Lesmedium

autor: neznámy
V dedine boli niekedy tri urbárske spolky. Teraz je to zrazu vedené ako jedna spoločná nehnuteľnosť. Ako je to možné?
sekcia: Archívne fórum, 20.3 2015 11:19
autor: neznámy
Možné to je, ale bez podrobnejších znalostí o zápise urbárskych pozemkov do pozemkovej knihy sa nedá viac k veci povedať.
20.3 2015 18:18
autor: neznámy
Kedy boli tie tri urbárske spolky?
Odkedy je už iba jedna?
Nie je to zlúčené teraz , podľa nového zákona?
Väčšinou sa to riešilo z dôvodu zvýšených nákladov -hlavne danovej licencie.
Podiel sa Vám však neznemí.Je vyjadrení podielom výmery vlastníka na celkovej výmere spoločne obhospodarovavých nehnuteĺností všetkých členov spoločenstva.
20.3 2015 18:39
autor: neznámy
Do roku 1958 to boli tri spolky a každý mal svoje vlastné pozemky. Teraz to katster zapísal ako jednu spoločnú nehnuteľnosť lebo sa po roku 1995 zlúčili do jedného spoločenstva.
22.3 2015 19:13
autor: neznámy
Zákon 181/1995Z.z.nepredpokladal takéto zlúčenie, iba ak by to bolo upravené v zmluve a každá spoločnosť hlasovala samostatne za svoje nehnuteľnosti., čo zrejme asi nebolo.
Podľa nového zákona je to možné.Tak, ako som Vám napísala v poslednej vete, predchádzajúceho príspevku..
22.3 2015 20:11
autor: neznámy
Tu nejde o otázku, či sa z viacerých spolkov môže stať jedno spoločenstvo ale či sa z troch spoločných nehnuteľností môže stať jedna.
23.3 2015 7:44
autor: neznámy
áno
23.3 2015 7:58
autor: neznámy
poprosim aa , na základe čoho ano, su tu nejaké historické suvislosti
23.3 2015 20:16
autor: neznámy
Nech pán zadávateľ upresní , čo myslí pod pojmom, že sa z troch spoločných nehnuteľností stala jedna./Variantov môže byť niekoľko a preto je možné, že si túto jeho otázku vysvetľujem prirovnávajúc k podobnej situácii v spoločnostiach, ktorých som spoluvlastníkom, vychádzajúc z otázky, že v minulosti boli tri spoločnosti a keďže píše o jednej spoločnej nehnuteĺnosti, tak zrejme je už tiež jedno spoločenstvo.
Najlepšie by mu to vedeli odpovedať na katastri, keďže oni sú tí, ako píše, že zapísali jednu spoločnú nehnuteľnosť
Naše jedno spoločenstvo malo v ninulosti jednu PKV, teraz je táto SPOL:Nehnuteľnosť na 9ks LV.
Druhé malo na TROCH PKV vlastníctvo, teraz je jeden LV.Sme zlúčení do jedného/.2ods1,pís.d,12ods4.......
AKé je zloženie vlastníkov spoločnosti v prípade zadávateľa otázky?
Sú všetci podielovými vlastníkmi všetkých troch bývalých nehnuteľností, alebo tak ako v minulosti iba tých pozemkov čo v minulosti?....... .
Nemyslím , hospodárenie
24.3 2015 8:08
autor: neznámy
Každé z troch zlúčených spoločností malo vlastnú spoločnú nehnuteľnosť so svojimi podielnikmi na svojej PKV. V súčasnosti je z každej tejto PKV jeden LV. Teda spoločenstvo dnes hospodári na troch spoločných nehnuteľnostiach vedených na troch LV.
24.3 2015 12:52
autor: neznámy
Tak ako som predpokladala ,potom kde je problém ?Malo by to byť v súlade so zákonom.Dôležité je aj to , čo je v zmluve o založení.
Mám tomu rozumieť, že:
Jeden vlasnícky list-podielnici z jednej PKV,druhýLV-podielnici z druhej PKV,
Tretí LV-podielnici z tretej PKV.
Tak by to malo byť .Áno? .
24.3 2015 17:33
autor: neznámy
Áno. Spolu tieto tri LV dnes tvoria jednú spoločnú nehnuteľnosť? Veď v minulosti to boli tri samostatné urbáre.
25.3 2015 8:04
autor: neznámy
ˇNa Vašu otázku odpovedám áno.,Aj u nás je to tak a je to v poriadku.
Vy ste však vlastníkom podielov iba tých nehnuteľností, ktoré ste mali aj v minulosti. Vysvetlila som to v predchádzajúcich príspevkoch.Pozrite si odpoveď Jozefa 1, v inom príspevku , z dnešného dňa. .
25.3 2015 15:55
autor: neznámy
Som názoru, že právnu skutočnosť, či pozemky patria do spoločnej nehnuteľnosti nemôže správa katastra vyvodzovať z obsahu zmluvy o spoločenstve. Zmluvou o spoločenstve totiž spoločná nehnuteľnosť nevzniká. Zápis na jednom či viacerých LV, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť by mala správa katastra vykonať na základe vlastného skúmania historickej podstaty daných nehnuteľností. Rozhodovanie správy katastra len na základe žiadosti výboru, či zmluvy o založení môže viesť napríklad tiež k tomu, že niektoré pozemky nebudú v katastri označené ako spoločné nehnuteľnosti, či viacero spoločných nehnuteľností bude nesprávne označených ako jedna spoločná nehnuteľnosť.

nerozumeim aa, o čo jej ide


Zmluvou o spoločenstve totiž spoločná nehnuteľnosť nevzniká. Zápis na jednom či viacerých LV, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť by mala správa katastra vykonať na základe vlastného skúmania historickej podstaty daných nehnuteľností.
26.3 2015 16:38
autor: neznámy
.Ja mám veľmi krátke-/myslím tým štyri roky / skúsenosti so zákonmi,, ktoré sa týkajú Pozemkových spoločností.
Stretla som sa s vyjadrením pracovníka katastra, ktorý mi tvrdil, že kým nie je na LV napísané- spoločná nehnuteľnosť, tak to spoločná nehnuteľnosť nie je.Ako iste viete, LV sú iba asi od roku 1993.
Kto iný, ak nie SK mala skúmať PKV v časti "B" majetkovú podstatu, ak tam boli všetky tie články, ktoré sa práve zákonom 181/1995 Z.z.zrušili a boli nahradené novými zákonmi?.Presne ako píšete.
S tým súhlasím.
Tu som odpovedala na otázku, ako bola postavená.

Pozemkové spoločenstvá, sú založené podľa zákona 97/2013.
.

Ak by som sa rozhodla vniesť svoje súkromné lesné pozemky do Poz. spoločenstva , bola by som iba ja ich vlastník.
Stali by sa súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, ak by boli v zmluve o založení?
Zmluva samozrejme schválená podľa zákona.

26.3 2015 17:27
autor: neznámy
Podľa podľa 2. odseku § 12 zákona o PS: "Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa odseku 1 prenecháva túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva s cieľom spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká."
26.3 2015 19:07
autor: neznámy

Zmluvou o založení spoločná nehnuteľnosť nevzniká.
Ak sú teda tri spoločnosti zlúčené do jednej spoločnosti, tak spoločná nehnuteľnosť z týchto troch do jednej nemôže vzniknúť.Ide o pozemkové spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. podľa §2 ods.1 pís.d.zákona, pričom na valnom zhromaždení hlasujú spoločne.Podľa §12 odsek 4 zákona, pomer účasti člena spoločenstva podľa §2 ods.1 písmena d, na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery neh.patriacej členovi spoločenstva,na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
všetkých členov spoločenstva..Podiely je potrebné stanoviť podľa výmery vlastníka..
V §2ods1,pís.c - spoločenstvo založené na základe spoločnej nehnuteľnosti
V tom istom §pod d-spoločne obhos. nehnuteľnosti
Nemalo tam byť z právneho hľadiska spoločne obhospodarované spoločné nehnuteľnosti,?
My sme sa zlúčili v dvoch prípadoch do jedného Poz. spoločenstva.
Zmluvy sú rozdielne.V jednom prípade máme iba jednu spoločnú nehnuteľnosť z dvoch bývalých spoločných nehnuteľností.,V druhom prípade Poz. spoločenstvo sa skladá z dvoch "Spoločných nehnuteľnosťí.
Keďže ich Poz. a lesný úrad zaregistroval, obidve musia byť správne.

Na moju otázku v prvom prípade mi odpovedali, že ak bola zmluva odsúhlasená tak ako je nadpolovičnou väčšinou,je platná.Aj registrácia.
Prepáčte, že som tak trochu vyprovokovala Vaše príspevky.Mnohé veci sú mi nejasné.
Písala som, že v minulosti to takto byť nemohlo.Dve spoločnosti v jednej.
A predsa sa to trpelo po všetky roky.Jedna spoločnosť uživala pozemky druhej, bez akejkoľvek finančnej náhrady.A nebol takýto stav len u nás.

Ešte raz sa ospravedlňujem. ,
26.3 2015 20:48
autor: neznámy
Podľa dôvodovej správy k odseku 1 písm. d) sa za pozemkové spoločenstvo
označuje i pozemkové spoločenstvo, ktoré založili individuálni vlastníci poľnohospodárskych alebo lesných nehnuteľností s cieľom ich spoločného obhospodarovania bez toho, aby vznikala spoločná nehnuteľnosť.
Cieľom tohto pozemkového spoločenstva je predovšetkým spoločné obhospodarovanie jednotlivých poľnohospodárskych alebo lesných nehnuteľností, ktoré ostávajú vo vlastníctve jednotlivých členov pozemkového spoločenstva.
26.3 2015 22:42
autor: neznámy
Keďže ich Poz. a lesný úrad zaregistroval, obidve musia byť správne - NEMUSIA. Pozemkovy a lesný urad ani nevie čo registruje.
27.3 2015 7:09
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo založené podľa zákona 97/2013 Z.z.mohlo vzniknúť aj tak, ako píšete, podľa §2 ods.1,písm.d, ale aj podľa §2, ods.1,pís.c,
Ten prvý typ založenia - spoločne obhospodarované nehnuteľnosti/d/ laik , ako ja , by s toho vyvodil, že sa nejedná o spoločné nehnuteľnosti , ktoré sa zlúčili .Ale potom, ktorý §zákona pojednáva o Poz. spoločenstve , ktoré sa skladá z dvoch, alebo troch spoločných nehnuteľností, zlúčených do jedného Poz. spoločenstva? Žeby zákonodarcovia s tým nepočítali?
Ja som zadala otázku na ministerstvo o spôsobe ,hospodárenia Poz. spoločenstva, skladajúceho sa z dvoch spoločných nehnuteľností/ V režime spol. neh./
Odpovedali mi: §2ods.1pís.d a následne všetko tak, ako som popísala v predch. príspevku.
Zákon 181/1995 Z.z. bol nedoknalý.Mnohé veci sa v ňom dali vysvetľovať dvojakým spôsobom. Ani odborníci na OĹÚ u nás, mi nevedeli mnohé veci vysvetliť. §10 založenie Bez práv.subj.
§11 s právnou subj. Potom nasledovali §, aké orgány má spoločenstvo mať. Nie je potom sa čo čudovať, ako to vyzeralo.Každý si vysvetlil tieto ďalšie §po svojom.To znamená, že aj Spol.bez právnej subj. mali výbory, DR,,staré IĆá.

Tak je správne, že naše jedno spoločenstvo, založené z dvoch spol. nehnuteľností, má v zmluve iba jednu spoločnú nehnuteľnosť, zloženú z dvoch a hospodári spoločne?

Druhé má v zmluve dve spoločné nehnuteľnosti, ale spoločne nehospodári? Každé hospodári so svojim majetkom?
27.3 2015 7:32
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo môže byť založené aj k pozemkom, ktoré patria do dvoch či viacerých spoločných nehnuteľností. V takomto prípade sa nejedná o spoločenstvo s jednou spoločnou nehnuteľnosťou ale o spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami. Rozdiel je len v tom tom, že v spoločenstve s jednou spoločnou nehnuteľnosťou jeho zhromaždenie tvoria len vlastníci tejto spoločnej nehnuteľnosti a teda zhromaždenie ma právo rozhodovania vo veciach tejto spoločnej nehnuteľnosti vymedzených zákonom. V prípade spoločenstva s viacerými spoločnými nehnuteľnosťami zhromaždenie takéto práva nemá. Aj ak je spoločenstvo tvorené viacerými spoločnými nehnuteľnosťami hospodári na nich spoločne. Spoločná nehnuteľnosť ako tu už napokon bolo uvedené nevzniká a ani nezaniká s pozemkovým spoločenstvom. Ide o historicky nadobudnutý súbor pozemkov do nedeliteľného spoluvlastníctva za účelom ich spoločného využívania spred roku 1958.
27.3 2015 8:02
autor: neznámy
Jedno Poz. spoločenstvo . ktoré sa zlúčilo z dvoch Poz. spoločností v preambule zmluvy založené podľa §3 zákona, s cieľom spoločného obhospodarovania. .V článku 2-spoločná nehnuteľnosť, sú uvedené všetky listy vlastníctva obidvoch bývalých spoločností.

Zásady hospodárenia: Rozhodujú iba vlastníci príslušnej nehnuteľnosti, podľa percentu účasti na vlastníctve danej nehnuteľnosti.To by znamenalo, že spolu nehospodárime.

žiaden iný § k založeniu, alebo hospodáreniu, som nenašla.Líši sa to však od vyjadrenia z ministerstva.

Zmluvu z druhého nemám., ale tam hospodárime spoločne na obidvoch nehnuteľnostiach /tiež ide o režim spol. neh./ a zisk by mal byť rozdelený podľa výšky podielu na celom majetku.Tak by to malo byť správne.
Tiež ide o jednu Spoločnú nehnuteľnosť, tvorenú z LV z obidvoch bývalých
dvoch spoločností.
S obmedzením práv počítam.
27.3 2015 8:53
autor: neznámy
Či sa jedná o jednú alebo dve spoločné nehnuteľnosti si môžete skontrolovať aj na http://www.katasterportal.sk/kapor/,
pretože platí, že spoluvlastnícke podiely vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa počítajú rovnakým spôsobom a v totožných pomeroch a počtoch vo vzťahu ku všetkým pozemkom patriacim do spoločnej nehnuteľnosti.
27.3 2015 14:36
autor: neznámy
V zmluve mame časť pozemkov so spoločnej nehnutelnosti, ttp su v prenajme a nie su uvedene v zmluve. Potom su tu ešte zahrnute lesne pozemky s inej spoločnej nehnuteľnosti. Na zaklade žiadosti vyboru im kataster zapísal spoločnú nehnuteľnosť len na LV ktore su v zmluve, a neda sa s tym pohnuť, vraj tak ste si to odhlasovali. Zamestnanci spravy katastra sa z našich príspevkov smejú.
27.3 2015 18:41
autor: neznámy
Zaujímalo by ma, ako sa to dá skontrolovať na tejto stránke, ktorú ste mi poslali
Jednoducho, je to nie možné. V katastri máme , ak to beriem doslovne podľa skladby vlastníkov na jednotlivých LV až štyri spoločné nehnuteľnosti, s rôznymi vlastníkmi.
V zmluve sú všetky LV, deklarované ako jedna spoločná nehnuteľnosť.Priložený zoznam vlastníkov .Práva a povinnosti,výška podielov na spoločnej nehnuteľnosti
.
Ako si potom mám vysvetliť , že Zmluvou spoločná nehnuteľnosť nevzniká?
Ako prebiehali registrácie?

Presne ako v minulosti.Paragraf sem ,paragraf tam. Každá jedna=-DL... .


27.3 2015 19:01
autor: neznámy
dajte zobraziť LV a je tam uvedene spoločna nehnut. podľa 97/2013
27.3 2015 21:02
autor: neznámy
Na každom LV je spoločná nehnuteľnosť a je ich 9.S rôznymi vlastníkmi.
Podľa skladby vlastníkov ide až o 5 rozdielnych spoločných nehnuteľností.
Nikde nie je napísané, že patria do spoločnej nehnuteľnosti nášho Pozemkového spoločenstva.
Tak ako to zákonodarcovia mysleli v novom zákone?
Predpokladám, že nevedeli, čo katastre narobili z bývalej jednej PKV.
Ak budeme brať do úvahy zákon, tak hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti sa týka §2 písmena c. Tie ostatné zoskupenia už nie sú spoločné, ale iba také ako je to §2 pís.d. Už má z toho galimatiáš.Z právneho hľadiska nejde o problém?
To potom môžeme smelo vystúpiť zo spoločenstva a hospodáriť spoločne ako združenie?
V zmluve je spoločná nehnuteľnosť.vzniknutá z 9 LV.Stále sa odvolávam, na výraz, že zmluvou nevzniká. Tak čím vzniká, alebo vznikla?
/hospodárenie mi je jasné, aj hlasovanie , aj výška majetku/Iba podľa akého §zákona, sme mali mať v zmluve napísané, že sme založili Poz. spoločenstvo.
Lebo to je dôležité, od toho sa totiť odvíja mnoho ďalších právnych vecí.28.3 2015 7:50
autor: neznámy
Mám zmluvu aj druhého Poz. spoločenstva, na základe tejto zmluvy som na zadanú otázku odpovedala áno,, pretože okrem zmluvy mám už aj/ zo dňa 27.3.2015 vyjadrenie Pozemkového a lesného úradu, že registrácia je na základy zmluvy platná.V preambule zmluvy ,pod názvom nášho pozemkového spoločenstva stojí napísané:

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods.1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov, je nedeliteľná , ktorá je zapísaná na LV xxxkataster.

Pomer účasti je v súlade s§9ods5zákona 97/2013 Z.z.
Ešte je tu jeden dôležitý bod a to, že výnos z predaja oddelenej časti je príjmom vlastníkov, ktorí pristúpili k zmluve o prevode..ďalej paragrafy občianskeho zákonníka§8,!9,§10 a §15.

Obidve spoločné nehnuteľnosti mali v časti "B" články z roku 1898,-1913..
Teda vychádzali , ako tu bolo písané, z historickej podstaty.

28.3 2015 9:04
autor: neznámy
1.Zákon o PS definuje, čo je spoločná nehnuteľnosť, ale sa nezaoberá tým ako táto vznikla.

2.Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo, čiže na zmluvnom základe, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností. Občiansky zákonník upravuje dve formy spoluvlastníctva – podielové a bezpodielové, môže však dôjsť aj ku kombinácii oboch uvedených foriem.
Pri nadobúdaní vlastníckeho práva zmluvami hovoríme spravidla o prevode vlastníckeho práva. Na zmluvný prevod nehnuteľnosti sa vyžaduje vždy písomná forma zmluvy , pričom súhlasné prejavy vôle účastníkov musia byť na tej istej listine (musia podpísať všetci účastníci, na rozdiel od založenia pozemkového spoločenstva, kde stačí nadpolovičná väčšina). Platná zmluva o prevode nehnuteľnosti je prvým právnym krokom a sama osebe bez ďalšieho právneho úkonu ešte nemá za následok nadobudnutie, resp. prevod vlastníckeho práva. Musí k nej pristúpiť ďalšia právna skutočnosť - vklad do katastra nehnuteľností.

28.3 2015 10:43
autor: neznámy
Pán Jaro, vidím, že právo ovládate. Napíšte to však tak, aby tomu porozumel aj prostý človek, neznalý zákonov.
Skúste odpovedať jednoslabičným slovom na otázku toho, kto ju zadal.Ja som to nebola.
ˇano versus nie
Ďakujem
28.3 2015 11:10
autor: neznámy
Zhromaždenie môže zrušiť pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.
28.3 2015 11:32
autor: neznámy
neodpovedali ste na otázku., zadanú neznámym , či bývalé tri urbárske spolky , môžu byť terazvedené ako jedna spoločná nehnuteľnosť.
Ja som odpovedala na základe dokladov ktoré vlastním ÁNO.
Vaša odpoveď bude aká?.
Ďakujem a prajem pekný víkend, hoci u nás fúka nepríjemný studený vietor od včera večera..
28.3 2015 12:58
autor: neznámy
Ak existuje zmluva, v ktorej všetci vlastníci podielov súhlasia so vznikom spoločnej nehnuteľnosti, tak áno.
Podľa Občianskeho zákonníka musia byť podpisy účastníkov (vlastníkov podielov) na tej istej listine.
28.3 2015 18:10
autor: neznámy
Ďakujem veľmi pekne.
Prajem Vám príjemný zvyšok večera.
28.3 2015 18:25
autor: neznámy
Trápime sa tu so spoloč. nehnuteľnosťou ....
a vo výboroch spoločenstiev 20 rokov sú neznali alebo prešpekulovaní s podporou tupej a spokojnej väčšiny. Od toho sa odvíja mnoho ďalších právnych vecí- vystúpenie zo spoločenstva, zrušenie. Zápisu nespoločenstvenne pozemky bývalých súkromných gazdov do zmluvy a chunta je vysmiata s podporov správy katastra a lesného úradu, lebo demokratická väčšina. Teší ma len to, že s tým istým problémom nie som sám.
28.3 2015 18:50
autor: neznámy
Ak existuje zmluva, v ktorej všetci vlastníci podielov súhlasia so vznikom spoločnej nehnuteľnosti, tak áno.
Podľa Občianskeho zákonníka musia byť podpisy účastníkov (vlastníkov podielov) na tej istej listine.
28.3 2015 18:54
autor: neznámy
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 nevzniká
súhlasom vlastníkov. V súčasnosti takáto spoločná nehnuteľnosť ani vzniknúť nemôže. Je chybou zákona č. 97/2013, že pojem spoločná nehnuteľnosť neformuloval dostatočne zodpovedajúco tak ako predošlý zákon č. 181/ 1995 o pozemkových spoločenstvách. Je však zrejmé, že pojmom spoločná nehnuteľnosť sa aj dnes chápe súbor pozemkov, ktoré tvorili nedeliteľný majetkový substrát bývalých spoločenstvených útvarov. Ten bol obsiahnutý v právnych predpisoch zrušených až zákonom 181/1995. Napríklad v zákonnom článku č. XIX z roku 1889. Tento majetkový substrát ( spoločná nehnuteľnosť ) bývalých urbárskych, komposesorátnych, želiarskych a podobných pozemkových spolkov tvorí spoločnú nehnuteľnosť a to aj v prípade, ak sa jeho pozemky nachádzajú v súčasnosti na viacerých viacerých LV s rozdielnym spoluvlastníctvom. Odpoveď na otázku ako vzniká spoločná nehnuteľnosť je teda taká, že nijako, nakoľko už vznikla pred rokom 1958 a nezanikla ani zrušením pozemkových spoločenstiev ( napr. zákonom 2/1958 ).
28.3 2015 20:37
autor: neznámy
Naše jedno PS má v preambule zmluvy,"Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti , ktorou sa v zmysle §8ods 1 zákona, rozumie jedna nehnuteľná vec.pozostávajúca z viacerých pozemkov a je nedeliteľná ........potom nasleduje zoznam parciel podľa jednotlivých LV t.j všetky listy vlastníctva, obidvoch spoločných nehuteľností, zlúčených do jednej.
Ja pod pojmom spoločná nehnuteľnosť podľa §8 ods 1 zákona rozumiem spoločnú nehnuteľnosť tak, ako ste to napísali aj Vy.
Ministerstvo na svojej stránke tuším zverejnilo vzor zmluvy v roku 2014.
Na základe čoho, tieto zmluvy Pozemkový a lesný úrad registroval?

Možno ide o nedorozumenie , vychádzajúc z pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností , vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti /podľa výmery vlastníka/.
Uvidím, akú odpoveď dostanem od tvorcov zákona.
28.3 2015 21:28
autor: neznámy
V vzore zmluvy preambule je §8 ods.1.Ale zrejme nie v takej súvislosti , že sa zlúči niekoľko bývalých urbárskych spolkov do jednej spoločnej nehnuteľnosti.
čo sa týka prenájmu, aj to je pritiahnuté za vlasy v zákone.
Nájom by mali podpísať všetci vlastníci. Môže to urobiť výbor, keďže zákon to pripúšťa, ale na súde by to zrejme neobstálo..
28.3 2015 22:12
autor: neznámy
odpoveď od tvorcov zákona si rad prečitam, pod pojmom spoločná nehnuteľnosť podľa §8 ods 1 zákona rozumiem spoločnú nehnuteľnosť tak, ako ste to napísali Jozef 1 a následne presadiť zmeny v zmluvách
29.3 2015 8:35
autor: neznámy
Keď som nad tým teraz ráno uvažovala, v celku by sa pre mňa, ako vlastníka nič nemalo meniť..Už som si pripravila otázku pre predsedu a jeho odpoveď bude určite totožná s tým, čo je v zmluve. Trikrát som písala na Poz. a lesný úrad o preverenie registrácie.Dvakrát mi odpísali -áno.Pred týždňom som poslala opäť preverenie zmluvy.Neviem, kto ju vypracoval, ale predpokladám, že št. notár, ktorý odporučil predsedovi, nepripustiť žiadnu diskusiu,ktorá by mohla schválenie ohroziť.,
Pán Jaro písal, že či ide o spoločnú nehnuteľnosť, dá sa to skontrolovať na stránke katastra.
Tu by možno nastal pri predaji problém, ak by som chcela predať , alebo kúpiť podiel iba jednej spoločnej nehnuteľnosti, v prípade, že by som si zmluvu sama vystavila..V obci je len jedno Poz. spoločenstvo a pri dôslednosti právneho odddelenia katastra, ktoré zmluvy povoľuje,nemuselo by vklady povoliť.
Ale budem múdrejšia, ako mi odpovedia tí, ktorí zákon tvorili.
Vlani som sa rozprávala niekoľkokrát na túto tému s istým pánom z ministerstva. a poukázala som na niektoré §, ktoré si každý môže vysvetliť po svojom,.Nemali zabúdať na predošlý zákon, ako si výbory vysvetľovali aj tam isté §.
Nemali zabúdať, že na čele spoločností nestoja iba právnici, ale mnohokrát ľudia zo základným vzdelaním, tým nechcem podceniť týchto ľudí, ja si vážim každého človeka, chcem iba zdôrazniť len to, že z právneho hľadiska môže nastať nevedomky pochybenie.
29.3 2015 9:25
autor: šimon
odpoved Jozefa1 z 28.03.2015 o 20:37 by bolo potrebné velkými pismenami napisat, vytlacit a poslať na vsetky PaLO, vsetky zdruzenia a unie a neviem este ake spolky, ktore by si to mali raz a navzdy zapamatat co je to spoločná nehnuteľnosť
29.3 2015 13:03
autor: neznámy
Veru , áno, ale v prvom rade nadriadenému orgánu PaLO a to MV SR , priamo p. ministrovi Kaliňákovi.
29.3 2015 13:38
autor: neznámy
Pre mňa, ako vlastníka je to dosť podstatne, ťaži sa len na jednej spol. nehnuteľnosti ale zisk sa rozdeli na vlastnikov dvoch spoločnych nehnuteľnosti. Jedni sú ukrátení na úkor ostatných. Druha spol. nehnuteľnosť by samostatne mohla fungovať len ako združenie, inač produkuju stratu..
29.3 2015 20:19
autor: neznámy
Odpoveď z ministerstva je presne taká, ako napísal pán Jaro,
Vlastníci by museli spísať zmluvu /všetci do jedného / a túto dať na vklad do katastra./podiely by boli podľa výšky výmery jednotlivých vlastníkov/
Chybu urobil v našom prípade Pozemkový a lesný úrad,/ako som písala už trikrát som žiadala jej skontrolovanie a následne platnosť registrácie/ že nekontroloval zmluvu o založení, alebo že ani tam neporozumeli zákonu.Dve Spoločné nehnuteĺnosti nemôžu byť zlúčené do jednej
Môžu iba hospodáriť spoločne na týchto nehnuteľnostiach.
To mi vychádza presne tak, ako v minulosti.
Dokonca oni doporučujú aj samostatné hlasovanie za každú spoločnú nehnuteľnosť.Nepredpokladali, že nastanie zlučovanie./dôsledkom DL/
30.3 2015 9:25
autor: neznámy
Veľmi pekne ďakujem aa, jaro, atď
30.3 2015 9:35
autor: neznámy
Volala som na Poz. a lesné úrady .Stotožňujú sa s registráciou nášho úradu.
Nerešpektuju historické spoločné nehnuteľnosti./zanikli zákonom 181/1995 Z.z./
Zlúčenie dvoch a viacerých spoločností do jednej je teda podľa št. zamestnancov MV SR v poriadku.Riadia sa podľa vzoru zmluvy.
§24, 25, a neprestrieľnou notárskou zápisnicou.
Zrušenie spoločenstva bez likvidácie. Zápis nového s novými údajmi atď......
Tak kto má pravdu?
Možno by nám vedeli stanovisko povedať pán. Ing. Juraj Vanko a pán Ing. Milan Ovseník.
30.3 2015 12:48
autor: neznámy
Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v § 8 ods. 1 uvádza, čo sa rozumie spoločnou nehnuteľnosťou na účely tohto zákona. Spoločnú nehnuteľnosť definuje tým, že sa jedná o jednu nehnuteľnú vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov a tým, že podielové vlastníctvo k nej nemožno zrušiť a vysporiadať podľa všeobecných ustanovení OZ. Je teda zjavné , že právny stav spoločnej nehnuteľnosti nevznikol zákonom 97/2013 ale existoval tu už pred jeho účinnosťou. Podľa predošlého zákona č. 181/1995 Z.z. bolo možné zakladať pozemkové spoločenstvo len k pozemkom z jednej spoločnej nehnuteľnosti. V podstate umožňoval len "obnovu" bývalých spoločenstiev. Zákon nikde neuvádza, že právnym dôsledkom uzavretia zmluvy o spoločenstve je vznik jednej spoločnej nehnuteľnosti pozostávajúcej z pozemkov zahrnutých do zmluvy o spoločenstve. Práve naopak ( § 12 ods. 2 ). Ak sú do zmluvy o spoločenstve zahrnuté aj pozemky, ktoré nie sú súčasťou jednej spoločnej nehnuteľnosti ( niekoľko spoločných nehnuteľností, či iných pozemkov ) zákon uvádza, že
ňou spoločná nehnuteľnosť nevzniká. Ide tu potom nie o "obnovené" bývalé spoločenstvo s jednou spoločnou nehnuteľnosťou ale o spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami. Vznik takéhoto spoločenstva predchádzajúci zákon neumožňoval.
30.3 2015 16:16
autor: neznámy
no a a sme na začiatku
31.3 2015 20:31
autor: neznámy
Nie sme na začiatku., Vieme ako prebiehala registrácia.
Poznáme výklad tvorcov zákona.
Zaujímalo by ma, ako si vysvetľujú ods 1§2 písmeno a-c do detailu pracovníci POaLÚ, keď tvrdia, že "historická" spoločná nehnuteľnosť už neexistuje.Zanikli zákony podľa ktorých vznikla.Ale aj spoločná nehnuteľnosť?, .
2.4 2015 9:57
autor: neznámy
Existuje ešte výklad ústavného súdu, podľa ktorého spoločná nehnuteľnosť je ako celok nedeliteľná, teda že má jednotný právny režim.
2.4 2015 10:49
autor: neznámy
Áno, ten výklad zákona dobre poznám .Išlo o tam o naše pozemky, ktoré neboli vykúpené do kolaudácie št. cesty.Aj to bol podvod v réžii katastra a štátnej akciovky.
S´ú pred nami Veľkonočné sviatky nechám ich oddychovať, ale v budúci týždeň požiadam o písomné vyjadrenie obidve zainteresované strany.
Mám príliž ťažké srdce voči teraz už Poz a lesnému úradu.
Mám dojem, že sa riadi direktívnymi rozhodnutiami.A je jedno, či porušuje zákony.Veď kto by ich prešetroval iný, ak nie kolegovia príslušného odboru toho istého ministerstva.
2.4 2015 13:04
autor: neznámy

Mám odpoveď: Ak sa zlúčili dve spoločnosti /zareg.181/95, /nejde už o spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ale o spoločenstvo vlastníkov, spoločne obhospodarovavých nehnuteľností.
Ak by chcel vlastník vystúpiť, čo by sa zmenilo oproti /reg. pís.c?/ ,
Je dôležité, ako Katastrálny odbor zaznamenal na LV spoločnú nehnuteľnosť.
9.4 2015 13:43
autor: neznámy
To všetko by malo byť v zmluve o pozemkovom spoločenstve uzatvorenej ...:
Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti, ktorí prenechávajú
tieto nehnuteľnosti do správy spoločenstva s cieľom spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19 zákona, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľností nevzniká.
Tak isto tam musí byť uvedený aj postup ako je možne zo spoločenstva vystúpiť.
9.4 2015 16:11