Lesmedium

Odmena členom výboru

autor: Nela
Prosím o radu, akú odmenu môžu navrhnúť členovia výboru PS na schválenie VZ. Jedná sa o odmenu predsedu, hospodára, pokladníčky, a predsedu DR. Majú nárok na odmenu aj ostatní členovia ktorí sa zúčastňujú výborových schôdzi?
sekcia: Archívne fórum, 28.10 2014 16:39
autor: neznámy
Členom výboru a dozornej rady ( prípadne členom iných volených orgánov spoločenstva podľa zmluvy o spoločenstve ) môže zhromaždenie schváliť odmenu. Na schválenie tejto odmeny nie je právny nárok, nakoľko členstvo v týchto orgánoch je bezplatné . Ide o osobitnú odmenu podľa zákona č. 97/2013. Výška takejto odmeny nie je obmedzená. Iným osobám táto odmena schválená byť nemôže. To nevylučuje aby ich spoločenstvo odmeňovalo inou zákonnou formou.
29.10 2014 8:12
autor: neznámy
Osobne si myslím, že zákon 97/2013 hovorí o nákladových odmenách. Teda tých, ktoré sú súčasťou nákladov a v dôsledku toho znižujú zisk. Platí to však aj pre odmeny, ktoré sa vyplácajú aj z výsledkov hospodárenia. Teda zo zisku? (Slovo zisk mi ťažko išlo na klávesnicu, lebo zisk môžu dosahovať iba podnikatelia. Ale keď sú naši zákonodarcovia presvedčení o tom, že všetky pozemkové spoločenstvá sú podnikateľmi tak s tým teraz nič nenarobíme. )
Tvrdím, že s tým, čo zostane spoločenstvu po zdanení si môže spoločenstvo robiť, čo chce. Však ide v podstate o konkrétne peniaze jednotlivcov.
V spoločenstvách so spoločnou nehnuteľnosťou sa na to možno dívať rôzne, aj keď neviem prečo, ale pri spoločne obrábaných nehnuteľnostiach je jednoznačné, že členovia (vlastníci) si môžu robiť s prostriedkami po zdanení čo chcú.
29.10 2014 8:31
autor: neznámy
K Vladovi. Odmena pre členov spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 je samozrejme nákladovou účtovnou položkou spoločenstva. Zisk je výnos spoločenstva za daný rok po zdanení daňou z príjmu právnických osôb. Zisk spoločenstva patrí spoločenstvu ako právnickej osobe. Členovia spoločenstva však majú podľa zákona č. 97/2013 právo rozhodovať o použití zisku spoločenstva. Spoločenstvo ako právnická osoba bez schválenia zhromaždenia tak zisk nemôže použiť. Teda ani rozdeliť členom spoločenstva. Členom spoločenstva vzniká právny nárok na len podiel zo zisku, resp. jeho časti schválenej zhomaždením na rozdelenie medzi členov spoločenstva. S rozdeleným ziskom členovia spoločenstva môžu voľne nakladať.
29.10 2014 21:16
autor: neznámy
Prosim vás ,tieto teoretické úvahy si nechajte pre seba. Pokiaľ si myslí niekto že dokáže riadiť spoločenstvo lepšie ako terajšie vedenie nie je problém navrhnúť na valnej hromade odvolať vedenie spoločenstva. Inak dla dla dla.
29.10 2014 21:35
autor: neznámy
Teda viete tu písať,čo sa týka v odpovediach doslova bludy. V prvom rade si všetko preštudujte, pokiaľ nie, sú tu právnici. Ti vedia čo a ako. A ak nie, sú tu súdy, ktoré rozhodnú, nie podľa názoru, ale podľa zákona.
29.10 2014 21:52
autor: neznámy
Ako súvisia predošlé dve reakcie na danú tému som nepochopil. Verme, že aspoň oni poznajú súvis.
V našom spoločenstve od počiatku vyplácame odmeny až zo zisku. Jednak preto, že v zákone nebolo a nie je priamo uvedené, že odmeny sú nákladovou položkou a po druhé preto, že vychádzame z toho, že ak sa niečo spoločne obrába, tak sa majú dosahovať aj príjmy, ktoré sú po zdanení spoločné, kým sa nerozdelia. A až po tomto rozdelení jednotlivec dáva odmenu. To je popis filozofie. V praxi je to samozrejme tak, že valná hromada rozhodne aká má byť odmena a podľa toho sa príslušne každému členovi zráža čiastka na odmenu. Teda aj tým členom, čo by boli proti alebo sa na schôdze nezúčastnili.
30.10 2014 9:46
autor: neznámy
Ak som Vlado dobre pochopil vo vašom spoločenstve sa vlastne členovia poskladajú členom výboru na odmenu. Je tak na škodu, že si odmenu členom výboru nedávate do účtovných nákladov. Znížili by ste si tak daň z príjmu právnických osôb a teda zvýšili zisk. Tieto odmeny sú nákladovou položkou spoločenstva, nakoľko ide o odmeňovanie členov orgánov spoločenstva spoločenstvom ako právnickou osobou. Na to aby mohli byť spoločenstvom priznané a zaúčtované je len potrebné ich schválenie zhromaždením.
30.10 2014 11:28
autor: neznámy
To, že sme nedávali odmeny do nákladov bolo aj dôsledkom daňovej opatrnosti. Ale predpokladám, že aj naďalej si ich nebudeme dávať do nákladov. Aj keď všetko je možné.
Ak zostaneme pri nezahrňovaní odmeny do nákladov tak aj kvôli určitej forma neverejného protestu, že spoločenstvá sú zo zákona podnikateľmi.
Právnickú osobu berieme, ale podnikateľa ako malé spoločenstvo nie.
30.10 2014 17:06