Lesmedium

Potrebujem veľml dobrého právnika

autor: neznámy
Potrebujem súrne veľmi dobrého právnika, ovládajúceho všetky zákony , týkajúcich sa registrovaných pozemkových spoločenstiev, zpred roku 2014..
sekcia: Archívne fórum, 4.8 2014 13:06
autor: neznámy
Viem Vám poradiť, po zadaní tel.kontaktu.
4.8 2014 15:45
autor: neznámy
Daniel J. Kratky Consulting House, a.s. "naozaj špička"
To je spoločnosť čo zastupovala LPUS Snina na čiastkových schôdzach
a už sú v likvidácii.
4.8 2014 15:54
autor: neznámy
ospravedlňujemsa nie Daniel J. Kratky Consulting House
ale KRATKY GLOBAL: a.s.
4.8 2014 16:00
autor: neznámy
Napíšte svoj problém na jmi@centrum.sk, mám skúsenosti, zakladal som pozemkové spoločenstvá a poznám príslušné predpisy.
4.8 2014 16:14
autor: neznámy
Oslovte Ing. Bútora na ministerstve pôdohospodárstva. Veci sa skutočne rozumie.
4.8 2014 21:10
autor: neznámy
Pán Ing. Bútor mi mnohokrát poradil , ale ja potrebujem advokáta na súd.
ide o rozsiahly podvod za stovky tisíc eur.
Odporcovia majú nielen financie, dobrých právnikov , ale ešte jednu výhodu ...........
4.8 2014 22:58
autor: neznámy
Bez bližšieho popisu Vášho prípadu sa mu žiadny seriózny právnik nebude venovať. Ak ide o spor, treba aspoň stručne popísať čoho sa týka, napr. o vzťahy týkajúce sa členstva v spoločenstve, pozemkov, ktoré patria do spoločnej nehnuteľnosti, hospodárenia spoločenstva a podobne. Ing. Bútor je odborník, ale je štátny úradník a nie je právnikom. Jeho názor v sporovej veci má význam len z hľadiska výkladu zákona o pozemkových spoločenstvách a pre súd nemusí byť záväzný. Odporúčam Vám oboznámiť s Vašim prípadom neprihláseného autora z 4.8. o 16:14 a to aj o výhode, o ktorej neuvádzate nič bližšie.
5.8 2014 11:21
autor: neznámy
S ktorej lokality SR ste?
5.8 2014 20:03
autor: neznámy
naše územie pretína R1
5.8 2014 20:54
autor: neznámy

Jedná sa o lokalitu stredného Slovenska.
Chcem položiť otázku neprihlásenému, ktorý písal, že zakladal Pozemkové spoločnosti.
Kto je zodpovedný za stav, že v minulosti celá spoločná nehnuteĺnosť bola na jednej PKV a po vydržaní sa rozdelila na niekoľko LV.
Ako je možné, že katastrálny úrad zapísal vklad pri dedičskom konaní jeden LV na jedného dediča a LV druhý na druhého dediča.
V zákone 181/95 bolo toto dovolené?
Nejednalo sa o režim spoločnej nehnuteľnosti?
Ako sa narábalo s týmto termínom pri zápise Poz. spoločenstva?
Nejednalo sa o spoločnú nehnuteľnosť?
Ak mi viete odpovedať na tieto otázky, potom ste ten správny človek, ktorého hľadám
6.8 2014 22:20
autor: neznámy
Dôvodov prečo sa pozemky z jedného PKV dostali na viacero LV je viacero. Napríklad ak niektoré pozemky z PKV prešli po roku 1948 do vlastníctva družstva boli zapísané na LV družstva. Ostatné lesné pozemky v užívaní štátnych lesov sa zapísali na iný LV. Inde sa zas napríklad pozemky z jednej spoločnej nehnuteľnosti rozpísali na viacero LV tak ako boli zapísané na tzv. individuálnych PKV jednotlivých spoluvlastníkov. Podstatné je, že spoločná nehnuteľnosť aj keď je vedená na viacerých LV s rôznym spoluvlastníctvom, tak či tak zostáva spoločnou nehnuteľnosťou. Ak katastrálny úrad vykonal zápis dedičov vychádzal pri tom z úradnej listiny. Nie je vylúčené aby vlastníctvo jedného LV nadobudol jeden dedič a iného LV iný dedič. Ak je spoločná nehnuteľnosť vedená na viacerých LV nemusí sa jednať o jednotné spoluvlastníctvo. Takýto stav je bežný. Zákon 181/1995 túto otázku priamo neriešil. Spoločnú nehnuteľnosť je ale v zmysle jeho ustanovení potrebné chápať ako historický majetkový substrát, ktorý je tvorený pozemkami bývalých urbárskych, komposesorátnych, či podobných spoločností a nie ako spoluvlastníctvo v zmysle údajov katastra.
7.8 2014 9:05
autor: neznámy
Jozef1, za vetu, že "Ak katastrálny úrad vykonal zápis dedičov vychádzal pritom z úradnej listiny", by ti mali všetky katastrálne úrady poslať po kytici ruží. Teda nie priamo za tú vetu, ale za to, že si sa nezmienil o tom, že ten kto vyhotovoval úradnú listinu (spravidla pri dedení notár) nedostal z katastra potrebné údaje. Teda, že ide o rôzne LV, ale sa týkajú tej istej spoločnej nehnuteľnosti.
Tým chcem iba povedať, že veľa nepresností vzniklo vďaka systému evidencie na katastrálnych úradoch.
Jozef , vysvetlil si, ako sa stalo, že pozemky z jednej PKV prešli na rôzne listy vlastníctva. Vysvetľuje to mnoho. Avšak nie to, prečo sa po roku 1989 nehodila úplná spiatočka. Teda prečo sa nerešpektoval minimálne v prípade spoločných nehnuteľností stav pred rokom 1958. Však je to na nervy, ak moja stará mama mala parcelu 1009 ale ja mám 1009/1, 1009/2 ... 1009/n a pritom aj s výmerami, ktoré sú pod hranicou rozdrobenosti.
To pochopiteľne nie je výčitka Jozefovi. Len konštatovanie skutočnosti, že za takéto niečo nie je nik zodpovedný a ani sa zodpovedný hľadať nebude. Ako aj toho, že vďaka takýmto a iným podobným skutočnostiam si nielen jednotlivec, ale celá skupina uvedomuje bezmocnosť voči dianiu v spoločnosti.

7.8 2014 9:35
autor: neznámy
Odpovede na otázky z 6.8. o 22:20 :

Tak ako uvádza Jozef1 je viacero dôvodov že spoločná nehnuteľnosť je zapísaná na niekoľko LV. Každý urbár má však svoje špecifiká, ktorými sa líši od ostatných. Viem že v niektorých urbárskych spoločnostiach pred r. 1958, bola spoločná nehnuteľnosť zapísaná vo viacerých vložkách Pozemkovej knihy a dokonca vo viacerých katastrálnych územiach, pričom výška podielov ich členov boli evidovaná v osobitných vložkách PK. Po zapísaní ROEPu do katastra obvykle na každú pôvodnú vložku PK bol založený samostatný LV a do časti B sa zapísali všetci vlastníci podielov, ktorí boli doteraz evidovaní oddelene v samostatných vložkách PK. Vznikli tak LV, ktoré môžu mať ( viem o prípadoch že aj majú) v časti B zapísaných aj niekoľko tisíc vlastníkov. Na jednej strane je to plus, pretože sa tak v podstate skompletizoval zoznam členov - vlastníkov ale na druhej strane takto vznikajú problémy, lebo v dôsledku doterajšej nedostatočnej evidencie a chaosu najmä pri dedení podielov vznikli rozdiely vo výške podielov jednotlivých členov v každom LV spoločnej nehnuteľnosti. To je dôsledok situácie, že kataster zapísal každého z dedičov podielu na iný list vlastníctva.
Nie je to však v rozpore s katastrálnym zákonom ani so zákonom o pozemkových spoločenstvách. Je nutné si uvedomiť že veľkosť podielov každého člena spoločnej nehnuteľnosti bola určená už pri založení urbárskej spoločnosti ( myslím tým jej vznik podľa zák. čl. XIX/1898 alebo X/1913 Uhorského zákonníka, na základe ktorých vznikla prevažná väčšina právnych predchodcov dnešných urbárskych spoločenstiev) Súčasný stav je len odvodený ako dôsledok zmeny vlastníkov, či už dedením alebo iným spôsobom. Je len vecou každého spoločenstva ako v konečnom dôsledku vytvorí evidenciu členov vrátane veľkosti ich podielov. Samozrejme ak v katastrálnom území je už vykonaný ROEP základom je evidencia vedená v LV. Odporúčam autorovi zistiť ako bol v spoločenstve vytvorený zoznam členov. Podrobnosti by mohli byť v stanovách spoločenstva.7.8 2014 11:25
autor: neznámy
Naše pozemky neboli nikdy na LV roľníckeho družstva.Vydržanie bolo z jednej PKV.
Jednalo sa o jedno vlastníctvo.
Malo by zmysel dať lesné pozemky na jeden LV a pasienky na druhý LV, ale k čomu, za akým úmyslom bolo vystavených toľko LV?
Pán neznámy,
Túto problematiku riešil aj ˇÚS SR a skonštatoval, že to bola chyba notárov.
Nový zákon to presne určuje,.


Na pôvodnom LV po vydržaní urbáru, nie je označenie, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť

Bolo toto potrebné?

Veď v zbierke listín je PKV -vyznačenie čoho sa týka.
Spoločnosť bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade, ako Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa riadilo platnými zákonmi .
.
P.Vlado, naozaj ide o bezmocnosť , kde si klientelizmus a korupcia podávajú spolu ruky.

Režim spoločnej nehnuteľnosti- ako si ho vysvetľujete?
Napr. taký štátny výkup pod rôzne stavby- vodovody, vodojemy, cesty.....
Cestný zákon z decembra 2013 - poslanci sa už postarali, aby štát nevykupoval to, čo mu netreba.
7.8 2014 14:16
autor: neznámy
Z toho, čo neprihlásený autor doteraz uviedol stále nie je jasné o aký problém mu ide. Nie je možné preto odpovedať ani na predchádzajúce otázky. O aké vydržanie urbáru ide ? Kto vydržal a akým spôsobom bola táto právna skutočnosť zapísaná v katastri ? Aké rozhodnutie Ústavného súdu rieši spomenutú problematiku ? Čo má spoločné novela cestného zákona z decembra 2013 s jeho problémom ?
Bez podrobnejších údajov nevidím zmysel pokračovať v diskusii. Podotýkam, že Ústavný súd zrejme riešil konkrétny prípad, preto z jeho rozhodnutia v danej veci nie je možné vychádzať pri inom prípade. bez podrobnej analýzy tohoto prípadu.
7.8 2014 20:54
autor: neznámy

Je jasné , že ide o Režim spoločnej nehnuteľnosti
A tu prichádza do úvahy iba výkup pozemkov a rozdiel ako tento mal prebiehať a prebiehal nie v súlade s platnou legislatívou.ak bolo spoločenstvo zaregistrované či už správnou, alebo bez právnej subjektivity.
Preto ten cestný zákon.
Viac písať nebudem. Tí , ktorí zákony ovládate, viete o čo ide.


Pred vyvlastnením sa koná dohovor . Môže sa stať, že niekto pristúpi na podmienky zmluvy a zmluvu podpíše.Ten kto nepodpíše zmluvu a ide o režim spoločnej nehnuteľnosti , tomu štát pozemky vyvlastniť nemohol
7.8 2014 22:22
autor: neznámy
Tak je niekto ,kto by bol schopný prijať zastupovanie? Nejde vôbec o malú sumu.
9.8 2014 21:42
autor: neznámy
nechcem vas otravovat ale chcelabisom vašu pomoc je to taki pripad že moje rodičia vlastnili vela pozemkov a lesov boli prepisane na mojho otca meno žial mojeho otca meno zhodovalosa s menom jeho deda ROEP pozemki prepisala na deda a ne na mojho otca . v 1947 roku optovali a sused ktory bival pri nas bol velmi chudobny tak otec nechal papiere abi chosnoval kebi sa vratil tak mal vratiť. Deda ostal doma nemal ruku ani na druhej palce preto že bol v Amerike a tam prišiel o ruku a prinesol vela dolarov.za ktore nakupil tie lesy .PO navrateni domov otec pital listiny no sused hovoril že nekdesa zatratili a ešte dodal ---načo ti budu ked zobral štat. KEDzačalisme vibavovať tak čosa stalo Naš mily sused všetko prepisal na seba a ženu deti hovoria že kupil no otec nepredal lebo bolisme za susedom abi vratil noon už skonal .deti maju našo lesy a nam ROEPKA dala za pradedom v tej dedine sa vikonala velka špina a konasa i teraz akosa dovolať pravdy poradte DAKUJEM--
24.8 2014 17:20
autor: neznámy
Neviem ,či Vám poradím.
Chodte na Váš príslušný katastrálny úrad.Stačí ak viete čísla pozemkov.
V pozemkovej knihe nájdete meno Vášho otca, alebo deda a možno obidvoch.
Tam nájdete číslo PKV , Poradia Vám.
Vytiahnúc Pozmnoknižnú vložku /asi do roku 1962 sa písali nehnuteľnosti na PKV/ zistíte čísla parciel .
Je to verejná listina a kataster Vám ju predloží.
Podľa čísla parcely zistíte, kto bol jej vlastníkom.
Dobré by bolo zistiť č.d.-číslo dokladu listiny-kúpnej zmluvy
Kópiu tohto č.d., si vyžiadate na príslušnom okresnom súde -v podateľni. Do týždňa Vám , ak preukážete , že ste oprávnený toto č.d. dostať/ ak je meno Vášho otca na tejto úradnej listine/
dokladujete predložením rodného, alebo úmrtného listu ako nástupnícky dedič .

Potom sa už môžete domáhať aj nahliadnutia do zbierky listín na Katastri
k jednotlivým parcelným číslam z Kúpnej zmluvy. ,

Ak boli pozemky prepísané z deda na Vášho otca, aj to tam nájdete.

Kedy prepísal ROEP pozemky na deda a nie na Vášho otca?
Do troch rokov, môžete podať na príslušnej Správe katastra námietku, proti takémuto zápisu a kataster je povinný to prešetriť.
Ak je doba dlhšia, tak už iba súdnou cestou.
24.8 2014 19:09
autor: neznámy
nechcem vas otravovat ale chcelabisom vašu pomoc je to taki pripad že moje rodičia vlastnili vela pozemkov a lesov boli prepisane na mojho otca meno žial mojeho otca meno zhodovalosa s menom jeho deda ROEP pozemki prepisala na deda a ne na mojho otca . v 1947 roku optovali a sused ktory bival pri nas bol velmi chudobny tak otec nechal papiere abi chosnoval kebi sa vratil tak mal vratiť. Deda ostal doma nemal ruku ani na druhej palce preto že bol v Amerike a tam prišiel o ruku a prinesol vela dolarov.za ktore nakupil tie lesy .PO navrateni domov otec pital listiny no sused hovoril že nekdesa zatratili a ešte dodal ---načo ti budu ked zobral štat. KEDzačalisme vibavovať tak čosa stalo Naš mily sused všetko prepisal na seba a ženu deti hovoria že kupil no otec nepredal lebo bolisme za susedom abi vratil noon už skonal .deti maju našo lesy a nam ROEPKA dala za pradedom v tej dedine sa vikonala velka špina a konasa i teraz akosa dovolať pravdy poradte DAKUJEM--
24.8 2014 20:14
autor: neznámy
bolisme na katastre papiere mame no zteho je akuratie lesy vitrhnute alebo ak nam povedali chibaju ale my mame že dani susedia maju te iste že naš otec im predal a dalše pozemki že dedo tež im predal ktory nemohol ani podpisať a moj otec strašne nadaval a čekal kedi mu vrati listiny ale nikdy lebo stare zomrely a ich deti tvrdia že rodičia ich kupili a neje pravda lebo na listinach je že kupili
ale žiadny podpis a otec možno bol na stanice ked optoval a oni už boli prepisať
na seba tak preto nemohol mu vratiť a hovoril že i tak to ma štat. dalej vela listov s katastra chiba od 15 do 35 jak to je možne a každy čudujesa že skadial oni maju tolko lesa ked tedi bola chudoba a oni mali vela deti a otec moj ich lutoval ATAK ZE ZA DOBRE NEčAKAJ DOBRE
24.8 2014 20:32
autor: neznámy
Pre Alenu:
Je to zaujímavý prípad. Môžem Vám pomôcť ak by ste mi napísali podrobnejšie informácie na adresu: janborsky@centrum.sk.
2.9 2014 8:31
autor: neznámy
A pôvodnému zadávateľovi otázky pomoc poskytnúť neviete? Nemáte skúsenosti s pôdou vykupovanou pod dialnice v režime spoločnej nehnuteľnosti?
Ak vlastník zmluvu nepodpísal, nastúpilo vyvlastnenie, ktoré v prípade režimu spoločnej nehnuteľnosti nemohlo sa uskutočniť..
2.9 2014 14:00
autor: neznámy
Prečo by sa v prípade spoločnej nehnuteľnosti nemohlo uskutočniť vyvlastnenie?
2.9 2014 14:43
autor: neznámy
Samozrejme že môže, ale aj nie.
3.9 2014 21:59
autor: neznámy
Pre JB
kebisom vedela že bisa dalo vibaviľ tak nevjem akobismesa mohli zato odvdačiť chodilasom 12 rokov a ničsom nevibavila čitať po madarski nevieme a v štatnom archive len po madarski ak optovali tak aj ten dokument o zanechani majatku zmizol do ROEP POPISALI čo chceli te z obci to všetko rodinkarstvo ak bolo tak aj ostalo vela tam ludi teraz nežije vedeli dobre že žijeme a ostatne pozemki aninevieme skadial poprepisovali zpradeda a ne zmojeho otca menosa zhodovalo a toim sadlo na ROEPbolisme a stale sme hovorili že toje zle nic sa neda robit schvalila komisia a konec nevjem ako VAM mam opisat ešte visvetlitemi DAKUJEM

3.9 2014 22:15
autor: neznámy
Pre JB
kebisom vedela že bisa dalo vibaviľ tak nevjem akobismesa mohli zato odvdačiť chodilasom 12 rokov a ničsom nevibavila čitať po madarski nevieme a v štatnom archive len po madarski ak optovali tak aj ten dokument o zanechani majatku zmizol do ROEP POPISALI čo chceli te z obci to všetko rodinkarstvo ak bolo tak aj ostalo vela tam ludi teraz nežije vedeli dobre že žijeme a ostatne pozemki aninevieme skadial poprepisovali zpradeda a ne zmojeho otca menosa zhodovalo a toim sadlo na ROEPbolisme a stale sme hovorili že toje zle nic sa neda robit schvalila komisia a konec nevjem ako VAM mam opisat ešte visvetlitemi DAKUJEM

TYCH LESOV JE OKOLO 16 HA..
3.9 2014 22:22
autor: neznámy
Pre Alenu:

Podľa mojich skúseností Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) ako zoznam vlastníkov pozemkov vytvárajú súkromné geodetické firmy na základe zmluvy z Úradom geodézie kartografie a katastra v Bratislave. Podkladom pre vytvorenie ROEPu sú v prvom rade údaje o vlastníkoch zapísané v Pozemkovej knihe (PK) ale môžu to aj ďalšie listiny o existencii vlastníckeho práva, ktoré nie sú zapísané v PK. Prepisovaním údajov o vlastníctve z PK do listov vlastníctva často vznikajú chybné zápisy. Ak máte pochybnosti o správnosti zápisu údajov o vlastníctve a ROEP je zapísaný v katastri dlhšie ako 3 roky jediná možnosť je podať žalobu na súd. Do akej miery je reálny jej úspech môžem povedať len ak mi napíšete o prípade presnejšie údaje. Komunikujem len cez email: janborsky@centrum.sk, kde môžem poskytnúť podrobnejšie rady po vysvetlení celého problému.
Vo všeobecnosti je možné povedať, že žiadny pozemok sa nestratí a v podstate sa každá zmena zápisu vlastníckeho práva dá preukázať, chce to ale v mnohých prípadoch veľmi dlhé a zložité pátranie po rôznych inštitúciách.

5.9 2014 13:06
autor: neznámy
dakujem ale 12 rokov bolo dost kebiste boly tu v PREšOVE tak bisom mohla udaje dať ale ja už nevladzem a stoho dochodku naozaj nemam s čim chodiť po sudoch dakujem.
5.9 2014 15:47
autor: neznámy
Tak prečo tu vyplakavate?Vzchopte sa.Nikto Vám Váš BOJ ,=PROBLEM nevybojuje,nevyrieši.Ak chcete niečo dosiahnuť musite aj veľa obetovať.
3.11 2014 23:09