Lesmedium

Mrtvy vlastníci -nepredené podiely

autor: neznámy
Prosím , v našich listoch vlastníctva je mnoho osôb, po ktorých nebolo dedičské konanie.

Nemajú byť v správe SPF?

Ako mali byť títo vlastníci v zmluve uvedení?

sekcia: Archívne fórum, 28.6 2014 17:41
autor: šimon
samozrejme, že majú byť v nakladaní SPF
29.6 2014 17:20
autor: neznámy
A keď ich tam nemáme? Napr. isté Poz. spoločenstvo má samostatne vyčíslené podiely týchto mŕtvych vlastníkov.Myslím, že aj to by mohlo byť správne.
Ďakujem
29.6 2014 18:58
autor: neznámy
Podľa § 9 Zákona o pozemkových spoločenstvách členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu v spoločnej nehnuteľnosti. V listoch vlastníctva sú samozrejme zapísaní ako vlastníci aj zomrelé osoby.
Nie je však pravdou, že s podielmi týchto osôb nakladá SPF.

Podľa § 10 ods. 2 zákona SPF nakladá s podielmi nezistených vlastníkov alebo v katastri neevidovaných vlastníkov a s takými, ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. Zomrelá osobu riadne zapísaná v katastri so všetkými osobnými údajmi ako vlastník nie je takýto prípad.

Vlastnícke právo zaniká okamihom smrti vlastníka a prechádza na dedičov vlastníka. Dediči vlastníka teda v okamihu smrti vlastníka nadobudnú prechodom vlastníckeho práva k podielu v spoločnej nehnuteľnosti aj členstvo v spoločenstve a môžu pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Takto nadobudnuté členstvo však neznamená že takýto člen môže v plnom rozsahu nakladať s majetkom zomrelého, pretože náš právny poriadok vyžaduje aby v konaní o dedičstve súd potvrdil dedičstvo tomu, komu je dedičské právo preukázané. Dedič teda nemá právo v období od smrti až po dobu rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva nakladať s vecami zomrelého.
V praxi to znamená, že pokiaľ nie je skončené dedičské konanie nemal by takýto člen dostať podiel na zisku a je účelné viesť takéto podiely na osobitnom účte. Dediči zomrelého člena a samotné spoločenstvo sa tak môžu vyhnúť prípadným konfliktom medzi členmi.

29.6 2014 23:24
autor: neznámy
oponujem môjmu predchodcovi ,a to na základe podkladov ktoré vlastním.
Moja babka zomrela v roku 1973. Netýka sa to podielov Poz. spoločenstva, ale to je predsa jedno.
Jej podiely neboli predené, tak sa nedostali na LV po roku 1993.
V roku 2012 bol spracovaný ROEP.
Na portály katastra je presne zapísané meno, rok narodenia a aj úmrtia.
V našom katastri vykupovala resp. jej splnomocnenec pôdu pod R1.
Ihneď po zápise ROep sa pôda v zábere pod R1 z LV stratila.
NDS a.s. ju predala SPF.
Takže ide o podvod?
Ešte poznámka . V tomto katastrálnom území spracovateľ pre každého takéhto vlastníka určil v správe SPF.
30.6 2014 8:16
autor: neznámy
A ešte poznámka. V otázke išlo o to, či mali byť takýto vlastníci nejako v zmluve o založení vyznačení samostatne s výškou podielov.
Opýtam sa ešte na jeden prípad. Podiel sme po babke
prededili až v roku 2013. Malo nám Poz. spoločenstvo vyplatiť spätne
dividendy?
ďakujem
30.6 2014 8:22
autor: neznámy
JMI má pravdu a ak sú skúsenosti, ktoré má Aa iné, to neznamená, že je to zákonite argument proti jeho tvrdeniu.
====
Inak pokiaľ ide o nezdedené podiely.
Ak neboli zdedené, tak sa ani nedostali na list vlastníctva. Pre úrad sú všetci vlastníci, ktorí nie sú uvedení na liste vlastníctva, to je jedno, či živí, alebo mŕtvi považovaní za neznáme osoby.
To, že aj živí, môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Ako maloletý som nadobudol pozemok. Moje vlastníctvo je úradne evidované mimo listu vlastníctva. Neviem o tom, že by som mal povinnosť urobiť vklad do katastra,
aby som sa dostal na list vlastníctva. A tak tiež figurujem ako neznámy vlastník.
Predpokladám, že toto boli aj prípady niektorých vlastníkov, ktorých pozemky sa dostali pod KIA Žilina. Samozrejme, že len predpokladám. Lebo pre televíziu už neboli zaujímavé okolnosti, ako sa môže žijúci vlastník stať neznámym.
Aa píšeš, že na katastri sú presne zapísané údaje o babke. Aj o mne ich má kataster presne zapísané. Avšak na inom liste vlastníctve. A tie pochopiteľne nerobia zo mňa známeho vlastníka, lebo teoreticky by mohlo ísť aj o môjho menovca.
====
Pýtaš sa, či pri predaji pozemku pod diaľnicu išlo o podvod. Nuž, ak je pravdou, že neznáma osoba je každý o ktorom nie sú potrebné údaje zapísané na tom správnom papieri, tak nešlo.
Ale ak by si sa opýtala, či takýto postup svedčí o zodpovednosti našich zákonodarcov, tak by som odpovedal, že nie.
Vlastníctvo sa nestráca, zaručuje sa ústavou. Avšak, keď prebehli už aj nejaké kúpy a predaje, asi bude potrebné aj súdne pokračovanie.
Ak sú v rozhodnutí komisie ROEP nejaké pochybenia, dajú sa namietať.
Do troch rokov to ešte rieši súčasná komisia a kto po troch rokoch, to je tiež upravené v zákone 180/1995.
====
Pokiaľ ide o vyplácanie spiatočných podielov. Tvoja babka bola pre spoločenstvo neznámym vlastníkom. Jej vlastníctvo spravoval Slovenský pozemkový fond a to tak, že ich dal do nájmu pozemkovému spoločenstvu.
Z toho vyplýva, že tvoje požiadavky nemôžu smerovať voči pozemkovému spoločenstvu. Mohla by však nastať aj prípad, že spoločenstvo vedelo o tvojej babke a SPF to akceptoval. Teda, že žiadal nižšie nájomné. V tom prípade by slušnosť kázala, aby jej podiely spoločenstvo odkladalo a neskôr právoplatným dedičom vyplatilo.
30.6 2014 11:14
autor: neznámy
Moja babka nebola neznámym vlastníkom.Je napísaná na kúpnopredajnej zmluve , ibaže problém bol u nás -súrodencov. Tento podiel mal patriť setre, ktorá nejavila oň záujem., zostal nepredený. Nakoniec si ho Poz. spoločenstvo bez nášho súhlasu pred dvomi rokmi vydržalo.
Už je to v poriadku.Je v mojom vlastníctve . predali mi ho za 1 euro.!?
Zaviazala som sa vysporiadať so sestrou.

Čo sa týka tých mŕtvych, vlastníkov Poz. spoločenstva
Ide o tých vlastníkov, ktorí v priebehu niekoľkých rokov spätne zomreli a podiely rodina nemá prededené ded. konaním.Aj 15 rokov.
V Zmluve jedného nemenovaného Poz.spoločenstva som tu na internete videla, že ich majú vyčlenené a ešte aj v percentách.
Kde majú byť v zmluve ? Medzi ostatnými, alebo samostatne?
30.6 2014 13:21
autor: neznámy
Zo skúsenosti viem, že pri zápise ROEP do katastra sa často vyskytujú situácie že žijúci vlastník je zapísaný ako nezistený v správe SPF. Obvykle sa to stane tak, že pri vyhotovení ROEP jeho spracovateľ prevezme všetky údaje o vlastníkoch zapísané v Pozemkovej knihe, kde sa však nezapisovali také osobné údaje vlastníkov, ktoré vyžaduje katastrálny zákon. Podľa § 19 katastrálneho zákona vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní
dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie správy katastra predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra. Na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách ( napr. v Rozhodnutí súdu či Osvedčení notára o nadobudnutí dedičstva), ktoré sú zasielané na Správy katastra. To znamená, že vlastníci zapísaní v katastri by mali zapisovať aj napr. zmenu priezviska pri uzavretí manželstva alebo zmenu trvalého pobytu, zmenu druhu pozemku, zmenu evidenčného čísla stavby a pod.

Treba si uvedomiť že evidovanie vlastníckeho práva formou listov vlastníctva sa začalo od 1.4. 1964 (zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností), preto ak niekto ako maloletý pred týmto dátumom nadobudol nehnuteľnosť jeho vlastníctvo bolo spravidla evidované v Pozemkovej knihe, prípadne vlastnícke právo môže preukázať len samotnou listinou o jeho nadobudnutí, ktorá je jediným dokladom o existencii vlastníckeho práva. Zapísanie listiny o nadobudnutí vlastníctva do Pozemkovej knihy nebolo podmienkou pre nadobudnutie vlastníctva a preto viaceré listiny neboli do Pozemkovej knihy zapisované. Je však možné takúto listinu doručiť na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a požiadať o jej zápis do katastra.
Ak je niekto žijúci zapísaný po ROEPe na listoch vlastníctva ako nezistený vlastník v správe SPF mal by ohlásiť na príslušný Katastrálny odbor potrebné údaje pre jeho zapísanie do listu vlastníctva ako žijúceho vlastníka.
Podrobnejšie informácie určite poskytnú na katastrálnych odboroch.

Ešte k vyplateniu podielov po zomrelej babke. Ak má spoločenstvo uzavretú zmluvu so SPF, tak platí čo napísal Vlado, je však možné, že zmluva neexistuje a vtedy treba všetko riešiť s výborom spoločenstva.
30.6 2014 13:33
autor: neznámy
Ďakujem , .Napadlo ma, že ROEP nerieši parcely, kde sú založené LV a všetky podiely majú vlastníkov.

Rieši iba neúplné , alebo bez založenia LV.
SPF by aj tak by mal byť správcom podielov, už nežijúcich vlastníkov, až do dedičského konania, ak niekedy nastane..
30.6 2014 13:59
autor: neznámy
Je to tak, ako napísal p, Šimon? Nikto to neviete? Sú medzi Vami predsedovia urbaov , nemáte takéto situácie?
30.6 2014 19:55