Lesmedium

nájom pozemku

autor: neznámy
Môže spoločenstvo prenajať pozemok roľníckemu družstvu bez vedomia, či súhlasu vlastníka? Pri založení spoločenstva sa na ničom takom nedohodlo.

sekcia: Archívne fórum, 19.3 2015 10:23
autor: neznámy
Pri poz. spoločenstve to tak nemohlo byť. Tam musel dať splnomocnenie každý vlastník . A len toho mohla splnomocnená osoba zastupovať pri prenájme s JRD , od koho mala splnomocnenie /tak, ako to predpisoval zákon -obč. zákonník/Ale vo väčšine to ani vtedy tak nebolo. Vlastníci boli zavádzaní .
Teraz je to vecou zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu, ak v zmluve o založení, nie je niečo iné.

Bola by som prekvapená, ak by tam bolo napísané, že sa vlastník môže rozhodnúť , ako uzná za vhodné a pod.
Neviem ako inde, ale ja som pred schválením nevidela žiaden návrh zmluvy, aby som si ju mohla prečítať, čo vlastne obsahuje.
Som presvedčená, že sa medzi vlastníkmi nájde veĺmi malý počet tých, ktorí by si zapamätali pri jej čítaní všetky body.
19.3 2015 12:43
autor: neznámy
Prvú vetu dopĺňam: -bez právnej subjektivity
19.3 2015 12:44
autor: neznámy
Ktorý § uvádza, že zhromaždenie môže prenajať pozemok, ktorý spoločenstvu nepatrí?
20.3 2015 7:38
autor: neznámy
Bavíme sa tu o pozemku v súkromnom vlastníctve a nie o pozemkoch Poz. spoločenstva?
Ak o súkromnom, to si neviem dosť dobre predstavi,ť.predpokladám, že ta fyzická osoba má nájomnú zmluvu s obhospodarovateľom .
20.3 2015 7:51
autor: neznámy
Ide o pozemky členov spoločenstva, ktoré spoločenstvo užíva na základe zmluvy o spoločenstve. V nej je uvedené, že na nich bude hospodáriť spoločenstvo. Nie že ich bude niekomu prenajímať. To potom ich mohli vlastníci družstvu rovno sami prenajať a nebolo treba žiadne spoločenstvo.
20.3 2015 10:23
autor: neznámy
Stále pri týchto vzťahoch treba mať na pamäti, hrušky a jablka.
Čo je spoločné o nich rozhoduje spoločnosť, čo je súkromné, rozhodujú osoby. Práve preto vznikol nový zákon o PS, aby uviedol do právnej reality to, čo bolo už dávno používane, čiže organ zaregistroval AJ hrušky a jablka v jednej spoločnosti.
Ak ste sa stali teraz už platným členom PS aj ako ssúkromná osoba, máte problém, lebo za Vás rozhoduje spoločnosť. Je treba vystúpiť z tejto spoločnosti, ak mate pocit, že s ňou už nechcete mať nič.
20.3 2015 13:19
autor: neznámy
Stále tu nie je odpoveď na položenú otázku. Má spoločenstvo právo prenajať pozemky svojich členov ak sa na tom nedohodli?
20.3 2015 14:22
autor: neznámy
nie
20.3 2015 14:36
autor: neznámy
Môže prenajať, vlastník podielu je zo zákona členom spoločenstva a o prenájme má právo rozhodnúť zhromaždenie. Podrobnosti hľadajte v stanovách spoločenstva.
20.3 2015 18:23
autor: neznámy
Čo považujete za spoločenstvo? Vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, alebo výbor a DR?
Lebo ak to robí výbor , tak nie.
Podľa zákona však zhromaždenie, ako najvyšší orgán, môže schváliť dodatok k zmluve o prenájme pozemkov,
V starom zákone bolo, ak ste prehlasovaný, mohli ste sa obrátiť na súd. .A ešte sú tu stanovy Ak ich máte, pozrite čo je v nich..
20.3 2015 18:28
autor: neznámy
Podľa mňa ak v prípade, že pozemkovú podstatu spoločenstva tvoria aj poľnohospodárske pozemky a spoločenstvo chce vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu je to potrebné uviesť v
zmluve.
Napr.: Spoločenstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov. Aj túto činnosť spoločenstva je možne chápať ako podnikanie na pozemkoch začlenených do spoločenstva.

V prípade ak spoločenstvo prenajíma poľnohospodárske pozemky, tak by to malo tak isto byť uvedené v zmluve pretože podľa zákona o PS - § 19, (3) Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov - v tomto prípade by sa jednalo o voľnú živnosť.
20.3 2015 19:15
autor: neznámy
U nás Urbár vypláca namiesto podielu zo zisku nájom. Dali vlastníkom urbáru podpísať nájomné zmluvy a každý rok do uznesenia dajú odsúhlasiť nie podiel zo zisku, ale nájom na rozdelenie.A viem, že tak robia podľa vzoru okolitých Urbárskych spoločenstiev.
26.4 2015 22:02
autor: neznámy
Pre čo b nemohlo spoločenstvo súkromných vlastníkov vyplácať nájom keď tak robia Urbáre?
26.4 2015 22:04