Lesmedium

príspevky za odbornú správu lesov

autor: urbárnik lesa
Vážený kompetentný,

mohol by mi niekto vysvetliť: V zápisnici z roku 1958 pri odovzdávaní lesa do užívania štátu podľa zákona 2/1958 Zb. SNR je spomenuté : ,,Príspevky za odbornú správu lesov za rok 1958 nie sú vyrovnané, Za rok 1957 sú vyrovnané. Pričom lesník zamestnaný nebol.

1. Kto vlastne ten príspevok hradil ?

2. Komu sa tento príspevok hradil ?

3. Kde môžu byť tieto dokumenty archivované .

sekcia: Archívne fórum, 25.7 2015 12:40
autor: neznámy
Predpokladám, že žiadny kompetentný sa unúvať nebude. A taktiež predpokladám, že z toho obdobia sú asi sotva takéto dokumenty archivované, lebo nemajú osobitnú historickú hodnotu. Napriek tomu si zápisnicu opatrujte, lebo o niečom vypovedá.
Pokiaľ ide o prvé dve otázky, tak na ne nájdeš odpovede v zákone 66/1951 Sb. z 11. júla 1951 o odbornej správe lesov.
Podľa tohto zákona odbornú správu lesov vykonávali Československé štátne lesy, pokiaľ nemal vlastník už nim ustanoveného odborného lesného hospodára. Ak konštatuješ, že lesník zamestnaný nebol (predpokladám, že pod tým sa rozumel odborný lesný hospodár), správu lesov vykonávali Československé štátne lesy.
26.7 2015 8:53
autor: neznámy
Príspevky za odbornú správu lesov v tom čase sa platili na účet príslušného lesného závodu. Odborná správa lesov spočívala napr. vo vyznačení ťažby, jej prevedení, vo vypracovaní projektov zalesňovania aj napr. zalesnení a pod... toto všetko sa podľa toho či bral vlastník drevo pre seba, alebo dohodol odbyt cez ŠL fakturovalo. Odbornú správu lesov vykonávala príslušná Lesná správa, nebol tam menovite stanovený lesník, za všetko zodpovedal vedúci LS a jeho odborný personál ( napr. petovateľ, ťažbár a pod...).Dokumenty musia byť v archívoch štátných lesov, v archíve lesného závodu, do ktorého obvodu les patril. Odbornú aprávu uhradzali aj JRD za družstevné lesy napr...
27.7 2015 18:25