Lesmedium

predaj dreva

autor: neznámy
Kto rozhoduje v spoločenstve o predaji dreva. Štatutár, či výbor? Môže sa uskutočniť bez vedomia výboru?
sekcia: Archívne fórum, 28.7 2014 15:04
autor: neznámy
V § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. je uvedené, že výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákona, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
Výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.
Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
Z uvedeného jasne vyplýva, že výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva je výbor. Predseda s najmenej jedným ďalším členom výboru len podpisujú dokument, ak je predpísaná písomná forma. Ak sa jedná o predaj dreva, musí rozhodnúť výbor, predseda a ďalší člen podpíšu kúpnu zmluvu.
Ak OLH vydá povolenie na ťažbu,predseda uzatvori kúpnu zmluvu na predaj dreva bez vedomia výboru, tieto
podpíše, následne sa predaj zrealizuje a peniaze obdrží spoločenstvo, nečakajte, že polícia alebo prokuratúra to za Vás vyrieši. Poriadok v spoločenstve si musíte urobiť sami. Nadpolovičná väčšina výboru môže predsedu kedykoľvek odvolať a zvoliť iného predsedu (ak v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách nie je uvedené inak). Treba poznať zmluvu a stanovy.
8.8 2014 14:41