetky písomností, ale podľa ukladacích znakov uvedených v registratúrnom poriadku. Tam sú ukladacie znaky stanovené a ak podľa nichuplynie určitá doba archivácie na závode, ôpodniku pripraví sa materiál na archiváciu do štátného archívu. Podobne je to všade aj v štátnej správe- t. na úradoch ( archív úradu, napr. lesného, okresného a pod. a potom štátny archív )
21.8 2015 9:24
autor: neznámy
Táto téma zaujíma aj mňa. Takže, doklady z roku 1958, by mali byť niekde archivované? Odpoveď by mali dať vtedajšie štátne lesné správy?
Naše lesné spoločenstvo , ktorému boli lesné pozemky vzaté na základe rozhodnutia SNR z roku 1958, odovzdávalo podľa protokolu ,tieto lesnému závodu Levice.
/patriacemu pravdepodobne št. Lesom Topoľčianky.ktoré nám tieto v roku 1992 vydali.
Odpoveď by sme mali hľadať v našom konkrétnom prípade V Topoľčiankach?
21.8 2015 14:36
autor: neznámy
Takéto rozhodnutia boli na odbore poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ONV v archíve. Tento odbor ich aj vydával.Po revolúcii mali byť na bývalých lesných úradoch ako to bolo v mojom prípade, ale my sme ich z archívu ONV zobrali so sebou ako súčasť archívu a spisovej agendy na lesný úrad. Potom ľudia ľahko prišli k týmto rozhodnutiam. Rozhodnutia z roku 1958 môžu byť aj v archíva štátnych lesov. Tam treba hľadať, alebo až v štátnom archíve.
24.8 2015 18:25
autor: neznámy
Mohli by byť v archívoch Pozemkových a lesných úradoch , alebo v štátnych lesoch?.
24.8 2015 20:25
autor: neznámy
presne tak, ale aj v štátnych archívoch, lebo staršie veci kde robili podľa zákona sa odstupovali do štátnych archívov
25.8 2015 18:33