Lesmedium

Právomoci výboru Poz. spoločenstva s právnou subjektivitou

autor: neznámy
Výbor PSsPS je orgán, ktorý môže rozhodovať o čomkoľvek ?

Bol zvolený a teda má plnú moc rozhodovať o rôznych úpravách lesných pozemkoch, kúpy strojov, rozdelelní si odmien a rôznych iných záležitostí, o ktorých sa na valnomzhromaždení nehlasovalo?

.

sekcia: Archívne fórum, 21.6 2014 7:05
autor: neznámy
Otázke treba rozumieť tak, že sa ti nechce pozerať do zákona, alebo tak, že nerozumieš dobre, čo je v zákone napísané?
21.6 2014 9:07
autor: neznámy
.Zákon je jedna vec a jeho realizácia v praxi iná.
Zákon 97/2013 mám preštudovaný, ako aj paragrafy Občianskeho zákonníka, na ktoré sa tento zákon odvoláva.
Moje otázky by mala riešiť Zmluva o založení, stanovy a valné zhromaždenie.
Ale je možné, že zákonu nerozumiem, preto žiadam o názory iných..
Ďakujem
21.6 2014 15:07
autor: neznámy
Otázku odmien rieši zákon. Musí byť odhlasovaná na valnom zhromaždení.
Aj keď podľa môjho názoru, by malo stačiť, aby bola odhlasovaná len odmena výboru a či dozornej rade a predsedovia by to rozdelili podľa vlastnej úvahy. Aj keď je možné, že zákon nemal na mysli celoročnú odmenu ale pravidelný (nákladový) mesačný plat. Tam by som videl dôvod, aby valné zhromaždenia určovalo odmeny teda platy jednotlivcom výboru.
Pokiaľ ide o nákupy, tak v našom spoločenstve to máme riešené tak, že výbor môže robiť nákupy (strojov) iba do určitej výšky. Inak musí mať na to dopredu súhlas spoločenstva. Pokiaľ ide o úpravu lesných pozemkov, tam je to v praxi ošemetné. Vlastníctvo pozemkov patrí spoluvlastníkom. Ale či sa pozemok využije na výsadbu stromov, alebo sa urobí z neho skladový priestor alebo zvážnica, o tom by hádam aj výbor mohol rozhodovať, ak tak robí v súlade s lesným plánom starostlivosti o lesy.
Múdrejší budeme, ak zareaguje JOZEF 1.
Ale v každom prípade máš pravdu. Tvoje otázky by mali byť upravené v zmluve prípadne v stanovách. Tie však nie sú podmienkou, ak je všetko riešené v zmluve.
21.6 2014 19:10
autor: neznámy
Zaujala ma tá úprava lesných pozemkov,. Po skúseostiach u nás,je to háklivá téma. Čo ak nejaký podnikatel, spriatelený s výborom bude potrebovať nejaký ten kúsom spol. nehnuteľnosti .na nejaké súkromné ciele. No nedáme mu, keď zato získame nejakú odmenu?
Kto sa to už len dozvie. A ak áno, to nič neznamená. Musel by sa dať vypracovať GP, alebo aspoň vytýčenie čiastkových bodov.
22.6 2014 8:07
autor: neznámy
Záleží na tom, čo sa myslí pod úpravou lesných pozemkov. Tvoja reakcia je podľa mňa mimo podstaty, aj keď s ňou má úzku súvislosť. Ale ak by mal dať nejaký kúsok niekomu k dispozícii, tak je v poriadku, ak sa to rieši formou nájomnej zmluvy. (A v nej sa uvedie, že po ukončení doby prenájmu bude nájomník povinný vrátiť pozemok v pôvodnom stave.)
Ty ale narážaš na to, že by si to podnikateľ kúpil. Ale to by si nemohol kúpiť ani od spoločenstva nieto ešte od výboru. Ak sa aj niekde robia kamufláže papierovo to neprejde.
22.6 2014 9:38
autor: neznámy
Výbor má zo zákona postavenie výkonného a štatutárneho orgánu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Má tak právo plne rozhodovať o tom, čo bude spoločenstvo vykonávať. Táto jeho právomoc môže obmedzená len platným rozhodnutím zhromaždenia.
Výbor však nemá právo rozhodovania v oblastiach práv členov spoločenstva.
23.6 2014 8:54