Lesmedium

autor: neznámy
Je po 30.6.2014, čo sa stane, ak sa nejakým spôsobom zistí, že registrácia nie je platná.Poz. a lesný úrad zatregistroval spoločnosť v rozpore so zákonom.

V zmluve sú vypadnuté články podľa predpisu, Taktiež všetky zákony , na ktoré zákon 97/2013 sa odvoláva./čl. VIII./

V článoku 2-Hospodárenie spoločenstva, je iba odpísaý predpis vzorovej zmluvy.Nie je tam napísané, či bola schválená zhromaždením podnikateľská činnosť spoločenstva,.

Mali by byť percentuálne vyčíslení vlastníci vo fonde, právnické osoby , ako aj vlastníci , ktorí sú dávno mŕtvi. Nemá to vplyv na budúce dividendy?

Táto zmluva je príznačná pre novo vzniknuté spoločnosti.

A čo staré, ktoré majú na účtoch , na podielových listoch v komerčných bankách peňažné prostiedky,?

Ako toto malo byť v zmluve zapracované?

Ako ste to riešili v jednotlivých spoločenstvách? Prosím o Vaše informácie, ak také máte.

sekcia: Archívne fórum, 2.7 2014 7:51
autor: neznámy
Registrácia nového spoločenstva má za následok jeho vznik a to bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vykonaná v súlade so zákonom. Spoločenstvo, ktoré vzniklo v rozpore so zákonom môže na návrh podaný oprávnenou osobou zrušiť jedine súd. V prípade pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ktoré už bolo registrované a do 30.6.2014 nezosúladilo svoje právne pomery so zákonom č. 97/2013 ide zo zákona o zrušené spoločenstvo. Zrušením spoločenstvo vstupuje do likvidácie. Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra. Návrh na zápis zrušenia spoločenstva do registra je povinný podať predseda spoločenstva a jeden člen výboru do 60 dní, pričom sa v návrhu uvedie aj dôvod. Následne je spoločenstvo povinné do 1.10. vymenovať likvidátora a oznámiť ho registračnému úradu.
2.7 2014 9:38
autor: neznámy
Kde nájdeme menný zoznam, kto všetko sa podieľal na novom zákone o PS a jeho znení?
2.7 2014 10:51
autor: neznámy
1.) K podnikateľskej činnosti.
Zo zákona je každé spoločenstvo podnikateľom, preto nie je nutnosť, aby to bolo v zmluve uvedené. (Zákonodarca ignoroval, že sú spoločenstvá, ktoré iba hospodária a natiahol im povinný chomút podnikateľa.)
Avšak, ak by sa spoločenstvo rozhodlo podnikať aj mimo svojho hospodárenia, napríklad zriadiť si turistickú ubytovňu a či cestovnú kanceláriu, toto by už muselo byť v zmluve uvedené. Avšak nie konkrétne.
Zákon hovorí: h) údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3.
Zákon nehovorí nič o povinnosti uvádzať v zmluve výšku majetku spoločenstva pri preregistrácii. Spoločenstvo by si to síce do nej mohlo dať, možno kvôli dokumentačným účelom pre historikov, ale iný účel by to nemalo.
Pokiaľ ide o majetok spoločenstva je záväzným dokumentom schválená účtovná závierka.
Výšku percent podielového fondu a ďalších netreba vyčísľovať.
Musí byť vyčíslený iba počet ich vlastníckych podielov.
2.7 2014 10:54
autor: neznámy
Z Vašich odpovedí usudzujem, že čo nie je v zákone napísané, všetko je dovolené.
Ďalej- štátna správa nie je zodpovedná za chyby, ktoré urobí.Presne ako v predchádzajúcich zákonoch.
Nebyť takýchto pochybení, nemohlo sa stať, že spoločnosti bez právnej subjektivity mali výbory bez spolnomocnení, vlastnili IČá, na základe ktorých smelo podnikali, mali DIČ, neoprávnene nakladali s cudzím majetkom,
Možno tu prekvitala korupcia a klientelizmus..
Nezákonné nájomné zmluvy, atď.
P. Vlado- citujem:zo zákona je každé spoločenstvo podnikateľom.
Tak nech sa aj správa ako takýto subjekt. Máte zverejnenú zmluvu?
My nie. Všetko je tabu. K nahliadnutiu? Tiež nie.
Právny subjekt by mal zvereniť aj uznesenie .Aj účtovnú závierku.
Pri jej predkladaní pokladníčka odrecitoala sumy, ktoré v konečnom dôsledku nesúhlasili-to čo nám prečítala. Doteraz mi nikto nevysvetlil rozdiel v sumári.
Predseda DR . Je to dôležitá funkcia.On zodpovedá za všetko.
Ak je však takýto človek bez základných znalostí podvojného účtovníctva, tak je iba bábkou v rukách výboru- resp. predsedu.
3.7 2014 14:02
autor: neznámy
Akých ľudí si zvolíte takých budete mať. Rovnako ako aj inde.
3.7 2014 14:28
autor: neznámy
Veď to, akých si zvolíme.Navrhli sa sami.U nás sa po celé stáročie uzatv árali sobáše medzi blízkymi príbuznými..Prejavuje sa to na celkovom myslení obyvateľstva.Rodinné klany sú silné . Tie riadia dedinu. Tí schopnejší,ignorujú celé dianie okolo seba, vediac, že hlúposť má u nás zelenú.
3.7 2014 18:14