Lesmedium

Nájom lesného pozemku

autor: Martin
Dobrý deň.

Mám otázku ohľadne nájmu lesného pozemku. V zákone 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v § je uvedené: Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, 17a) čas nájmu je najmenej 30 rokov; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.

Ako je teda možné, že bežne v praxi si zmluvné strany dohodnú kratšiu dobu nájmu. Ba dokonca, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo svojom metodickom pokyne v čl. 2 uvádza:(2) Zmluva o nájme lesných pozemkov na účely podľa odseku 1 písm. a) a b) môže byť uzavretá na dobu neurčitú, ktorú možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok, ak sa nedohodne inak alebo na dobu určitú, najmenej však na 30 rokov, ak sa nedohodne inak.

sekcia: Archívne fórum, 3.9 2014 0:14
autor: neznámy
Doba nájmu lesného pozemku na účely jeho obhospodarovania je minimálne 30 rokov. Pri uzavretí nájomnej zmluvy na dobu neurčitú sa zo zákona predpokladá, že nájom bude trvať minimálne 30 rokov. Pri uzavretí nájomnej zmluvy na dobu určitú táto nesmie byť v zmluve uvedená na čas kratší ako 30 rokov. Takáto zmluva by bola relatívne neplatná a o jej neplatnosti pre rozpor so zákonnou podmienkou môže rozhodnúť súd. Samozrejme v zmluve sa zmluvné strany môžu dohodnúť na dlhšom čase nájmu ako 30 rokov. Či už ide o nájom na dobu určitú alebo neurčitú zmluvné strany sa môžu na jeho ukončení dohodnúť, resp. za splnenia podmienok dať zo zmluvy výpoveď.
3.9 2014 11:36
autor: neznámy
Mne len nejde do hlavy to, že často sú zmluvnou stranou takýchto zmlúv aj Lesy SR, štátny podnik. Slovo štátny by som podčiarkol. A ďalej spomínaný pokyn MPRV, ktorý nemá charakter normatívneho právneho aktu obsahuje dovetok, "ak sa nedohodne inak", priamo dáva návod na porušovanie zákona.
3.9 2014 15:31
autor: neznámy
Martin, dobrá otázka to som by som chcel vedieť aj ja....
3.9 2014 20:20
autor: neznámy
Prečo by Lesy SR, š.p. nemohol uzatvárať nájomné zmluvy? No a pokyn ministerstva je tiež v poriadku. Vychádza z neho len to, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na dlhšej dobe nájmu ako stanovuje zákon. V čom je teda problém?
4.9 2014 8:27
autor: neznámy
Problém je v tom, že Lesy SR si to vykladajú tak, že si dobu nájmu dohodnú inak, ale nie na dlhšie, ale na kratšie ako 30 rokov.
4.9 2014 13:49