Lesmedium

Tip na celoštátne médium

autor: Vlado
Výbor pozemkového spoločenstva má povinnosť valné zhromaždenie nielen zvolať, ale aj o tom informovať verejnosť.

Táto povinnosť bola pôvodne formulovaná nasledovne:

„Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia" obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách.“

Po zmene v v novele :

„Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách.“

Ak povedal zákonodarca A tak mal podľa mňa urobiť aj B. A to napríklad na stránke ministerstva pôdohospodárstva vytvoriť portál o konaní valných zhromaždení , ktorý by umožňoval vyhľadávanie podľa sídla pozemkových spoločenstiev. Vychádzam z toho, kto potrebuje zistiť či a kedy sa koná nejaké valné zhromaždenie. To môže byť člen, ktorý nedostal napríklad poštou pozvánku. Hľadanie celoštátneho média v ktorom je oznámenie o konaní valného zhromaždenia, je porovnateľné s hľadaním ihly v kope sena.

Keď už zákonodarca neurobil aj to B, zisťoval som na Agrofóre ministerstva pôdohospodárstva, či nemienia v tejto veci niečo robiť. Otázku som položil v moderovanej časti. Teda tam, kde odpovedajú pracovníci ministerstva. Moju otázku ako aj odpoveď si môžete prečítať tam.

Odpovedať odpovedali, ale otázku ignorovali.

S podobnou otázkou som sa obrátil aj na šéfredaktora pána Jána Fillu. Ten bol ústretový. Avšak v rámci možností. Teda žiadne vyhľadávanie podľa sídla pozemkového spoločenstva. Odporúča na to záložku inzeráty. Lepší efekt by malo, ak by bola vytvorená samostatná záložka Konanie valných zhromaždení. Ale nepatrí sa darovanému koňovi hľadieť na zuby.

Vlastník či je už člen alebo nie, len náhodou nájde to, čo potrebuje, ak ho neodradia klasické inzeráty, ktoré sú na začiatku záložky. Ale pokiaľ ide o to, či zákonu bude zadosťučinené, tak bude. Lebo ide o celoštátne elektronické médium.

Ak by teda mal niekto problémy s celoštátnym médiom, myslím, že mu dávam vhodný tip.

sekcia: Archívne fórum, 14.2 2015 18:46
autor: neznámy
Terajšie znenie zákona zmenilo pôvodné znenie poradia jednotlivých možností kde môže výbor zverejniť oznámenie o zasadnutí zhromaždenia. Ako prvá možnosť je uvedené obvyklé miesto uverejnenia, ktoré si spoločenstvo určí vo svojich stanovách. Ak spoločenstvo má aj vlastné webové sídlo (stránku na internete) zverejní oznámenie aj tam. Tretia možnosť je alternatívou ak by spoločenstvo nepoužilo predchádzajúci postup, potom musí zverejniť oznámenie v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, môže to byt napr. denná tlač, rozhlas, televízia.
Ako obvyklé miesto zverejnenia si spoločenstvo môže určiť napr. informačné vývesné skrinky v obci, ktorú budú slúžiť aj na iné oznamy spoločenstva alebo obvyklým miestom zverejnenia môže byť po dohode s obcou aj obecný rozhlas, prípadne webové sídle obce ( má ich už väčšina obcí) prípadne periodická tlač vydávaná spoločenstvom alebo obcou alebo iným subjektom v regióne.
Zákon takto umožnil spoločenstvám zvoliť si viac možností pre jednoduchší a finančne menej náročný spôsob zverejnenia oznámenia o konaní zhromaždenia než napr. posielanie pozvánok poštou alebo inzerátom v tlači.
14.2 2015 20:02
autor: neznámy
K predošlému príspevku. Je potrebné odlišovať oznámenie a pozvanie.
15.2 2015 16:46
autor: neznámy

Zákon ukladá výboru povinnosť pozvať na zasadnutie zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, neurčuje však ako sa má toto pozvanie uskutočniť. Nie je teda v rozpore so zákonom ak pozvanie na zasadnutie zhromaždenia adresuje výbor všetkým členom spoločenstva najmenej 30 dní pred termínom len vo forme oznámenia označeného ako "Pozvánka na zasadnutia zhromaždenia" spôsobom uvedeným v predchádzajúcom príspevku. Ďalšie podrobnosti o pozývaní členov na zhromaždenie a o spôsobe oznámenia o zasadnutí zhromaždenia si môže spoločenstvo upraviť v stanovách. Spoločenstvo, ktoré má niekoľko tisíc členov len ťažko môže zabezpečiť doručenie písomnej pozvánky každému členovi.
15.2 2015 19:07