Lesmedium

autor: neznámy
Ako to je vlastne s nájmom? Komu patrí? Kde nájdem v zákone presné informácie, či môže valné zhromaždenie rozhodnúť o naložení s touto peňažnou čiastkou, alebo má na ňu každý vlastník nárok, podľa výšky podielu..
sekcia: Archívne fórum, 12.3 2015 12:29
autor: neznámy
Prosím, nikto mi neviete poradiť, kde to mám v zákone hľadať?
17.3 2015 19:50
autor: neznámy
Upresni otázku, o čo ti ide ? V zásade však o všetkom rozhoduje zhromaždenie.
17.3 2015 23:09
autor: neznámy
Myslím si, že nájom, ktorý spoločenstvo dostane od nájomcu, môže s ním zhromaždenie naložiť tak, ako rozhodne väčšina vlastníkov hlasovaním.Nemusí byť celý rozdelený vlastníkom, ako si to niektorí predstavujú.Druhá otázka je.
Je nájom príjmom, ktorý je predmetom dane ?

Ešte mám tretiu otázku? Akým spôsobom hlasujete na zhromaždeniach?
Dostanete hlasovací lístok s výškou hlasov, alebo stačí v prezenčnej listine výška hlasu zapísaná? Alebo prepočítavate ako u nás percentuálne ?
18.3 2015 6:31
autor: neznámy
Nájomné, je príjmom spoločenstva, teda je predmetom dane z príjmu. Ak spoločenstvo podľa účtovnej uzávierky dosiahne zisk, o jeho rozdelení rozhodne zhromaždenie. samozrejme nemusí celý zisk rozdeliť medzi členov.
Zistite si ako to máte upravené v stanovách vášho spoločenstva.
V našom spoločenstve máme hlasovanie upravené podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Pretože spoločná nehnuteľnosť je zapísaná na viacerých listoch vlastníctva a postupom času došlo k rozdielnym zápisom vlastníkov a v každom LV je iné zloženie vlastníkov, výšku hlasov zisťujeme tak, že východiskom je súčet výmery každého vlastníka vo všetkých LV spoločnej nehnuteľnosti. Táto výmera po prepočítaní vyjadruje percento podielu na spoločnej nehnuteľnosti a k tomu prislúchajúci počet hlasov.
18.3 2015 8:56
autor: neznámy
Ja by som ešte doplnil, že to platí pre pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou.

Ak však pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniklo až v roku 2014, tak vzniká daňová povinnosť pre každého člena podať daňové priznanie k daní z príjmov za rok 2014, v ktorom uvedie podiel na príjmoch pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity.
Podiel na zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou nie je predmetom dane z príjmov.
18.3 2015 9:54
autor: neznámy
U nás je to upravené tiež , že východiskom je výmera vlastníka a to je aj výška hlasov.

Podľa akého zákona vzniká daňová povinnosť pre každého člena, ak sme vznikli iba v roku 2014?
Nejedná sa iba o percentuálny podiel na tie mesiace, kým sme neboli ešte preregistrovaní?
18.3 2015 12:49
autor: neznámy
Je to podľa usmernenie finančného riaditeľstva SR k zdaňovania príjmov členov PS v roku 2014:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2014/2014_10_29_Pozemkove_spolocenstva.pdf
18.3 2015 14:06
autor: neznámy
Ďakujem, popozerám
18.3 2015 15:35
autor: neznámy
Upresním to daňové priznanie.
Dôležité je, kedy vznikla registrácia spoločenstva s právnou subjektivitou.
Do registrácie podávajú vlastníci ako fyzické osoby/ za mesiace bez právnej subj-j./ a od registrácie právny subjekt.-tj,Pozemkové spoločenstvo. Termín k 31.3.2015, ak nebolo požiadané o predĺženie lehoty a uloží ju do registra závierok.
To je presne podľa vyjadrenia finančnej správy SR.
19.3 2015 8:27