Lesmedium

Nezákonný výrub

autor: aa
Pred časom tu bola téma , nezákonného výrubu na lesnom pozemku patriacom v roku 2013 ešte spoločnosti bez právnej subjektivity.

Bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nie na toho kto tento výrub urobil /firma je známa/ ale na toho, kto tento výrub povolil.

Mohol by to urobiť splnomocnenec , ak by mal k tomu potrebné splnomocnenie

Bolo mi Vami doporučené obrátiť sa aj na Poz. a lesný úrad.

Ten po dvoch mesiacoch šetrenia, rozhodol alibisticky.

Išlo o nezákonný výrub, ale vinník nie je známy.

Nemal si Poz. a Lesný úrad žiadať doklad od výboru, veď tento bral od spoločnosti odmeny . čo urobil v tejto veci, keď zbadal / ide o veľmi viditeľné miesto výrubu a vytvorenia cesty, či podal trestné oznámenie na páchateľa?

.

Polícii boli predostrené rôzne verzie, : napr. že išlo o lesnú cestu, a výbor sa dohodol na jej vyčistení,Keď to nevyšlo, prišli s novým variantom..

Všetky verzie zlyhali .Na inú časť dal súhlas výbor bez právneho postavenia. Dokonca sme nemali žiadneho človeka, ktorý by bol spĺňal kritéria podľa vtedy platných zákonov.

Obvodné lesné úrady patrili pod ministerstvo pôdohospodárstva. Preveroval niekto prácu týchto zamestnancov, či pri výkone dodržiavali zákony?

Bol tu niekedy vykonávaný audit?

Pred podaním tresného oznámenia bolo všetko dôkladne niekoľkokrát prešetrované a až keď bolo jasné, že neexistuje žiadne východisko pre výbor spoločnosti , bolo toto tresntné oznámenie podané.

Do 30 dní by mala polícia rozhodnúť o podaní, max. 2 mesiace , pri závažnom a rozsiahlom prešetrovaní.V tomto prípade je to veľmi dlhá doba, umožňujúca firme úspešne dokončiť realizačné práce.

Ústava SR nám zaručuje slobodné vyjadrovanie svojich názorov, Vážim a ctím si zákony našej republiky, ale často si kladiem otázku, či žijeme v právnom štáte.,

sekcia: Archívne fórum, 16.8 2014 13:20
autor: neznámy
Na všetko máme zákony, ale nežijeme v právnom štáte. Zákony sa menia takým tempom, že aj odborníci majú problém sa v nich vyznať.
Odbornosť úradníkov je úbohá, ale niekomu to vyhovuje, lebo v mútnych vodách sa dobre loví.
Raz na to odplatíme všetci.
19.8 2014 13:46
autor: neznámy
žiadna dnes odbornost neekzistuje živim tempom virezuju lesy že vraj možu zničili les a dostavaju ešte peniaze vraj vypomoc zeu ale kdesu te peniaze nikdo nevie dostalasom lesy vraj popradedovi 100ročny ale mamho i nemam je tam sama virubanina zez les postavilisi asfaltovu cestu vraj komunisti ale nezaplatili nam zato niiič z usmevom mi to povedal jeden z z urbariatu čo to su za zakony ked nedaju vlastne človeku aby s tym si sam nakladal a nemožem ani predat lebosa neda čotosu za zmisli mojo a nemojo PROSIM DAJTEMI NEKTO RADU dakujem
23.8 2014 21:32
autor: neznámy
Ak Vám v minulosti postavili cez les asfaltovú cestu / v prvom rade -komu a načo tá cesta slúži?
Vytvorili si ju tam štátne lesy, alebo ide o verejnú komunikáciu?
Ak ide o verejnú komunikáciu, žiadajte vyplatenie od príslušnej Slovenskej správy ciest, alebo priamo od NDS a.s. Bratislava.
Oni Vám to iste vyplatia.
24.8 2014 8:11
autor: neznámy
aa: Za výrub je zodpovedný ten, kto ho fyzicky vykonal. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor mal skúmať, či je na túto ťažbu vydaný písomný súhlas na ťažbu (vydáva OLH) a či bola vyznačená v zmysle zákona (zabezpečuje OLH) - ak nie, vykonávateľ ťažby:
a) ak je právnická osoba - porušil zákon o lesoch - konkrétne § 23 odst. 1 (pokuta do výšky 99580,- €)
b) ak je fyzická osoba - spáchal priestupok na úseku lesného hospodárstva - konkrétne § 63 odst. 1 písm. "o" (pokuta do 3320,- €)
Ak je vykonávateľ ťažby známy, nechápem prečo úrad nekoná, ale je tu možnosť, že čaká na výsledok policajného vyšetrovania (keď bolo podané trestné oznámenie) a bude konať na základe jeho výsledkov. Každopádne, ak už raz konštatoval, že ide o nezákonný výrub, má úrad kompetencie zakázať ďalšie pokračovanie prác do doriešenia nelegálneho výrubu (predbežné opatrenie - § 43 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, resp. § 62 odst. 2 písm. "c" zákona o lesoch)
Ak máte podozrenie na nečinnosť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, môžete podať sťažnosť podľa zákona číslo 9/2010 Z.z. na príslušný Okresný úrad v sídle kraja a ten je povinný ju prešetriť a v prípade opodstatnenosti sťažnosti prijať opatrenia.
Prácu orgánov štátnej správy môžu kontrolovať nadriadené orgány a na kontrolu dodržiavania zákonov sú príslušné krajské a okresné prokuratúry.
27.8 2014 9:35
autor: neznámy
Predtým, ako som toto trestné oznámenie podala, ako som písala, zvážila som všetky možnosti protiargumentácie zo strany výboru Poz. spoločenstva, toho kto to rúbal, ako aj prípadné protiargumenty OLÚ.
Od začiatku je známa právnická osoba, ktorá tento výrub vykonala.
Odvolala sa , že povolenie na výrub dall výbor poz. spoločenstva, v tom čase bez právnej subjektivity.-to znamená, tento nemal k tomu kompetencie, takže táto .alternatíva padla.
Predseda potom upresnil, že išlo o starú lesnú cestu, ktorú potrebovali vyčistiť.
Podľa GP na katastri sa preverovalo, či išlo naozaj o cestu.
Vlastním všetky lkatastrálne mapy a ovládam perfektne všetky lokality nášho katastrálneho územia..
Nikdy tam žiadna lesná cesta nebola. V konečnom dôsledku by to aj tak bolo jedno, lebo by išlo o lesnú cestu, vo vlastníctve Poz. spoločenstva.
Všetko čo ste napísali mi bolo jasné od začiatku a myslela som, že ide o týždňové šetrenie prípadu.

Prečo úrad nekoná? Prečo nekoná polícia?
Ide o veľmi známu firmu, ktorá potrebovala dokončiť zákazku v záujme tohto štátu
Práce sú ukončené , vytvorená cesta splnila svoje poslanie.

OLÚ mi poslal vyjadrenie, kde skonštatoval, že výrub bol nezákonný- páchateľ neznámy.
.
Výbor,, hoci bol bez právneho postavenia, bral od spoločnosti ročne odmeny vo výške cca 1700 Eur.-.
Prečo nekonal a nezastavil práce podaním trestného oznámenia?
Mimochodom , konateľ firmy a predseda spoločnosti sú priatelia a rodina.

POčkám si na verdikt polície, ktorá toto podanie vyšetruje iba ako priestupok, tak to bolo zaradené p. vyšetrovateľovi od nadriadených.

Celé štyri mesiace sa všetko preťahovalo, aby sa práce zdarne ukončili.

27.8 2014 16:55
autor: neznámy
možete čakať hovoria stale v telke že mame vela dreVa a musime predavať do zahraničia a prečo vyrubuju stale a stale te lesy bože moj chodte do Renčišova ludske lesy celkom zničili a rozdavaju drevo tym ktore by za nima stali te panove maju domi vily chaty a to nikto nevidi,,,???? Ludom daju omrvinki a oni !
Chodte na Majdan všetko vyrubano a rubu dalej a les net komu vičistiť krok za krokom spadnete cesty zničene čo ešte boli zrobene za komunistov a net komu opraviť hlavne že maju drevo turisti chodia do Bardejova cez Majdan a same jami vyťahanute a vybite drevom a tu mate demokraciju robia všetko len v svoj prospech PREčO TO NEJE KOMU BRAHIT?????? Apovedalabisom aj dale rekreačne strediska su v troskach vyrubaneho dreva.
29.8 2014 12:29
autor: neznámy
CHcelabisom dodať ku asfaltovej ceste.Asfaltovu cestu neviem chto dal robiť lebo na vrchole urobili lanovki a stredisko a tam ide cesta cez naš les ktory ma urbar ktory teraz to vedie aj vedol dostalisme ten les po dedovi no bol strašne virubany a znečisteny pitalasom sa čisa da preplatiť tak mi povedal že nie .Cesta vedie na lyžarske stredisko BUčA poradte dakujem.
29.8 2014 21:20
autor: neznámy
Jednasa o inu cestu a virubany les ja Alena len pripomenkujem na svoj problem a ešte chcelabisom vedeť ak sme dostali les po pradedovi či mali nam preplatiť za ten čas čo viuživali A eščesiI CESTU DALI TIE SAME PANOVE SU I TERAZ. spravuju dalej
29.8 2014 21:31
autor: neznámy
Nezákonný výrub sa zistil . Polícia postúpila prípad Poz. a lesnému úradu a lesný úrad vinníka nenašiel, tak nikomu zatiaľ nedal pokutu a nepostupoval v zmysle zákona a práce nezastavil.
Mám sa obrátiť na ministerstvo pôdohospodárstva.
Postupujem to však pánu ministrovi vnútra a protikorupčnému úradu.

Drevo predávame bez registračnej pokladnice, máme lesného hospodára bez príslušného vzdelania,,výbor nezákonne nakladal s našim spoločným majetkom
a nič sa nedeje.
Vo farmárskej revue bola otázka, čo sa stane, ak si pôjdem vylomiť kukuricu.
Ide o tresný čin hroziaci dvojročným väzením.

7.9 2014 22:43
autor: neznámy
aa: Ak Polícia vec postúpila, je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, povinný konať. V prípade, že konať nebude, máte možnosť obrátiť sa aj na príslušnú prokuratúru - pozerá na dodržiavanie zákonov zo strany orgánov štátnej správy (môže podať protest prokurátora). Radím Vám dosledovať termíny - podľa znenia zákona o lesoch platného do 1.7.2014 možno uložiť pokutu do 1 roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva o porušení zákona dozvedel - to znamená, že ak táto lehota uplynie, je porušenie zákona premlčané a vykonávateľ ťažby nepotrestateľný. Nebolo by to, žiaľ, prvýkrát.
10.9 2014 11:19
autor: neznámy
Ďakujem, Bolo to koncom mája 2014.
10.9 2014 20:01