Lesmedium

nenormálny stav

autor: radšej nie
predstavte si, že zhromaždenie trvá desať dní. Ste pozvaný na čiastkovú schôdzu na konkrétny deň. V dobrej viere prídete na prvý, lebo chcete podať návrh na doplnenie programu a chcete sa zapojiť do diskusie. Pred dverami budovy bodigardi, ktory vás nepustia dnu sa zapísať. Ke´dže je takých ako ja 50 ľudí, prebojujete sa dnu, tam vas odmietnu prihlasiť na schôdzu a ďalší bodigardi vas nepustia do miestnosti, kde je schôdza. Hlasuje sa elektronicky, nikto nevie koľko má hlasov, lebo na pozvánke to nemá zapísané. Moja pozvánka bola na deň až v druhom týždni, vyhodili ma ako prašivého psa. Tak vyhodili aj podielnika, ktorý má údajne okolo 30 % výmery. Tí, ktorí mali pozvánku na prvý deň dostali aj poukážku na 20 euro. Po skončení schôdze im bolo za správne hlasovanie vyplatená predsedkyňou družstva, ktoré sa snaží dostať do nášho urbariátu. A čo je najlepšie, sedí tam celý čas notárka a tvrdí, že ona s tým nič nemá. Ľudia sa na ňu obracajú, ukazujú zákon, plné moci, že majú právo ísť na schôdzu. Ona nič, ona muzikant. Môže takúto schôdzu odobriť ?
sekcia: Archívne fórum, 11.6 2014 9:36
autor: neznámy
Keď by som také niečo zažil ja, tak by som podal sťažnosť na okresný úrad ś kópiou na dozornú radu.
A v závislosti od odpovede, alebo neodpovede by som zvažoval zháňanie mena dobrého právnika. Lebo sám by som si na žalobu netrúfol.
Ale čistejšie by to bolo, ak by nespokojných bol taký počet, že by ste mali na zvolanie mimoriadnej schôdze.
A nezabudol by som sa spýtať legislatívcov - teda ministerstva, kvôli čomu má byť notár na zhromaždení, ak môže odobriť aj postup v rozpore s duchom zákona.
V zákone síce nie je určené, že jednotlivec sa môže zúčastniť len na jednej čiastkovej schôdzi a spoločenská zmluva by to asi mohla nejako obmedziť, aj tak by som to považoval za sporné.
Avšak, takéto obmedzenie vo vašej spoločenskej zmluve predpokladám, že nie je. Teda predpokladám, že píšeš o prvom valnom zhromaždení, ktoré prispôsobovalo svoje pomery novému zákonu.
====
Zmieňuješ sa o tom, že nikto nevie koľko má hlasov, lebo na pozvánke to nemá napísané.
Nevidím dôvod, prečo by to malo byť napísané na pozvánke. Počet hlasov vychádza z podielu na spoluvlastníctve. A podiel na spoluvlastníctve by si mal mať uvedený na ročnom vyúčtovaní.
Je síce pravda, že výška podielu v ročnom vyúčtovaní a v čase konania schôdze nemusí súhlasiť, ak pristúpi nejaký nový člen. Ale ako orientačný údaj výška podielu na ročnom vyúčtovaní by ti mala postačovať.
Ale na prezenčnej listine by mal byť uvedený už presný počet hlasov.
U nás to máme modifikované tak, že neuvádzame, že dotyčný má napr. podiel 20 árov k celkovým 250 ha, ale prepočítavame to na percentá.
Osobne by som bol za vykazovanie 20 árov k 250 hektárom, ale to je už vec vkusu. Počítaču je to v podstate jedno.

11.6 2014 10:30
autor: neznámy
Konanie zhromaždenia čiastkovými schôdzami neznamená, že na jednotlivé schôdze bude pozvaná len časť členov spoločenstva. Spoločenstvo je povinné oznámiť kedy sa jednotlivé čiastkové schôdze budú konať všetkým členom a člen spoločenstva má tak možnosť si vybrať ktorej z nich sa zúčastní. Má právo sa zúčastniť ktorejkoľvek z nich. Touto úpravou sa totiž sleduje aby konanie zhromaždenia bolo časovo dostupné čo najširšiemu počtu členov a nie jeho zjednodušovanie. Nie vždy je však vhodné aby sa zhromaždenie konalo formou čiastkových schôdzi. Závisí to od programu schôdze, nakoľko predmet rozhodovania musí byť vždy rovnaký. Ak je predmetom rozhodovania zhromaždenia vec voči, ktorej je možné vznášať námietky, či možnosť meniť náplň programu schôdze, výbor by nemal rozhodnúť o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzi. Každý člen spoločenstva má právo nazerať do zoznamu členov spoločenstva, ktorý vedie spoločenstvo. Tým pádom má právo byť informovaný o počte svojich hlasov v spoločenstve ( pomere účasti na rozhodovaní ). Účasť notára na zhromaždení je povinná jedine pri zakladaní nového spoločenstva. Tu notár slúži na to aby osvedčil právnu skutočnosť založenia spoločenstva a zvolenia prvých členov jeho orgánov.
11.6 2014 13:35
autor: neznámy
Joizef 1- k prvej vete: Ale napr. náš predseda, si tieto čiastkové schôdze nevykladá tak, ako to stojí v tejto vete.Nám povedal, že na čiastovú schôdzu bude pozvaná zakaždým iná časť členov.?...
Vlado: Ako sa môže zmeniť môj podiel, keď pristúpi nový člen?
Prosím o vysvetlenie tejto transakcie.
11.6 2014 15:14
autor: neznámy
To sa môže a teda v začiatkoch sa to aj stávalo v spoločenstvách so spoločne obrábanými nehnuteľnosťami. Pri spoločnej nehnuteľnosti sa to asi nemôže stať.
Spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami vzniká tak, že najprv sa dala dokopy nejaká časť vlastníkov. Avšak na ich pozemkoch sú medzi spoluvlastníkmi buď neznámi vlastníci, alebo takí ktorým na lesoch nezáleží. Spoločenstvo, respektíve jeho členovia ako nech majú dokopy 100 ha. Podiely členov sa teda vypočítavajú vo vzťahu k 100 ha. Neskôr sa ale môže stať, že tí , čo nemali záujem alebo boli neznámi prejavili záujem.
Nech majú dokopy 10 ha. V dôsledku toho sa musia prepočítať podiely všetkých vo vzťahu k 110 ha.
11.6 2014 19:40
autor: neznámy
To sa nemôže stať v žiadnom prípade. Iba vtedy by sa môj podiel zmenil, keby sa z neho časť odpredala, alebo prikúpila.
V opačnom prípade môj podiel k celkovej výmere bude stále rovnaký.

V prípade zadávateľa otázky
Čo máte napísané na liste vlastníctva? Váš podiel , by sa mal rovnať hlasom.
Na prezenčnej listine ste nemali zapísané hlasy?

Poprípade Vám mali dať hlasovací lístok s výškou hlasov.
Keďže tam bol notár, jednalo sa o zmenu spoločnosti na právny subjekt.
Jeho povinnosťou bolo osvedčiť priebeh odsúhlasenie zmluvy, bez akéhokoľvek zasahovania.

..
11.6 2014 22:26
autor: neznámy
pozemkové spoločenstvo má právnu subjektivitu. Ja viem, akú mám výmeru a tým pádom aj počet hlasov. Keďže však je elektronické hlasovanie, po podpísaní prezentácie dostanem elektronickú kartu. Čítačka nie je k dispozícii, tým pádom neviem neviem odkontrolovať, koľko hlasov mám v karte začipovaných. Stanovy a zmluva nie sú nikde zverejnené, nikto ich nevidel a ani sa na schôdzi nečítajú, rovno sa hlasuje. Počul som dokonca, že ich nedali ani správcom neznámych vlastníkov. A čo je gól, aj keď urbariát má 900 ha, hlasuje sa o 1600 ha, zahrnuli tam aj súkromné pozemky, ktoré s urbariátom nemajú nič spoločné. Tvrdia že je to spoločne hospodáriaca nehnuteľnosť a že sa zlučuje urbariát s tými pozemkami. Hlasujú teda aj ľudia, ktorý v urbariáte nemajú ani meter, v skutočnosti sa vzdávajú svojho súkromného majetku pre urbariát bez toho, aby o tom vedeli. Dnes som rád, že ma nepustili, prišiel by som aj o iný majetok, už nikde ani nejdem.
12.6 2014 12:16
autor: neznámy
Vidím, že sa veciam rozumiete.
Nie ste jediné spoločenstvo, s tak fugujúcou demokraciou Vášho výboru.
Moje tušenie bolo správne,domievajúc sa , že ste pribrali do Vášho spoločenstva cudzích vlastníkov, s ich pozemkami. Takúto formu nový zákon dovoľuje.
Váš podiel sa však nemení. Ak ste mali napr. 2ha, výška hlasov sa odvíja od tejto výmery. Rozdiel môže byť iba v tom, že budete profitovať aj na pozemkoch tých nových členov a oni z Vašich.U nás je to niečo podobné.
Dôležité je, čo je zakotvené v zmluve.
Môže sa stať,že takýmto substrátom budete poškodení, alebo aj nie..
Čo sa týka nepredloženia zmluvy a stanov , nepripomienkovanie, to tu už bolo.
Možno sú to nejaké direktívne nariadenia, aby ste nemali možnosť zasiahnúť do pripraveného návrhu.
Zmluvu a stanovy - ich kópie, Vám musia dať na príslušnom Pozemkovom a lesnom úrade.

V Katastri Váš výbor požiada na základe odsúhlasenej zmluvy,so zoznamom parciel, ktoré sú jej predmetom, o režim spoločnej nehnuteľnosti / ako jeden celok/ aj s tými novými pozemkami.
O majetok môžete prísť aj celkom inou formou a nemusíte o tom ani vedieť.
Len nedávno boli odškodňvané reštitučné zákony a štát si veselo ďalej vyvlastňuje presne tak, ako pred štvrťstorím a polstoročím vrámci štátnych záujmov.
Aj dnes dávali v rádiu,i aká je vymožiteľnosť práva nízka.

/Neprijali ste medzi seba iné spoločenstvo, alebo združenie?Alebo vlastníkov súkromných lesných pozemkov? /

12.6 2014 13:05
autor: neznámy
Nie som si istý, či som to správne pochopil, ale ak niekto zahlasuje za, tak svojim hlasom dáva do urbariátu svoje súkromné pozemky? Ako si to môžu dovoliť, keď je tam aj notár, však podvádzajú ľudí. To,aby človek chodil na schôdze so svojim právnikom.
12.6 2014 13:11
autor: neznámy
Nikdy sme medzi seba neprijali iné spoločenstvo a ani nikdy ini vlastníci na schôdze nechodili. Na schôdze pozývali len ľudí, čo podpísali zmluvu o vstupe do urbariátu. Bolo tam stále max 200 ľudí. Teraz už pozývali všetkých , že to je cez 1500 ľudí. Z nich väčšina je prekvapených, že sú členmi urbariátu, nikdy totiž ich nikde nevolali a nedostali ani korunu. Ja som chodil stále, mňa pozývali. Je však zaujimavé, že uživali sme v urbariáte ich majetok bez toho, aby sme im zaňho platili dividendy. Nemôžu si teraz pýtať peniaze aj za predošlé roky? Nemôžu sa začať súdiť s urbariátom? Aby som nakoniec sa ešte neskladal na náhradu škody. Pora´dte.
12.6 2014 14:08
autor: neznámy
Otázka pre Radšej nie.
Zaujala ma tvoja poznámka o elektronickom hlasovaní a o elektronickej karte, ktorú dostávate pri hlasovaní.
Rád by som sa dostal k nejakému hlasovaciemu zariadeniu, ale nedarí sa mi
získať na nikoho žiaden kontakt. Vedel by si o tom niečo viac napísať, prípadne mi dať nejakú adresu s kým by sa dalo o tom hovoriť?
12.6 2014 18:03
autor: neznámy
vlado skus firmu dpsoft na webovej adrese www.dpsoft.sk

pre mna najznamejsia, poznam aj ine ak bude treba doplnim
12.6 2014 21:14
autor: neznámy
To, čo sa u Vás praktizovalo, bolo v mnohých spoločenstvách.
Pýtaš sa správne, či nemôžu pýtať náhradu.
Ak podajú žalobu na súd, alebo mimosúdnym vyrovnaním, tak budú úspešní.
Ale kým nieto žalobcu, nie je ani obžalovaný.
/Poprípade trestné oznámenie na neznámeho páchateľa./
Píšeš, že ste boli spoločnosť s právnou subjektivitou. Akú zmluvu ste podpisovali a kedy?
Zmluvu o založení s právnou subjektivitou nebolo potrebné podpisovať, stačila 2/3 väčšina na jej odsúhlasenie podľa starého zákona.
Ak ste všetci podpisovali, neboli to splnomocnenia pre splnomocnenca?
Ale v tom prípade by ste boli bývali bez právnej subjektivity. Mali ste výbor a dozornú radu?
Dôležitý je výpis z registra z Pozemkového a lesného úradu. Či sa jednalo o §10, alebo 11.
12.6 2014 22:16
autor: neznámy
to ze ste hospodarili na cudzich pozemkoch je jedna vec, ako k tomu mohlo dojst je vasa zalezitost, avsak dividendy z tychto pozemkov ste mali viest na tzv depozite, cize odlozit peniaze, a vyplatit ich (spatne) len po uzavreti najomnej zmluvy. v ziadnom pripade si tie peniaze nemozte nechat, lebo ide o obohacovanie sa na cudzom majetku.
13.6 2014 11:20
autor: neznámy
neprihlásení z 13.6.2016

Chcete povedať, že za všetky roky spätne- napr.10 rokov?
Podľa akého zákona a paragrafu?
Obohacovanie sa na cudzom majetku je podľa polície nie trestným činom, ale iba priestupkom. To isté platí aj za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom, aj keď je majetková ujma väčšia ako 260 Eur.!
13.6 2014 17:20
autor: neznámy
skutkova podstata trestneho cinu ci priestupku sa nemusi naplnit aby mohli vlastnici podat zalobu na sud v ramci obciansko pravneho konania, ako vsak rozhodne sud, to sa neda predpokladat, mozno rozhodne v prospech mozno v neprospech, a potom este odvolania atd atd
13.6 2014 18:04
autor: neznámy
Ďakujem Nepríhlásenému sa odkaz na dpsoft.
13.6 2014 19:25
autor: neznámy
Je čas uvažovať o ďalšom termíne VZ a riadnom hlasovaní a voľbe nového výboru.
17.6 2014 21:25
autor: neznámy
A zase je to všetko len o LPUS Snina . Kto tam nebol , neuverí. A tí čo tam boli, len krútili hlavou.
9.8 2014 17:01
autor: neznámy
Jednoducho nenormálne, len čo bude ďalej, keď sú v likvidácii.
11.8 2014 10:08
autor: neznámy
Ja som od toho slávneho výboru ani nič iné nečakal, toľké roky klamstiev sa museli nejako prejaviť. Už dávno tam predseda so svojou družinou nemal čo robiť.
13.8 2014 14:02
autor: neznámy
Dobre čitanie
25.8 2014 15:07
autor: neznámy
Len smutné je na tom to, že je to aj pravda.
26.8 2014 10:50
autor: neznámy
Kto urči likvidátora ? Alebo nim bude sám Kovaľ.
15.9 2014 14:01
autor: neznámy
viete niečo nove o lpus
28.9 2014 17:51
autor: neznámy
Prečo nás o ničom neinformujú. Možno zas vyjdu nové noviny.
30.9 2014 13:41
autor: neznámy
Akosi to stagnuje
10.10 2014 19:53
autor: neznámy
Kovaľove sľuby o informovanosti podielnikov na strankach lpus je stale len v rovine sľubov
24.11 2014 18:44
autor: neznámy
Kedy bude schodza, rok zbehol a nič, ani noviny
21.4 2015 11:05
autor: neznámy
Kde dostanem najdôveryhodnejšie informácie ohľadne momentálneho stavu v LPUS?
5.5 2015 19:39
autor: neznámy
Neviete niekto kedy bude schôdza? Chystám sa v lete do Sniny, tak by som si hneď naplánoval dovolenku. ďakujem.
8.6 2015 20:53
autor: neznámy
Vy chcete schôdzu !!! nebude , čo keby ste sa náhodov dohodli na odvolani výboru.
21.6 2015 16:26
autor: neznámy
To nie len LPUS snina ide už dlhšie dole kopcom ale aj cela snina. V lpus mladý miľovčik a na mestkom úrade starý miľovčik. Katastrofa čo sa v tej snine deje

10.7 2015 12:23
autor: neznámy
Otvorte tému LPUS Snina aj na strankach facebok Dianie v snine tam sa k problemom vyjadri viac ľudi
25.7 2015 12:29
autor: neznámy
bude schôdza?
14.10 2015 17:15
autor: neznámy
To by aj mňa zaujímalo. Neporušujú tým zákon?
14.10 2015 17:28
autor: neznámy
Kde sa dozviem viac o LPUS Snina, no nie od výboru, lebo ti stále klamú, už dávno mali biť informácie na nete no stále tam nič nie je. A čo schôdza tento rok nebude ?
20.10 2015 18:38