Lesmedium

autor: .
.

Pred niekoľkými rokmi dal môj manžel manželovi jeho sesternici súhlas k tomu, aby si brali každý rok nájom z lesa. Manžel sa nestaral a ani nevedel, že sú tam aj iné pozemky, ako pasienky, orná pôda . -

Dohodli sa aj na istej symbolickej sume.ako náhrady

Jedná o cca 200km vzdialenosť.medzi našimi rodinami,.

Teraz manžel chcel, že dá svoj podiel prepísať na syna.

Zisťoval LV a ani na jednom jeho meno nie je, ale meno sesternicinho manžela.

Jedná sa o malú výmeru z množstva pozemkov asi cca 540ha výmery- 1ha..

Verím, že v rámci dobrých príbuzenských vzťahov tento problém doriešime.

Nastoluje sa však otázka, na základe čoho sa mohol stať človek, ktorý nemal podiel v tomto spoločenstve vlastníkom.

Kto pochybil?

sekcia: Archívne fórum, 18.1 2015 13:07
autor: neznámy
Ak v čase udelenia súhlasu na prevzatie nájomného bol váš manžel zapísaný v katastri ako vlastník a v súčasnosti je tam namiesto neho zapísaná iná osoba, k zmene zápisu mohlo dojsť viacerými spôsobmi, nebudem to tu rozoberať.
Podľa § 68 ods. 5 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. a vyhlášky č. 22/2010 Z.z.môže vlastník, jeho právny predchodca alebo iná oprávnená osoba žiadať aby mu zo zbierky listín v katastri boli vydané k nahliadnutiu zmluvy, verejné listiny a iné listiny z ktorých môže zistiť všetky doterajšie zmeny vlastníctva.
Odporúčam vášmu manželovi osobne ísť na príslušný katastrálny odbor a žiadať o nahliadnutie do zbierky listín. Musí však preukázať, že je právnym predchodcom terajšieho vlastníka.


18.1 2015 14:15
autor: neznámy
V čase udelenia súhlasu na nájom , môj manžel nebol zapísaný v katastri ako vlastník. Bol tam jeho dávno mŕtvy otec.
Už bol požiadaný výbor PS príslušnej obce o doklady , kde sa podel podiel môjho svokra.
Mohol byť tento podiel evidovaný na nezisteného, alebo zisteného vlastníka v správe SPF.
Nadobudnutie NZ/1997 Tento pán nebol vlastníkom urbariátu Nebol v príbuzenskom vzťahu.
18.1 2015 15:26
autor: neznámy
Označenie NZ/1997 môže znamenať notársku zápisnicu osvedčujúcu vydržanie. Je možné , že terajší vlastník si takýmto spôsobom zabezpečil zapísanie do katastra. Bez podrobnejšieho skúmania sa nedá k veci viac vyjadriť. Vo výboroch niektorých PS sú často ľudia, ktorí nemajú potrebnú odbornú kvalifikáciu a vedenie členskej evidencie preto nie je v súlade so zákonom.
Ak bolo nadobudnutie vlastníctva vydržaním v rozpore so zákonom je možné domáhať sa určenia vlastníctva na súde.
18.1 2015 16:21
autor: neznámy
Ďakujem, myslím si, že sa možno dohodneme.
Počkám si na vyjadrenie výboru a podľa toho sa zariadim. Tieto vydržiavačky kataster neskúma .Vydržanie je napadnuteľné do 10 rokov.A možno je to celkom inak.Nechcem nič robiť s horúcou hlavou
Ak budem mať v rukách relevantné podklady, potom sa pokúsim dať veci na správnu mieru.
Možno vám dám vedieť tu na tejto stránke, ako to dopadlo.
Zatiaľ ďakujem
18.1 2015 16:53
autor: neznámy
Určite bude aj ďalších zaujímať ako to dopadlo, podotýkam, že uplynutie 10 ročnej lehoty oprávnenej držby terajšieho vlastníka nemusí vždy znamenať, že vo veci sa už nedá úspešne konať. Zaujímalo by ma prečo v čase udelenia súhlasu na nájom manžel nepodal návrh na prejednanie dedičstva po svojom dávno nebohom otcovi, predišiel by tak tomuto problému.
18.1 2015 19:11