Lesmedium

Ideálna právna forma pri hospodárení s lesom

autor: Maria
Dobrý deň, rada by som sa poradila, ak má niekto skúsenosť v rozhodovaní ohľadom toho, akú zvoliť právnu formu pri hospodárení s lesom. V tomto roku nám bol ako vlastníkom vydaný les do užívania, pričom polovicu lesa podľa dohody o užívaní spravujú združení iní spoluvlastníci. Nám ako zvyšným dvom spoluvlastníkom bola vydaná druhá polovica. Danú polku lesa teda spravujeme len dvaja spoluvlastníci, podľa LV sme aj poloviční vlastníci, takže toto sedí. Keďže chceme s lesom hospodáriť a bude tam aj nejaká ťažba, a samozrejme aj náklady súvisiace s hospodárením, neviem, či je zo zákona povinnosť vytvoriť pozemkové spoločenstvo alebo by bolo jednoduchšie, výhodnejšie urobiť na to sro /tak či tak je v oboch prípadoch povinnosť viesť PÚčtovníctvo alebo hospodáriť len ako vlastníci a aj daňové priznanie podať na obe osoby samostatne. Ak by niekto vedel poradiť, prípadne má s tým skúsenosť, bolo by to fajn. ďakujem.
sekcia: Archívne fórum, 2.7 2015 12:39
autor: neznámy
nie pokiaľ ste len dvaja vlastníci tak nie je potrebné vytvárať pozemkov é spoločenstvo , lebo na založenie pozemkového spoločenstva treba minimálne 5 spoluvlastníkov aby bol dodržaný zákon. 97/2013 Z.z.
2.7 2015 13:01
autor: neznámy
A z hľadiska podávania daňových priznaní nie je lepšie potom založiť nejakú sro -čku, prípadne aj z hľadiska vypracovania nejakých projektov? Inak vlastníkov na danom LV je spolu 9, akurát jednu 1/2 vlastnia dvaja - to sme my a druhú vlastnia zvyšní 7, ktorí sú aj v pozemkovom spoločenstve (myslím). Ak by sme potom nevytvorili žiadne spoločenstvo a vystupovali len ako vlastníci, je to v poriadku, keď faktúru vystavíme len na meno bez nejakého DIČ, prípadne každý vlastník polku sumy? Zákon teda pri dvoch vlastníkoch neprikazuje žiadnu konkrétnu formu, môžeme ďalej vystupovať len ako vlastníci a viesť si len jednoduchú evidenciu k podaniu DP? Ostatné náležitosti okolo hospodárenia máme v poriadku - OLH, lesný plán, atď. , riešime len tú právnu formu, aby sme všetko aj zákonne dodržali.
2.7 2015 15:32
autor: neznámy
Ak ide o spoločnú nehnutenosť a je Vás tam 9 alevy máte z celkovej 1/1 vo vlastníctve 1/2 tak to potom mení situáciu. Moja otázka. Dokážete vytvoriť geometrickým plánom parcelu ,ktoru by ste sa od ostatných odčlenili ? Ak áno , nieje čo riešiť múžete si majetok obhospodarovať sama a nemusíte mať založené pozemkové spoločenstvo. Ak nie tak ide o spoločnú nehnuteľnosť a Vy musíte spoločne spolu s ostatnými spoluvlastníkmi hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona č.97/2013. Ak máte 1/2 a viac tak je jasné , že všetky práva a povinnosti v zásade riešite Vy ako majoritný vlastník , ale aj tak musíte založiť pozemkové spoločenstvo.
2.7 2015 18:21
autor: neznámy
Alebopristúpiť k pozemkovému spoločenstvu. prípadne sa ako majoritný vlastník pozemkov v dielci môžete stať obhospodarovateľom lesa.
2.7 2015 18:22
autor: neznámy
Každý z diskutujúcich má v niečom pravdu, ale ak by som mal dať serióznu radu, treba uviesť podrobnejšie údaje. Je vydaný les zapísaný v katastri ako jedna parcela alebo viaceré ? Sú parcely zapísané v registri "C" alebo "E" ? Aká je celková výmera lesa ? Nachádza sa les v jednom dielci alebo vo viacerých ?
Každý z týchto údajov má svoj význam, z ktorého sa dá zistiť ako ďalej postupovať. Z toho, čo ste uviedli predpokladám, že ide o lesný pozemok zapísaný v katastri ako parcela ( parcely) registra "E" vo vlastníctve fyzických osôb - spoluvlastníkov, teda nie spoločná nehnuteľnosť. Ak ide o väčšiu výmeru ( niekoľko hektárov) považujem za najlepšie riešenie geometrickým plánom rozdeliť pozemok na dve rovnaké časti, zmluvou zrušiť spoluvlastníctvo a hospodáriť samostatne. Nezakladajte žiadne spoločenstvo, čím viac spoločníkov, tým je hospodárenie zložitejšie. Osobne si myslím, že takáto forma hospodárenia, ktorú upravuje zákon 97/2013 Z.z. je dávno prekonaná ale naši neschopní zákonodarci nevedia nájsť východisko ako vyriešiť obrovskú majetkovú rozdrobenosť poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktorá pretrváva ešte z dôb feudalizmu.
2.7 2015 23:09
autor: neznámy
Dobrý deň,
situácia je nasledovná (kvôli tomu som aj založila túto tému): Pokúsim sa udať všetky údaje, podľa toho ako tomu rozumiem. Les je v katastri zapísaný ako niekoľko parciel, v registri sú zapísané ako "E". Vlastníkov je tam spolu 9, pričom siedmi vlastnia jednu polovicu a dvaja druhú polovicu -presne polovicu. Tých dvoch zastupujem ja -je to moja mama a jej sestra. Tí siedmi si vybrali "svoju polovicu" pred 10 rokmi a začali na nej hospodáriť - myslím, že majú založené pozemkové spoločenstvo (ako inak, napokon). Tento rok sme ukončili prenájom "našej polovice" lesa s Lesmi SR a tiež sme si les vybrali do samostatného hospodárenia. S ostatnými vlastníkmi sme sa dohodli na užívaní lesa podľa toho ako sme les vybrali, resp. ako nám bol vydaný Lesmi SR, podľa toho máme na jednotlivé porasty zapísaného aj vlastného hospodára. Ja teraz v podstate riešim, ako vystupovať ako subjekt v prípade, že sme hospodáriaci dvaja vlastníci (oddelení od tých ostatných) a teda pozemkové spoločenstvo založiť nemôžeme (a vlastne načo, keď je to zbytočne komplikované), avšak keďže musíme vystaviť faktúru, zaujíma ma, či je to zákonne v poriadku, že budeme vystupovať "len" ako vlastníci a nie ako nejakí subjekt, prípadne máme založiť nejakú sro alebo čo. Čo sa týka zrušenia spoluvlastníctva, chceli by sme v budúcnosti vyriešiť aj túto vec, keďže každá dohoda so spoluvlastníkmi nebola jednoduchá, avšak momentálne je to skôr otázka blízkej budúcnosti,ktorú teraz neriešime, keďže sme sa zatiaľ dohodli na oddelenom hospodárení podľa vydania Lesmi. Chcela by som dať do poriadku skôr tú právnu formu, aby sme v prípade nejakého hospodárenia správne vedeli podať daň. priznanie - už ako fyzické osoby alebo právnické, aby sme to potom nemuseli spätne nejako opravovať, príp. premeškať a nedodržať nejaké zákonné povinnosti. Ďakujem
16.7 2015 12:33
autor: neznámy
Ešte doplnenie: nami obhospodarovaná polovica lesa má rozlohu 26 ha a možnosť spoločného hospodárenia nie je prípustná ani z jednej strany - kým nebude zrušené spoluvlastníctvo, budeme podľa dohody hospodáriť určite samostatne - polovicu oni a polovicu my...
16.7 2015 12:45
autor: neznámy
Som autorom predchádzajúceho vstupu a na Vaše popísanie stavu reagujem takto: Právnu formu môžete dať do poriadku ( používam Vašu terminológiu) len ak parcely budú evidované v katastri v registri "C" , teda treba geometrický plán a následne zmluvu o zrušení a rozdelení spoluvlastníctva. Parcely registra "E" spravidla nemajú vytýčenú hranicu v teréne a nie je záväzná ani ich výmera. Nie je mi jasné ako v zmluve o ukončení nájomného stavu z Lesmi SR š.p. boli identifikované vydávané pozemky. Je to na dlhšie vysvetľovanie, ak chcete konkrétnu pomoc, napíšte mi na adresu : janborsky@centrum.sk.

16.7 2015 13:00
autor: neznámy
Opäť sa tu narába s pojmom spoločná nehnuteľnosť a mám pocit, že celé zlé. Pred desiatimi rokmi si siedmi spoluvlastnici nemohli založiť pozemkové spoločenstvo !!!
16.7 2015 16:28
autor: neznámy
pozemkové spoločenstvo nie je totožné s pojmom spoločné užívanie pozemkov, tu pred desiatimi rokmi sa dohodli určití vlastníci parciel o ich spoločnom užívaní, ale to nie je pozemkové spoločenstvo
16.7 2015 18:30
autor: neznámy
Mňa by zaujímalo, ako máte vymedzené hranice 26 hektárov lesa., keď nemáte GP.Ako platíte daň z pozemkov?Dali Vám št. lesy číslo parcely KNC, bez založeného LV s Vašou výmerou?
Prečo nemôžete hospodáriť ako fyzické osoby?
Prečo chcete byť právny subjekt?
16.7 2015 21:15
autor: neznámy
Dobrý deň,
napíšem Vám na mail celú situáciu, asi je to na dlhšie.
17.7 2015 13:32