Lesmedium

Kto môže zrušiť registráciu Pozemkového spoločenstva?,

autor: Vladimír
Kto môže zrušiť registráciu Pozemkového spoločenstva, podľa nového zákona, ak sú k tomu relevantné dôvody?

Okresný úrad , Pozemkový a lesný odbor, alebo iba súd , na základe predložených dôkazových materiálov?

Hľadal som na internete, aj v zákone, ale nepodarilo sa .

Vie mi niekto poradiť?

A ak by k takémuto skutku, podania o zrušenie, niekto požiadal, čo by potom nasledovalo so spoločnou nehnuteľnosťou?. Stále by zostali pozemky v režime spoločnej nehnuteľnosti, alebo ako by títo vlastníci hospodárili na tejto nehnuteľnosti.

Je to iba v rovine, čo ak by nastala takáto situácia.

Dalo by sa toto Poz. spoločenstvo zachrániť a dovolať prípadného zrušenia?j

sekcia: Archívne fórum, 8.3 2015 13:20
autor: neznámy
Registráciu pozemkového spoločenstva nemožno zrušiť, nakoľko registrovaním pozemkové spoločenstvo vzniká. Zrušiť sa môže len samotné spoločenstvo. Spôsoby uvádza zákon 97/2013. Nemôže ho zrušiť úrad. Súd samozrejme môže rozhodnúť o jeho zrušení. Po zrušení nasleduje likvidácia spoločenstva a po jej skončení výmaz z registra, čim spoločenstvo právne zaniká. Štatút spoločnej nehnuteľnosti je od existencie pozemkového nezávislý. Po zániku pozemkového spoločenstva užívacie právo k spoločnej nehnuteľnosti prechádza na jej spoluvlastníkov. S ohľadom na ich počet by však neregulované spoločné užívanie zrejme bolo v praxi problematické. Je tak v záujme spoluvlastníkov aby sa dohodli ako s ich spoločným majetkom naložia. Majú na výber len z týchto možnosti: založia nové pozemkové spoločenstvo, založia obchodnú spoločnosť alebo družstvo, budú hospodáriť sami a splnomocnia zástupcu na zastupovanie, prenájmu, predajú. Inak im hrozia sankcie pri nepnení povinností v ohospodarovaní lesov.
8.3 2015 18:31
autor: neznámy
S týmto výkladom súhlasím.
8.3 2015 23:45
autor: neznámy
Podľa § 25
(1) Návrh na zápis zmeny údajov v registri a návrh na zápis zrušenia spoločenstva podáva navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva, a aspoň jeden člen výboru...

(3) Návrh na zápis zrušenia spoločenstva musí obsahovať ..., dôvod zrušenia spoločenstva a prílohu, ktorou je listina preukazujúca skutočnosť, na ktorej základe sa spoločenstvo zrušuje.
9.3 2015 8:13
autor: neznámy
Lesný úrad zapisuje spoločenstvo na základe aj platnej listiny /výpisom z katastra nehnuteľností
Ak vlastníci nemôžu preukázať vlastnícky vzťah k niektorým par.číslam spoločnej nehnuteľnosti, mohol Pozemkový a lesný úrad zaregistrovať takéto spoločenstvo?
To znamená že všetko vlastníctvo, keďže ide o režim spoločnej nehnuteľnosti je spochybnené.Alebo iba tie pozemky ,ktorých sa to dotýka?
9.3 2015 8:36
autor: neznámy
Zhromaždenie rozhodlo o zrušeni spoločenstva, po podani návrhu na zápis zrušenia spoločenstva lesny urad požaduje doklad o skončeni likvidacie, kto nam ho da a čo ma obsahovať?

9.3 2015 8:51
autor: neznámy
Može sprava katastra na zaklade žiadosti vyboru zapisať na LV spoločna nehnut podľa zak. 97/2013, len preto, že su obsiahnute v zmluve o založeni spoločenstva, pričom doteraz boli len spoločne obhospodarovane nehnuteľnosti?
9.3 2015 8:56
autor: neznámy
Som názoru, že právnu skutočnosť, či pozemky patria do spoločnej nehnuteľnosti nemôže správa katastra vyvodzovať z obsahu zmluvy o spoločenstve. Zmluvou o spoločenstve totiž spoločná nehnuteľnosť nevzniká. Zápis na jednom či viacerých LV, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť by mala správa katastra vykonať na základe vlastného skúmania historickej podstaty daných nehnuteľností. Rozhodovanie správy katastra len na základe žiadosti výboru, či zmluvy o založení môže viesť napríklad tiež k tomu, že niektoré pozemky nebudú v katastri označené ako spoločné nehnuteľnosti, či viacero spoločných nehnuteľností bude nesprávne označených ako jedna spoločná nehnuteľnosť.
9.3 2015 9:40
autor: neznámy
ďakujem Jozefovi, som toho istého názoru, aj podiely členov na LV-urbarsky a LV- neurbarsky su rozdielne, len ako to presadiť na sprave katastra
10.3 2015 7:36
autor: neznámy
Preukazovanie, či niekoľko LV navzájom súvisí a tvorí jednu spoločnú nehnuteľnosť môže byť komplikované. Podiely na listoch vlastníctva, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť nemusia byť rovnaké. Spravidla však spoločnú nehnuteľnosť tvoria listy vlastníctva vzniknuté z jednej PKV, ktorá je označená ako urbárska, resp. ako spoločenstevná. Spoločnú nehnuteľnosť však mohlo tvoriť aj viacero PKV. Či sa jedná o jednu spoločnú nehnuteľnosť možno usudzovať tiež z historických listín. Napríklad z rozhodnutí ONV z roku 1958 vo veci zrušených spoločenstiev, kde sú uvedené PKV ktoré patrili k danému spoločenstvu. Ak súčasné spoločenstvo vzniklo z majetkovej podstaty viacerých bývalých spoločenstiev je zrejmé, že je tvorené viacerými spoločnými nehnuteľnosťami. Opravu chyby v katastri kataster vykoná na základe žiadosti o opravu chyby a jej preukázania.
10.3 2015 8:37
autor: neznámy
Ďakujem, v našom pripade je len jedna PKV - urbarska , potom je PKV- panska čiastka, ktoru si odkupili niektori obyvatelia obce. Do pozemkoveho spoločenstva si zahrnuli len lesne pozemky , kde je plan starostlivosti o les. TTP na urbarskej a tzv. panskej čiastke nie su zahrnute v zmluve o spoločenstve. Časť spoluvlastnikov chcela v roku 2014 sa dohodnuť na zrušeni spoluvlastnictva na nespoločenstvennych pozemkoch ( v PKV ako panska čiastka), preto vybor dal zapisať všetky pozemky ako spoločenstvenne až v roku 2014, aby nikoho nenapadlo osamostatňovať sa. Musim popracovať na oprave chyby v katastri.
10.3 2015 16:20
autor: neznámy
Až výmazom registrácie sa Pozemkové spoločenstvo zruší-toľko zákon .
O zrušenie registrácie má požiadať predseda spoločnosti.?
Môže, alebo musí, ak sa zistí porušenie?
Alebo až po rozhodnutí súdu?
12.3 2015 16:16
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo sa výmazom neruší ale zaniká.
12.3 2015 18:15
autor: neznámy
Naše pozemkové spoločenstvo hospodári na ploche 60 ha ktorá sa skladá zo 150 E- parciel. a 250 vlastníkov.Pred rokom sme založili spoločenstvo s právnou subjektivitou. Po roku vlastníci zistili ,že po zaťažení daniami a odvodmi, hospodárenie s právnou subj. nie je dobré chcú výmaz právnej subjektivity a hospodáriť ako združenie, ako máme postupovať? Poradí niekto?,
22.3 2015 19:48
autor: neznámy
Máte niekoľko možností:
1.Zostavíte si mimoriadnu účtovnú závierku. Ak máte uhradené všetky dlhy je možne PS zrušiť likvidáciou. Ak má PS dlhy respektíve ak v priebehu začatej likvidácie nemôže pokračovať, nakoľko sa v jej priebehu zistí „úpadok“, vtedy je povinne podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

2. Po zostavení mimoriadnej závierky a zistení, že je možné spustiť samotnú likvidáciu je potrebne pripraviť zápisnicu zo zhromaždenia o zrušení PS a jeho vstupe do likvidácie. V tejto zápisnici sa zároveň vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom.

3. V ďalšej etape likvidácie spoločnosti je potrebné predmetný stav vstupu PS do likvidácie zapísať do registra pozemkových spoločenstiev, kde sa zapíše za obchodné meno PS a dodatok „ v likvidácii“, a likvidátor, poverený likvidáciou. Po tom, čo sa v registri PS zapíše skutočnosť, že PS vstúpilo do likvidácie, tak likvidátor oznámi túto predmetnú skutočnosť aj v obchodnom vestníku. Zverejnenie v obchodnom vestníku je 3 mesiace, pričom počas tejto doby majú možnosť predmetnú skutočnosť „spozorovať“ aj obchodní partneri, a teda majú právo istej ochrany a vedomosti „o tom čo sa deje a chystá“.

4. Likvidátor samozrejme oznamuje predmetný vstup PS do likvidácie aj daňovému úradu, ktorému zasiela daňové priznanie s mimoriadnou závierkou pozostávajúcou zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. Ďalej aj sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nakoľko tu je možný predpoklad, že rušené PS môže mať dlhy na poistnom. V prípade bezproblémovej likvidácie sa dokáže likvidácia ustáliť v lehote 3 mesiacov, kedy likvidátor ustáli majetok PS, postará sa o jeho speňaženie, o speňaženie pohľadávok, úhrade menších dlžôb, ukončenie zmluvných vzťahov, jednoducho spoločnosť „pripraví“ na výmaz.

5. Opätovné zvolanie valného zhromaždenia,ktoré schváli proces likvidácie a ukončenie likvidácie, schváli správu likvidátora o priebehu likvidácie, ako aj návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, rozumej „to, čo zostalo v PS“. K ukončeniu likvidácie je potrebné opätovne pripraviť mimoriadnu, tzv. likvidačnú súvahu, ktorá „zachytáva“ účtovné pohyby vo firme počas jej likvidácie. Samozrejme tieto všetky podklady je nevyhnutné predložiť správcovi dane, aby vydal súhlas s výmazom spoločnosti z registra.

6. Podáte príslušnému obvodnému lesnému úradu návrh na zrušenie spoločenstva včítane súhlasu správcu dane (v zmysle správy daní je správcom dane nielen daňový úrad, ale aj obec/mesto)

Ďalšia možnosť je podať návrh na súd na zrušenie PS, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo zhromaždenie spoločenstva alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány PS.
Pred rozhodnutím o zrušení PS určí súd lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie. Ak dôvod nebol odstránený, tak súd zruší PS likvidáciou (vyššie uvedený postup) alebo bez likvidácie zverejnením v Obchodnom vestníku a zruší po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
23.3 2015 9:44
autor: neznámy
čo bude nasledovať potom?Spoločná nehnuteľnosť zostane., tá sa nezmení.
Ale čo treba robiť, ak registrácia nie je v súlade so zákonom?Pozemkový a lesný úrad pochybil.
Nechápem, prečo by spoločenstvo muselo ísť do likvidácie.
Urobí sa výmaz z registra, za pochybenie št. orgánov.Založíme združenie, alebo jednoducho dáme pozemky lesné aj pasienky do prenájmu.
Takto to nemôže byť?.
23.3 2015 12:52
autor: neznámy
Predpokladám, že návrh na zápis spoločenstva do registra podali navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva, a aspoň jeden člen výboru s prílohami ako je zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou a notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia.
V čom pochybil pozemkový a lesný úrad?
23.3 2015 13:46
autor: neznámy
&ministerstvo vydalo presný pokyn, čo má zmluva obsahovať.
Vlastník: fyzické osoby, právnické osoby, podľa zákona napr. Pozemkové spoločenstvo nemôže byť vlastníkom podielov.
JRD, je fyzická osoba osoba-zapísaná ako právny subjekt s pridelením IČa, štat. zástupcov, DIˇ420XXX?
Pozemkové spoločenstvo vlastnilo značný počet podielov,ktoré mali byť na neznámeho vlastníka v správe SPF:........
Od marca do augusta sme čakali na registráciu.Ako to preverovali?
My neobhospodarujeme pozemky podľa 2 ods1,pís.d,§12ods4.?
,
Ku všetkým pozemkom máme spochybnenie vlastníckeho práva.Máme podľa katastrálneho zákona predbežné opatrenie , vydané súdom.To znamená, nemôžme ich predávať , ani kupovať, ani inak s nimi nakladať.

Máme vlastníka na LV ku dňu schválenia zmluvy Obvodný úrad okresný-chýba v zmluve,.......
Podľa čoho zapisoval Poz. a lesný úrad registráciu? Zmluva je údajne platná, lebo bola schválená nadpol. väčšinou.. Registrácia však platná nie je.
K čomu je štátny dozor , ktorý patrí pod MV SR? Zákony predložilo MP SR.
Nemájú ich pracovníci MV SR dodržiavať? .,
23.3 2015 23:18
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo môže byť vlastníkom podielov ak ich nadobudlo pred 1.5.2013.
24.3 2015 7:34
autor: neznámy
Dôležité je, ako ich nadobudlo.Vlastníci podielov boli známi, len dedičia nemali vysporiadané dedičstvá.Kde by mali byť peniaze, ktoré dostalo od NDS a.s, za výkup pozemkov týchto neznámych vlastníkov?V zpráve výboru sa nečítalo, že by boli tieto peniaze vrátené z účtu prihláseným dedičov

Dajme tomu, že toto bolo v poriadku. A tie ostatné,? Tá skladba vlastníkov je tiež v poriadku?
Aj to, že nemôžeme všetci do jedného preukázať vlastnícky vzťah k pozemkom
spoločnej nehnuteľnosti?i
24.3 2015 8:22
autor: neznámy
Podľa čoho zapisoval Poz. a lesný úrad registráciu? Zmluva je údajne platná, lebo bola schválená nadpol. väčšinou.. Registrácia však platná nie je.
K čomu je štátny dozor , ktorý patrí pod MV SR? Zákony predložilo MP SR.
Nemájú ich pracovníci MV SR dodržiavať? .,
K čomu je štátny dozor , ktorý patrí pod MV SR? Zákony predložilo MP SR.
Nemájú ich pracovníci MV SR dodržiavať? .,
25.3 2015 5:24