Lesmedium

Poľovné združenie a nájomná zmluva

autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo na svojom ustanovujúcom zhromaždení vôbec nehlasovalo o nájme pozemkov Poľovnému združeniu.

Napriek tomu,Poľovné združenie poľuje na našich lesných pozemkoch a TTP.

Patrí miestnemu JRD.Toto s nami nikdy nemalo uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu.

Prevažná časť členov Poz,spoločenstva má v prenájme JRD, vlastnú pôdu.

ˇJRd sa cíti majoritným vlastníkom aj našich spoločných nehnuteľností.

Môže byť toto v súlade so zákonom, kde to mám pozrieť, poradte mi.

sekcia: Archívne fórum, 21.7 2014 17:25
autor: neznámy
Ak je pozemkové spoločenstvo už zapísané v registri so zmenami podľa zákona č. 97/2013 Z. z. treba vyzvať miestne družstvo na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky spoločnej nehnuteľnosti, ktoré užíva. Poľovné združenie patrí miestnemu družstvu ? Podotýkam, že v niektorých prípadoch môže mať miestne družstvo väčšinový podiel v spoločnej nehnuteľnosti, je to len pri bývalých pasienkových urbároch, ktoré prešli zo zákona na bývalé JRD a reštitučný nárok podľa zákona o pôde si uplatnila len menšia časť pôvodných členov pasienkového urbáru prípadne ich dedičov.

21.7 2014 20:01
autor: neznámy
Družstvo nie je podielnikom urbáru.
Bolo upozornené , že nemá žiadnu platnú nájomnú zmluvu.
Ako sa dá klasifikovať počíňanie jej členov?
21.7 2014 21:17
autor: neznámy
Dobrý deň. Z vlastnej skúsenosti, požiadajte prokuraturu o právny dohľad.
Viem, Vám poradiť aj skúseného právneho zástupcu na oblasť poľovného práva a
aj povinosti zo strany poľov.združenia.
23.7 2014 8:32
autor: neznámy
Ďakujem za radu neprihlásenému predchádzajúcemu.Možno Vás požiadam o právneho zástupcu.
Chcem sa však opýtať neprihláseného z 21.7 čas 20:O1.
Podĺa akého zákona prešli niektoré pasienkové spoločnosti zo zákona na bývalé JRD?
Pýtam sa preto, lebo poznám urbariát, kde sa naozaj súdili s JRD o pasienky a JRD spor vyhralo.
Vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a medzi nimi boli pasienky-lúky a TTP boli urbárski gazdovia a želiari obce.
Každý jeden dedič, prišiel o značnú výmeru podielu.
Prosím Vás , napíšte mi číslo zákona, alebo ma usmernite kde to mám hľadať.Je to v 229, alebo v inom zákone?
23.7 2014 8:50
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo nemôže prenajímať pozemky a ani revír. Tieto práva zo zákona patria vlastníkovi.
23.7 2014 9:54
autor: neznámy
nas urbar ma v zmluve o zalozeni zakotvene ze vykon prava polovnictva na nehnutelnostiach ktore obhospodaruje rozhoduje nadpolovicna vacsina podielnikov, teda clenovia rozhoduju na schodzi komu sa pozemky prenajmu, prijem ide do kasy urbaru, pokryva nam to cast rezijnych nakladov, a tak mozeme pre clenov vydavat lacnejsie povolenky. s takymto rozhodnutim suhlasilo aj SPF a zmluvu podpisalo, na sekcii legislativy MPRV mi potvrdili ze to nie je v rozpore so zakonom o polovnictve.
23.7 2014 14:00
autor: neznámy
1.) K poľovaniu.
Dobrým zvykom pôdohospodárskych družstiev bolo nezabudnúť uviesť do zmluvy, že nájomca dáva do prenájmu nielen pozemky na poľnoshospodársku výrobu ale, že im poskytuje aj poľovné právo. Ak je to váš prípad a poľovníckej združenie má s pôdohospodárskym družstvom uzavretú zmluvu, peniaze idú pôdohospodárskemu družstvu. (Družstvo vám to možno zohľadnilo vo vyššom nájomnom. : - ) ).
=================
2. Podľa niektorého zákona z roku 1958 prechádzal majetok bývalých zoskupení na JRD. Pokiaľ išlo o urbáre, tam boli vlastníkmi jednotliví členovia.
Vlastníctvo na nehnuteľnosti teda členom zostalo a došlo len k zrušeniu urbárov. Tam kde bol v pozemkových knihách neporiadok, považovali všetky spoločenstvá za urbáre a majetok zostal členom. Avšak len papierovo. Do užívania to dostali socialistické organizácie.
Tam kde sa stali socialistické organizácie nielen užívateľmi ale aj vlastníkmi bolo potrebné žiadať o reštitúciu. Tie obnovované spoločenstvá, čo sa dali neskoro do kopy a buď nežiadali, alebo neskoro žiadali o reštitúciu majú smolu. Majetok sa dostal do rúk tých na koho prešli bývalé socialistické organizácie. Pozemkové úrady nielen rozhodovali, ale aj mali prehľad o tom, čo podliehalo reštitúcii. (Počul som o prípade , že spoločenstvo požadovalo reštitúciu. A pozemkovú úrad ho vyviedol z omylu. Že v danom prípade nebolo odobraté vlastníctvo ale len užívacie právo. Postačovalo teda len požiadanie o vydanie majetku na užívanie.)
23.7 2014 14:41
autor: neznámy
K poľovaniu: Viete, že sa v roku 2009 zmenil zákon o poľovných revíroch?
Už neplatí to, čo platilo pred týmto rokom.
23.7 2014 20:03
autor: neznámy
Pri postúpení výkonu práva poľovníctva nejde v žiadnom prípade o nejaký prenájom pozemkov, ktorý tu všetci uvádzate. Toto právo patrí vlastníkovi. Ide o právo vzťahujúce sa k celému revíru a nie len k pozemku vo vlastníctve. V žiadnom prípade teda o postúpení tohto individuálneho práva nemôže rozhodovať nadpolovičná väčšina spoluvlastníkov pozemku.
24.7 2014 7:35
autor: neznámy
.Pri postúpení výkonu práva poľovníctva , ide o poľovný revír ako celok.Poľovné združenie zvolá vlastníkov poľovného revíru /Poz. spoločenstvo môže zastupovať
predseda a hlasovať tak, ako to odsúhlasí nadpolovičná väčšina vlastníkov spol. nehnuteľnosti.
Spomedzi všetkých vlastníkov POĽOVNÉHO Revíru, sa zvolia traja splnomocnenci, ktorí uzatvroria s POĽ. združením zmluvu. Cena za ha je už trhová a ni tabuľková.
Pravdu má aj pán Vlado, /PD majú vo svojich zmluvách klauzulu o Poľovnom. združení už zafixovanú, takže nájom z ostatnej Poľ. pôdy ide im.
Zmluva sa zasiela aj na Poz. a lesné úrady , ak je prenajímateľom aj Pozemkové spoločenstvo

Pán Vlado, všetko najlepšie k dnešným meninám , veľa zdravia , šťastia a teším sa na Vaše príspevky.
24.7 2014 15:30
autor: neznámy
aa Pozemkové spoločenstvo nemôže zastupovať predseda a hlasovať za pozemky v užívaní pozemkového spoločenstva. Ako som uviedol právo výkonu poľovníctva je individuálnym právom, ktoré nepatrí spoločenstvu ale vlastníkom. Predseda resp. ktokoľvek môže zastupovať len tých vlastníkov od ktorých má splnomocnenie. Nemôže teda na zhromaždení hlasovať hlasom zodpovedajúcim celej výmere spoločenstva ak nemá na to splnomocnenie od všetkých vlastníkov. Toto individuálne právo sa vzťahuje aj na pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť. Nehovoriac o tom, že spoločenstvo môžu tvoriť aj pozemky, ktoré nemajú charakter spoločnej nehnuteľnosti.
Pri hlasovaní na zhromaždení vlastníkov pozemkov v poľovnom revíri ma každý vlastník taký hlas akú výmeru vlastní v poľovnom revíri. Ide zväčša o súčet výmier viacerých vlastnených pozemkov či spoluvlastníckych podielov. Teda aj podielov na pozemkoch majúcich charakter spoločnej nehnuteľnosti. Rovnakým spôsobom sa určuje hlas SPF, ktorý je oprávnený v tomto práve zastupovať jednotlivých ( neznámych ) vlastníkov nie na základe splnomocnenia ale zo zákona. To, že v praxi hlasujú predsedovia urbárov aj za výmeru, na ktorú ich jednotliví vlastníci nesplnomocnili je iná vec. Porušujú zákon.
25.7 2014 7:47
autor: neznámy
Prečítala som si zákon 274/2009, na ktorý som bola upozornená potom, čo som práve z dôvodu toho/, čo ste napísali v prvej časti / upozornila na nezákonnosť postupu pri hlasovaní vlastníkov v poľovnom revíri.
Odporučili ma na MP-SR -sekcia poľovníctvo.
Možno mi práve unikla skutočnosť,za akých podmienok môže predseda zastupovať vlastníkov Poz. spoločenstva.
Včera večer som si tento zákon pozorne prečítala a to celý, ktorý sa týka poľovného revíru.
Mándáty členom od vlastníkov, uzatváranie zmluvu -jednej , to je v poriadku.
Dôležité sú tam aj iné kritéria a tie všetky si preverím.
Dám si upresniť to zastupovanie predsedom.
K schváleniu stačila nadpolovičná väčšina vlastníkov poľ. revíru. Fond píše o 2/3.
Pred nejakým časom sa touto témou zaoberali aj v relácii Farmárska revue.
Ďakujem

26.7 2014 8:45
autor: neznámy
Ak "aa" pochádza od mena Anička, tak zas na oplátku k dnešným meninám prajem všetko najlepšie jej. A samozrejme, že nielen jej, ale všetkým, ktoré si to prečítajú.
26.7 2014 9:10
autor: neznámy
Pán neznámy: §5 ods 2 zákona 274/2009-odkaz pod čiarou na zákony čiadstka 6 -§16.
Poz. spoločednstvá majú uzatroverné aj stanovy, kde je špecifikované postavenie výboru.
Ale súhlasím aj s Vami, že môže zastupovať iba tých, ktorí mu dajú splnomocnenie. V konečnom dôsledku zhromaždeniu stačí , tak ako som písala nadpolovičná väčšina, na odsúhlasenie poľ. revíru.

Zmenil sa zákon 504.
Pre mňa, ako vlastníka súkromných pozemkov je dôležitý aj právny
vzťah medzi mnou a Poľ. družstvom k Poľ. revíru.
Môže ma PD na základe starých zmluv zastupovať na zhromaždení vlastníkov?

Podľa zmeny zákona by to už nebolo možné.
Nemali byť vystavené dodatky k zmluvám?

aa pochádza od mena , ktoré malo meniny 26.júla.Vďaka
28.7 2014 9:24