Lesmedium

PRIPOMIENKOVANIE TÉZ o OPaK

autor: sumar
Návrh téz a obsahu novej koncepcie ochrany prírody ako výsledok diskusie

na druhom pracovnom stretnutí k príprave novej koncepcie

25.-26. novembra 2014 v Banskej Bystrici

za účasti členov Pracovnej skupiny ŠOP SR pre prípravu novej koncepcie

Základným poslaním ochrany prírody je ochrana hodnotných prírodných území a druhov s ohľadom na aspekty dlhodobého plnenia funkcií ekosystémov, zachovania biodiverzity a ekologickej stability, rozvoja trvalo udržateľného života a kvality životného a kultúrneho prostredia obyvateľstva.

Základná téza, ktorá sa má pomocou koncepcie ochrany prírody dosiahnuť

Spoločnosť chápe a podporuje ochranu prírody ako prostriedok na udržanie alebo dosiahnutie dobrej kvality životného prostredia pre všetkých obyvateľov, ako prostriedok pre podporu a udržiavanie biodiverzity krajiny, ktorá je základom pre jej udržateľný rozvoj pri rešpektovaní hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov obyvateľov chránených území.

Dôvody: Ochrana prírody (viď smernice EU o ochrane biotopov a vtákov)musí byť zameraná nielen na udržanie a posilňovanie jej základných cieľov, ale musí zabezpečiť , že tieto ciele budú dosahované v súlade so základnými právami ľudí, ktorých sa jej opatrenia dotknú.

Tézy, ciele a úlohy ochrany prírody na Slovensku

Ochrana prírody je prostriedkom na podporu rozvoja regiónov a kvality života ich obyvateľov

Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a biotopov a plnenie medzinárodných záväzkov a národných záujmov pre zachovanie biodiverzity

Ochrana prírody zabezpečuje zachovanie najvýznamnejších anorganických javov a prvkov

Ochrana prírody podporuje starostlivosť o krajinu

Ochrana prírody je súčasťou synergicky pôsobiacich stratégií na ochranu zložiek prostredia a udržateľný rozvoj a zmierňovanie klimatických zmien

Ochrana prírody na Slovensku je súčasťou celoeurópskych a celosvetových snáh na ochranu biodiverzity

Návrh obsahu novej koncepcie ochrany prírody na Slovensku

Jednotlivé tézy, ciele a úlohy ochrany prírody budú doplnené o slovný komentár s vysvetlením dôležitosti, terajších nedostatkov a potrieb. Ich naplnenie prostredníctvom najdôležitejších opatrení bude v prílohe.

Spoločnosť chápe ochranu prírody ako prostriedok na udržanie alebo dosiahnutie dobrej kvality životného prostredia pre všetkých obyvateľov, ako prostriedok pre podporu a udržiavenie biodiverzity krajiny, ktorá je základom pre jej udržateľný rozvoj pri rešpektovaní hospodárskych, sociálny a kultúrnych záujmov obyvateľov chránených území.

Vláda SR:

Uznáva ochranu prírody ako verejný záujem;

Uznáva, že tento verejný záujem sa prednostne uplatňuje na pozemkoch vo vlastníctve štátu. Na ostatných pozemkoch sa tento verejný záujem uplatňuje na základe dohody s ich vlastníkmi;

Zabezpečuje zdroje na financovanie prevádzky chránených území pričom dbá, aby ich rozsah bol v súlade s finančnými možnosťami štátu;

Vytvára podmienky pre pochopenie hodnôt, významu a úžitkov, ktoré poskytujú ekosystémy a pre platby za ekosystémové služby;

Podporuje všetky formy komunikácie, konzultácií a spolupráce na rôznej úrovni a vytvára podmienky pre efektívnu environmentálnu výchovu, vzdelávanie, osvetu, budovanie kapacít a spoluprácu so zainteresovanými subjektmi;

Podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj stabilnej inštitúcie ochrany prírody pôsobiacej na základe vedeckých poznatkov a so zodpovedajúcou profesnou štruktúrou;

Vytvára podmienky pre činnosť neštátnych subjektov, samospráv a mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

Ochrana prírody je prostriedkom na podporu regionálneho rozvoja a kvality života obyvateľov

Vláda SR:

Podporuje vytváranie regionálnej značky pre chránené územia;

Podporuje regionálne projekty a využívanie finančných mechanizmov a nástrojov pre regionálny rozvoj;

Podporuje jemné formy cestovného ruchu v chránených územiach a v súlade so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov vytvára podmienky pre rekreačné využívanie chránených území (tam, kde je to vhodné a prijateľné z hľadiska ochrany biodiverzity);

Podporuje tradičné formy hospodárenia v krajine ako zdroj pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov;

Podporuje spoluprácu s miestnymi obyvateľmi a rôznymi subjektmi v rámci biosférických rezervácií (Program UNESCO MaB) ako jedného z nástrojov regionálneho rozvoja pri zachovaní prírodných hodnôt;

Podporuje zapájanie súkromného sektora do činností ochrany prírody.

Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a biotopov a plnenie medzinárodných záväzkov a národných záujmov pre zachovanie biodiverzity

Vláda SR:

Podporuje vytváranie zodpovedajúcej sústavy území európskeho významu, chránených vtáčích území a území medzinárodného významu v spolupráci s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov;

Podporuje vytvorenie objektivizovanej prepojenej siete chránených území pozostávajúcej z prísne chránených (bezzásahových) a aktívne manažovaných území, v súlade s medzinárodnými štandardmi a v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov;

Podporuje a vytvára podmienky pre efektívne spravovanie a riadenie sústavy chránených území, diverzifikáciu spravovania a ekonomických modelov financovania chránených území a za tým účelom spracovanie štúdie vhodných modelov spravovania a financovania chránených území a zavedenie do praxe najvhodnejšieho modelu;

Podporuje vytváranie a aktualizáciu národných červených zoznamov ohrozených druhov a biotopov;

Podporuje zachovanie životaschopných populácií pôvodných druhov a biotopov a vytváranie a realizáciu programov starostlivosti a programov záchrany pre ohrozené druhy a biotopy;

Podporuje vytvorenie a realizáciu stratégie pre invázne nepôvodné druhy rastlín a živočíchov;

Podporuje prevenciu a boj proti pytliactvu, nelegálnemu obchodovaniu s ohrozenými druhmi a inej trestnej činnosti v oblasti životného prostredia;

Podporuje a vytvára podmienky pre ekologickú konektivitu v krajine, ochranu, vytváranie a obnovu ekologických koridorov a odstraňovanie migračných bariér pre živočíchy, vytváranie zelenej infraštruktúry v súlade s európskou stratégiou;

Podporuje programy a projekty na obnovu a udržiavanie ekosystémov a krajiny, vrátane tradičných foriem využívania krajiny v prospech pôvodných druhov a biotopov;

Vytvára podmienky pre udržateľný systém monitorovania druhov a biotopov;

Podporuje budovanie a rozvoj databáz a mechanizmov na sústreďovanie a sprostredkovanie všestranných informácií pre rozhodovanie v oblasti ochrany prírody a jej propagáciu;

Podporuje a vytvára podmienky pre základný a aplikovaný výskum pre ochranu prírody.

Ochrana prírody zabezpečuje zachovanie najvýznamnejších anorganických javov a prvkov v prírode

Vláda SR:

Podporuje identifikáciu a ochranu významných geomorfologických javov, geologických útvarov, geologických profilov, jaskýň a krasových útvarov a cenných hydrologických útvarov;

Podporuje rozvoj sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít ochrany prírody;

Podporuje výskum, monitoring a mapovanie anorganických javov;

Podporuje a vytvára podmienky pre ochranu nerastov a skamenelín.

Ochrana prírody podporuje starostlivosť o krajinu a ochranu kultúrneho dedičstva

Vláda SR:

Vytvára podmienky pre ochranu a zachovanie krajinného rázu;

Podporuje výskum typov krajiny a krajinárskych hodnôt území a regiónov;

Podporuje zabezpečenie starostlivosti o krajinu osobitným zákonom;

Podporuje spoločné úsilie pri zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva a spoločný manažment krajiny subjektmi ochrany prírody, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, územného plánovania, obcí a súkromného sektora v krajinársky cenných územiach s využitím dostupných finančných mechanizmov.

Ochrana prírody je súčasťou synergicky pôsobiacich stratégií na ochranu zložiek prostredia a zmierňovanie klimatických zmien a pre udržateľný rozvoj

Vláda SR:

Uznáva význam ochrany prírody pri realizácii opatrení prijatých stratégií(najmä pre ochranu biodiverzity, adaptácie na klimatickú zmenu, vodohospodárskej politiky a vodného plánu Slovenska, protipovodňových stratégií, národného lesníckeho programu, poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka, rozvoja cestovného ruchu a i.)a podporuje presadzovanie riešení založených na prírode ako nákladovo efektívnych opatrení;

Podporuje zabezpečenie monitoringu vplyvu klimatickej zmeny na biotu;

Podporuje integrovanú ochranu prírody;

Podporuje všetky formy komunikácie, dialógu a konzultácií v záujme ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a rôznymi sektormi.

Ochrana prírody na Slovensku je súčasťou celoeurópskych a celosvetových snáh na ochranu biodiverzity

Vláda SR:

Vytvára podmienky pre aktívnu participáciu pri tvorbe a dôslednú implementáciu smerníc a nariadení EÚ (o biotopoch, vtákoch, obchode s ohrozenými druhmi, inváznych nepôvodných druhoch a i.) a medzinárodných dohovorov a programov, ku ktorým SR pristúpila1;

Podporuje bilaterálnu a cezhraničnú spoluprácu pri dosahovaní cieľov ochrany prírody;

Podporuje rozvojovú pomoc menej rozvinutým krajinám, ktorá je v prospech biodiverzity a ochrany prírody.

PS: Toto je tá mravenčia práca tzv. lídrov Neštátneho sektora a ich Návrh, . Ľudia, vyjadrite sa do 14.1.!

sekcia: Archívne fórum, 8.1 2015 11:25
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému