Lesmedium

Roep - zmeny

autor: Ján
V rámci ROEP sa nám stalo ,že podiely neznámych vlastníkov previedli na štát, nemali sa previesť na Slovenský pozemkový fond ?

Okrem toho nám zmenili číslo v zlomku koeficientom 1,85 smerom dolu. Celková výmera zostala nezmenená.Máme pocit ,že podiely nám boli štátom znárodnené. Je takáto prax možná ? Čo sa s tým dá robiť ?

sekcia: Archívne fórum, 17.6 2015 9:08
autor: neznámy
Čo znamená, podiely neznámych vlastníkov? Neboli tam žiadne mená?
.
Prípad , kedy by boli prevedené na štát, by mohol nastať v prípade prepadnutia podielu v prospech SR.
napr. vlastizrada,atď.ale aj v prípade predkupného práva na podiely pre SR.
/v rámci rôznych Líniových stavieb/
Ak tam však boli mená, tak by mali tie mená zostať na LV s poznámkov bod B por. čísla v správe SPF.
17.6 2015 22:50
autor: neznámy
Neznamy vlastnici -neprededeni, ti čo sa neprihlásili k majetku pri vzniku urbáru pred cca 20 rokmi a nemaju záujem o svoj majetok.Podiely neprepadli z dôvodov vlastizrady a podobne v prospech štátu.Máme zato,že je to iniciatíva katastra a Roep.
18.6 2015 6:07
autor: neznámy
Roep to je často katastrofa. Niekde katastre zapísali podiely neznámych vlastníkov zo spoločnej nehnuteľnosti na fond, inde na Lesy SR a niekde na štát. Najprv požiadajte o opravu kataster. Ak chybu nenapraví podajte žalobu na súd.
18.6 2015 7:41
autor: neznámy
Áno, obráťte sa na kataster.Do troch až päť rokov, môžete podať námietku na kataster.
Otázka je, kto môže podať túto námietku.
Mali by to byť vlastníci, alebo ich dedičia..Za chybný zápis sa môžete obrátiť na inšpekciu katastra. Tá Vaše podanie preverí.
Ešte chcem dodať, ak poznáte týchto vlastníkov, môžete neznámych vlastníkov zmeniť na vlastníkov známych,.oznámením katastru ich dátum narodenia, príp. úmrtia a bydliska. Ich podiely budú až do dedičského konania v správe SPF.

K Roep. Veľa sa tu už v tomto smere, tu na tejto stránke diskutovalo.
Ide o vyhľadávanie pôdy, o ktorú nemajú vlastníci záujem, alebo mnohokrát o nej nevedia, alebo nezáujem o ňu vychádza z jej malej výmery.Niekedy ide o lukratívne pozemky, o ktorých majú vedomosť iba tí, ktorí majú prístup k rôznym
realizačným plánom.
Mnoho záleží od samotnej komisie ROEP./Tam sa tvoria rôzne dohody/
18.6 2015 10:06
autor: neznámy
Z poznania ku ktorému som dospel, sa prax ROEPU zvrhla len na to, aby súčet podielov na parcelách bol jedna celá. Za závažnejšie som považoval sceľovanie parciel (teda tam, kde by bola na to vôľa vlastníkov), zmena v evidenciu kultúr, aby zodpovedala skutočnosti a podobne.
To, že súčet podielov na parcele musí byť jedna celá, som pokladal za prirodzenú povinnosť pozemkovej evidencie (vyhľadávanie v archívoch kde sa stala chyba, ak tomu tak nie je a podobne). A iba v tých prípadoch, kde je jednoduchá náprava nemožná, dať si rozhodnutie posvätiť komisiou ROEP.
Ján píše, že má pocit, že im boli prepočtom 1,85 znárodnené podiely.
Samotným prepočtom nemohli byť. Prepočtom sa iba opravovali chyby v minulosti. (Ak napríklad po niekom sa dedilo to isté dva krát, hneď bol súčet podielov na parcele viac ako jedna celá.) Oprávnené podozrenie, teda podľa mňa, by mohlo byť iba v tom smere, že kataster nedostatočne prezeral archívy a vybral si jednoduchšie riešenie. Každému ubrať. A to mu komisia ROEP posvätila.


19.6 2015 10:03
autor: neznámy
Po dnešnom behaní medzi katastrom a geodetickou firmou sme zistili ,že niekto urobil z nich chybu.Vzájomne sa obviňujú,že niekto dodal zlé podklady.Sme zvedaví ako to dopadne.
23.6 2015 6:29
autor: neznámy
Ako ste dopadli?Zaujímalo by ma,to, prečo nezostali v správe SPF.
Štát môže po určitej dobe, previesť podiely neznámych vlastníkov do svojho portfólia. .
27.6 2015 21:36
autor: neznámy
Poslali nás na okres.Pojdeme tam tento týždeň,potom dám vedieť.
29.6 2015 16:17
autor: neznámy
Ďakujem
29.6 2015 19:54
autor: neznámy
Máme sa zmieriť s daným stavom.Nikto to nechce opraviť.Má nám byť jedno,že budú rôzne počty podielov na rôznych LV.Uvažujeme o podaní na súd.
7.7 2015 17:53
autor: neznámy
Kedy bol zápis ROEP? Ak nie je dlhšie 5 rokov, požiadajte správny orgán-Katastrálny odbor, na základe zákona /pozrite paragraf zákona 180/1995 a požiadajte o obnovenie komisieROEP.Musí Vás predvolať pred komisiu a písomne k danému stavu sa vyjadriť.Možno zmenia postoj. Ak nie, potom sa obráťte na súd. Musíte však počítať , že to je na dlho.
7.7 2015 20:29
autor: neznámy
Zápis ROEP je v tomto roku.
8.7 2015 17:30
autor: neznámy
Tak potom máte šancu, požiadať správny orgán -Okresný úrad, katastrálny odbor o obnovenie komisie ROEP a požiadať o prešetrenie,. Sú povinní Vás predvolať a vyjadriť sa .
.
Verím, že celú vec napravia.
Už som písala o tom, že sa k takejto problematike vyjadroval ÚS SR./
Pokúsim sa to nájsť.
8.7 2015 18:11
autor: neznámy
A čo s tými podielmi, ktoré previedli na štát?
Ide o neštandartnosť takéhoto konania.
8.7 2015 18:18