Lesmedium

LPUS Snina je v likvidácii

autor: neznámy
Oznamujem členom pozemkového spoločenstva LPUS Snina, že spoločenstvo je od 1.7.2014 v likvidácii. Dôvodom je to, že výbor nepodal návrh na zápis zmien do registra pozemkových spoločenstiev v zákonnej lehote.
sekcia: Archívne fórum, 18.7 2014 19:13
autor: neznámy
Ukľudni sa , ty sam si vyhlasil likvidaciu spoločnosti?
18.7 2014 21:30
autor: neznámy
Ja som nič nevyhlásil, oznámenie bolo poslané Okresným úradom výboru. Majú to v rukách.
18.7 2014 21:47
autor: neznámy
To odkedy úrad rozhoduje o tom, že spoločenstvo je v likvidácii a na základe čoho? V zákone niekde som nenašiel, že by mal o tom rozhodovať.
22.7 2014 14:38
autor: neznámy
Pre Petra:
§ 31 zákona

(9) Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 5, zmluva o spoločenstve stráca platnosť a spoločenstvo sa zrušuje. Obvodný lesný úrad zapíše spoločenstvo do registra s dodatkom "v likvidácii" a spoločenstvo môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo je povinné do 1. októbra 2014 vymenovať likvidátora a oznámiť obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ak si spoločenstvo túto povinnosť nesplní, obvodný lesný úrad zapíše ako likvidátora jeho štatutárny orgán zapísaný v evidencii alebo registri alebo prvého z členov štatutárneho orgánu alebo, ak nie je známy štatutárny orgán, osobu, ktorá v mene spoločenstva vystupovala pred orgánmi štátnej správy.
24.7 2014 8:46
autor: neznámy
Samozrejme to som si prečítal. Nikde však tam nie je zmienka o tom, že úrad vydá o zrušení = likvidácii spoločenstva rozhodnutie ,či oznámenie. V zákone ( § 23 ods. 2 ) je uvedené, že do registra sa zapisuje zrušenie spoločenstva a návrh na zápis zrušenia podáva spoločenstvo ( § 25 ). Môže tak úrad sám bez návrhu, či rozhodnutia zaevidovať likvidáciu urbáru?
24.7 2014 10:06
autor: neznámy
Peter čo sa čuduješ od toho výboru sa nič iné nedalo ani čakať. Je to tak, aj ja som sa informoval. Som zvedavý, čo za tým je.
24.7 2014 13:43
autor: neznámy
Peter, mýliš si dve rozdielne veci.
Zrušenie spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia - vtedy návrh na zrušenie podáva zástupca spoločenstva .
Zrušenie spoločenstva zo zákona, keď nesplní povinnosti uložené zákonom . Toto je prípad spoločenstiev, ktoré do 30.6. nezosúladili svoje pomery so zákonom 67 a nepodali návrh na zápis zmien. Úrad o tomto akte nevydal rozhodnutie, len oznámil spoločenstvu, že nesplnilo podmienky a zaniklo zo zákona. Ich postup bol správny .
25.7 2014 6:20
autor: neznámy
No a práve o to ide. Na základe čoho nejaký úrad oznamuje, že spoločenstvo zaniklo? Zákon 97 uvádza, že v konaniach podľa tohto zákona sa uplatňuje správne konanie. Ak teda úrad skúmal a rozhodol sa, že spoločenstvo je zrušené mal by hádam vydať o tom nejaké rozhodnutie, aby bola možnosť sa voči tomu odvolať. Postup tohto úradu teda nemožno považovať za správny. Zákon neukladá úradu niečo oznamovať ale konať podľa správneho poriadku.
25.7 2014 8:12
autor: neznámy
Peter naozaj je to tak ako píše neprihlásený 25.7 2014 6:20. Takýto pokyn dostali úrady, že takto majú postupovať. Si právnik, keď píšeš o správnom konaní?

25.7 2014 9:02
autor: neznámy
Peter, toto spoločenstvo nesplnilo povinnosť, ktorá bola zákonom uložená pod hrozbou zániku - likvidácie. Úrad to vyznačil v registri PS a to vyznačenie oznámil aj pozemkovému spoločenstvu. Čo je na tom nepochopiteľné.
25.7 2014 9:51
autor: neznámy
Nepochopiteľné je na tom to, že úrad oznamuje niečo o čom nerozhodol. Aký právny význam má potom toto oznámenie? Je pre spoločenstvo záväzné?
25.7 2014 13:05
autor: neznámy
Však zákon nehovorí o tom, že musí o tom rozhodovať úrad, úrad vie, že návrh neprišiel v lehote a dôsledky nastávajú priamo zo zákona. Samozrejme, že je zo záväzné pre spoločenstvo. Bolo na to dostatok času, aj lehotu predĺžili. Ak je to tak ako píšete, potom je to len zodpovednosť výboru prečo tak konal, resp. nekonal.
25.7 2014 13:31
autor: neznámy
Som rád , že LPUS Snina pod týmto vedením je v likvidácii, robili si z ľudí srandu, príkladom bolo 12 čiastkových schôdzi alebo spôsob voľby staronového výboru ale čo bude ďalej ?
25.7 2014 14:24
autor: neznámy
No čo by bolo? Najprv sa bude čakať až skončí likvidácia. Za ten čas sa nebude v lese nič robiť. Potom sa môže založiť nové spoločenstvo. Ak sa nezaloží prídu pokuty pre vlastníkov, že sa o les nestarajú. No a ak nezaplatia môžu im ten les zobrať.
25.7 2014 14:35
autor: neznámy
Snina to máš úplnu pravdu, sám som bol na tej schôdzi, vôbec som chápal, čo sa tam deje a takých nás tam bolo viac, aj Miľovčík, čo to tam riadil bol z
toho mimo.Až také následky som teda nečakal.
25.7 2014 14:45
autor: neznámy
Števo, neviem prečo tam bol Miľovčik , ale na jeho výrok " že ide o najdemokratickejšie voľby výboru" ma takmer zdvihol zo stoličky.
25.7 2014 15:06
autor: neznámy
Likvidácia nie je jednoduchá a lacná záležitosť, ak sa má vykonať dôsledne a v súlade so zákonom. Výbor by mal túto skutočnosť čo najskôr oznámiť členom a čo najskôr ( v zmysle zákona) zvolať zhromaždenie, kde by sa mal zvoliť likvidátor. Čím rýchlejšie likvidácia prebehne, tým skôr je šanca predísť škodám na majetku členov. Nové spoločenstvo je možné založiť až po výmaze starého z registra. Predpokladám, že spoločenstvo malo uzavreté aj rôzne nájomné zmluvy, možno pracovnoprávne, dohody, obchodné zmluvy. Momentálne je patová situácia, štatutár totiž nemôže ani nakladať s účtom, uhrádzať faktúry, realizovať výplaty. Zaujala ma však info o 12 čiastkových schôdzach, len nechápem dôvod.
25.7 2014 15:18
autor: neznámy
Prečo 12 schôdzi ? No preto že tak sa lepšie manipuluje s ľudmi. Len dúfam, že sa už p. Kovaľ do výboru nedostane.
25.7 2014 18:52
autor: neznámy
Neviete, či výbor LPUS Snina spolupracuje s úradom a robí všetky úkony, aby sa likvidácia velmi nepredražila? Lebo to, čo tu čítam mi naháňa strach,nejde o jednoduchý proces.
28.7 2014 8:33
autor: neznámy
Prečo by mal výbor robiť nejaké úkony? Spoločenstvo je zrušené a tak je zrušený aj výbor. Likvidátora bude treba zaplatiť.
28.7 2014 10:55
autor: neznámy
To je neskutočne ,a tak ľuďom po celý čas klamať´. Na to treba poriadne silný žalúdok.
28.7 2014 13:18
autor: neznámy
Števo máš strach ,že sa to predraží? Vieš koľko stala právnická firma z Košíc ktorú si Kovaľ objednal . Kto to zaplatí. Ja mam strach z toho že Kovaľ znovu ovladne urbariat a toto je natom najhoršie.
28.7 2014 16:24
autor: neznámy
Jeho drzosť nemá hraníc, kvôli čomu tam mal právnickú firmu, notárku a SBS.Nech predloží vyúčtovanie, koľko to divadlo stálo. A teraz likvidácia.
29.7 2014 8:38
autor: neznámy
Vo včerajších Sninských novinách je otvorený list pre podielnikov od pána B. Stojí to za prečítanie.
29.7 2014 11:38
autor: neznámy
Musím len súhlasiť, stojí to skutočne za to.
29.7 2014 12:27
autor: neznámy
Teraz je vidieť kto a ako spravoval naše podiely. Na VZ čiastková schôdza jedna z 12-tich za predsedníckym stolom z celého výboru sedel len predseda p. Kovaľ a za dozornú radu p. Haburaj .Potom notárka , právnička a primátorov syn "neviem prečo". Ako podielník som sa mohol zúčastniť jen jednej čiastkovej schôdze a to v termíne stanovenom výborom.Najatá SBS-ka vpúšťala len pozvaných a to podľa dátumu na pozvanke. Hlasovanie bolo elektronycke ale ponižujúce, najprv vstali a odišli hlasovať tý čo su za, potom vstali a odišli hlasovať tý čo si dovolili s niečim nesúhlasiť. To preto aby bolo vidieť kto ako hlasuje . Na každej schôdzi bolo asi cca 60 podielnikov. Výhovorka predsedu že je veľa podielníkov a mala sála neobstojí.
30.7 2014 12:29
autor: neznámy
Prečo tam boli cudzie osoby, na základe akého rozhodnutia? Koľko stáli?
Však na schôdzi môžu byť podielnici, prípadne ich splnomocnení zástupcovia a členovia orgánov.
30.7 2014 13:52
autor: neznámy
Úrad musel pochybiť. Podľa zákona sú predsa v lehote. Tam je nejaká zrada.
30.7 2014 15:15
autor: neznámy
Ešte jedna perlička ,po príchode na čiastkovú schôdzu dostal podielnik LPUS Snina hlasovací lístok na ktorom bol namiesto počtu hlasov ČIAROVY KOD. To preto aby podielnik nevedel koľko má hlasov.
31.7 2014 12:42
autor: neznámy
Aj my dávame v urbári čiarový kód však inak by sa to spočítať nedalo. Čítačka prečíta len kód.
31.7 2014 14:44
autor: neznámy
A j problem k čiarovému kodu dopisat počet hlasov. V minulosti Kovaľ počital hlasi len za Les a za poľnohospodarsku pôdu nie.
1.8 2014 11:06
autor: neznámy
Problém nebol v elektronickom hlasovaní a ani v čiarových kódoch. Problém bol v tom, že firma, ktorá zabezpečovala elektronické hlasovanie nedisponovala čítačkou kariet. Nedalo sa teda zistiť, koľko hlasov mal podielnik natipovaných na karte. Predseda odmietol povedať meno tej firmy, bola pravdepodobne napojená na právnikov z Košíc, ktorí to všetko menežovali. Celé to bol pochybné, šetrí to už polícia. Tých 12 schôdzí viedla ( sedela aj za predsedníckym stolom, ľudí dala vyviesť a vyhodiť zo schôdzí SBS ) a zákony porušovala právnička Tekeliová,,ktorá robí právne poradenstvo v rádiu Regína a tam ako odborník na pozemkové právo vysvetľuje zákony, ďalej syn primátora tam pôsobil ako advokát , celé to nezákonné konanie vraj zastrešoval ďalší právnik, ktorý radí vo Farmárskej revue, Tekeliová je vraj jeho zamestnanec.
2.8 2014 5:40
autor: neznámy
Problém nebol v elektronickom hlasovaní a ani v čiarových kódoch. Problém bol v tom, že firma, ktorá zabezpečovala elektronické hlasovanie nedisponovala čítačkou kariet. Nedalo sa teda zistiť, koľko hlasov mal podielnik natipovaných na karte. Predseda odmietol povedať meno tej firmy, bola pravdepodobne napojená na právnikov z Košíc, ktorí to všetko menežovali. Celé to bol pochybné, šetrí to už polícia. Tých 12 schôdzí viedla ( sedela aj za predsedníckym stolom, ľudí dala vyviesť a vyhodiť zo schôdzí SBS ) a zákony porušovala právnička Tekeliová,,ktorá robí právne poradenstvo v rádiu Regína a tam ako odborník na pozemkové právo vysvetľuje zákony, ďalej syn primátora tam bol ako advokát , celé to nezákonné konanie vraj zastrešoval ďalší právnik, ktorý radí vo Farmárskej revue, Tekeliová je vraj jeho zamestnanec.
2.8 2014 5:43
autor: neznámy
Bol bi problém zverejniť na stránke LPUS Snina počty hlasov jednotlivých podielnikov ? Som zvedavý koľko toho nahrabal Kovaľ a odkiaľ ?
2.8 2014 11:59
autor: neznámy
No čo ?Cieľ bol ďalej šafáriťako20 rokov predVZ. Pán B začal zákonne kupovať podiely a to sa výboru nepáčilo veď by prišli o koryto.Nie že by poctivo kupovali podiely aj oni, začali motať. Stádo sninčanov za 20-30 Eur bude tam kde chceme a cez družstvo a s právnikmi ich zbavíme rozhodovacích právomoci navždy.Hlupákom majetky nepatria. Ešte že pár rozumných sa našlo a zachranilo na poslednú chviľu pašvisko pre hlúpe ovečky.Za čo by sa im malo poďakovať že našo šninske žeme neskončili na Zvonárskej v Košiciach.Zostáva len veriť že to nie je koniec a za gazdovanie v minulosti, za pokus o tunelovanie a dovedenie do likvidácie bude dakto sedieť. Aj keď sme na Slovensku ?!
4.8 2014 9:35
autor: neznámy
Najlepšie čítanie roka " URBARSKE NONINY LPUS p. s. Snina" Skutočne nemá to chybu. Škoda že vyšlo len šesť čísiel p. Kovaľ. Čo slovo to klamstvo. CHVALA BOHU , že sa vám podarilo založiť to družstvo, aspoň vieme oddeliť zrno od pliev.
4.8 2014 14:29
autor: neznámy
Ja som do poslednej chvíle nechcel tomu veriť, no presvedčil má o tom próblem s chatkami, dal som im peniaze za pozemok, geometrický plán a teraz mi nechú dať stavebné povolenie. Sám som sa bol pýtať na úrade, lebo už im neverím, presne ako napísal Snina, ukázali sa, tí čo založili akési družstvo, nikto nevie prečo, načo a začo.
5.8 2014 8:28
autor: neznámy
Nemá niekto nové informácie ohľadne LPUS Snina? Zdedil som nejaké podiely v urbári, no bývam mimo Sniny a neviem sa akosi dostať k informáciám, bratranec mi poradil nejakého Kovaľa, no nemám ne neho žiaden kontakt.Ďakujem
5.8 2014 11:51
autor: neznámy
Predseda výboru LPUS Snina p Kovaľ : 0908 630 003
5.8 2014 16:59
autor: neznámy
viete niečo nove ohľadom LPUS Snina
14.8 2014 14:46
autor: neznámy
To by aj mňa zaujímalo, čo sa deje s LPUS Snina
18.8 2014 12:23
autor: neznámy
Ak chceš vedieť čo je nové v LPUS Snina zavolaj Kovaľovi 0908 630 003
18.8 2014 17:02
autor: neznámy
Vyšlo ďalšie 7/2014 číslo URBARSKYCH NOVIN , ale kľudne to mohlo mať názov KOVAĽOVE ROZPRAVKY pre podielnikov.
25.8 2014 13:55
autor: neznámy
Prečo rozprávky? Je tam niečo vymyslené, prikrášlené? Kde si ich môžem kúpiť? Snáď sa tam niečo dozviem, čo sa vlastne deje?
26.8 2014 10:53
autor: neznámy
Noviny sú nepredajne a sú určené len podielnikom LPUS , aj to nie všetkým.
Niektoré informácie sú na stránke www.lpussnina.sk . No neviem prečo tam nie sú všetky výtlačky urbárskych novin .
26.8 2014 17:29
autor: neznámy
Bolo by lepšie komunikovať na stránkach LPUS Snina lebo tu je to rozhádzane asi do siedmich tém, alebo sa to nedá ?
15.9 2014 13:55
autor: neznámy
Presne tak, tiež to sledujem dlhšie, lebo chcem zistiť, čo sa vlastne deje a na jednom mieste by to bolo ideálne.
16.9 2014 11:09
autor: neznámy
Ako to s LPUS vlastne je sú v likvidácii či nie , pokieľ viem LH naďalej dáva lístky na vývoz dreva z lesa čo sa aj realizuje .
28.9 2014 13:31
autor: neznámy
Je už určený likvidátor v LPUS Snina? Čo sa vlastne deje, lebo družstvo ďalej veselo vykupuje a rozdáva píly.
30.9 2014 10:58
autor: neznámy
Neviete niečo nove ohľadom urbariatu
10.10 2014 19:54
autor: neznámy
Akosi ticho pred búrkou, keď nie pred uragánom.
13.10 2014 10:35
autor: neznámy
Novinky : LPUS Snina dal na súd lesný úrad, že ich dal do likvidácie. Pán B. dal na súd valné zhromaždenie, že nebolo podľa zákona a boli porušené jeho práva, keď ho ako najväčšieho podielnika súkromná polícia odmietla vpustiť na schôdzu. Napadol aj to, že do urbariátu sa začlenili súkromné pozemky bez toho, aby ich majitelia o tom vedeli.
15.10 2014 14:34
autor: neznámy
Je čas spraviť v urbariate poriadok.
15.10 2014 20:29
autor: neznámy
Skúste niekto nahodiť tuto tému LPUS Snina na: http://www.agroforum.sk/
15.10 2014 21:09
autor: neznámy
Konečne im niekto klepne po palcoch. Vobec sa nedivím, že pán B. takto postupuje, však sa tam k nemu správali ako k zlodejovi, a ten mladý Milovčík sa tam správal ako minister, ktorý zjedol múdrosť celého sveta. Nechápem, kto ho tam nominoval a hlavne na základe čoho.
20.10 2014 8:44
autor: neznámy
Vie sa či už bolo aj pojednávanie, šiel by som sa pozrieť. A čo polícia zistila už niečo?
21.10 2014 10:17
autor: neznámy
Tiež sa rád prídem pozrieť na pojednávanie. Ak viete niekto termín pojednávania dajte vedieť.
22.10 2014 16:18
autor: neznámy
Myslím, že viacerí by mali o to záujem. Nedá sa to niekde zistiť?
24.10 2014 10:37
autor: neznámy
Ako je to s likvidáciou, keď prebieha súd?
28.10 2014 9:19
autor: neznámy
Je niečo nové, lebo nič nepočuť okolo LPUS Snina,nejaké divné, žiadne šumy, žiadne urbárske noviny.
29.10 2014 13:30
autor: neznámy
a je to
15.11 2014 19:02
autor: neznámy
Skutočne nevie nikto nič, nepripravujú sa nejaké urbarské
noviny?
19.11 2014 9:02
autor: neznámy
Ano pripravuje sa ale ďalši podvod na podielnikoch
20.11 2014 17:41
autor: neznámy
Aký zase podvod? S čím má súvis? Neviem si ani len predstaviť, čím, resp. kým to zase zavaňa.
21.11 2014 10:58
autor: neznámy
To by aj mňa zaujímalo, čo zase chystajú.
21.11 2014 13:21
autor: neznámy
Už ma to nebavy asi predam podiely Bajusovy nech sa s nimi trapi on
22.11 2014 14:47
autor: neznámy
Kovaľ bol dnes vo farmarskej revue na stv.
23.11 2014 17:41
autor: neznámy
Ako je možné, že ten klamár a manipulátor rozpráva v tv a tvári sa ako najväčší odborník na urbáre a na zákony. Pozeral som to v sobotu a aj v nedeľu, aby som to lepšie pochopil, no nerozumiem, keď tak všetko vie, prečo tak riskoval s termínom, mali dať na okresný úrad skôr, a bol by pokoj. Načo teraz to divadlo.. súdy a podobne, kto to všetko zaplatí, zase my urbarnici. V tej Snine sa len roky klame, mám pocit, že dopadneme ako mesto, kde roky panuje najmudrejší, ktorí všade hovorí ako mesto úspešne čerpá eurofondy a zrazu bloknuté účty mesta. Mám pocit, že to dopadne rovnako zle.
25.11 2014 12:25
autor: neznámy
keď tak všetko vie sám, načo na schôdzach potreboval právnikov z košíc, nech ukáže koľko sme im všetci zaplatili, že sa nehanbí, keď som ho tam videl ako rozpráva išlo ma poraziť. Zrazu už všetko vie a doteraz samé problémy, som zvedavý kedy mi vráti peniaze za pozemok na chatku a za plán.
27.11 2014 15:28
autor: neznámy
Peniaze už asi neuvidíš
28.11 2014 15:41
autor: neznámy
Viete vy vsetci, co tu mudrujete, preco vobec tato kauza vznikla? Preco sa riesi sud? Pretoze jeden vas chamtivy a naoko zanieteny spoluurbarnik dal udanie na okresny urad, mozno aj nieco viac, aby bolo LPUS zrusene. Chodte teraz plakat k nemu domov a nie si vylievat zlost na ludoch co sa snazia celu vec zachranit.
30.11 2014 9:16
autor: neznámy
tomu chamtivemu spoluurbarnikovi ste schceli akymsi nezmyselnym limitom obmedzit jeho vlastnicke prava .. to po prve a po druhe nesplnili ste nalezitosti preregistracie v zmysle zakona.... takze nezavadzajte
30.11 2014 10:02
autor: neznámy
k neprihlásený z 30.11 2014 9:16: Trafený gunár zagagál, keď tak všetko viete, prečo sa nepostavite pred podielnikov a všetko nevysvetlíte, na schôdzach ste ľudí vyháňali, nič ste nechceli ukázať začo sa vlastne hlasuje a pod. Nemyslíte si, že urbarnici sú hlúpi, mnohí majú príbuzných právnikov a oni im to vysvetlili ako sa veci majú. Že sa nehanbíte, ešte aj tu ľudí haniť. Keby som tu nechodil, tak nič neviem. Teraz zo seba robite záchrancov, však toto je výsledok vašej 20 ročnej práce, čo idete zachraňovať, urbar pred likvidáciou, či pozemky na chatky, či seba, či čo?
1.12 2014 13:34
autor: neznámy
k neprihlásený z 30.11 2014 9:16: Čo také zle spravil ten podielnik že vám tak leží v žalúdku. A že ste si ho sami navrhli do výboru to zo strachu alebo si myslite že prejde na vaše nekalé praktiky .
2.12 2014 21:04
autor: neznámy
To by aj mňa zaujímalo. Pravdepodobne im prišiel na ich ťahy. Im by malo byť jedno, že sa zmenil iba majiteľ podielov, no asi sa báli, že by im prekazil ich plány svojimi hlasmi. Však pokiaľ viem ľudia predávali dobrovoľne, však to bol ich majetok, nemuseli sa predsa pýtať Kovaľa a jeho prisluhovačov. Keby k tomu výkupu nedošlo ticho by zas ďalších rokov bačovali s našim majetkom. Konečne sa niečo deje.
3.12 2014 9:07
autor: neznámy
ja som predal 1.2 Ha za 2400 Eur. Dal som ich na uložku 3,6%.Ročný výnos 86.4 eur. Za 20 rokov členstva som dostali šesť krát spolu 261 Eur! Ak dobre počitam tak za 20 rokov iba na úrokoch mám 1728 Eur čistého plus celu istinu 2400.A banka neni urbariat.
6.12 2014 16:29
autor: neznámy
Podielnici nikdy nebudú mať taký zisk v urbariáte.
10.12 2014 9:23
autor: neznámy
Je niečo nové v LPUS? Však im už končí volebné obdobie, žiadna schôdza?
3.2 2015 10:42
autor: neznámy
Žiadne volebne obdobie im nekonči! Však len pred necelým rokom sa nechali sami znovu zvoliť.
7.2 2015 16:59
autor: neznámy
Kupuje niekto urbariát ?
7.2 2015 19:08
autor: neznámy
Schôdza bude až v máji
1.3 2015 15:14
autor: neznámy
Akých spôsobom bude prebiehať? Ako minulý rok SBS, miľovčík a notár z košíc? Aký bude program?
3.3 2015 9:11
autor: neznámy
To sme ale podielnici? Nikto nevie čo sa v urbare deje ,kedy a či ôbec bude schôdza, ako je to s tým súdom?
Asi nám stači že to vie predseda.
8.3 2015 18:33
autor: neznámy
predám podiel v LPUS Snina 14 652 m2
19.4 2015 13:17
autor: neznámy
Aj ja by som predal, mám okolo 8000 m2, vie niekto, kto by kúpil?
21.4 2015 11:02
autor: neznámy
Kovaľ a jeho družstvo kupia všetko
21.6 2015 16:30
autor: neznámy
Však to kupuje Krátky z košíc
8.7 2015 20:01
autor: neznámy
Schôdza bude až keď Kovaľ povolí . Jasne
22.7 2015 15:04
autor: neznámy
Krátky nie je podielnik tak si nemôže nič kupiť.
25.7 2015 12:41
autor: neznámy
Kratky nepotrebuje kupovať podiely. Vlastní predsa družstvo, ktoré vykupovalo podiely.
30.7 2015 16:08