Lesmedium

Vydržanie nehnuteľnosti

autor: R
Zdravím Vás, potreboval by som sa poradiť. Našiel som staré kupno- predajné zmluvy na pozemky. Na LV sú zapísaní moji už nežijúci predkovia, dedičské konania všetky neprebehli. Mohol by som na základe týchto starých kupno- predajných zmlúv vydržať pozemky ktorých sa zmluvy týkajú? Ak áno, ďalšia otázka sa týka toho, že pri vydržaní musím mať vyjadrenie posledných vlastníkov zapísaných na LV (nežijúci predkovia) a či musím teraz osloviť všetkých ich potomkov alebo mi stačia len podpisy tých, ktorých poznám. Lebo nájsť všetkých je niekedy veľmi zložité. Držba pozemkov je nepretržite už 10 rokov- čo je dalšia z podmienok vydržania. ďakujem pekne za Vaše rady a postrehy.
sekcia: Archívne fórum, 29.4 2015 16:58
autor: neznámy
Je to na dlhšie vysvetľovanie. Inštitút vydržania znamená, že pozemky, ktoré sú v katastri zapísané na iného vlastníka ste nadobudli v minulosti nejakým právnym úkonom v dobrej viere, čo musíte hodnoverne preukázať. O nadobudnutí vlastníctva vydržaním môže rozhodnúť súd alebo správny orgán rozhodnutím o schválení ROEPu. Okrem toho sa pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním môže využiť aj osvedčenie notára, ktorý notárskou zápisnicou osvedčí vyhlásenie o nadobudnutí vlastníctva vydržaním.
Rozdiel medzi medzi rozhodnutím súdu a osvedčením notára je v tom, že právoplatným rozsudkom sa vlastníctvo už nedá spochybniť. Osvedčenie o vydržaní vydané notárom je verejná listina, na základe ktorej kataster záznamom zapíše nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Ak však niekto chce spochybniť oprávnenosť takého osvedčenia a preukáže naliehavý právny záujem, že podmienky pre vydanie osvedčenia neboli splnené, môže sa domáhať na súde, aby vyslovil, že toto osvedčenie je právne neúčinné.

Ak starými kúpnymi zmluvami nadobudli vlastníctvo Vaši nežijúci predkovia odporúčam prejednať dedičstvo po nich ako novoobjavený majetok. Zo skúsenosti viem, že veľmi ťažko sa preukazuje oprávnenosť nadobudnutia pozemkov vydržaním. Ak by ste chceli podrobnejšie informácie uveďte kontakt (najlepšie e-mail ).
30.4 2015 14:09
autor: neznámy
Ďakujem pekne za Váš postreh. O ťažkosti preukazovania oprávnenosti na vlastníctvo k pozemku už viem svoje. Len preto sa na vydržanie, že by som do jedného návrhu na vydanie osvedčenia o určení vlastníckeho práva podľa § 63 NP mohol uviesť viacerých už nežijúcich predkov a obišiel by som viaceré podania novoobjaveného majetku. Zdá sa mi to ekonomicky racionálnejšie. Ale môžete ma opraviť. A s dedičstvom by som mal jeden problém- že s niektorými dedičmi sa vôbec neviem spojiť, nakoľko už dlhé roky nevedia ani ich najbližšia rodina kde sa nachádzajú. A keby som získal súhlas všetkých dotknutých vlastníkov pre účely vydržania okrem spomínaných o ktorých nič neviem, bolo by to zákonne možné? Alebo ako je to s vyjadrením tých dotknutých vlastníkov po už nežijúcich predkov, lebo viem, že u niektorých notárov sa nevyžadujú vyjadrenia všetkých dotknutých vlastníkov. ďakujem pekne
30.4 2015 15:14
autor: neznámy
Chápem, že osvedčením o vydržaní by ste situáciu vyriešili. Ale v súčasnosti sa čoraz viac komplikuje postup pri vydávaní osvedčenia o vydržaní notármi. Veľa notárov aj odmieta tento postup ak navrhovateľ nemá dosť informácií a potrebných dokladov. Neviem si dosť dobre predstaviť ako by ste mohli preukázať dobromyseľnosť nadobudnutia vlastníctva vydržaním, ak by vlastníctvo vydržal len jeden z dedičov všetci ostatní by s tým museli súhlasiť. Je pravdou, že niektorí notári nežiadajú súhlas všetkých. Aj keď osvedčenie o vydržaní by mohlo byť ekonomicky výhodnejšie, z hľadiska právnej istoty je lepšie podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku. Ak je pobyt niektorých dedičov neznámy, notár má možnosti ako v konaní pokračovať aby sa na takého dediča neprihliadalo, teda ako keby vôbec neexistoval. Samozrejme konanie sa tým značne predĺži. Najlepšie je informovať sa o podrobnostiach u najbližšieho notára.
1.5 2015 8:24
autor: neznámy
Máte kúpnopredajné zmluvy. Kedy bol zápis ROEP?Prečo ste ich nepredložili komisii.? Preverte si na Katastrálnom portále kedy prebehli , tieto úpravy.a či ešte nemáte takúto možnosť.
Vydržanie notárskou zápisnicou-závisí od notára , aké stanovisko zaujme.
Vydržanie by mali podpísať všetci potencionálni dediči .Nemyslím , že notári zisťujú ich zoznam.
Pri dedičstve je to iné.Tam súd vyberie z archívu všetky doklady z predchádzajúcich dedičských konaní , priloží ich ku spisu na podpis sudcovi .
št. notár na základe týchto dokladov zisťuje dedičov .
Tu sa môže stať, že nedôjde k dohode .
Navrhujem Vám riešenie.
Zaistite si splnomocnenia všetkých potencionálnych dedičov na zastupovanie pred notárom .Spíšte dohodu s nimi . .
1.5 2015 14:24
autor: neznámy
Dovolím si trochu poopraviť autora "a"
Už nemáme štátnych notárov, ale notárov. Títo pôsobia ako súkromné osoby.
Avšak pri dedení vystupujú ako súdni komisári. Čo však neznamená, že ich osvedčenia sa rovnajú prípadnému rozhodnutiu súdu.
Ak by malo byť pravdou, že pri dedení súd vyberá z archívu všetky doklady z predchádzajúcich dedičských konaní, tak by to bolo pre mňa novinkou.
Podklady pre dedenie dávajú notárovi dedičia a ten si na základe týchto primárnych údajov vyhľadáva údaje v katastri. Tí pohodlnejší sa uspokojujú len s údajmi v katastri nehnuteľnosti a preto by ich bolo možno usmerniť, že niektoré informácie sa dajú zistiť len z pozemkovej knihy. Ale neviem, či to nie je tak, že notár zadáva požiadavku na kataster a to čo od nich dostane, berie ako kompletné údaje.
2.5 2015 12:36
autor: neznámy
O prejednanie dedičstva sa požiada príslušný súd.6,5 Eurovým kolkom.Na predtlač napíšete meno osoby, a potencionálnych dedičov .ich adresy, môžu byť aj dátumy narodenia/a samozrejme novoobjavený majetok /LV kópiu vytlačenú z internetu/
Samozrejme , že o toto môžete požiadať notára, započíta si to do odmeny..
Súd zabezpečí podklady z archívu/predchádzajúce prípadné dedičské konania tak, ako som písala a predloží ich sudcovi na podpis.. Po podpise je podľa rajonizácie pridelený spis notárovi, ktorý si ho na súde buď osobne vyzdvihne, alebo je mu zaslaný..
Notár si zabezpečí z katastrálneho úradu LV doklady potrebné k dedičstvu/max. do jedného mesiaca ich dostane /od Vás vyžiada pre urýchlené konanie
adresy,ak všetky ste nenahlásili a žiada aj dokonca rodné čísla.
Aj splnomocnenia ,na zastupovanie si môžete zabezpečiť , ktoré si môžete stiahnúť z intrenetu, a najlepšie je , ak sa pred konaním dohodnete na dedení.
Tak ako som písala.
Nepísala som všetky podrobnosti, tie si určite nájdete na internete tiež.Pán Vladimír ma rád chytá za slovíčka.

Skúste vydržanie. Navštívte notára , predložte mu všetky podklady Ak nie je aktuálny ROEP /ako C/j. .
2.5 2015 20:25