Lesmedium

zánik spoločenstva

autor: neznámy
Naše malé spoločenstvo nemá žiadnu ťažbu a tak ani peniaze. Rozhodlo sa kvôli daňovej licenciji, že zanikne. Ako postupovať aby ho lesný úrad vymazal?
sekcia: Archívne fórum, 17.4 2015 7:47
autor: neznámy
Hodno by bolo túto otázku položiť priamo pánovi ministrovi financií.
Aj keď už nie preto, aby Vám napísal, že si máte pozrieť zákon alebo sa ísť spýtať na pozemkový a lesný úrad, ale aby vôbec vedel, koho sa vlastne daňové licencie týkajú. Že sa to netýka len mŕtvych firiem v obchodnom registri (v ňom sú aj živnostníci), ale aj podobných malých spoločenstiev ako je Vaše. Teda spoločenstva, ktoré len na hospodári. Inými slovami, ktoré má len na jednoduchú výrobu ale nie aj na podnikanie.
17.4 2015 11:40
autor: neznámy
POCHVALA
18.4 2015 8:08
autor: neznámy
Pripájam sa
18.4 2015 14:19
autor: neznámy
Ako teda postupovať
19.4 2015 19:05
autor: neznámy
tu sa to riešilo
http://www.lesmedium.sk/clanok-forum.php?id=168353
19.4 2015 21:06
autor: neznámy
autor: Jaro (neprihlásený)
Máte niekoľko možností:
1.Zostavíte si mimoriadnu účtovnú závierku. Ak máte uhradené všetky dlhy je možne PS zrušiť likvidáciou. Ak má PS dlhy respektíve ak v priebehu začatej likvidácie nemôže pokračovať, nakoľko sa v jej priebehu zistí „úpadok“, vtedy je povinne podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

2. Po zostavení mimoriadnej závierky a zistení, že je možné spustiť samotnú likvidáciu je potrebne pripraviť zápisnicu zo zhromaždenia o zrušení PS a jeho vstupe do likvidácie. V tejto zápisnici sa zároveň vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom.

3. V ďalšej etape likvidácie spoločnosti je potrebné predmetný stav vstupu PS do likvidácie zapísať do registra pozemkových spoločenstiev, kde sa zapíše za obchodné meno PS a dodatok „ v likvidácii“, a likvidátor, poverený likvidáciou. Po tom, čo sa v registri PS zapíše skutočnosť, že PS vstúpilo do likvidácie, tak likvidátor oznámi túto predmetnú skutočnosť aj v obchodnom vestníku. Zverejnenie v obchodnom vestníku je 3 mesiace, pričom počas tejto doby majú možnosť predmetnú skutočnosť „spozorovať“ aj obchodní partneri, a teda majú právo istej ochrany a vedomosti „o tom čo sa deje a chystá“.

4. Likvidátor samozrejme oznamuje predmetný vstup PS do likvidácie aj daňovému úradu, ktorému zasiela daňové priznanie s mimoriadnou závierkou pozostávajúcou zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. Ďalej aj sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nakoľko tu je možný predpoklad, že rušené PS môže mať dlhy na poistnom. V prípade bezproblémovej likvidácie sa dokáže likvidácia ustáliť v lehote 3 mesiacov, kedy likvidátor ustáli majetok PS, postará sa o jeho speňaženie, o speňaženie pohľadávok, úhrade menších dlžôb, ukončenie zmluvných vzťahov, jednoducho spoločnosť „pripraví“ na výmaz.

5. Opätovné zvolanie valného zhromaždenia,ktoré schváli proces likvidácie a ukončenie likvidácie, schváli správu likvidátora o priebehu likvidácie, ako aj návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, rozumej „to, čo zostalo v PS“. K ukončeniu likvidácie je potrebné opätovne pripraviť mimoriadnu, tzv. likvidačnú súvahu, ktorá „zachytáva“ účtovné pohyby vo firme počas jej likvidácie. Samozrejme tieto všetky podklady je nevyhnutné predložiť správcovi dane, aby vydal súhlas s výmazom spoločnosti z registra.

6. Podáte príslušnému obvodnému lesnému úradu návrh na zrušenie spoločenstva včítane súhlasu správcu dane (v zmysle správy daní je správcom dane nielen daňový úrad, ale aj obec/mesto)

Ďalšia možnosť je podať návrh na súd na zrušenie PS, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo zhromaždenie spoločenstva alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány PS.
Pred rozhodnutím o zrušení PS určí súd lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie. Ak dôvod nebol odstránený, tak súd zruší PS likvidáciou (vyššie uvedený postup) alebo bez likvidácie zverejnením v Obchodnom vestníku a zruší po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
19.4 2015 21:07
autor: neznámy
Ďakujem. Len nerozumiem bodu 6. Návrh na zápis zrušenia spoločenstva treba podať až po skončení likvidácie? Nemal by sa dať už po zrušení?
20.4 2015 8:51