Lesmedium

Lesnícka EBOLA a jej liečba

autor: Lesný radca
Po čase som si pozorne prečítal názory účastníkov v diskusnom „Fóre o lese“ na súčasnú diagnózu lesníctva, ktorá mi pripomína v prenesenom slova zmysle podľa jej príznakov dlhodobú neliečenú „Ebolu“. Keďže som po vysporiadaní vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkov vlastníkom lesov mám eminentný záujem na ich riadnom a finančne efektívnom dlhoročnom obhospodarovaní. Mám pre to patričné lesnícke vzdelanie a dlhoročné životné skúsenosti a preto si v diskusnom fóre dovolím vyjadriť svoj názor na nedostatočné riešenie súčasných problémov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Chcem tým súčasne oceniť pozitívne názory na riešenie súčasnej obtiažnej situácie. Akosi mi chýba odozva tých, ktorí by mali vytvárať celoštátne legislatívne predpoklady pre ich riešenie dôsledkov transformácie lesníctva. Súčasne mi chýba potrebná publicita lesníckych problémov a ich riešenie v dennej tlači a elektronických médiách. Je to zásadná chyba masmediálnej politiky lesníctva. Treba si jednoznačne uvedomiť, že v súčasnej dobe média v rozhodujúcej miere ovplyvňujú nielen verejnú mienku obyvateľstva, ale aj rozhodovanie politikov a konanie rezortných ministrov. Vidíme to v súčasnosti z koordinovaného postupu sudcov a lekárov, že vytvárajú v spoločnosti patričný mediálny tlak na riešenie existujúcich rezortných problémov v zdravotníctve a sôdnictve.

Zverejnenie a otvorenie problémov o lesnom hospodárstve v celospoločenskej diskusii za účasti popredných odborníkov a uznávaných expertov lesníctva a stanoviska lesníckych inštitúcií v masmédiách by donútili rezortného ministra, ako aj ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a vládu SR na ne patrične reagovať. Keďže problémy sa sami od seba nevyriešia a zázraky sa ani v lesníctve nedejú šibnutím "čarovného prútika", uvediem svoj názor, kde je systémová chyba, že sa neriešia existenčné problémy lesného hospodárstva na Slovensku na „štábnej úrovni“. Nebudem sa zaoberať širokým okruhom uvádzaných problémov v diskusnom fóre, ale skôr sa zameriam na vrcholové riadenie rezortu, ktoré sa bezprostredne týka organizácie, komunikácie a odbornosti útvarov riadenia sektoru štátnych a neštátnych lesov a ktoré nesú priamu, ale aj nepriamu zodpovednosť za existujúci stav.

Za predpokladu, že bol rezortný minister a jeho štátny tajomníci (v súčasnej dobe jeden z nich je po 25 rokoch lesník) a generálny riaditeľ sekcie lesníckej oficiálne informovaný štátnou správou lesného hospodárstva a Slovenskou lesníckou komorou a predstaviteľmi štátnych a hlavne vlastníkov neštátnych lesov o akútnych problémoch lesníctva o ktorom nepochybujem a ktoré je treba z pozície ústredného orgánu štátnej správy prioritne riešiť je na mieste otázka, prečo rezortný minister aj v minulosti rezortní ministri nekonali a nedali spracovať odborným útvarom ministerstva a prfesionálnym lesníckym inštitúciám (napr. Národnému lesníckemu centru, ktoré disponuje odbornými kapacitami) materiály s opatreniami a nástrojmi na riešenie zásadných problémov transformácie lesníctva, ktoré sa uvádzajú v diskusnom fóre a na konferenciách a ktoré majú priamu súvislosť s transformáciou a ekonomickou reformou lesného hospodárstva na Slovensku ?

Systémový prístup riešenia problémov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy si preto nutne vyžaduje, aby rezortní ministri zabezpečili v rozpočte ministerstva a z európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky na vypracovanie strategických materiálov a nástrojov štátnej lesníckej politiky a predložili ich po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní na rokovanie vlády SR a po ich schválení do NR SR a parlamentných výborov a podľa potreby i do legislatívnej rady vlády SR, pokiaľ by išlo o návrhy zákonov a v neposladnom rade Porade ekonomických ministrov, pokiaľ ide o riešenie špecifických problémov štátnej podpory a finančných nástrojov obhospodarovania štátnych a neštátnych lesov tak, ako je tomu podľa diskusného fóra napr. v Českej republike a zahraničí.

Čo bránilo takémuto postupu rezortného ministra ? Na prvom mieste je skutočnosť, že sa tieto zásadné problémy podcenili v predvolebnej kampani a nedostali sa doposiaľ do Programového vyhlásenia vlády SR, za plnenie ktorých by rezortný minister niesol priamu zodpovednosť. Podľa všetkého pre rezort pôdohospodárstva sú prvoradé problémy poľnohospodárstva a potravinárstva a existenčné problémy lesného hospodárstva sú okrajovou záležitosťou. Na druhom mieste sú to zrejme otázky personálneho obsadenia útvarov na ministerstve a štátnej správy politickými nominantami, ktorí nemajú potrebné odborné predpoklady a životné skúsenosti pre systémové riešenie zložitých problémov transformácie lesníctva (česť výnimkám), ale zrejme aj neschopnosťou vedúceho úradu rezortného ministerstva razantne riešiť problémy ochrany lesov v spolupráci s MŽP SR a MH SR fundovane obhájiť vypracované materiály vo vláde a parlamentných výboroch. Nerešpektovanie exaktných výsledkov stáročnej lesníckej vedy a výskumu má katastrofálne dôsledky na súčasný stav lesov.

Moja druhá pragmatická otázka znie, čo bránilo rezortným ministrom aby sa na presadenie opodstatnených záujmov štátnych a neštátnych lesov zorganizovali výjazdové rokovanie vlády SR a parlamentného výboru NR SR napr. do Tatranského národného parku, alebo neštátnych cirkevných lesov fi. PROPOPULO, kde by sa vláda a poslanci priamo na mieste oboznámili napr. s dôsledkami nespracovanej vetrovej a lykožrútovej kalamity, na ktoré poukazovali lesníci a špecialisti z oblasti ochrany lesov p. Doc.Ing.Konôpka, Ing. Kunca, Ing.Varínsky atď. a SAV. Čo bránilo rezortným ministrom k tomu, aby sa na program výjazdového rokovania vlády a poslancov parlamentu spracovali v koncentrovanej podobe všetky rozhodujúce problémy transformácie lesného hospodárstva a ktorého by sa zúčastnili riaditeľia štátnych podnikov lesného hospodárstva a ŠL Tanapu, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, Slovenskej lesníckej komory, ústavov Národného lesníckeho centra, Technickej univerzity a predstaviteľa Slovenskej akadémie vied, ktorí by podrobnejšie mohli informovať vládu i ministra životného prostredia o zdevastovanom stave lesov na Slovensku v dôsledku nevykonania včasných ochranných opatrení. Som presvedčený, že za účasti médií, predovšetkým verejnoprávnej Slovenskej televízie a rozhlasu by boli výsledky výjazdového rokovania vlády určite diametrálne iné aj v očiach verejnosti ako je tomu v súčasnosti. Ale to si vyžaduje skutočných „štábnych dôstojníkov“ lesníctva a uznávané osobnosti v riadení lesného hospodárstva ako bol Prof. Dr. Ing. Papánek, Prof. Ing. Ruprich, Prof. Ing. Binder, Prof. Ing. Stolina, Ing. Marko, Ing. Bluďovský atď. a nie takých politických nominantov, ktorých v politickej terminológii nazývame „chameleoni“, media farbu kože podľa situácie a prostredia v ktorom sa pohybujú.

A je tu ešte jeden dôležitý aspek riadenia. Riešenie problémov lesníctva na Slovensku si vyžaduje na úrovni ministerstva riešenie problémov nielen na vládnej a parlamentnej úrovni, ale vyžaduje si aj veľmi dobrú koordináciu postupu a medzinárodnú spoluprácu predovšetkým s Ministerstvom zemědelství ČR, kde existujú spoločné problémy riešenia ekonomickej reformy a reprivatizácie lesov. V minulosti bola koordinácia postupu na úrovni generálneho riaditeľa sekcie lesníckej na veľmi dobrej medzinárodnej úrovni. Je to mimoriadne dôležité preto, že spoločné záujmy SR a ČR sa môžu veľmi dobre zúžitkovať aj v spoločnom postupe krajín V4 pri formulovaní zásad a pravidiel pripravovanej spoločnej lesníckej politiky európskeho spoločenstva.

Záverom chcem pripomenúť, že za predpokladu že sa dostanú do Programového vyhlásenia vlády SR v roku 2016 prioritné úlohy riešenia problémov lesníctva o ktorých sa diskutuje s plnou vážnosťou v lesníckej verejnosti a že sa Slovenská lesnícka komora postará spolu s vlastníkmi a užívateľmi lesov o zjednotenie názorov na „generálovi a dôstojníckom štábe ministerstva“, ktorý by mal riadiť rezort a lesné hospodárstvo po parlamentných voľbách v budúcom roku verte tomu, že sa bude lepšie dýchať všetkým lesníkom, odborným lesným hospodárom, správcom lesov i vlastníkom neštátnych lesov, ale aj pracovníkom lesníckeho výskumu i hospodárskej úpravy lesov a nakoniec i poľovníkom, ktorí nemôžu chýbať pri obhospodarovaní lesov. Dúfam, že sa spoločným úsilím podarí nakoniec lesníctvo postupom zmysluplnej práce a koordinovaným postupom dostať na takú úroveň, aká mu skutočne na Slovensku patrí. Má preto reálne predpoklady aj intelektuálny potenciál, len ho treba využiť na odstránenie zhubného onemocnenia, ktoré sa žiaľ nelieči !

Lesu zdar

sekcia: Archívne fórum, 23.2 2015 15:14
autor: neznámy
Krásne,100% pravda,lesy,a hlavne nezmyselnú politiku v LH treba urgentne liečiť,i ked ma trošku mrzí,že ste tam zabudli na živnostníka,ktorí je veľkou súčasťou pri obhospodárovaní lesa ,ale určite s vami súhlasím.
24.2 2015 9:37
autor: neznámy
S tým sa dá iba súhlasiť, je to skutočne poctivo spracovaný súhrn našich dielčich diskusii, v ktorých presne na toto všetko upozorňujeme. Myslím, nie myslím, som presvedčený, že tu je priestor podpory od všetkých diskutujúcich a od zodpovedných ľudí za túto web stránku, aby sa tento príspevok v plnom znení aj z podpornými stanoviskami dostal na stôl nielen ministrovi, ale aj predsedovi vlády, poslancom lesníkom ( aj tým čo v parlamente len sedia, prípadne svojou postavou prezentujú silu v roztržkách ako sme videli na obrazovkách TV ), a lesníckym inštitúciám zodpovedným za prípravu podkladov do programového vyhlásenia vlády o lesnom hospodárstve ako aj pri tvorbe legislatívy a znovuoživení orgánov štátnej správy, ktorá nikdy nebola tak spolitizovaná a tým neodborná ( ospravedlňujem sa tým zamestnancom, ktorí tomu ozaj rozumia, odviedli si kus práce v štátnej správe ale šéfujú im ľudia dokonca bez lsníckej odborností, či praxe.
24.2 2015 13:59
autor: neznámy
Neustále rozmýšľam, ako tomu " statnému radcovi " rozumne odpovedať./ Kto to vlastne je?/ Človek , ktorý napíše takýto text, nie je z kategorie nejakých miestných vidlákov. Mohol by som sa rozpisovať odstavec po dalši, s čím nesúhlasím, ale dnes to neurobím. Mne sa to teraz jednoducho nepáči, tento text. A možno sa najde aj nejaký iný "macher", ktorý mu to slušne odpovie. Ja dnes nemám slušné vyjadrenie...
24.2 2015 19:10
autor: neznámy
Odporúčam pre diskutujúcich k tejto téme preštudovať si výstižné referáty, ktoré odzneli na odbornom seminári, organizovanom Lesníckym výskumným ústavom (NLC) vo Zvolene v decembri minulého roku a ktoré boli publikované v "Zborníku z odborného seminára". Je to zdroj ponaučenia i návod na riešenie zložitej situácie v lesníctve u nás. Seminár sa zaoberal aktuálnymi otázkami súčasnej ekonomiky a politiky lesného hospodárstva na Slovensku. Organizátori seminára venovali v programe osobitnú pozornosť neštátnym vlastníkom lesov po vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesom a porovnávajú výsledky vplyvu Združení vlastníkov lesa a neštátnych organizácií na lesnícku politiku u nás a na politiku v Európe.
Zo záverov referátov jednoznačne vyplýva, že tam, kde sú vlastníci a užívatelia lesov organizovaní a majú vytvorené zastrešujúce organizácie, alebo disponujú veľkou členskou základňou, tak majú značný vplyv na lesnícku politiku a môžu ovplyvňovať jej tvorbu (aut. Dobšinská, Hricová, Šálka). Z poznatkov zo zahraničia jednoznačne vyplýva, že aj na Slovensku by sa časom mala pretransformovať zo súčasných združení a Únie celoštátna profesionálna "Komora neštátnych lesov", ktorá by zastrešovala v regiónoch všetky formy vlastníctva a užívania lesov (fyzické osoby, združenia právnických osôb, obecné lesy, spoločenstevné, cirkevné lesy atď.). To si vyžaduje vypracovať konkrétny Projekt a scenár organizácie, personálneho obsadenia, práv a kompetencií "komory" vrátane jej rozpočtu a financovania. Možno reálne predpokladať, že takáto profesná organizácia sektoru neštátnych lesov (disponuje so 60 % - nou výmerou LPF na Slovensku) by mala významný vplyv na štátnu lesnícku politiku a jej realizáciu v dlhodobom horizonte.
Duhým aspektom záverov odborného seminára, ktorý by významne pomohol vlastníkom a združeniam neštátnych lesov je zaviesť do Programov starostlivosti o les (Lesných hospodárskych plánov) ekonomiku obhospodarovania lesov. Išlo by o kalkuláciu nákladov a výnosov v konkrétnom regióne na všetky opatrenia, ktoré sa majú vykonať v priebehu platnosti LHP (decénia). Vychádzalo by sa z nákladov a výnosov v čase vypracovania LHP, ktoré by sa v priebehu rokov vykonania zásahov aktualizovali (vplyv inflácie, valorizácie). Je samozrejmé, že zavedenie ekonomiky do obhospodarovania lesov si vyžaduje doplniť medzi "zariaďovateľov" aj špecialistov z oblasti ekonomiky a rozpočtovania a vytvorenie zdrojov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ na riešenie konkrétnych úloh, ktoré so zavedením systému ekonomiky do obhospodarovania lesov priamo súvisia. Tým možno reálne predpokladať, že sa naskytne možnosť uplatnenia výsledkov vedy a výskumu do praxe pre pracovníkov lesníckeho výskumného ústavu i ústavu hospodárskej úpravy lesov. To si vyžaduje zodpovedajúcu medializáciu v odbornej tlači i v masmédiách, aby našla podporu nielen u vlastníkov a užívateľov lesov, ale aj v celom rezorte.
25.2 2015 18:34
autor: neznámy
Same dristy a omáčka štatom platenych uradnikov.Normalny človek toto nevypotí,iba dlhoročny tažko pracujuci politik -teoretik-odbornik na teplu vodu.
25.2 2015 21:38
autor: neznámy
Plne sa stotožňujem s názorom 666 , ale nechcem byť taký vulgárny. Žiadal by som ale diskutujúcich zo Zvolena ( či z NLC alebo TU ) , aby zostúpili zo zvolenských oblakov a začali sa o našom lesníctve baviť reálne a normálne.
26.2 2015 16:13
autor: neznámy
Ano plne suhlasim s fero 1 . Zvolen hlavne TU a NLC je veľmi , veľmi odtrhnuté od praxe. Skúste jedného profesora alebo docenta alebo asistenta poslať do lesníckej prevádzky tak na mesiac. Za dva dni je nazad na vysokej škole alebo NLC a vystrašene rozpráva kolegom , čo sa to vonku deje . A to ešte nerobil evidencie, hlásenia , odvozné lístky, karty pôvodu porastu , nezavádzal partie ťažbárov do porastu , nepreberal výsledky práce , nejednal sa o výplatu za prácu len bol v praxi. Na NLC alebo TU Zvolen má teplé miesto na teoretizovanie , tlačí študentom do hlavy niekedy úplne nepotrebné kaleráby a tvári sa ako poloboh. Nech príde do hory tak sa stratí. Alebo pokaká.
28.2 2015 19:01
autor: neznámy
Zaujimave je ,že každy odborník vie najlepšie ,ako sa ma gazdovať na cudzom dvore.
28.2 2015 22:12
autor: neznámy
Toto čo píše neprihlásený nad je pre nich nič. Podľa nich evidencie , hlásenia , atď. sa naučí aj debil, ale to čo robia oni je veda. Oni nemôžu spať pre " systémový prístup riešenia problémov, vypracovanie strategických materiálov a nástrojov štátnej lesníckej politiky ,riešenie špecifických problémov štátnej podpory , atď , atď. Musel by som tu opísať celý článok lesného radcu. Čo urobil Zvolen pre Programovacie obdobie na roky 2014 - 2020. Čo dostane za toto obdobie lesnícky subjekt ? Nič. Ja vždy opakujem , že lesy boli tisíce rokov pred nami a budú tisíce rokov po nás. O lesoch sa ale píše , že sú na pokraji apokalypsy. Keď včas nezakročia ochranári , tak bude koniec sveta. K tejto verejnej mienke dosť často prispievajú aj "odborníci " zo Zvolena. Nepíšem to s nenávisťou voči Zvolenu , ale s tým aby sa zmenila koncepcia a pohľad na naše lesníctvo to hlavne vo Zvolene. A ako sa vraví , že o Tatrách by mali rozhodovať tatranci a o lesoch lesníci. Konečne nech aj Zvolen sa postaví na stranu lesníkov a nech nebude v lesníctve piatym kolesom u voza .
2.3 2015 13:00
autor: neznámy
Sýty hladnému neverí.
2.3 2015 21:18