Lesmedium

Do 30.6.2014 alebo do 30.7.2014

autor: Juraj
Vďaka za rady, stihli sme podať návrh na preregistráciu v pondelok, 30.6..Čo ma však šokovalo, keď mi pracovník na lesnom úrade povedal, že sme sa s podaním nemuseli tak ponáhľať, lebo máme ešte 30 dní čas, aby sme im to doručili. Schôdzu sme mali v sobotu 28.6. My sme to tam radšej nechali,len nás to prekvapilo, že kde je pravda.
sekcia: Archívne fórum, 2.7 2014 17:24
autor: neznámy
To ktorý úrad si vymyslel takúto lehotu? V zákone nič také nie je. Skutočne "odborníci".
3.7 2014 7:29
autor: alaveso
Predsa je povinnosť usporiadať právne pomery v spoločenstve je povinnosť do 30.06 a ďalšia povinnosť podať návrh na zápis zmien do registra na úrad do 60 dní, takže ak by schôdza bola 30.06 tak na podanie návrhu je ešte predsa 60 dní, ale to je najneskorší možný termín podania na úrad.
6.7 2014 21:13
autor: neznámy
Povinnosť podať návrh na zápis zmeny do 60dní sa na prispôsobenie právnych pomerov nevzťahuje. Tu bolo potrebné splniť aj podmienku podania návrhu do 30.6.. Ak spoločenstvo neprispôsobilo svoje právne pomery do 30.6. je zo zákona zrušené. No a ak je už zrušené nemôže podávať žiaden návrh na zápis do registra.
7.7 2014 7:43
autor: alaveso
po novele sa v zákone píše: podľa § 31 ods. 5 "Spoločenstvo založené podľa doterajších predpisov sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 30 júna 2014 a podať návrh na zápis podľa § 24, resp. § 25 ods. 2". Keby to bolo napísané ináč napr. ".....sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a podať návrh na zápis podľa § 24, resp. § 25 ods. 2 do 30 júna 2014 " tak potom by teoreticky mohlo platiť to čo uviedol (neprihlásený dňa 07.07.2014), ale v takomto znení je povinnosť vykonať len právne pomery do 30.06.2014 a tieto zmeny nastávajú schválením zmien na valnom zhromaždení, nie podaním návrhu na úrad. Úrad vo veci vydáva len deklaratórne potvrdenie, ktorým potvrdzuje právne skutočnosti, ktoré nastali na valnom zhromaždení....
8.7 2014 9:14
autor: neznámy
alaveso, zvykli sme si, že tvorcovia zákonov niekedy akoby nemali zápočet z logiky .Je pravdou, že § 31 ods.5 je nešťastne formulovaný, treba si však všímať veci v širších súvislostiach. Dôležité je to, že ide o prechodné ustanovenia. A ešte dôležitejšie je to, že odkaz je len na § 25, ods.2, nie aj na ods. 4 . Toto, čo uvádzaš by platilo v prípade, ak by zhromaždenie bolo napr. v marci, vtedy by bolo možné podať návrh na registráciu v 60 dńovej lehote . Úrad síce nevydáva o registrácii rozhodnutie, ak však dostane podnet, je povinný skúmať, či predložené listiny sú v súlade so zákonom a je dokonca povinný zaoberať sa v prípade podnetu aj otázkou, či schôdza prebehla v súlade so zákonom.
8.7 2014 9:38
autor: neznámy
a ešte doplním, podľa tvojho výkladu by návrh mohol byť podaný 30. augusta , správny orgán by konal v ďalšej 60-dňovej lehote podľa zákona o správnom konaní, t.j. do 30.10. . Ako sa potom vysporiadaš s § 31, ods.9, kde sa ukladá PS povinnosť ustanoviť likvidátora v lehote do 1.10. Dátum 30.6.2014 bol posledným dňom zosúladenia právnych pomerov v PS a podania zároveň posledným dňom podania návrhu na príslušný úrad.
8.7 2014 9:44
autor: neznámy
Ja nerozumiem Vašim vyjadreniam, pre ˇmna je to zložité. Prosím o vysvetlenie.
Ak schválenie zmluvy bolo v rozpore so zákonom, ak zmluva nie je prispôsobená podľa zákona, je táto zmluva napadnuteľná? A ak ano, tak ako sa to dá.
Nestaťí doplnenie. A ak áno, na základe akých postupov.
8.7 2014 20:01
autor: neznámy
neprihlásený - schválenie zmluvy je v rozpore so zákonom vtedy, ak to neodhlasuje nadpolovičná väčšina zo všetkých členov. Povinnosťou PS s právnou subjektivitou bolo zosúladiť obsah svojej pôvodnej zmluvy s novým znením zákona. Ak ktokoľvek z členov PS má pochybnosť o tom, že zmluva nie je upravená podľa zákona, alebo bol porušený zákon pri jej schvaľovaní, môže podať podnet na príslušný Okresný úrad, je totiž účastníkom konania. Lesný úrad je povinný sa týmto podnetom zaoberať a ak zistí nezhody, vyzve predkladateľa návrhu ( predsedu PS ), aby veci vysvetlil, doložil, zdôvodnil. Následne buď preregistruje PS alebo registráciu odmietne. Ďalšia vec je súd. Zákon hovorí, že prehlasovaný vlastník sa môže obrátiť na súd. Prehlasovaný, znamená, že len ten, ktorý sa schôdze zúčastnil a hlasoval proti nejakému uzneseniu. Toto skôr prichádza do úvahy v tom prípade, ak zhromaždenie schváli nejaké uznesenie, ktoré sa mu nepáči, resp. má pocit, že bude jeho plnením poškodený. Treba si uvedomiť jednu vec, že pracovníci na lesných odboroch by veľmi radi všetkých nespokojencoch pri preregistráciách odpinkali s tým, že oni len registrujú a komu sa nepáči, nech sa súdi. Nie je to pravda, sú povinní postupovať podľa zákona o správnom konaní, to znamená - skúmať obsah predložených listín, či sú v súlade so zákonom, priebeh schôdze, či bola uznášaniaschopná, či pri jej zvolávaní nebol porušený zákon atď. Musí však dostať písomný podnet, aby sa tým mohol zaoberať a podnet musí prísť v čase, keď ešte úrad nevykonal preregistráciu, teda v priebehu konania o registrácii.
9.7 2014 9:18
autor: neznámy
Úrad vykonáva nejakú preregistráciu? To sú mi novinky. Rovnako ako to, že účastníkom konania je každý člen. Dobre si prečítajte zákon. O preregistrácii tam nie je ani slovo. Úrad registruje údaje a preskumáva návrhy na zápisy. Zákon jasne definuje, kto je v týchto konaniach účastníkom. Rozhodne nie každý člen spoločenstva. Žiaden úrad nemôže rozhodovať o platnosti, či neplatnosti zmluvy. Jedine o tom na čo má podľa zákona právo.
9.7 2014 12:31
autor: neznámy
neprihlásený z 9.7., Napísal som to pomerne jednoducho, aby to dotazovateľ pochopil. Pod preregistráciou som myslel zosúladenie ZoZ, poprípade stanov so zákonom 97. Áno, zákon jasne definuje, kto je účastníkom, je to spoločenstvo, ktoré navonok zastupuje predseda a návrh podpisujú zákonom určené osoby. Avšak, § 30 zákona 97 jasne hovorí, v zmysle akého predpisu úrad koná. A § 3, § 14 atď. zákona 71/67 upravuje postavenie , práva a povinností účastníkov, zúčastnených osôb, orgánov konajúcich vo veci atď. Úrad nerozhoduje o platnosti zmluvy, úrad však posudzuje, či je uzavretá v súlade so zákonom. A žiaden právny predpis nezakazuje členovi PS aby podal podnet a žiaden úradník mu nemôže odpísať v trojriadkovom liste, že sa jeho podnetom nebude zaoberať. Ja viem, mnohým úradníkom, výborom a hlavne predsedom je ťažko, že prišla iná doba. Úrady sa budú musieť venovať registrom a kontrole plnenia povinností zo strany orgánov spoločenstiev, čo doteraz temer nefungovalo. A výbory sa budú musieť zodpovedať členom za nakladanie s ich majetkom. Aj ja patrím medzi tých prebudených členov.
9.7 2014 13:57
autor: neznámy
Karol v predošlej dnešnej reakcii 9:18 si uviedol, že "schválenie zmluvy je v rozpore so zákonom vtedy, ak to neodhlasuje nadpolovičná väčšina zo všetkých členov".
To ti v zápale diskusie ušlo. Ak je zmluva v rozpore so zákonom, tak jej nepomôže nič, hoci ju schvália všetci členovia spoločenstva.
(Možno si chcel napísať, že ak je aj zmluva v súlade so zákonom a neodhlasuje ju nadpolovičná väčšina, tak je v rozpore so zákonom.
Ale v tom prípade by bola otázka, či vôbec ide o zmluvu, ak nie je uzavretá patričným počtom zmluvných strán. )
9.7 2014 17:53
autor: neznámy
Karol pozrite si v zákone za čo môžu úrady uložiť sankciu a zistite, že v podstate toho veľa nie je. O praktickej kontrole ani nehovoriac. Naštudujte si tiež zákon o správnom konaní a odpovedzte si na otázku, či člen spoločenstva je účastníkom konania. Podnet na vykonanie štátneho dozoru môže podať ktokoľvek. To neznamená, že je účastníkom konania. Návrh na zápis do registra môže podať len oprávnená osoba a kto sa ňou rozumie uvádza zákon o poz. spol. Ten vôbec nepojednáva o otázke zodpovednosti výboru za nakladanie s majetkom. A už vôbec úrad nemôže posudzovať, či je zmluva uzavretá v súlade so zákonom. Jedine či obsahuje zákonom stanovený obsah a v zákonom stanovenom tvare. No a nakoniec je dobré, že sa začína aj niekto o dianie v spoločenstvách zaujímať, tak ako Vy. To, či bude ich činnosť na odbornej úrovni však nezabezpečí žiaden zákon, či úrady ale len samotní členovia.
9.7 2014 19:46
autor: neznámy
Ja som neprihlásený z 8.7.2014. Ak je zmluva odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou, tak je platná.
Ak však zmluva nie je zosúladená zo zákonom, tak registrácia platná nie je, aj keď ju Poz. a lesný úrad zaregistroval- Na moju otázku listom, mi prišla takáto odpoveď.

Pozemkový a lesný urad na základe podnetu prešetrí všetky potrebné náležitosti, ktoré mala zmluva obsahovať.
Čo bude nasledovať ďalej.- bude stačiť doplniť údaje , ktoré sú v zmluve chybné, alebo celkom chýbajú? Bude potrebné zvolanie zhromaždenia na ich odsúhlasenie.Alebo stačí, aby ich doplnil výbor?
9.7 2014 21:54
autor: neznámy
Kto vám dal takúto odpoveď? Zákon č. 97/2013 neuvádza, že sa registruje zmluva.Registruje sa nové spoločenstvo alebo zmeny v povinne registrovaných údajoch o už registrovanom spoločenstve. Ak sa zaregistruje nové spoločenstvo tak týmto dňom vzniká a nie je ho možné zrušiť zrušením rozhodnutia o registrácii aj keby bola jeho zmluva akokoľvek chybná. Voči registrácii sa nedá odvolať. Odvolať sa dá len voči rozhodnutiu o nezaregistrovaní a aj to len navrhovateľmi. Vzniknuté spoločenstvo sa môže zrušiť len spôsobom ustanoveným zákonom č 97/2013. Rovnako pri registrovaní zmien je odvolanie možné len v prípade, ak sa návrhu nevyhovie.
Pri povinnosti prispôsobiť právne pomery registrovaných spoločenstiev novému zákonu o pozemkových spoločenstvách do 30.6.2014 vznikla týmto spoločenstvám aj povinnosť doplniť niektoré nové údaje do registra vykonaním návrhu na zápis zmien. Ak spoločenstvo neprispôsobilo svoje právne pomery je od 1.7.2014 zo zákona zrušené. Neruší sa teda rozhodnutím úradu. Na základe oznámenia likvidátora o ukončení likvidácie sa vymaže z registra.
10.7 2014 8:25
autor: neznámy
K predošlému autorovi. Nie som síce právnik, ale domnievam sa, že posledná reakcia kuľhá na obe nohy. Tam, kde treba vykonať nejaký úradný akt, sa niečo začína, mení, alebo končí týmto úradným aktom. Žiadne spoločenstvo nebude automaticky zo zákona zrušené k 1.7. pokiaľ ho úrad nezruší.
Žiaden výbor spoločenstva sa nestáva plnohodnotným, pokiaľ o jeho voľbe neprebehne správne konanie. (Čo je nedomyslené, lebo to môže ohroziť chod spoločenstva.).
10.7 2014 9:12
autor: neznámy
Od tých, ktorí majú čo k tomuto zákonu právo hovoriť.
Moja otázka znela: či je platná zmluva, schválená nadpolovičnou väčšinou, ak nie je prispôsobená zákonu.Sú v nej vypadnuté paragrafy a nie sú vyčíslené podiely nežijúcich známych vlastníkov SPF, ako aj právneho subjektu, aj mnoho iných.
Odpoveď je.: Zmluva je platná, registrácia / spoločnosť už bola zaregistrovaná 5.2.2014, je neplatná.
10.7 2014 10:22
autor: neznámy
Vlado: tu chodia po rady hlavne laici. Mnohí nevedia posúdiť rozdiel medzi schválením, platnosťou, účinnosťou. Preto som to napísal tak, že na schválenie návrhu zmluvy je v prvom rade potrebná nadpolovičná väčšina zo všetkých hlasov. Takže ti dávam za pravdu, ako si to sformuloval.
Neprihlásený 19.46 - nepísal som o sankciách, myslel som v svojom príspevku na to, že keď dnes človek nahliadne do registra pozemkových spoločenstiev tak zistí, že mnohé údaje o mnohých PS sú neaktuálne roky. PS nevkladali do registra žiadne zápisnice, listiny atď. Pokiaľ ide o zákon o správnom konaní, uviedol som , že tu je účastníkom konania sú oprávnené osoby v zmysle zákona o PS. Nik však nemôže zabrániť členovi daného spoločenstva, aby v danej veci týkajúcej sa registrácie jeho PS nemohol podať podnet. A príslušný úrad sa jeho podnetom musí zaoberať v zmysle zákona o správnom konaní. A je pravdou, že výbor sa zodpovedá pri nakladaní s majetkom členom PS, nie úradu, tak som to aj myslel. A k odpovedi, ktorú obdržal neprihlásený z 8.7. - Toto len potvrdzuje moje doterajšie tvrdenia, že úrad sa musí zaoberať aj obsahom zmluvy a inými náležitosťami, ktorí viedli u uzavretiu zmluvy, napr. priebehom schôdze.
10.7 2014 11:41
autor: neznámy
Vlado. Výbor sa nestáva výborom v správnom konaní ale jeho zvolením. To by do času zápisu do registra spoločenstvo nemalo žiaden výbor. Nový výbor je štatutárnym orgánom od času zvolenia a registrácia zmien s tým nemá nič spoločné.
10.7 2014 13:17
autor: neznámy
Pre nedostatol času je v odpovedi chyba: Namiesto- registrácia nie je platná, malo byť: Takáto zmluva, nemala byť zaregistrovaná.
Bolo mi aj odpovedané, ako postupovať.


Pán Karol napásal že , v minulosti sa porušovali zákony v Pozemkových spoločnostiach, Teraz je nový zákon Ministerstva spravodlivosti a platí pre všetky právne subjekty.
Otázne je , či členovia sa budú zaujímať viac o dianie v subjekte.

Koˇko je potrebných podielov členov na zvolanie zhromaždenia?
Popčkáme si na verdikt Poz. a lesného úradu.
10.7 2014 14:00