Lesmedium

Doklad o pôvode dreva

autor: neznámy
Zdravím.

Chcel by som vedieť, aké doklady potrebujem k drevu-rezivu. Jedná sa o to, že mám spílený orech v záhrade. Je to pekný kmeň, chcel by som ho dať porezať na fošne a potom predať. Potrebujem nejaké doklady aj na to vlastné drevo. (povolenie od obce som mal). Za rady Vám ďakujem vopred.

sekcia: Archívne fórum, 14.9 2014 1:24
autor: neznámy
Ku otázke sa pripájam. Mohol by niekto kompetentný uviesť právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...), ktoré pojednávajú o dokladoch o pôvode dreva a evidencii dreva? Aby sa presne vedelo, na aké drevo a ťažbu sa to vzťahuje. Ďakujem.
14.9 2014 9:26
autor: neznámy
Stačí ti povolenie od obce, ktorím sa preukážeš v prípade potreby.
Ale popíliť ho a predať nieje najlepší nápad. Lepšie sa predá v kuse...
14.9 2014 13:48
autor: alaveso
Takže takto, sú dva prípady, už som tu o nich raz písal.
Prvý prípad, o ktorý sa jedná aj tu v tejto téme je, že ak ide o výrub stromov rastúcich mimo les (t. j. mimo lesných pozemkov - lesný pozemok podľa KN registra C) stačí povolenie obce aj na výrub a následne (prevoz, pílenie a pod.), v 3 a vyššom stupni ochrany povolenie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Druhý prípad sa týka stromov nachádzajúcich sa na lesných pozemkoch, ktorý je dosť zložitý. Na samotnú akúkoľvek starostlivosť na lesných pozemkoch od samotného vysadenia sadeníc až po výrub je nevyhnutné mať zmluvného odborného lesného hospodára, ktorý je jedine on oprávnený vydať súhlas na ťažbu dreva. Následne na prevoz dreva už zo skladu je potrebný od vlastníka vydať hoci aj sebe doklad o pôvode dreva (vzor vo vyhláške 232/2006) a min. jeden kus dreva označiť registrovanou ciachou pri dreve s dĺžkou viac ako 2 metre.
14.9 2014 21:39
autor: neznámy
alaveso ďakujem za odpoveď. Ešte by som mal doplňujúcu otázku týkajúcu sa výkupu dreva od fyzických osôb. Je tu viacero výkupcov ovocného dreva (napr. čerešňa, hruška a pod.), ktorý vykupujú drevo po "záhradách" a následne predávajú ďalej na západ. Ako získajú potrebné doklady?
15.9 2014 16:12
autor: neznámy
Ak vykupuju zo záhrad a nasledne predávajú ďalej, nie je to ich vec, získať doklady, lebo tie doklady potrebuje mať majiteľ pozemku. On-ten nákupca dreva je len priekupník a v tomto prípade, ak sa jedná o drevo mimo lesný fond, platí to, čo uviedol alaveso. Nejako podobne sa obchoduje aj s inými nedrevnými komoditatami ako huby, maliny, čučky , či brusnice a aj rovno pri ceste. A dnes dokonca platí, že mimo intravilán sa môžu rúbať stromy bez povolenia do 80 cm obvodu, čo predstavuje 25,5cm priemer.?!
16.9 2014 10:01
autor: neznámy
Ak vykupuju zo záhrad a nasledne predávajú ďalej, nie je to ich vec, získať doklady, lebo tie doklady potrebuje mať majiteľ pozemku. On-ten nákupca dreva je len priekupník a v tomto prípade, ak sa jedná o drevo mimo lesný fond, platí to, čo uviedol alaveso. Nejako podobne sa obchoduje aj s inými nedrevnými komoditatami ako huby, maliny, čučky , či brusnice a aj rovno pri ceste. A dnes dokonca platí, že mimo intravilán sa môžu rúbať stromy bez povolenia do 80 cm obvodu, čo predstavuje 25,5cm priemer.?!
16.9 2014 12:35
autor: neznámy
sumar do 80 cm obvodu platí pre záhrady a zahr. osady. Tu by som upozornil na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny účinnú od 1. septembra 2014 § 47.
16.9 2014 14:20
autor: neznámy
O povolení (súhlase) na výrub stromu/stromov hovoríme v dvoch rozličných prípadoch. Ide o prvý prípad, ak strom rastie mimo les a druhý prípad, ak strom rastie v lese – na lesnom pozemku. Na to, aby mohla osoba pred obytným panelákom, rodinným domom, či firmou strom vyrúbať, musí mať povolenie – súhlas.
Ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) neustanovuje inak, na výrub dreviny – stromu, kríka sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z., a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje správny poriadok.
Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sú uvedené v § 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca). V tejto žiadosti je okrem údajov žiadateľa potrebné uviesť aj dôvod podania žiadosti, čiže dôvod, prečo sa má konkrétny strom odstrániť. Pred tým, ako sa pristúpi k výrubu stromu, prihliada sa na druh a zdravotný stav dreviny, rovnako aj funkciu a význam tohto stromu pre životné prostredie a taktiež aj na to, aby sa prípadný výrub uskutočnil v období tzv. vegetačného pokoja (1.október – 31.marec). Povolenie na výrub dreviny nemusia občania žiadať v prípade, ak ide o strom s obvodom kmeňa do 40 cm (kmeň sa meria vo výške 130 cm na zemou). Žiadosť nie je potrebná ani pri výrube porastu s výmerou do 10 m², takisto pri oreze ovocných drevín alebo pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
Druhý prípad sa týka stromov nachádzajúcich sa na lesných pozemkoch. Podľa § 23 ods. 1 zákona o lesoch, ťažba – výrub stromu v lese sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy. Podľa § 23 ods. 2 zákona o lesoch, vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže alebo príslušníka Policajného zboru predložiť súhlas podľa § 23 ods. 1 zákona o lesoch. Vyznačenie samotnej ťažby stromov v lese je presne uvedené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva. Treba si takisto uvedomiť, že vyťažené drevo v lese sa pred odvozom označuje ciachou (podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 232/2006 Z. z.). Pôvod prepravovaného dreva alebo uskladneného dreva sa preukazuje dokladom podľa vzoru v prílohe č. 5 vyhlášky č. 232/2006 Z. z..

19.9 2014 8:17
autor: neznámy
"sumar do 80 cm obvodu platí pre záhrady a zahr. osady. Tu by som upozornil na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny účinnú od 1. septembra 2014 § 47.
16.9 2014 14:20"

OK, nuž tak toto mi ušlo, na MZP bol niekto veľmi aktívny, počas debát okolo novely 543/2002 toto bolo zaujímavým bodom, ja som chcel výrub bez obmedzenia. Kto môže za to, keď nadobudne nehnuteľnosť ako TTP, ktorá je porastená 25 cm hrubými stromami, že to chce užívať stále ako ttp. Musí sa doprosovať nejakému úradníkovi a platiť poplatky a vyznačovať stromy a atď. Zase mestská lúza si presadila svoje VÍzie odtrhnuté od reality vidieckého života...
24.9 2014 19:09