Lesmedium

Kto môže označovať porast na výrub

autor: aa
Pred časom som sa pýtala, kto môže označovať stromy na výrub.

predseda poveril touto prácou človeka, ktorý nemá príslušné odborné vzdelanie.Bolo tu odprezentovaných niekoľko príspevkov.

Podľa zákona, označovať stromy/ výpomoc OLH/ môže robiť iba človek, spĺňajúci predpísané lesnícke vzdelanie.

Takúto odpoveď , aj s označením paragrafu som dostala z Poz. a lesného úradu.

Druhá otázka:

Drevo podľa výboru môže píliť iba nimi vybratý človek. Výbor všetko zariadi po zaplatení u pokladníka / podľa nároku za prm..

Ak výbor zamestnáva na túto prácu človeka, malo by sa platiť za prácu výboru a ten by mal následne vyplatiť zamestnanca.

Ako to realizujete?

sekcia: Archívne fórum, 28.8 2014 9:49
autor: neznámy
aa uvedte aký § Vám tento úrad uviedol. Žiaden totiž neexistuje.
Výbor nemôže nikoho zamestnávať. Zamestnávateľom môže byť len spoločenstvo.
28.8 2014 10:07
autor: neznámy
paragraf uviedol k práci pomocníka OHL z lesného zákona.

Chytáte ma za slovíčka. Napísala som to tak, ako sa vyjadril predseda spoločnosti.
Je mi jasné , že Poz. spoločenstvo ako právny subjekt, ovládam túto problematiku.
Ale náš výbor si na tom zakladá.Oni si totiž dali schváliť v zmluve aj to, že si ich prácu budeme vážiť, rešpektovať a budeme k nej mať úctu.
To nemá ani náš pán predseda vlády.
28.8 2014 13:37
autor: neznámy
Za žiadne slovíčka Vás nechytám: Píšete, že ste z Poz. a lesného úradu dostali odpoveď aj s označením paragrafu. Teda, ak Vám ho uviedli, zaujímalo by ma o ktorý § ide. Zákon o lesoch totiž nikde neuvádza, že označovať stromy môže robiť iba človek spĺňajúci predpísané lesnícke vzdelanie. Vyznačenie ťažby je podľa § 48 ods. 2 písm. k) povinný zabezpečiť a kontrolovať OLH. Je teda na OLH, či vyznačenie ťažby vykoná sám alebo ním poverí niekoho iného. Ak vyznačenie nevykoná sám OLH je povinný takéto vyznačenie skontrolovať. Po vydaní písomného súhlasu na ťažbu nesie plnú zodpovednosť za správnosť vyznačenia OLH bez ohľadu na to kto ho vykonal. .
28.8 2014 14:26
autor: neznámy
Takúto odpoveď ako teraz od Vás, som dostala pred časom myslím od p. Vlada.
ˇOn bol ten, ktorý ma nasmeroval na lesný zákon a jeho predpisy, týkajúce sa práve vyššie uvedenej otázky označovania stromového porastu.
Mám veľmi ďaleko od lesníckeho vzdelania, tak ma prosím ospravedlňte, ak niektoré veci pomenujem nepresne.Do tejto problematiky som bola vtiahnutá cca pred štyrmi rokmi.
Bola som však prekvapená odpoveďou z poz.a lesného úradu.Nemám to na papieri . Dnes, po Vašom príspevku som telefonovala dotyčnej osobe, ale bola služobne vzdialená.
Zaujíma ma to . Mám rada vo veciach jasno, to je možno moja profes. deformácia.
To chytanie slovíčok sa týkalo zamestnávania výborom a nie spoločenstvom.
Ozvem sa v septemri , po preĺženom víkende.

28.8 2014 18:47
autor: neznámy
Pre neprihláseného:§47, odsek 8.
29.8 2014 9:00
autor: neznámy
prosím o výklad zákona 326/2005 §48, ods d ,ods.j.
30.8 2014 10:15
autor: neznámy
zákon treba len dôkladne prečítať a všetko je jasne povedané, zodpovednosť za vyznačenie má OLH, súhlas vydáva jedine OLH, teda kto nemá OLH vykonáva ťažbu nepovolenú!!! - a to je parketa pre štátnu správu, niekedy až pre orgáýny činné v trestnom konaní!!! Ak ale politickí dosadzovaní tkz. odborníci budú v úradoch nič sa nezmení, bordel len vzrásta.
1.9 2014 14:33