Lesmedium

Náklady Urbariátu na jeho chod.

autor: miro
Aké náklady na prevádzku v Urbariáte predstavujú z celkového príjmu u Vás.

Ťažba 4000m3.Celkové náklady 70%.Je to veľa??

sekcia: Archívne fórum, 31.7 2015 23:58
autor: neznámy
Ťažko povedať. Je potrebné vedieť minimálne výmeru urbariátu, vekovú štruktúru množstvo rubnej a výchovnej ťažby a podiel akých výrezov sa predáva a iné.
Kto len tak povie áno či nie nie je to korektné.
1.8 2015 15:44
autor: neznámy
Súhlasím s Jozefom. Každé spoločenstvo má iné podmienky. Naše spoločenstvo nie je urbárom a nemá ani platených funkcionárov ako majú veľké urbáre. Sme spoločenstvom spoločne hospodáriacich na svojich nehnuteľnostiach, teda podľa jazyka zákona hospodárime na spoločne obrábaných nehnuteľnostiach. Hospodárime zhruba na 300 ha a naše hospodárske výsledky boli zaokrúhlene nasledovné:
Rok 2014 Výnosy: 4200 Náklady: 11000 Rozdeľované: 26000
2013 V: 68 000 N: 22000 R: 41100
2012 V: 40600 N: 12000 R: 26100
2011 V: 30700 N: 10500 R: 16300
Fero1 v téme s názvom OLH konštatuje, že pri hospodárení v lesoch sa nedá dosiahnuť zisk, lebo je to čierna diera. A 20 % zisk v urbároch je pre neho podozrivý. Ja síce tiež tvrdím, že pozemkové spoločenstvo bežne nemôže dosiahnuť zisk, ale z iného dôvodu ako on. Fero1 tvrdí, že ak lesné spoločenstvo dosiahne zisk tak preto, že zanedbá nejaké lesné práce.
Ja si dovoľujem tvrdiť, že v hospodárení nášho spoločenstva sa nezanedbávajú žiadne práce potrebné na obnovu lesa a napriek tomu ako vidno z čísel, čiastka na rozdeľovanie značne presahuje vynaložené náklady.
Zároveň však jedným dychom musím priznať, že ak by sme sa dali do opravy cesty, tak by sme už takto nevyskakovali.
4.8 2015 10:43
autor: neznámy
Ako vyzerá to Vaše spoločné hospodárenie.
Píšete, že ste spoločenstvo spoločne hospod. na svojich nehnuteľnostiach. Akou formov?
To by ma zaujímalo.
Mne by to tiež vyhovovalo . Máme množstvo nevydaných súkromných lesných pozemkov viacerí vlastníci. Ste s.r.o, akciovka, alebo aká iná forma?.
4.8 2015 15:27
autor: neznámy
pozemk. spoločenstvo na nie spoločnej nehnuteľnosti ( preto nie urbár), s vydanými sukromn. lesn. pozemkami by som k tebe nešiel neprihlasený 15.27, treba ti ešte veľa študovať
4.8 2015 21:26
autor: neznámy
Sme pozemkové spoločenstvo podľa zákona 972013, ktoré nehospodári na spoločnej nehnuteľnosti, ale na spoločne obrábaných nehnuteľnostiach.
Najprv sme boli združení podľa zákona o združovaní občanov. Po schválení zákona 181/1995 Z.z sme sa pretransformovali na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.
Nie sme spokojní, že spoločenstvu bol vtlačený štatút podnikateľa, pretože spoločenstvo považujeme len za správcu na našom majetku. Teda za subjekt, ktorý len navonok vystupuje za nás, ale inak hospodári na náš účet.
Bohužiaľ, zákon hovorí inak.
4.8 2015 22:38
autor: šimon
"Vladove" spoločenstvo je učebnicový prípad spoločenstva o ktorom pojednáva § 2 ods. d) zák. č. 97/2013 Z.z.v platnom znení
4.8 2015 22:51
autor: neznámy
Hospodárite tak, ako napísal šimon. Zrejme to máte aj v zmluve.To, že považujete
"Spoločenstvo " za správcu majetku, s tým súhlasím, to považujeme aj my ostatní.
Subjekt, ktorý za Vás navonok vystupuje.-aký je v tom rozdiel? Konkrétne v čom, z ekonomického hľadiska?,.
5.8 2015 12:50
autor: neznámy
Spoločenstvo ako právnická osoba môže konať vo veciach spoločenstva v obchodnom styku, na súde atď. samostatne. Zjednodušene povedané zastupuje spoločenstvo navonok.
Z ekonomického hľadiska však nehospodári zo svojim majetkom, ale ho iba spravuje. Z tohto dôvodu nemá žiadne výnosy ani náklady a teda nevytvára žiadny hospodársky výsledok. Výnosy a či náklady a teda v konečnom dôsledku hospodársky výsledok t.. j. zisk alebo stratu majú podielovo jednotliví členovia spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov. A tí by preto mali byť daňovým subjektom a nie spoločenstvo. Spoločenstvo nemá len veľkých vlastníkov ale aj malých. A pokiaľ sú títo malí vlastníci bez príjmu podľa súčasných daňových predpisov by boli oslobodení od dane, ak by daňovým subjektom nebolo spoločenstvo ale oni.
Pozor! Nemýľte si to s tým, že z podielov zo spoločenstva predsa fyzické osoby daň neplatia. Neplatia. Nuž už ju zaplatili všetci a to tým, že daň zaplatí spoločenstvo. A tam sa nepozerá na to, ktorí členovia spoločenstva sú nízkopríjmoví.
A aby to nebolo až také jednoduché. Myslím, že niet spoločenstva, ktoré by nehospodárilo aj na prenajatom majetku. Len táto časť hospodárenia je podnikateľskou činnosťou v ktorej dosahuje hospodársky výsledok spoločenstvo ako také, zisk zdaňuje a členom rozdeľuje už podiely na zdanenom zisku, ktoré sa už jednotlivým členom nezdaňujú.
Teda takýto by bol rozdiel z ekonomického hľadiska, keby si legislatívci osvojili tento princíp.
5.8 2015 23:13
autor: neznámy
Ešte by som doplnil, že PS si musí sledovať obrat, a ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahlo obrat 49 790 eur, je povinné podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň.
Následne daňový úrad môže určiť výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur.
6.8 2015 7:56
autor: neznámy
jedná sa o daň z pridanej hodnoty.
6.8 2015 7:58
autor: neznámy
Neosvoja.
6.8 2015 7:58
autor: neznámy
Všetko mi je jasné, keby nebolo toho ""keby
6.8 2015 8:54
autor: neznámy
Chcela som ešte pokračovať, ale skôr som to odoslala nechtiac..
Váš výklad je zaujímavý.
Ja by som len chcela vedieť, ako to máte ošetrené zmluvou a ako by sa k tomu postavila finančná správa,.Nie Váš ďaňový úrad.
.Tie prvé vety, platia predsa pre všetky spoločenstvá. .Aj tá, že ho iba spravuje.
Zákon teraz jasne vyčlenli, , že Pozem. spoločenstvo vlastniť podiely nemôže.V minulosti to tak bolo-možno nie v súlade so zákonom.
Podľa rozpisu nákladov a výnosov rozdeľujete ročne príjem. vlastníkom podľa ich podielov ?
6.8 2015 9:12
autor: neznámy
"aa"
domnievam sa, že došlo k miernemu nedorozumeniu. Anna sa ma pýtala,
v čom vidím spoločenstva ako správcu z ekonomického pohľadu. Ja som odpovedal na to. Môj výklad v odpovedi neznamená, že tak sa u nás postupuje. Zdaňujeme tak, ako určuje zákon. Teda ako keby spoločenstvo nie len hospodárilo, ale aj vlastnilo to, čo na nehnuteľnostiach rastie.
Aj keď v počiatkoch, keď ani daňové zákony neboli v tomto smere jednoznačné, tak sme rozdeľovali celkový hospodársky výsledok podľa veľkosti výmery. Teda z hospodárskeho výsledku sa dostala príslušná časť do spoločenstva ako jeho príjem, z ktorého sa vypočítava daň spoločenstva.

6.8 2015 10:16
autor: neznámy
Preto mi to bolo divné.Poznám Vaše vyjadrenia v tomto fóre
6.8 2015 14:57
autor: neznámy
Naklady urbariatu su veľke,lebo vedenie sa stara ,len o svoje vrecká.
20.9 2015 0:02