Lesmedium

zak. nariadenie XIX/1898

autor: dušan1
Ktoré lesy sa riadili zak. nar. č.XIX/1898 ? Boli to aj cirkevné, mestské, obecné resp. urbárske ? Je možné stiahnuť niekde to zak. nariadenie v slovenskom jazyku?

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 10.9 2014 16:17
autor: neznámy
Milý Dušan, na prvú otázku odpovedám: boli to všetky lesy bez majetkových rozdielov!!! Usudzujem podľa ustanovenia §17 zákona o lesoch pre Slovensko a Podkarpatskú Rus č.XXXI/ 1989, aj iných prameňov prístupných pre mňa".Rozmarov kalendár 1925" a iné..
11.9 2014 12:28
autor: neznámy
Domnievam sa, že Wafr asi nebude mať pravdu.
Vychádzam z publikácie Judr. Viliama Záborkého : " Príručka II.
o lesnom pasienkovom a poľovnom poriadku so zreteľom na hospodárenie lesmi a pašienkami spoločenstiev bývalých urbárnikov a komposesorátov ..."
z roku 1939.
O zák. nar. XIX/1898 bolo asi viac napísané v Príručke I, na ňu príručka II. odkazuje.
Z toho, čo je napísané v príručke II. som pochopil, že zák. nar. XIX/1898 sa týkalo štátneho spravovania lesov. Čo konkrétne bolo spravovanie lesov možno len vytušiť. Teda tuším, že to nebola správa lesov v našom zmysle slova, ale isté štátne regulovanie.
Voľné citovanie: "Do štátneho spravovania majú byť odovzdané lesy vo vlastníctve bývalých urbárnikov , ak sú spoločne spravované. (Segregované lesy museli byť spravované ako spoločný les – tie ktoré jednotliví urbárnici nadobudli inak, nemuseli byť spoločne spravované). Do štátneho spravovania mali prejsť aj lesy družstiev, spolkov ap., ak boli z časti utvorené aj bývalými urbárnikmi. "
A ďalej už presnejšie citovanie:
"Niet zákonného predpisu, podľa ktorého by patrily do štátneho spravovania lesy rôznych (lesných) družstiev ap. ustanovených po št. prevrate, ktoré sa organizovaly a majú sa organizovať podľa pravidiel obchodných zákonov.
...
Iná je vec, keď také družstvo (spoločenstvo) bolo ustanovené v dôsledku št. prídelu, poskytnutého pozemkovou reformou a min. zem. vyhradilo odovzdanie prídelom nadobudnutého lesa do štátneho spravovania.
....
Lesy, spomenuté v bode f) §-u 1. zák. patria do štátneho spravovania, keď ich držitelia neza-mestnávajú osobitného odborného lesného úradníka a to každý držiteľ zvlášť, za tým účelom nemôžu sa totiž spolčiť dľa ustanovenia bodu IV. nar. č. 62060/1904 uh. min. o. (str.83. Príručky I.) ".

To je, len časť zo zákonného nariadenia. Čo je vo zvyšku neviem. Wafr by teda mohol mať pravdu. Ale ak sa aj celý zvyšok týka len štátneho spravovania, tak asi nie.
Ale Wafrovi ďakujem za tip. Dúfam, že Rozmarov kalendár sa nájde v SNK,

11.9 2014 15:18
autor: neznámy
Wafr spomenul č. XXXI/1989. Zjavne ide o preklep. Ale ak by to mal byť XXXI/1879, tak znova odcitujem Záborkého.

"Zák. čl. XXXI/1879 ale obsahuje ustanovenia len ohľadom lesov, podliehajúcich §17 a ochranných, kdežto ohľadom lesov nepodliehajúcich § 17. s relatívnou lesnou pôdou neobsahuje žiadne ustanovenia a ohľadom lesov s pôdou absolutnou lesnou len toľko, že vyrúbané, alebo vyklčované plochy majú sa zalesniť za šesť rokov.
Teda lesy nepodliehajúce § 17. zákonnými ustanoveniami vôbec neboly chránené, následkom čoho držiteľmi viac a viac sa nivočily, a preto bolo nutné postarať sa aj o ochranu týchto lesov, čo sa stalo zákonom o dočasnej ochrane lesov zo dňa 17. decembra 1918, čís. 82/1918 Sb. z. a nar."
11.9 2014 15:25
autor: neznámy
O tom, či pozemky spadali pod režim urbárskeho spolkového práva, rozhodla právna úprava spoluvlastníctva, podľa podľa uhorských urbárskych zákonov , najmä článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a iných lesov a bol zrušený v roku 1995.
Dnes má urbárske právo základ v kódexe definujúcom jeho osbitný režim odlišne od občianskeho a obchodného práva.

Všetky lesné pozemky , ktoré sa riadili spomenutými zákonmi, mali v PKV tieto zákony vyznačené.
Som vlastníkom podielov lesnej spoločnosti, ktorú moji predkovia nadobudli v druhej komasácii prídelom a riadili sa týmito zákonmi.
Som vlastníkom podielov lesných pozemkov, ktoré zas boli kúpené od Banskobystrického biskupstva a PKV obsahuje tiež tieto zákony-.
Urbariáty sú samozrejmosťou.
Ak chcete presnú odpoveď, obrátte sa na pána generálneho riaditeľa legislatívy, Judr. Jaroslava Puškáča, alebo p. Ing. Vanku .Určite dostanete presnú odpoveď.
Pozrite si Les a letokruhy- Vy sa pýtate a my odpovedáme z 23.3.2007.
Príspevok p. Ing. Milana Fischera.


11.9 2014 17:31
autor: neznámy
To znamená, že ak je v č.d., resp. PKV spomenuty zak. XIX/1898 aj z jednotlivými rozpisanými paragrafmi, dá sa určiť o ake lesy by sa mohlo jednať? ( urbarske , obecné) ?
V č.d. je napísane par. 25 -49 a v stanovách aj niektoré par.
11.9 2014 22:25
autor: neznámy
K Dušanovi:
Zákonný čl. XIX. z roku 1989 pojednával o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov ako aj holín, ďalej o zriadení hospodárskej agendy spoločne užívaných lesov a holých plôch nachádzajúcich sa v nepodelenom majetku compossesorátov a bývalých urbarialistov. Vzťahoval sa aj na lesy v majetku cirkevných osôb a cirkevných korporácií. Existuje aj jeho slovenské vydanie. Skúste v archívoch.
K aa:
Nie všetky lesné pozemky ktoré spadali pod zák. čl. XIX mali v PKV takéto vyznačenie. Skôr naopak. Zvyčajne bolo v PKV uvedené len označenie príslušného spoločenstva alebo ani to nie.
12.9 2014 7:54
autor: neznámy
Jozef1, nuž dotklo sa ma, že si prehliadol moju reakciu. Inak by si neuvádzal zákonný článok z roku 1989. Ale čo už. Som aspoň dotknutý, keď nie všimnutý.
12.9 2014 10:53
autor: neznámy
Ospravedlnenie Vladovi a oprava chyby pri písaní. Správne to je zákonný článok č. XIX. z roku 1898.
12.9 2014 12:14
autor: neznámy
Pán Jozef, ak takéto označenie chýbalo,tak sa lesné pozemky možno nemuseli riadiť týmto článkom.
/Počas komasácie 100 kat.jutár sa mohlo odčleniť/
Dostalo sa mi do rúk dosť PKV/lesná pôda a všetky mali dopísané tu spomínané zákony a zákaz szudzenia.
Ja som v tomto smere laik.
Zaoberám sa touto tématikou nielen z historického hľadiska, ale aj z právnického pohľadu, ako si katastrálne úrady zamieňajú tieto zákony s katastrálnymi zákonmi, bez akceptovania týchto zákonov.
Pozrela som si katastrálny zákon č.177/1927.

Pozemková kniha nemala význam konštitatívny, ale evidenčný.Vlastníctvo urbaristov tvorilo i mimo knižný vklad, na základe samotného zákona/vyväzovací zákon/
V PKV boli na základe z omylu lesné pozemky zapísané na meno obce, hoci k majetku obce nikdy nepatrili.Na základe zákona uhorského ministertva vnútra, boli všetky zmeny evidované od r. 1867-1913 .
Uchované sú v župných archívoch/bývalých/.

R.1919-1938- konfiškácia . Štát odpredával túto záborovú pôdu /podľa §7 záborového zákona.
Aj táto mala na liste vlasstníctva nadobúdateľa spomínané zákony a článok z roku 1898.. Riadila sa nimi.
12.9 2014 14:00
autor: neznámy
K aa. Zákonný článok XIX sa niekedy ani úplne nedodržiaval. Rovnako ako ani dôslednosť vedenia pozemkovej knihy.
12.9 2014 14:45
autor: neznámy
K aa. aké zmeny tým myslíš evidované od r. 1867- opravy?
V našom urbare tiež boli pozemky napísane na obec, nastala oprava asi v 1935 ale kto mal tu opravu do pKV zapísať? Urbarnici ani nevedeli a ani neboli vyrozumený že sa oprava stala v prospech nich. Muselo to byť aj zapísane do PKV ?
12.9 2014 16:35
autor: neznámy
1. vie niekto čo presne definoval parag. 25 zákonneho článku XIX/1898 ?
2.V stanovách, ktoré podpísal minister v Budapešti v roku 1905, je spomenutý spomínaný článok aj s ručne vpísanými textami a paragrafmi. Podpísali ho aj traja ľudia z obce ako splnomocnený spoločný majitelia. Môže sa jednať v tom prípade o obecné lesy?
12.9 2014 16:48
autor: neznámy
Ako som písala, som v tomto smere začiatočník, ale ak tá oprava tam bola, tak samozrejme, že Pozemnoknižné oddelenie.
U Vás ešte nebol ROEP, ten by to mal zistiť!
Ospravedlňujem sa, Ponáhľala som keď som príspevok písala.Vymazala sa mi nejako veta za .....obce nikdy nepatrili. Urbárske obce nejestvujú a nikdy nejestvovali.
Témou bol zákl. čl.XIX/1898..§29, tohto zákl. čl. uložil povinnosť viesť menoslov -zoznam podielnikov.a bol -mal byť, prílohov pozemnoknižnej evidencie.
Evidencia sa viedla , podľa toho, čo som sa dočítala od r. 1836-vyväz. zákon.
Mali sa evidovať všetky zmeny mien.
12.9 2014 17:28
autor: neznámy
Veď práve v PKV je obec ,ale oprava sa tam nevpisala, nikto nevie povedať kto to mal urobiť. A pri ROEP znova zapisali obec. Inač v roku 1958 urbarnici odovzdavali lesy štátu aj s menoslovom...
12.9 2014 18:03
autor: neznámy
mimochodom, na internte nájdete jeden spor, ktorý riešili nielen súdy v Žiline a v B. Bystrici, ale aj Ústavný súd.Zaujal ma , lebo sa vcelku týka aj mojej problematiky.
Podobný je aj tomu Vášmu.
12.9 2014 18:12
autor: neznámy
K Vašej otázke som už vyčerpala moje poznatky, Choďte do tých archívov, bývalých župných úradov.
Čo sa týka ROEP. S p. Vladom sme tu rozoberali túto tému a obaja máme na ROEP svoj subjektívny názor.
Keby tí, ktorí ROEP spracuvávajú, nezakrývali chyby katastrálnych úradov, ktorí sú objednávateľmi a zadávateľmi tejto práce spracovateľským firmám, tak by sa možno zistilo viac presných údajov
Nestalo by sa , aby na LV nebol vyznačený režim spol nehnuteľností,ak je na PKV vyznačený zákl.článok z roku 1898.
Neprevádzali by vklady, neprihliadajúc na zákony prislúchajúce Poz. spoločenstvám
Z mojich príspevkonv cítiť ,nespokojnosť s celým systémom evidencie , zákonov a v neposlednom rade korupcie a klientelizmu.
Poslala som otázku pánu ministrovi vnútra, koho má chrániť tento štát?
Neviem , či mi odpovie.
Zákony sú pre vyvolených, platia si právnikov, ktorí denne sledujú zmeny v zákonoch, aby im niečo dôležité neuniklo.
Ak porušia zákon, nič sa nestane. Zaplatia, veď na všetky porušenia sa nepríde. a pokuta sa im vráti možno trojnásobne.

Písala som tu niekde, že závidím ľuďom ako sú nomádi , pastierom v Mongolsku žijúcim v jurtách,
alebo ľuďom v strednej Ázii pod Pamírom.
Stačí im celkom málo. Taškent, Dušanbe, Ašchabat . Viete ,že poznajú našu pesničku Tancuj, tancuj..?_.Nie sú však prívetiví k cudzincom.
Majú však prekrásne pamiatky.

Mať tak ich starosti a zabudnúť na všetky tie starosti, ktoré sa mi nakopili za posledné štyri roky.
Ale nie je to až také zlé. Teším sa z každého nového dňa.
12.9 2014 21:30