Lesmedium

Kto schaľuje odmenu OLH

autor: Nela
Môže predseda urbáru podpísať zmluvu s odborným lesným hospodárom bez toho, aby ju schválilo valné zhromaždenie spoločenstva? Naše spoločenstvo malo uzatvorenú zmluvu ešte z roku 1996 na 3000Sk. V súčasnej dobe mu platíme ročne 900 eur. Odmenu nemáme schválenú VZ, môžeme ju vyplatiť.
sekcia: Archívne fórum, 31.8 2014 10:27
autor: neznámy
Záleží na tom, či OLH je členom pozemkového spoločenstva alebo nie. Ak áno, môže túto činnosť vykonávať vrámci spravovania vlastného majetku a valné zhromaždenie mu schváli za túto činnosť odmenu.
Ak vykonáva činnosť vrámci živnosti, výbor ako štatutárny orgán musí schváliť podmienky zmluvy medzi OLH a spoločenstvom. Predseda a jeden člen výboru podpisujú zmluvu. Cena za výkon OLH sa stanovuje dohodou, musí ju schváliť výbor, ak zo zmluvy o združení resp. stanov nevyplýva niečo iné.
31.8 2014 14:04
autor: neznámy
Zmluva o založení, resp. stanovy subjektu taxatívne uvádzajú kompetencie výboru či predsedu dpoločenstva. Vôbec nezáleží na tom či OLH je podielníkom, alebo nie je. V podstate ide vykonávať OLH pre všetkých. Odmena je dohoda za prácu - za výkon funkcie OLH, teda aj za zodpovednosť taxatívne vymenovanú pre OLH v zákone o lesoch - medzi subjektom a OLH, teda jej výšku schváľuje subjekt podľa kompetencii uvedených vo vyššie spomínaných dokumentoch. Druhá vec je podpis zmluvy o vykonaní práce a o výške schválenej odmeny - samozrejmä že podpísuje štatutár + dvaja členovia výboru ( tak je to najsprávnenjšie, tak je to podľa zákona ).
1.9 2014 14:23