Lesmedium

slobodný prístup k informáciám

autor: neznámy
Dobrý deň, rada by som vedela, či zákon 211 o slobodnom prístupe k informáciám sa týka aj pozemkových spoločenstiev, alebo ak chcem nejaké informácie riadim sa iba zákonom o pozemk.spoločenstvách. Ďakujem.
sekcia: Archívne fórum, 19.2 2015 10:40
autor: neznámy
Podľa § 2 ods 1 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám sprístupňovať informácie ako "povinné osoby" musia predovšetkým štátne orgány, obce a vyššie územné celky ako aj iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, ako aj ďalšie subjekty uvedené v tomto zákone.
V odseku 4 sa však uvádza že osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

Za takýto osobitný zákon možno považovať aj ustanovenie § 21 ods. 2 zákona č 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktoré dáva členovi spoločenstva a Slovenskému pozemkovému fondu právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie a ustanovenie § 18 ods 3 zákona, ktoré oprávňuje člena spoločenstva a fond na nahliadnutie do zoznamu členov a umožňuje mu robiť si z neho výpisy. Spoločenstvo je tiež povinné umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a ak člen písomne požiada, musí mu vydať potvrdenie o členstve v spoločenstve ako výpis zo zoznamu členov.
Iné informácie nie je spoločenstvo povinné poskytovať.
19.2 2015 13:34
autor: neznámy
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa na pozemkové spoločenstvá nevzťahuje. Práva člena spoločenstva podľa § 21 a 18 zákona o poz. spol sú právami len členov spoločenstva a fondu. Ide o osobitné práva podľa tohto zákona.
Zákon o poz. spol. neustanovuje pozemkovému spoločenstvu povinnosť sprístupňovať informácie. Pozemkové spoločenstvo nie je povinnou osobou podľa § 2 ods. 4 zákona 211/2000. Základnou charakteristikou zákona 211/2000 je že povinné osoby sú povinné sprístupniť informácie každému.
19.2 2015 18:08
autor: neznámy
pod čiarou zákona 97/2013 je aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám
K niektorým paragrafom. .
20.2 2015 21:26
autor: neznámy
Odkaz pod čiarou na zákon 2011/2000 sa vzťahuje len na povinnosť fondu pri zverejňovaní zmluvy o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti.
23.2 2015 11:25