Lesmedium

Nedodržanie 30 dňovej lehoty.

autor: J.K.
Čo v takom prípade keď nebola dodržaná 30 dňová lehota, pozvánka na Valné zhromaždenie ale len 18 dní ?

Ako postupovať keď v stanovách Spolku Urbáru okrem iného sa uvádza,,Výbor si volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu ,Člen výboru súhlasí so zvolením predsedu ale za podmienok že musia byť dvaja podpredsedovia čo doteraz v našom spoločenstve nebolo a sú finančne odmeňovaný 100,-Eur mesačne, a v stanovách sa o dvoch podprecedov nespomína a nemá to schválené VZ. Spolok vykonáva činnosť a to pílenie a predaj drevnej hmoty a starostlivosť o les. Výbor je 9 členný.

sekcia: Archívne fórum, 15.2 2015 11:02
autor: neznámy
Jedná sa o 80 % členov Spolku urbáru, nakoľko pozvánky boli odoslané kde bol uvedený dátum valného zhromáždenia ale rok bol uvedený 2014, opravné pozvánky už nesplňali 30 dňovú lehotu.
15.2 2015 11:21
autor: neznámy
Pokiaľ ide o 18 dní. Netreba 30 dňovú lehotu, ale 25.
Ak pozvánku s nesprávnym rokom členovia správne pochopili a na valné zhromaždenie prídu, tak niet čo riešiť. Riešiť vec by bolo treba iba potom, keby ste boli uznášania neschopní.
=======

Či má výbor aj podpredsedov, to je vnútorná záležitosť spoločenstva a povedal by som, že je to plne v kompetencii výboru. A ak to nie je inak určené v zmluve o spoločenstve, stanovách alebo v nejakom rozhodnutí valného zhromaždenia, tak niet o čom hovoriť. Na odmenu nemajú funkcionári nárok. Valné zhromaždenie im ju môže priznať v takej výške ako uzná za správne. Takže spravidla to robí po skončení hospodárskeho roka.
Avšak, funkcionár môže so spoločenstvom uzavrieť pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní prác a podobne. Napríklad na pílenie a predaj drevnej hmoty. Trebárs aj za 100 Eur mesačne. V podstate to teda uzatvára predseda a ďalší člen výboru s iným funkcionárom, ktorý ale v zmluve nevystupuje ako funkcionár, ale ako zamestnanec.
To je samozrejmé možné len vtedy, ak takúto prax valné zhromaždenie nezakázalo.


15.2 2015 16:13
autor: neznámy
To že zhromažedenie bolo zvolané v rozpore so zákonom, či s jeho stanovami ešte neznamená, že je neplatné. Ak danú vec na zhromaždení schválila väčšina je potrebné považovať chyby pri zvolávaní tohto zhromaždenia za zhojené rozhodnutím väčšiny.
Podmienky zvolania zhromaždenia slúžia hlavne na to aby sa ho mohla zúčastniť väčšina. Teda mohlo rozhodovať.
15.2 2015 16:41