Lesmedium

Odovzdanie parcely vlastníkovi

autor: Miro68
V roku 2001 spoločenstvo vydalo lesný pozemok vlastníkovi,následne prebehla registrácia na okresnom lesnom úrade.Vlastník parcelu vyťažil.Po rokoch sa zistilo, že odovzdanie bolo protizákonné,lebo bol len čiastkovým vlastníkom.Ten sa ohrádza,že on chybu nespravil a chybu spravil starý výbor a lesný úrad.

Výbor mu teraz nevypláca podiely z iných parciel a žiada o náhradu škody spôsobenú vlastníkom(ťažba dreva) s čím on nesúhlasí.

Vlastník chce aby mu bolo umožnené naďalej hospodáriť na tejto parcele, čo je podľa mňa protizákonné.Vlastník hovorí ,ak by sme sa súdili tak je už doba premlčaná(10 rokov) a on chybu nespravil.Teraz neviem ako ďalej postupovať.

sekcia: Archívne fórum, 28.3 2015 19:18
autor: neznámy
Podľa §100 ods.2 Obč. zákonníka, premlčujú sa všetky práva /pozri roky/, okrem vlastníckeho práva..Kto bol spoluvlastníkom., alebo spoluvlastníci?
30.3 2015 19:14
autor: neznámy
Na LV je 85 vlastníkov,fyzické osoby a neznámi vlastníci v správe SPF, čo v skutočnosti zastupujú LSR(zákon č.330/1991§34,ods.3, 22c)v nájme spoločenstva.Tu ide aj o to,že na vydanú parcelu nebol vyhotovený geometrický plán.Neviem či na okresnom lesnom úrade bol doložený LV. Správne má byť- vlastník,ktorý chce samostatne hospodáriť má doložiť geometrický plán,výpis LV,rozdelenie úloh OLH. Ak by sa tak postupovalo,nemuselo k tomu problému dôjsť.Neviem či mám napadnúť platnosti registrácie , nech si vysporiada parcelu alebo nech sa vráti do spoločenstva a nahradí spôsobenú škodu.Ešte je tu jeden zádrhel - vlastník ťažil z väčšej časti na inej parcele.
30.3 2015 20:52