Lesmedium

spoločná nehnuteľnosť

autor: neznámy
Vie niekto zodpovedne vysvetliť čo je to spoločná nehnuteľnosť? Zo znenia zákona to zrejmé nie je a každý si to vysvetľuje inak.
sekcia: Archívne fórum, 1.4 2015 12:24
autor: neznámy
Vysvetlil to presne pán Jozef
1.4 2015 13:01
autor: šimon
s láskavym dovolením pána Jozefa si to dovolím uverejniť, myslím, že túto odpoveď musí pochopiť aj ten kto nechce..

Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 nevzniká
súhlasom vlastníkov. V súčasnosti takáto spoločná nehnuteľnosť ani vzniknúť nemôže. Je chybou zákona č. 97/2013, že pojem spoločná nehnuteľnosť neformuloval dostatočne zodpovedajúco tak ako predošlý zákon č. 181/ 1995 o pozemkových spoločenstvách. Je však zrejmé, že pojmom spoločná nehnuteľnosť sa aj dnes chápe súbor pozemkov, ktoré tvorili nedeliteľný majetkový substrát bývalých spoločenstvených útvarov. Ten bol obsiahnutý v právnych predpisoch zrušených až zákonom 181/1995. Napríklad v zákonnom článku č. XIX z roku 1889. Tento majetkový substrát ( spoločná nehnuteľnosť ) bývalých urbárskych, komposesorátnych, želiarskych a podobných pozemkových spolkov tvorí spoločnú nehnuteľnosť a to aj v prípade, ak sa jeho pozemky nachádzajú v súčasnosti na viacerých viacerých LV s rozdielnym spoluvlastníctvom. Odpoveď na otázku ako vzniká spoločná nehnuteľnosť je teda taká, že nijako, nakoľko už vznikla pred rokom 1958 a nezanikla ani zrušením pozemkových spoločenstiev ( napr. zákonom 2/1958 ).
1.4 2015 17:56
autor: neznámy
To ste vysvetlili spoločnú nehnuteľnosť vo vzťahu k písm. a) a písm. b) ods. 1. § 2 zákona o PS.
Ale aká je alebo ako vznikla spoločná nehnuteľnosť vo vzťahu k písm. c) ods. 1. § 2 zákona o PS - spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti?
1.4 2015 18:26
autor: neznámy
P.Jaro, keď v tom nemajú jasno tí, ktorí by to mali vedieť, tak ako v tom môže mať jasno obyčajný vlastník , neznalý zákonov?
Spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti /c/?.
Záludná otázka. Z čoho sa teda skladá?

Majetkový substrát bývalých urbárskych spolkov tvorí spoločnú nehnuteľnosť.Ak sú zlúčené dva , alebo tri takéto majetkové substráty tak môže ísť o písmeno d?
Stále §2ods1.

1.4 2015 20:04
autor: neznámy
Podľa mňa v písm. d) ods. 1. § 2 zákona o PS sa jedná o spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosť, ktorou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania.
Hociktorý vlastník po vzájomnom vysporiadaní s ostatnými vlastníkmi môže spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosť opustiť a teda aj zo spoločenstva vystúpiť. Ďalej hospodári na svojom pozemku (svojich pozemkoch) samostatne. Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosť je možne zrušiť.
Spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona o PS nie je možne, okrem prípadov uvedených v zákone, zrušiť.
Jeden vlastník môže nadobudnúť vlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti. V tomto prípade sa zruší spoločenstvo, ale spoločná nehnuteľnosť ostáva. Takýto vlastník nemôže predať pozemky, môže predať podiely.

1.4 2015 20:48
autor: neznámy
To znamená že nie.Tak potom ide o odsek 1 §2 odsek c?
Mohlo by ísť o Spoločenstvo vlastníkov spoločných nie spoločnej nehnuteľností?
Alebo je tu možnosť tretia, že zákon nepredpokladal takéto zoskupenie?
Zadajte niekto dotaz tvorcom zákona.
Vysvetliť celý §2 zákona.
1.4 2015 22:17
autor: neznámy
Bola tu nastolená otázka § 2. Teda čo sa rozumie podľa zákona č. 97/2013 pozemkovým spoločenstvom.
Zákon tu za pozemkové spoločenstvo považoval nie len pozemkové spoločenstvá s jednou spoločnou nehnuteľnosťou, ktoré boli založené v súlade so zákonom č. 181/1995 ( písm. c ) ale aj iné spoločenstvá. Išlo o spoločenstvá, ktoré vznikli podľa zákona 229/1991 ( písm. a ) alebo zákona 330/1991 ( písm. b ) a naďalej existovali bez toho aby založili pozemkové spoločenstvo podľa zákona 181/1995. Teda sa netransformovali. Zákon za pozemkové spoločenstvo považuje aj také spoločenstvo, ktoré nepatrí do žiadnej z uvedených skupín, nakoľko ide o spoločenstvo, ktoré nie je spoločenstvom vlastníkov len jednej spoločnej nehnuteľnosti ( písm. d ). Všetkým týmto spoločenstvám zákon stanovil lehotu do kedy sú povinné sa transformovať na pozemkové spoločenstvo podľa tohto zákona. Do tohto termínu sa uvedené rôzne vzniknuté spoločenstvá považovali za spoločenstvá podľa tohto zákona ( § 31). Po tomto termíne už existuje len pozemkové spoločenstvo registrované podľa zákona č. 97/2013 bez ohľadu na spôsob jeho založenia, či vzniku.


2.4 2015 14:42
autor: neznámy
Výborná odpoveď a pre mňa úplne dostačujúca. boli jasné písmená, a,,b. A d tiež. Problém bol a je v tom c.-myslím registráciu z dvoch takýchto substrátov.. Tak bola zadaná aj otázka neznámeho.
To vysvetlilo ministerstvo.Nemôžu byť takéto dve, tri, spoločnosti zlúčené do jedného, spoločne obhospodarujúceho Pozemkového spoločenstva,, bez zmluvy a súhlasom doloženým podpisom všetkých vlastníkov/vklad na kataster/. ..
Chcem len doplniť, že bol tu ešte zákon 187/93, podľa ktorého sa tiež registrovali bývalé urbárske spoločenstvá. amnohé z nich neboli zaregistrované tiež podľa 181..
2.4 2015 15:57