Lesmedium

Čo sa mi páči, alebo nepáči na zákone?

autor: Vlado
Zákon 97/2013 tu už máme druhý rok. Sem tam sa v reakciách objavia nejaké výhrady, ale aj nepozorovane sa stratia.

To čo nám v ňom pije krv, bude ešte piť aj ďalej, pokiaľ nepoukážeme na to, čo je na ňom zlé.

Nemali by sme zamerať našu pozornosť aj týmto smerom? A postupne sformulovať naše názory tak, aby si ich aj legislatívci všimli a donútili ich nane reagovať?

sekcia: Archívne fórum, 13.5 2015 11:07
autor: neznámy
Tak čo je dobré v tomto novom zákone a čo zlé? Možno sa pridá niekto do diskusie..
14.5 2015 13:40
autor: neznámy
Zlá je napríklad definícia spoločnej nehnuteľnosti v § 8 ods. 1. spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa nej rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Podľa tohto znenia by tak za spoločnú nehnuteľnosť bolo možné označiť každý súbor pozemkov. Vôbec sa tu neuvádza, ktoré pozemky spoločnú nehnuteľnosť vytvárajú. Nehovoriac o tom, že spoločnou nehnuteľnosťou v skutočnosti môže byť aj jeden pozemok. Bez zadefinovania spoločnej nehnuteľnosti z hľadiska jej historického vzniku je aplikovanie tohto pojmu v právnom poriadku chaotické, čo potvrdzujú aj otázky na tomto fóre.
14.5 2015 16:43
autor: neznámy
Prečo zlá? Predpokladám, že presne tak, ako uvažujete, to tvorcovia zákona aj mysleli.
Akože sa neuvádza, ktoré pozemky môžu spoločnú nehnuteľnosť vytvárať.
Je to presne napísané.
Prečo sa stále vraciate do minulosti? Chaotické je iba ponímanie tých, ktorí sa stále držia iba článkov z 19-20 storočia.

Zákon je zrozumiteľný a jasný. Mne osobne prekáža, iba pod akým tlakom sa vytvárali Poz. spoločenstvá, dovtedy bez právnej subjektivity.
Zákon 181 /95, si taktiež každý vysvetľoval po svojom, ako komu čo vyhovovalo.Trápi ma iba to, že kompetentní , hoci vedeli o všetkých tých porušeniach, nič v tom neurobili za všetky tie dlhé roky.
Kto povie, že pozitíva vidí v právnej subjektivite,neviem či s ním mám súhlasiť.14.5 2015 18:27
autor: neznámy
Veľa ľudí stále nechápe rozdiel medzi spoločnou nedeliteľnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou. Spoločná nedeliteľná nehnuteľnosť nevznikla na základe zákona o pozemkových spoločenstvách. Na jeho základe ani vzniknúť nemôže, nakoľko zákon takéto konštitutívne ustanovenie neobsahuje. Spoločná nedeliteľná nehnuteľnosť vznikla spoločným nadobudnutím vlastníctva pozemkov a to ako nedelitelného. Naopak spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť vzniká na základe zákona o pozemkových spoločenstvách. Ide o označenie spoločne užívaných pozemkov v pozemkovom spoločenstve, ktoré nevytvárajú jednu spoločnú nehnuteľnosť.
15.5 2015 8:17
autor: neznámy
súhlas neprihlásený ale presvedč štatutárov spoločenstiev, zamestnancov úradov atď. - sam proti všetkým
15.5 2015 22:14
autor: neznámy
Možno by bolo dobre najprv len zostaviť nejaký zoznam problémov. Bez zdôvodňovania. A až keď by sa ich nazbieralo tak zo 10 - 15 o problémoch začať diskutovať. Prvý by sme už na stole mali. Definovanie spoločnej nehnuteľnosti.
16.5 2015 9:00
autor: neznámy
Vážení, nemyslite si, že už pri tvorbe zákonov sa z dola nedávali pripomienky a návrhy a rozoberal dopad na spoločnosti. Sam som bol iniciátorom možno viac než desať stranových pripomienok, s kolegom a vlastne na základe jeho usilovnosti vznikli metodické pokyny pre registráciu spoločenstiev a množstvo iných usmernení. Problém bol však v tom, že na Slovensku je vždy priechodné to, čo vyhovuje vládnucej garnitúre a im slúžiacim podlizovačom ( poskytovateľom financií pre činnosť politických strán a udržanie moci týchto strán ). Aj ja som patril medzi tých, čo si naivne mysleli, že dosiahneme nejakú zmenu. Dva a pol roka pred dôchodkom, po 28 ročnej štátnej službe som sa dočkal odvolania tým istým ministrom, ktorý ma už predtým raz vymenoval a dokonca ocenil rezortným vyznamenaním a to len preto, že pre nich neboli moje postupy a návrhy politický prijateľné. Takto to bolo aj s odovzdaním majetkov. Názory pre obyčajných Slovákov nikto nechce rešpektovať a len sa zavádza a klame, do parlamentu ide všetko upravené a bez názorov z dola.
17.5 2015 8:39
autor: neznámy
Tie pripomienky zdola boli. Tiež som nejaké čítal. Ale myslím si, že okrem pripomienok Únie neštátnych vlastníkov lesov sólové pripomienky nemali žiadnu šancu na to, aby si ich nejaký legislatívca hoci len prečítal. A pretože Únia neštátnych vlastníkov lesa pozostáva prevažne z vlastníkov spoločných nehnuteľností, na tvorbu zákona sa pozerala predovšetkým cez okuliare urbárov. A pretože ju tvorili (neviem ako je to teraz) veľké urbáre, čo veľký urbár to podnikateľ aj na hospodárenie v lesoch sa dívala predovšetkým očami podnikateľa..
Myslím si, že legislatívna politika vlád ale aj parlamentov sa najmä na vlastníkov lesov hospodáriacich na spoločne obrábaných nehnuteľnostiach dívala cez prsty. Ako keby skúšala koľko znesú. Asi tak ako pri zákone o čipovaní psov.
Vlastníci psov sa živelne odmietli podriadiť vízii zákonodarcov. A čuduj sa svete, alebo skôr nečuduj sa svete. Akoby si legislatívci povedali. Pri prijímaní zákona nie je dôležitý záujem občana. Ide o to zákon prijať a zamyslieť sa nad ním až potom, keď prídu negatívne vystúpenia zdola.
A tak zákon o čipovaní psov bol zmenený tak, že už rešpektoval aj občana.
17.5 2015 10:24
autor: neznámy
Tak teda k ďalším problémom zákona o poz. spol.. Ak chce vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti svoj podiel predať musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru - § 9 ods. 7. Ďalší postup však zákon vôbec neupravuje. Teda aké má vo veci povinnosti výbor. Napríklad či je povinný o ponuke oboznámiť všetkých vlastníkov, akým spôsobom, dokedy. Do kedy je predávajúci povinný čakať na prípadných záujemcov odo dňa doručenia ponuky výboru? Čo ak je výbor vo veci nečinný? Ako postupovať v prípade keď k spoločnej nehnuteľnosti nie je založené pozemkové spoločenstvo? Čo ak je spoločná nehnuteľnosť vedená na viacerých LV? Považuje sa za jej vlastníka aj vlastník, ktorý nie je vedený na každom LV? Nejasností má tento zákon neúrekom.
18.5 2015 9:13
autor: neznámy
Ak to teda zhrniem tak momentálne máme:
1. Vymedzenie pojmu spoločná nehnuteľnosť.
2. Sporná povinnosť uplatňovania predkupného práva pri predaji podielu na spoločnej nehnuteľnosti len prostredníctvom výboru.
Poznámka:
Na posledné otázky sa dívam takto. Vlastníci nevlastnia spoločnú nehnuteľnosť, ale podiely na jednotlivých parcelách spoločnej nehnuteľnosti.
Preto som to medzi problémy nezahrnul. Avšak, na druhej strane niet dôvodu to nezaradiť, ak by bola iná mienka.


18.5 2015 10:13
autor: neznámy
Vlado ako uvádza samotný názov spoločná nehnuteľnosť je vec spoločná. To znamená že vlastníci k nej majú isté spoločné práva. Zákon raz uvádza pojem vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti inde zas vlastník spoločnej nehnuteľnosti. Definícia týchto pojmov absolútne v zákone chýba. Ak je spoločná nehnuteľnosť vedená na jednom LV vlastník má k spoločnej nehnuteľnosti podiel aký je uvedený na tomto LV. Ak je však spoločná nehnuteľnosť tvorená viacerými LV ( v praxi prevažný stav ) z hľadiska zákona o poz. spol. ide vždy o jednu spoločnú vec. Teda ak sa napríklad z takejto spoločnej nehnuteľnosti časť prevádza mal by tu mať predkupné právo aj vlastník spoločnej nehnuteľnosti, ktorý priamo daný pozemok zo spoločnej nehnuteľnosti nevlastní. Obdobných vlastníckych práv spoločnej nehnuteľnosti je viacero. Napríklad pri rozhodovaní o odčlenení časti spoločnej nehnuteľnosti ( § 8 ods. 2 ), prenájme spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti ( § 8 ods. 13 ) a ďalšie. Spolu s riadnym zadefinovaním pojmu spoločná nehnuteľnosť je teda potrebné v zákone zadefinovať aj pojem vlastník spoločnej nehnuteľnosti.
18.5 2015 13:03
autor: neznámy
Ďalšou vecou je zákaz prevodu podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo. Tento zákaz nemá opodstatnenie. Ide o majetok ako ktorýkoľvek iný. Právnická osoba nemôže byť principiálne sama sebe členom. Argument, že by spoločenstvo bolo samo sebe členom teda neobstojí. Úplne by tak postačovalo v zákone uviesť, že spoločenstvo nemá postavenie člena, tak ako je tomu pri SPF. Možnosť prevodu podielov na spoločenstvo by vyriešila viacero problémov vlastníkov podielov so záujmom o ich predaj.
18.5 2015 13:14
autor: neznámy
Ak by bol prevod na spoločenstvo.
Kto , alebo z akých peňazí sa zaplatí tento nákup podielov?
Ak zo spoločnej kasy, tak prečo podiely nepreviesť na jednotlivých vlastníkov?
/percentuálne podľa výšky podielov/Prečo na spoločenstvo?
Veď to je utópia, tieto príspevky.
Zákon je dobrý, len si ho treba dobre naštudovať a aj občiansky zákonník.
Kedy sa môže odčleniť časť nehnuteľnosti? §8 ods.2?Čo je tam nejasné?
Pochopte, zákony Márie Terézie padli rokom 1995., zákonom 181/1995 Z.z..
K predkupnému právu 13:"03.Veď to je predsa jasné ako facka,
18.5 2015 15:27
autor: neznámy
Áno, je to pravda. Zákon uvádza spojenie o vlastníkoch spoločnej nehnuteľnosti. Dôvod na zamyslenie a prípadné reakcie. Mne to pripadá ako nezmysel. Aj keď nie úplne. Neviem, či tak bolo v prípade viacerých komposesorátoch, ale v prípade nášho to tak voľakedy bolo.
19.5 2015 19:50
autor: neznámy
Nákup podielov spoločenstvom ( zo spoločného ) v podstate znamená, že sa o podiel spoločenstva pomerne zvýši výnos rozdeľovaný členom spoločenstva. Odkúpenie predávaného podielu pre všetkých vlastníkov by bolo spravidla nesmierne náročné a nákladné. Podiel vo vlastníctve spoločenstva v praktickom význame je vlastne majetkom jeho členov ( spoločníkov ). Pri zániku spoločenstva sa zo zákona rozdelí medzi členov pomerne podľa ich podielu v spoločenstve.
20.5 2015 8:30
autor: neznámy
Zámer, že budeme dopĺňať zoznam problémov a reakcie si odložíme na neskôr ako vidno vyletel hore komínom. Alebo, že by predsa niekto doplnil zoznam problémov?
20.5 2015 18:22
autor: neznámy
Určite ste čítali príspevok z 2.4.2014-Ing. P.Bútor
Les a Letokruhy.
Zmeny v právnej úprave poz. spoločenstiev-zadaním na internete.
Ale aj zákon 180/1995, nielen 181/1995.
Vymedzenie niektorých pojmov o ktorých sa tu vedú rôzne polemiky.
Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti-, ako aj samotnej spoločnej nehnuteľnosti.
21.5 2015 13:49
autor: neznámy
Ak zadám
Zmeny v právnej úprave poz. spoločenstiev-zadaním na internete.
najde mi príspevky z roku 2013
21.5 2015 18:13
autor: neznámy
už to mam
http://www.lesmedium.sk/clanok.php?id=167832
21.5 2015 18:27
autor: neznámy
poprosim o vysvetlenie, čitam v príspevku z 2.4.2014-Ing. P.Bútor :
Kým pri spoločnej nehnuteľnosti o založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, o založení spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti rozhodujú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Pri reálnom vlastníctve sa tým myslí nadpolovičná väčšina hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou.

o založení spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti rozhodujú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, t.j. ak nerozhodovali všetci vlastnici spoločenstvo nemohlo byť založene na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti ?

21.5 2015 18:37
autor: neznámy
To pôvodne znenie predsa už bolo novelizované:
V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností;“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou;“.
21.5 2015 19:24
autor: neznámy
Predmetné ustanovenie je možno považovať za protiústavné. Nikoho nemožno predsa nútiť aby sa stal členom nejakej právnickej osoby len na základe toho, že spoluvlastníci tak väčšinovo rozhodli. Pri spoločenstve tvorenom spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou ako sa schvaľovala zmluvu o jeho založení? Za každý pozemok osobitne?
22.5 2015 8:40
autor: neznámy
Prosím nepreihláseného z 8,40.Zaujíma ma Váš názor. Je totožný s mojím.
Bolo by možné sa spojiť telefonicky?Ďakujem .
22.5 2015 9:14
autor: neznámy
Pokiaľ chcete ďalej diskutovať o predmetnej téme bolo by hádam vhodnejšie otvoriť novú otázku. Telefónne číslo tu uvádzať nebudem.
22.5 2015 14:10
autor: neznámy
Nikoho nemožno........zákon dáva možnosť predať svoj podiel, ak nechce byť v spoločenstve.
Ale prečo by som niečo predával? Aká je ďalšia možnosť? Súd, čo vyrieši?
Zmluva sa schvaľovala za všetky pozemky..
Ako sa mala schvaľovať?
Vlado , je tu ďalšia otázka? Čo stými, ktorí nesúhlasili so vstupom, ale ani s predajom?
V prípade aj druhej otázky neprihláseného
23.5 2015 7:36