Lesmedium

Spätné vyplatenie divident a nájomného

autor: Vaško
Vlastník ktorý získal podiely v súkromných lesných pozemkoch a v spoločných nehnuteľnostiach v správe pozemkového spoločenstva sa dožaduje spätného vyplatenia dividend a nájomného za posledné tri roky.Potrebujem poradiť či má na to právo,lebo nebohý je 19 rokov po smrti a vlastník resp.bratanec zomrelého získal vlastníctvo formou závetu katastrálny úrad ho zaregistroval až v roku 2013, nakoľko mal dlhoročný súdny spor o tieto nehnuteľnosti zo synovcom zomrelého.
sekcia: Archívne fórum, 28.7 2014 23:53
autor: neznámy
Pri dedení sa vlastníctvo nadobúda ku dňu smrti poručiteľa. Ak súd uznesením právoplatne rozhodol, kto je dedičom daného pozemku, či pozemkov, má táto osoba nárok na plnenia z týchto pozemkov odo dňa smrti poručiteľa. Nie teda až od dátumu rozhodnutia súdu, či zápisu dediča do katastra.
29.7 2014 8:09
autor: neznámy
Môže však byť problém s tým, aký vzťah mal k spoločenstvu zosnulý. Ak dobre počítam zomrel v roku 1995. A ak mal vleklú chorobu, mohlo mu byť nejaké spoločenstvo ukradnuté. Chcem tým naznačiť, že spoločenstvo ho mohlo považovať za neznámeho vlastníka a tam by už o uplatňovaní nárokov od smrti poručiteľa nemuselo obstáť.
Jozef1, ak sa mýlim uveď to na pravú mieru.
29.7 2014 13:16
autor: neznámy
K Vladovi. Áno spoločenstvo mohlo poručiteľa evidovať aj ako tzv. neznámeho vlastníka, resp. ho nemuselo evidovať vôbec. Podľa zákona sa osoba stáva členom spoločenstva ku dňu nadobudnutia vlastníctva. Nový vlastník je povinný do 60 dní oznámiť spoločenstvu, od kedy sa stal vlastníkom a preukázať to príslušnou listinou. Dedičské konanie nejaký čas trvá. Až do preukázania nadobudnutia vlastníctva dedičom spoločenstvo vedie v zozname ako člena zosnulého vlastníka. Ak počas tohto obdobia bol dotknutý pozemok, či pozemky užívané spoločenstvom na základe platnej nájomnej zmluvy s SPF nemožno od spoločenstva za toto obdobie požadovať vyplatenie dividend. Je preto v záujme dedičov aby dedičské konanie prebehlo čo najskôr a čo najskôr preukázali spoločenstvu nadobudnutie vlastníctva. Prípadne vzniknutú škodu z prieťahov v dedičskom konaní si je možné uplatniť v osobitnom konaní.
29.7 2014 14:26
autor: neznámy
Naše spoločenstvo vlastníkov spoločných nehnuteľností vzniklo v roku 1992 a až v roku 1996 zobralo do nájomnej zmluvy súkromné podielové nehnuteľnosti (až po smrti poručiteľa zomrelého v r.1995). Dátum smrti bol uvedený aj na minuloročnom výpise LV z kat.portal , teraz je už uvedený dotyčný vlastník.
Ak dobre rozumiem keď nebol zaregistrovaný v pozemkovom
spoločenstve alebo nemal platnú nájomnú zmluvu lesnej pôdy tak dotyčný vlastník nemá právo na uplatnenie nárokov?
29.7 2014 14:45
autor: neznámy
K Vaškovi. Píšete, že spoločenstvo ( predpokladám, že s právnou subjektivitou ) si prenajalo pozemok poručiteľa po jeho smrti. To znamená, že s poručiteľom nemohlo mať uzatvorenú nájomnú zmluvu. S kýmju teda uzavrelo? Ak s právoplatným dedičom, tak potom má nárok na zmluvne dojednané nájomné odo dňa začiatku nájmu. Ak spoločenstvo užívalo pozemok vlastníka neoprávnene vlastník sa môže domáhať náhrady škody, ktorá mu tým vznikla. Ak ide o pozemky, ktoré spoločenstvo užíva nie na základe nájmu ale na základe zmluvy o spoločenstve, ich vlastník má nárok na vyplácaný podiel, tak ako už bolo uvedené. Teda od nadobudnutia vlastníctva, resp. v prípade, že jeho podiel malo spoločenstvo prenajatý od SPF, tak odo dňa kedy spoločenstvu preukázal ( vydokladoval ) nadobudnutie vlastníctva. Pokiaľ podiel "neznámeho vlastníka" spoločenstvo užívalo bez uzavretia nájomnej zmluvy som názoru, že vlastník má právo na podiel odo dňa vzniku vlastníctva.
30.7 2014 9:10
autor: šimon
malá poznámka k neprihlásenému z 30.07.2014: ako píše Vaško ich spoločenstvo vlastníkov spoločných nehnuteľností zobralo do nájomnej zmluvy súkromné podielové nehnuteľnosti .... podľa môjho názoru teda podiel mohlo mať prenajatý od ŠOLH (zvyčajne Lesy SR) a nie od SPF, keďže ten nakladá s podielmi na spoločnej nehnuteľnosti
30.7 2014 9:37
autor: neznámy
K Šimonovi. Áno je to možné. V praxi som sa však s takýmto prípadom, že by Lesy SR uzavreli so spoločenstvom nájomnú zmluvu na podiely súkromných lesných pozemkov ešte nestretol a tak som ho teda ani neuvádzal.
30.7 2014 10:28
autor: neznámy
Je to trochu zložité pred rokom 1996 fungovali dva subjekty Pozemkové spoločenstvo a Občianske združenie súkromných vlastníkov lesov v podstate pod jednou strechou predstavenstvo oboch subjektov boli tí istí členovia potom to v 96 nejako zlúčili a nájomné zmluvy zriadili až po roku 2000 pred tým tam boli aj domnelý vlastníci neviem aké boli vtedy zákony o užívaní.Pre info v súkromných lesných parcelách sa vyskytuje zhruba 20 až 30 vlastníkov z toho nejakých 10 až 20 percent z výmery neznámych vlastníkov pod SPF a takýchto parciel je zhruba 15.
30.7 2014 12:47